La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en anglais United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994. En 2004, elle était ratifiée par 189 pays.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en anglais United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994. En 2004, elle était ratifiée par 189 pays. La CCNUCC est la première tentative, dans le cadre de l'ONU, de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y remédier. Elle reconnaît trois grands principes : le principe de précaution, le principe des responsabilités communes mais différenciées, le principe du droit au développement.La Convention reprend tous les principes contenus dans la Déclaration finale de Rio de Janeiro et dans l’Agenda 21, ainsi que les principes du droit international, au sein duquel elle n’est qu’un aspect.Cependant, elle ne comprend aucune cible juridiquement contraignante, les Parties s'étant laissé la possibilité de compléter la CCNUCC par des engagements ultérieurs dans le cadre d'un régime international. En 1997, certaines parties à la CCNUCC ont signé le Protocole de Kyoto qui est entré en vigueur en 2005. Ce protocole doit néanmoins être négocié périodiquement, la première période d'engagement prenant fin en 2012. À cet effet, la dernière Conférence des parties, la Conférence de Copenhague (COP15), qui devait déboucher sur un accord global, n’a pas permis de dégager de consensus fort sur le régime climatique post-2012. Afin de dénouer l’impasse, la CP a « pris note » de l’Accord de Copenhague, négocié à huis clos par un petit groupe d'États, dont les États-Unis et les pays émergents. Aujourd'hui, les pourparlers entre les États portent essentiellement sur la question de savoir si le prochain régime climatique doit s'inscrire dans le cadre de l'Accord de Copenhague ou du Protocole de Kyoto.
 • 기후 변화에 관한 국제 연합 기본 협약(The United Nations Framework Convention on Climate Change. 약칭 유엔기후변화협약 혹은 기후변화협약 혹은 UNFCCC 혹은 FCCC)은 온실 기체에 의해 벌어지는 지구 온난화를 줄이기 위한 국제 협약이다. 기후변화협약은 1992년 6월 브라질의 리우데자네이루에서 체결되었다. 기후 변화 협약은 이산화 탄소를 비롯 각종 온실 기체의 방출을 제한하고 지구 온난화를 막는 데 주요 목적이 있다.본 협약 자체는 각국의 온실 가스 배출에 대한 어떤 제약을 가하거나 강제성을 띄고 있지는 않다는 점에서 법적 구속력은 없다. 대신 협약은 시행령에 해당하는 의정서(protocol)을 통해 의무적인 배출량 제한을 규정하고 있다. 이에 대한 주요 내용을 정의한 것이 교토 의정서인데, 지금은 UNFCCC보다도 널리 알려져 있다.
 • Страните от целия свят обединиха усилията си, за да противодействат на заплахата от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата. Тя признава съществуването на проблема и поставя за крайна цел стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.Страните от целия свят обединиха усилията си, за да противодействат на заплахата от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата. Тя признава съществуването на проблема и поставя за крайна цел стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.Страните по Конвенцията трябва да предприемат специфични действия, например намаляване на емисиите на парникови газове с известен процент, чрез приемане на протоколи към Конвенцията. Такъв е и приетият през 1997 г. Протокол от Киото, който поставя количествени цели за намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически всички основни сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога.България ратифицира Протокола от Киото на 17 юли 2002 г., с което се присъедини към усилията на международната общественост за борба с изменението на климата.Протоколът задължава развитите страни и страните в преход към пазарна икономика, да провеждат политика и предприемат мерки така, че количествата на годишните емисии на парникови газове в периода 2008 - 2012 г. да бъдат по-малко от емисиите на тези газове през приета базова година. За България това задължение е 8% спрямо базова година 1988.Протоколът се отнася до шест основни парникови газа. Това са въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O), хидрофлуорокарбони (HFC), перфлуорокарбони (PFC) и серен хексафлуорид (SF6).Документът може да стане юридически задължителен едва след ратифицирането му от най-малко 55 страни, включително от страни от Анекс I - развитите страни и страните с икономики в преход, които са отговорни за най-малко 55% от общото количество емисии на въглероден диоксид през 1990 г. До момента Протоколът от Киото е ратифициран от 122 страни, представляващи 44,2% от глобалните емисии на парникови газове.Анализите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ясно показват, че цените за намаление на един тон емисии СО2 в развитите страни и страните в преход към пазарна икономика, както и развиващите се страни се различават значително, т.е. ще бъдат значително по-високи в развитите страни. По тази причина бе признато, че международното сътрудничество при изпълнение на задълженията по Протокола от Киото ще допринесе в значителна степен за по-ефективното глобално намаление на емисиите на парникови газове и което е много важно, това ще стане с изразходването на по-малко средства. Именно този подход намери израз в трите механизма на Протокола от Киото.Механизми на Протокола от КиотоПротоколът от Киото допуска няколко форми на сътрудничество с цел ефективно намаление на емисиите на парникови газове, наречени "гъвкави механизми". Това са: съвместно изпълнение, търговия с емисии и чисто развитие.От значение за нашата страна са механизмите съвместно изпълнение и търговия с емисии. Не се предвижда участието на България в механизма "чисто развитие", тъй като по него си сътрудничат развитите и развиващите се страни.Международните правила не налагат конкретни ограничения за използване на механизмите по Протокола, но изискват те да бъдат "в допълнение на националните действия", които трябва да съставляват значителна част от усилията за постигане на задълженията.Търговия с емисииМеханизмът е залегнал в чл.17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008-2012 г., с цел икономически най-ефективно изпълнение на задълженията им по Протокола.Този механизъм може да стартира най-рано в началото на 2008 г., т.е. началото на периода за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото.През време на първия период на задължение на Протокола от Киото 2008-2012 г., сумарното годишно количество на емисиите в България се очаква да бъде под предвидените 8% намаление на количеството емисии в сравнение с базисната 1988 г., т.е. страната ни има потенциал за участие в този механизъм.Съвместно изпълнениеВ чл.6 на Протокола от Киото е заложена възможността развитите страни да участват в проекти за намаляване на парникови газове на територията на други страни. На практика най-вероятно е такива проекти да се осъществяват в страни с икономики в преход, където има по-големи възможности за намаляване на емисиите на по-ниска цена. Количеството единици редуцирани емисии (ЕРЕ) или част от това количество, постигнато в резултат на проекта, може да бъде закупено от съответната развита страна с цел постигане на нейното задължение по Протокола.Проектите съвместно изпълнение трябва да бъдат одобрени и от двете участващи страни и трябва да водят до редукция на емисии, в допълнение на тези, които биха били постигнати в отсъствието на проекта. Редуцирани емисии от атомна енергия не са допустими. Проекти, отговарящи на горните условия и реализирани преди 2008 г., могат да бъдат вписани като проекти "Съвместно изпълнение", но ЕРЕ ще бъдат "издадени" и прехвърлени едва след 2008 г= посредством националния регистър, който предстои да бъде създаден.Прехвърлят се само реално редуцираните емисии, получени от конкретния проект и това не оказва влияние върху количеството на намалените емисии, с които страната разполага. Т.е. това е новосъздаден "продукт".Типични примери за такива проекти са редуциране на емисии на парникови газове чрез: замяна на въглищна електроцентрала с по-ефективно комбинирано производство на топло и електроенергия, подобряване на енергийната ефективност и оттам намаляване на употребата на изкопаеми горива, усъвършенстване на горивните и производствени процеси, използване на възобновяеми енергийни източници, както и увеличаване на потенциала за поглъщане на емисии от въглероден диоксид от горите и др.Посредством използването на механизма съвместно изпълнение в България могат да се привлекат инвестиции за частния сектор, както и да се увеличи трансфера на технологии и ноу-хау, което от своя страна ще спомогне и за спазване на изискванията на Европейските норми и стандарти. Проектите за съвместно изпълнение имат също допълнителен екологичен и социален ефект.Чисто развитиеТози механизъм е включен в чл.12 на Протокола от Киото и се отнася за проекти в развиващите се страни. Целта е да бъде оказана помощ на тези страни в усилията им да постигнат устойчиво развитие и да се създадат емисионни кредити, които могат да бъдат използвани от страните от Анекс I за изпълнение на задълженията им при по-голяма гъвкавост. В този механизъм не се предвижда участието на България, тъй като по него си сътрудничат развитите и развиващите се страни.
 • La Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático.En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes).En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se tenía previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague, lo cual se tuvo que retrasar y mover a México en el 2010.
 • Het Klimaatverdrag (of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de "Earth Summit" in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag (ook: de "conventie") is om de emissies van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994. Sinds die tijd hebben bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag ondertekend en bekrachtigd (ratificatie). Op dit moment hebben 192 landen, waaronder Nederland, het klimaatverdrag geratificeerd.Binnen het kader van het klimaatverdrag is in 1997 het Kyoto-protocol overeengekomen.
 • A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - CQNUMC - (do original em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change) ou Conferência Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas - CQNUAC (em Portugal), é um tratado internacional que foi resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), informalmente conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992.Este tratado foi firmado por quase todos os países do mundo e tem como objetivo a estabilização da concentração de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera em níveis tais que evitem a interferência perigosa com o sistema climático. Esse nível de concentração segura para o clima ainda não é conhecido, mas a maior parte da comunidade científica considera que, se a emissão destes gases continuar crescendo no ritmo atual, advirão danos ao meio ambiente.O tratado não fixou, inicialmente, limites obrigatórios para as emissões de GEE e não continha disposições coercitivas. Em vez disso, o Tratado incluía disposições para atualizações (chamados "protocolos"), que deveriam criar limites obrigatórios de emissões. O principal é o Protocolo de Quioto, que se tornou muito mais conhecido do que a própria CQNUMC.Devido ao fato de que os GEE continuam na atmosfera por muitas décadas após emitidos, não é possível interromper ou reverter a mudança climática e, por essa razão, as medidas a serem tomadas são mitigadoras, no sentido de diminuir o impacto de tais mudanças, e adaptadoras, no sentido de criar mecanismos de adaptação às mudanças que irão ocorrer.Dentre os princípios que fundamentam a Convenção, o principal é aquele da responsabilidade comum, porém diferenciada. Como a concentração atual de GEE na atmosfera é conseqüência, em maior parte, das emissões realizadas por países industrializados no passado, cada país tem uma responsabilidade diferente. Para a divisão de responsabilidades, os países foram divididos em diferentes blocos.
 • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. Początkowo konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących nakazów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono odpowiednie protokoły wprowadzające limity emisji. Najważniejszym jest protokół z Kioto z 1997 r., obecnie znany bardziej niż sama konwencja. FCCC została podpisana 5 maja 1992, weszła w życie 21 marca 1994.[potrzebne źródło]
 • Nazio Batuen Konbentzio Esparrua Klima Aldaketaz, labur NBKEKA (ingelesez United Nations Framework Convention on Climate Change, labur UNFCCC edo FCCC) nazioarteko ingurumen itun bat da, Nazio Batuen Ingurumen eta Garapen Batzarrean egina Rio de Janeiron, 1992ko ekainaren 3 eta 4an. 1994ko martxoaren 21an sartu zen indarrean.Itunaren helburua berotegi-efektu gas kopurua eguratsean orekatzean datza, sistema klimatikoarekiko interferentzia arriskutsua galaraziko duen mailara. Hiru printzipio nagusi ditu: zuhurtasun printzipioa erantzukizun printzipioa, bateratua baina desberdindua garapenerako eskubidea
 • The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international environmental treaty negotiated at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992. The objective of the treaty is to "stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system".The treaty itself set no binding limits on greenhouse gas emissions for individual countries and contains no enforcement mechanisms. In that sense, the treaty is considered legally non-binding. Instead, the treaty provides a framework for negotiating specific international treaties (called "protocols") that may set binding limits on greenhouse gases.The UNFCCC was opened for signature on 9 May 1992, after an Intergovernmental Negotiating Committee produced the text of the Framework Convention as a report following its meeting in New York from 30 April to 9 May 1992. It entered into force on 21 March 1994. As of March 2014, UNFCCC has 196 parties.The parties to the convention have met annually from 1995 in Conferences of the Parties (COP) to assess progress in dealing with climate change. In 1997, the Kyoto Protocol was concluded and established legally binding obligations for developed countries to reduce their greenhouse gas emissions. The 2010 Cancún agreements state that future global warming should be limited to below 2.0 °C (3.6 °F) relative to the pre-industrial level. The 20th COP will take place in Peru in 2014.One of the first tasks set by the UNFCCC was for signatory nations to establish national greenhouse gas inventories of greenhouse gas (GHG) emissions and removals, which were used to create the 1990 benchmark levels for accession of Annex I countries to the Kyoto Protocol and for the commitment of those countries to GHG reductions. Updated inventories must be regularly submitted by Annex I countries.The UNFCCC is also the name of the United Nations Secretariat charged with supporting the operation of the Convention, with offices in Haus Carstanjen, Bonn, Germany. From 2006 to 2010 the head of the secretariat was Yvo de Boer. On 17 May 2010, Christiana Figueres from Costa Rica succeeded de Boer. The Secretariat, augmented through the parallel efforts of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), aims to gain consensus through meetings and the discussion of various strategies.
 • Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) je mnohostranná úmluva o ochraně klimatického systému Země. K lednu 2005 ji ratifikovalo 189 států.
 • 気候変動に関する国際連合枠組条約(きこうへんどうにかんするこくさいれんごうわくぐみじょうやく、英語:United Nations Framework Convention on Climate Change、略称:UNFCCC、FCCC)は、地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。国連気候変動枠組条約、地球温暖化防止条約などともいう。大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素[亜酸化窒素:N2O]など、HFCs、PFCs、SF6)の増加が地球を温暖化し、自然の生態系などに悪影響を及ぼすおそれがあることを、人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、現在および将来の気候を保護することを目的とする。気候変動がもたらすさまざまな悪影響を防止するための取り組みの原則、措置などを定めている。
 • La Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic (en anglès: United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC o FCCC) és un tractat internacional sobre medi ambient que es va produir a la Conferència de les Nacions Unides sobre Mediambient i Desenvolupament (UNCED), informalment coneguda com a Cimera de Rio, mantinguda a Rio de Janeiro del 3 al 14 de juny de 1992. L'objectiu del tractat és el d'estabilitzar les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera a un nivell que puguin prevenir interferències perilloses antropogèniques amb el sistema climàtic.El tractat no estableix límits obligatoris en les emissions de gasos amb efecte hivernacle per a cada país i no conté mecanismes d'aplicació, per tant legalment està considerat com un tractat no vinculant. En lloc d'això el tractat conté uns "protocols" el principal dels quals és el Protocol de Kyoto, que ha passat a ser més conegut que el mateix tractat UNFCCC d'on prové. Aquest tractat va entrar en vigor el 21 de març de 1994. A desembre de 2009 s'havien adherit al UNFCCC 192 estats.
 • Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, rövidebben FCCC) Rio de Janeiróban lett aláírásokkal hitelesítve 1992. június 13-án. Végleges formája New Yorkban készült 1992. május 9-én. A Magyar Köztársaság megerősítő okiratát 1994. február 24-én helyezték letétbe az ENSZ Főtitkáránál. 2006-ban már 188 ország vett részt a keretegyezményben.
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ing. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme; hükümetlerarası düzeyde iklim değişikliğine yönelik ilk çevre mutabakatı olmasıyla önemli olsa da yaptırım gücü zayıftır, taraf ülkeler iyi niyet düzeyinde sözleşmeyi desteklemişlerdir. Bu sözleşme kapsamında 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü daha somut hedefler içermektedir.Sözleşme (kısaca İDÇS), 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen “Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı”nda imzaya açılmış ve ülkelerin onaylamasıyla 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konferansta ayrıca “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” ve “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” kabul edilmiştir.
 • Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира, включая Россию, все страны бывшего СССР и все промышленно развитые страны, об общих принципах действия стран по проблеме изменения климата. Конвенция была торжественно принята на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году и вступила в силу 21 марта 1994 года (Россия ратифицировала РКИК в 1994).
 • Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (englisch United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ist ein internationales Umweltabkommen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern (Artikel 2). Gleichzeitig umfasst diese Bezeichnung auch das Sekretariat, das die Umsetzung der Konvention begleitet und seinen Sitz in Bonn hat. Die wichtigste Verpflichtung der Konvention ist, dass alle Vertragspartner regelmäßige Berichte zu veröffentlichen haben, in denen Fakten zur aktuellen Treibhausgasemission und Trends enthalten sein müssen.Die Klimarahmenkonvention wurde am 9. Mai 1992 in New York City verabschiedet und im selben Jahr auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro von 154 Staaten unterschrieben. Sie trat zwei Jahre darauf, am 21. März 1994, in Kraft.Die 194 Vertragsstaaten der Konvention treffen sich jährlich zu Konferenzen, den UN-Klimakonferenzen (auch "Weltklimagipfel"), auf denen um konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz gerungen wird. Die bekannteste dieser Konferenzen fand 1997 im japanischen Kyōto statt und erarbeitete das Kyoto-Protokoll, das unter anderem den Emissionsrechtehandel ins Leben rief. Die Klimagipfel sind zugleich die Vertragsstaatenkonferenzen des Kyoto-Protokolls, seitdem dieses am 16. Februar 2005 in Kraft trat.Für die Forstpolitik ergibt sich aus dem Kyoto-Protokoll die Möglichkeit, Wälder als Kohlenstoffsenken in die nationale Bilanz miteinzubeziehen. Ferner können im Rahmen der Gemeinschaftsreduktion (Joint Implementation) und dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM) durch treibhausgasemissionsmindernde Maßnahmen Zertifikate generiert werden, zum Beispiel durch die Errichtung von mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen oder die Aufforstung in Entwicklungsländern, um die CO2-Bilanz eines Industrielandes zu verbessern.
 • La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change da cui l'acronimo UNFCCC o FCCC) è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'ipotesi di riscaldamento globale. Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle nazioni individuali; era quindi legalmente non vincolante. Invece, esso includeva previsioni di aggiornamenti (denominati "protocolli") che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi è il protocollo di Kyōto, che è diventato molto più noto che la stessa UNFCCC.Il FCCC fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. Il suo obiettivo dichiarato è "raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico".
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1638091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6923 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 47 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109218188 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeSignature
 • 1992-05-09 (xsd:date)
prop-fr:dateEffective
 • 1994-03-21 (xsd:date)
prop-fr:dépositaire
prop-fr:langues
 • Anglais, arabe, espagnol, français, mandarin et russe
prop-fr:lieuDeSignature
 • New York
prop-fr:nom
 • Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
prop-fr:parties
 • 196 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • Convention-cadre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en anglais United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994. En 2004, elle était ratifiée par 189 pays.
 • 기후 변화에 관한 국제 연합 기본 협약(The United Nations Framework Convention on Climate Change. 약칭 유엔기후변화협약 혹은 기후변화협약 혹은 UNFCCC 혹은 FCCC)은 온실 기체에 의해 벌어지는 지구 온난화를 줄이기 위한 국제 협약이다. 기후변화협약은 1992년 6월 브라질의 리우데자네이루에서 체결되었다. 기후 변화 협약은 이산화 탄소를 비롯 각종 온실 기체의 방출을 제한하고 지구 온난화를 막는 데 주요 목적이 있다.본 협약 자체는 각국의 온실 가스 배출에 대한 어떤 제약을 가하거나 강제성을 띄고 있지는 않다는 점에서 법적 구속력은 없다. 대신 협약은 시행령에 해당하는 의정서(protocol)을 통해 의무적인 배출량 제한을 규정하고 있다. 이에 대한 주요 내용을 정의한 것이 교토 의정서인데, 지금은 UNFCCC보다도 널리 알려져 있다.
 • Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) je mnohostranná úmluva o ochraně klimatického systému Země. K lednu 2005 ji ratifikovalo 189 států.
 • 気候変動に関する国際連合枠組条約(きこうへんどうにかんするこくさいれんごうわくぐみじょうやく、英語:United Nations Framework Convention on Climate Change、略称:UNFCCC、FCCC)は、地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。国連気候変動枠組条約、地球温暖化防止条約などともいう。大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素[亜酸化窒素:N2O]など、HFCs、PFCs、SF6)の増加が地球を温暖化し、自然の生態系などに悪影響を及ぼすおそれがあることを、人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、現在および将来の気候を保護することを目的とする。気候変動がもたらすさまざまな悪影響を防止するための取り組みの原則、措置などを定めている。
 • Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, rövidebben FCCC) Rio de Janeiróban lett aláírásokkal hitelesítve 1992. június 13-án. Végleges formája New Yorkban készült 1992. május 9-én. A Magyar Köztársaság megerősítő okiratát 1994. február 24-én helyezték letétbe az ENSZ Főtitkáránál. 2006-ban már 188 ország vett részt a keretegyezményben.
 • Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира, включая Россию, все страны бывшего СССР и все промышленно развитые страны, об общих принципах действия стран по проблеме изменения климата. Конвенция была торжественно принята на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году и вступила в силу 21 марта 1994 года (Россия ратифицировала РКИК в 1994).
 • La Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic (en anglès: United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC o FCCC) és un tractat internacional sobre medi ambient que es va produir a la Conferència de les Nacions Unides sobre Mediambient i Desenvolupament (UNCED), informalment coneguda com a Cimera de Rio, mantinguda a Rio de Janeiro del 3 al 14 de juny de 1992.
 • Het Klimaatverdrag (of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de "Earth Summit" in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag (ook: de "conventie") is om de emissies van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994.
 • The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international environmental treaty negotiated at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992.
 • Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (englisch United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ist ein internationales Umweltabkommen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern (Artikel 2). Gleichzeitig umfasst diese Bezeichnung auch das Sekretariat, das die Umsetzung der Konvention begleitet und seinen Sitz in Bonn hat.
 • Страните от целия свят обединиха усилията си, за да противодействат на заплахата от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата.
 • La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change da cui l'acronimo UNFCCC o FCCC) è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.
 • Nazio Batuen Konbentzio Esparrua Klima Aldaketaz, labur NBKEKA (ingelesez United Nations Framework Convention on Climate Change, labur UNFCCC edo FCCC) nazioarteko ingurumen itun bat da, Nazio Batuen Ingurumen eta Garapen Batzarrean egina Rio de Janeiron, 1992ko ekainaren 3 eta 4an. 1994ko martxoaren 21an sartu zen indarrean.Itunaren helburua berotegi-efektu gas kopurua eguratsean orekatzean datza, sistema klimatikoarekiko interferentzia arriskutsua galaraziko duen mailara.
 • La Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
 • A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - CQNUMC - (do original em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change) ou Conferência Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas - CQNUAC (em Portugal), é um tratado internacional que foi resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), informalmente conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992.Este tratado foi firmado por quase todos os países do mundo e tem como objetivo a estabilização da concentração de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera em níveis tais que evitem a interferência perigosa com o sistema climático.
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ing. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır.
 • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.
rdfs:label
 • Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
 • Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye
 • Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic
 • Klimaatverdrag
 • Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
 • 기후 변화에 관한 국제 연합 기본 협약
 • Nazio Batuen Konbentzio Esparrua Klima Aldaketaz
 • Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
 • Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
 • United Nations Framework Convention on Climate Change
 • Рамочная конвенция ООН об изменении климата
 • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
 • Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
 • 気候変動枠組条約
 • Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:éditeur of
is foaf:primaryTopic of