La contraction musculaire résulte de la contraction coordonnée de chacune des cellules du muscle. Il existe quatre phases au cours de la contraction d'une cellule musculaire « type » : L'excitation ou la stimulation qui correspond à l'arrivée du message nerveux sur la fibre musculaire. Le couplage excitation-contraction qui regroupe l'ensemble des processus permettant de transformer le signal nerveux reçu par la cellule en un signal intracellulaire vers les fibres contractiles.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La contraction musculaire résulte de la contraction coordonnée de chacune des cellules du muscle. Il existe quatre phases au cours de la contraction d'une cellule musculaire « type » : L'excitation ou la stimulation qui correspond à l'arrivée du message nerveux sur la fibre musculaire. Le couplage excitation-contraction qui regroupe l'ensemble des processus permettant de transformer le signal nerveux reçu par la cellule en un signal intracellulaire vers les fibres contractiles. La contraction proprement dite. La relaxation qui est le retour de la cellule musculaire à l'état de repos physiologique.
 • Muscle fiber generates tension during the action of actin and myosin cross-bridge cycling. While under tension, the muscle may lengthen, shorten, or remain the same. Although the term contraction implies shortening, when referring to the muscular system, it means muscle fibers generating tension with the help of motor neurons (the terms twitch tension, twitch force, and fiber contraction are also used).Voluntary muscle contraction is controlled by the central nervous system. The brain sends signals, in the form of action potentials, through the nervous system to the motor neuron that innervates several muscle fibers. In the case of some reflexes, the signal to contract can originate in the spinal cord through a feedback loop with the grey matter. Involuntary muscles such as the heart or smooth muscles in the gut and vascular system contract as a result of non-conscious brain activity or stimuli proceeding in the body to the muscle itself.
 • 근수축(筋收縮)은 근육의 근원섬유들을 이루는 미오신 단백질의 결합체인 굵은 필라멘트와 액틴 단백질로 구성된 가는 필라멘트 간 교차결합으로 이루어진다.이 때 미오신이나 액틴섬유 자체가 수축하는 것이 아니라 액틴과 미오신 분자들간 미끄러짐에 의해 활주가 일어난다는 것이 필라멘트 활주이론이다. ATP에 의한 교차결합 주기가 반복되면서 굵은 필라멘트는 가는 필라멘트를 안으로 끌어당기는 파워스트로크 과정을 통해 수축이 진행된다.19세기 현미경을 통한 근수축의 미시적 구조에 대한 관심과 1930년대 아치볼드 힐에 의한 근육 내 열생산 이론은 근수축에 대한 이해에 바탕이 되었다. 그 이후 1950년대 앤드루 헉슬리에 의한 교차결합이론은 활주가 일어나는 원리를 설명하고 있으며 현재까지 근수축기작을 잘 설명해주고 있는 이론이다. 이처럼 생리학적 기작과 함께 근육의 역학적 성질도 연구되는 가운데, 근수축과 관련된 역학적 연구로 근육의 길이-장력과의 관계, 부하-근수축 속도와의 관계에 대한 연구가 있다.
 • Kaslar aktin ve miyozin arasındaki çapraz köprüleri kullanarak bir gerginlik yaratırlar.Bu gerginlik durumunda,kas uzama,kısalma gösterdiği gibi boyutu değişmeyebilir.İsteğe bağlı kasılma merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir.Beyinde oluşturulan aksiyon potansiyeli birçok kas fiberi ile bağlantı kurmuş motor nöron ile kasa aktarılır.Bazı refleks durumlarında ise kasılma sinyali omirilikten gelebilir.İstemsiz kasılmalar,kalp kası veya düz kasgibi,kasın kendi kendini uyarması ile meydana gelir.Kayan filament modeline göre çizgili kas kasılması: MSS nde doğan aksiyon potensiyeli alfa motor nöron ile taşınır. Aksiyon potansiyeli akson boyunca sinaptik boşluğa doğru iletilir. Sonuda motor nöronun sonuna ulaşan aksiyon potansiyeli Kalsiyum bağlı kanallardan ortama kalsiyum salınmasını sağlar. Ortama salınan kalsiyum asetilkolin nörotransmitteri taşıyan veziküllerin hücre zarı ile birleşmesini sağlar. Hücre zarı ile birleşen vezikül içindeki asetil kolin sinaps boşluğuna salınır. Boşluktaki asetilkolin motor uç plağındaki nikotinik asetilkolin reseptörüne bağlanır ve onu aktifleştirir. Reseptörün aktifleştirilmesi ile ona bağlı sodyumpotasyum kanalları açılır. sodyumlar hücre içine potasyumlar ise hücre dışına geçmeye başlar. Sodyum kanalları daha geçirgen olduğundan kas fiberinin zarı daha pozitif olur ve bir aksiyon potansiyelinin başlaması tetiklenir. Aksiyon potensiyeli T tübül sistemi sayesinde kas fiberi boyunca yayılır ve kasın iç bölümü depolarize olur. Depolarizasyon T tübül zarındaki L tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını(dihydropyridine reseptörü) açar.Bu kanallar sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanalları (ryanodine reseptörü) ile ilişkilidir. T tübülündeki kalsiyum L tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanalları ile sarkoplazmik retikulumdaki ryanodine reseptörüne bağlanarak ona bağlı kanalların açılmasını ve hücre içine kalsiyum saçılmasını sağlar. Kalsiyum kas fibrillerinden aktin üzerinde olan troponin C ye bağlanır. Troponin allosterik olarak tropomiyozini düzenler. Normal olarak tropomiyozin miyozinin aktine bağlanmasını engeller. Kalsiyuma bağlanan troponin C, tüm troponin kompleks proteininin şeklinin değişmesine yol açar. Böylece troponin T de tropomiyozinin hareketine ve aktinin miyozine bağlanma yerinin açılmasına sebep olur. ATP ile aktifleştirilmiş olan miyozin aktinin bağlanma yeri serbest kalınca aktine bağlanır. Miyozinden ADP ve P nin ayrılması ile miyozinin baş kısmı aktin filamentlerini kaydırır. Son olarak ATP miyozine bağlanarak aktinin ayrılmasını sağlar.ATP eksikliğinde miyozin-aktin ayrılması olmaz ve kas kasılı kalır.Buna ölüm sertiliği (rigor mortis) denir. 9. ve 10. adımlar ATP ve Ca varlığında sürekli tekrarlanır. Kasın gevşemesi için Ca sarkoplazmik retikuluma geri depolanır. Ortamda Ca kalmadığında Troponin, Tropomiyozin ilk hallerini alır ve miyozinin aktine bağlanması engellenir.
 • Contração muscular (AO 1945: contracção muscular) é um processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde a capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor. Na contração muscular, a actina desliza sobre os filamentos da miosina, que conservam seus comprimentos originais. A contração se inicia na faixa ansiotrópica, ou A, onde a actina e a miosina se sobrepõem.
 • Een spiercontractie is de benaming voor het samentrekken (contraheren) van spierweefsel.De spier kan op verschillende manieren contraheren.Statische contractie (ook wel genoemd: isometrische contractie)Contractie waarbij de spier kracht levert zonder beweging. Dit resulteert in een toename van spierkracht, maar enkel in de gewrichtshoek waarin getraind werd. Voor een toename van spierkracht op de hele bewegingsbaan moeten dus verschillende hoeken getraind worden.Dynamische contractieConcentrisch: contractie waarbij de spier kracht levert en de spier verkortExcentrisch: contractie waarbij de spier kracht levert, maar ook verlengtIsokinetisch: contractie van de spier met constante snelheid, enkel met apparatuur mogelijk, niet manueelIsotoon: contractie van de spier met constante spierspanning
 • Skurcz mięśnia – zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. mięsień okrężny ust). Poruszanie się organizmu możliwe jest dzięki synchronizowanemu skurczowi różnych grup mięśniowych. W przypadku mięśni szkieletowych skurcz jest efektem potencjałów powstałych w mózgu w korze ruchowej. Skurcz mięśni gładkich oraz tkanki mięśniowej typu sercowego odbywa się bez udziału woli, jednak niższe elementy ośrodkowego układu nerwowego wywierają znaczny wpływ na powstawanie i modyfikację siły skurczu.Skurcze mięśni dzielimy na:A. izotoniczny - gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego (wynikiem skurczu jest ruch) izometryczny - wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów); skurcz ten nazywany jest także skurczem izotermicznym, ze względu na utrzymanie ciepłoty ciała (dreszcze) auksotoniczny - zmiana długości i napięcia mięśni (np. przy chodzeniu, bieganiu).B. ze względu na częstotliwość docierających do mięśnia impulsów nerwowych. tężcowy - jeżeli impulsy docierają w czasie krótszym niż zdąży nastąpić rozkurcz mięśnia np. skurcze mięśni żwaczy (szczękościsk), skurcz mięśni twarzy (uśmiech sardoniczny), napadowe skurcze tężcowe mięśni karku. tężcowy niezupełny - jeżeli impulsy docierają do mięśnia w czasie dłuższym niż skurcz - kiedy mięsień zaczyna się już rozkurczać. Jest to fizjologiczny typ skurczu i takimi skurczami działają wszystkie mięśnie człowieka przez większość czasu. tężcowy zupełny pojedynczy - wywołany przez pojedynczy impuls nerwowy lub elektryczny, trwa od kilku do kilkudziesięciu milisekund. Po skurczu następuje rozkurcz mięśnia. Odstępy między impulsami są duże, większe niż czas trwania całego pojedynczego skurczu.
 • Svalový stah čili kontrakce je proces, při němž ve svalovině vzniká napětí a obvykle se zkracuje. Na molekulární úrovni dochází k aktivaci bílkovin myosinů, které za spotřeby ATP vykonávají mechanickou práci. Ke svalovému stahu dochází na základě určitého nervového podnětu – v srdeční svalovině tento podnět přichází převodním srdečním systémem obvykle z SA uzlu, kosterní svalovina reaguje na signál z motorických nervů a hladké svaly se stahují obvykle na základě nervové či hormonální stimulace, případně díky pouhé změně v chemismu okolního prostředí.Ke svalovému stahu je nutná nejprve excitace, v případě kosterního svalu pomocí somatické nervové soustavy. Tzv. neurotransmiter, konkrétně acetylcholin, přenese nervový podnět přes nervosvalovou ploténku do svalového vlákna. Ve svalovém vlákně dochází ke vzniku akčního potenciálu. Z endoplazmatického retikula svalových buněk se uvolňují ionty vápníku. Ty se váží na určité bílkoviny a ve svém důsledku způsobí, že se odhalí vazebná místa pro myosin na proteinu jménem aktin. Myosin se za spotřeby ATP posouvá po vlákně aktinu, což je vlastní mechanismus stahu.
 • La contrazione muscolare è il risultato di una serie di modificazioni intracellulari coordinate che porta al movimento della fibra muscolare e, di conseguenza, del muscolo stesso. La contrazione avviene in tutti i tipi di muscolo; è meglio rappresentata nel muscolo scheletrico, dove esiste una struttura metamerica (il sarcomero) dotata di particolarità morfologiche e funzionali.
 • La contracció muscular és el procés fisiològic en el qual els músculs desenvolupen tensió i s'escurcen o s'estiren (o bé poden romandre de la mateixa longitud) per raó d'un previ estímul d'extensió. Aquestes contraccions produeixen la força motriu de gairebé tots els músculs superiors, per exemple, per desplaçar el contingut de la cavitat a la qual recobreixen (múscul llis) o mouen l'organisme a través del mitjà o per moure altres objectes (múscul estriat).Les contraccions involuntàries són controlades pel sistema nerviós central, mentre que el cervell controla les contraccions voluntàries, i la medul·la espinal controla els reflexs involuntaris.
 • Мы́шечное сокраще́ние — реакция мышечных клеток на воздействие нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Это жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.Все виды произвольных движений — ходьба, мимика, движения глазных яблок, глотание, дыхание и т. п. осуществляются за счёт скелетных мышц. Непроизвольные движения (кроме сокращения сердца) — перистальтика желудка и кишечника, изменение тонуса кровеносных сосудов, поддержание тонуса мочевого пузыря — обусловлены сокращением гладкой мускулатуры. Работа сердца обеспечивается сокращением сердечной мускулатуры.
 • Muskulu-uzkurdura muskulu-zuntzak laburtzearen ondorioa da, estimulu egoki batek, nerbio-bulkadak normalean, sortua. Bi eratakoa izan daiteke uzkurdura: isotonikoa, giharraren mutur bat finko eta bestea libre dagoenean, edo isometrikoa, bi muturrak finko daudenean. Uzkurdurak, muskulu-zuntzaren laburtzeaz gainera, bestelako gertakariak ere biltzen ditu: A) Kimikoak. Giharrak, uzkurtzerakoan behar duen energia lortzeko, erreakzio batzuk gauzatu behar ditu: 1) Aldi anaerobikoa: oxigenorik gabe, ATPa (Adenosina trifosfatoa) desegiten da, energia kimikoa energia mekaniko bilakarazteko. Glukogenoa, ATPa desegin izanaren ondorioz sortutako azido fosforikoaren eraginez, azido pirubiko bilakatzen da eta, hau, azkenean, azido laktiko. 2) Aldi aerobikoa: oxigenoaren eraginez, azido laktikoaren % 20 oxidatzen da, eta erreakzio hori da, hain zuzen ere, giharrari uzkurdura gauzatu ahal izateko behar duen energia ematen diona. Geratu den azido laktikoa (% 80) glukogenoa sintetizatzeko erabiltzen da. B) Elektrikoak. Aktibatutako giharrean, ekintza korronte izeneko elektrizitate bulkadak sortzen dira. C) Termikoak. Muskulu-zuntzen uzkurdurak beroa ekoizten du.↑
 • La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer de la misma longitud) por razón de un previo estímulo de extensión. Estas contracciones producen la fuerza motora de casi todos los músculos superiores, por ejemplo, para desplazar el contenido de la cavidad a la que recubren (músculo liso) o mueven el organismo a través del medio o para mover otros objetos (músculo estriado).Las contracciones involuntarias son controladas por el sistema nervioso central, mientras que el cerebro controla las contracciones voluntarias, y la médula espinal controla los reflejos involuntarios.
 • Eine Muskelkontraktion ist die aktive Verkürzung eines Muskels. Auch den Muskelkontraktionen zugerechnet werden Anspannungen des Muskels, die keine Verkürzung bewirken, sondern den Muskel gegen Widerstand in einer bestimmten Länge halten (isometrische Kontraktion) und solche, die einer auf den Muskel wirkenden Kraft einen Widerstand entgegensetzen, währenddessen er verlängert wird (exzentrische Kontraktion).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 601630 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110141054 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La contraction musculaire résulte de la contraction coordonnée de chacune des cellules du muscle. Il existe quatre phases au cours de la contraction d'une cellule musculaire « type » : L'excitation ou la stimulation qui correspond à l'arrivée du message nerveux sur la fibre musculaire. Le couplage excitation-contraction qui regroupe l'ensemble des processus permettant de transformer le signal nerveux reçu par la cellule en un signal intracellulaire vers les fibres contractiles.
 • Contração muscular (AO 1945: contracção muscular) é um processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde a capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor. Na contração muscular, a actina desliza sobre os filamentos da miosina, que conservam seus comprimentos originais. A contração se inicia na faixa ansiotrópica, ou A, onde a actina e a miosina se sobrepõem.
 • La contrazione muscolare è il risultato di una serie di modificazioni intracellulari coordinate che porta al movimento della fibra muscolare e, di conseguenza, del muscolo stesso. La contrazione avviene in tutti i tipi di muscolo; è meglio rappresentata nel muscolo scheletrico, dove esiste una struttura metamerica (il sarcomero) dotata di particolarità morfologiche e funzionali.
 • Eine Muskelkontraktion ist die aktive Verkürzung eines Muskels. Auch den Muskelkontraktionen zugerechnet werden Anspannungen des Muskels, die keine Verkürzung bewirken, sondern den Muskel gegen Widerstand in einer bestimmten Länge halten (isometrische Kontraktion) und solche, die einer auf den Muskel wirkenden Kraft einen Widerstand entgegensetzen, währenddessen er verlängert wird (exzentrische Kontraktion).
 • 근수축(筋收縮)은 근육의 근원섬유들을 이루는 미오신 단백질의 결합체인 굵은 필라멘트와 액틴 단백질로 구성된 가는 필라멘트 간 교차결합으로 이루어진다.이 때 미오신이나 액틴섬유 자체가 수축하는 것이 아니라 액틴과 미오신 분자들간 미끄러짐에 의해 활주가 일어난다는 것이 필라멘트 활주이론이다. ATP에 의한 교차결합 주기가 반복되면서 굵은 필라멘트는 가는 필라멘트를 안으로 끌어당기는 파워스트로크 과정을 통해 수축이 진행된다.19세기 현미경을 통한 근수축의 미시적 구조에 대한 관심과 1930년대 아치볼드 힐에 의한 근육 내 열생산 이론은 근수축에 대한 이해에 바탕이 되었다. 그 이후 1950년대 앤드루 헉슬리에 의한 교차결합이론은 활주가 일어나는 원리를 설명하고 있으며 현재까지 근수축기작을 잘 설명해주고 있는 이론이다.
 • Svalový stah čili kontrakce je proces, při němž ve svalovině vzniká napětí a obvykle se zkracuje. Na molekulární úrovni dochází k aktivaci bílkovin myosinů, které za spotřeby ATP vykonávají mechanickou práci.
 • La contracció muscular és el procés fisiològic en el qual els músculs desenvolupen tensió i s'escurcen o s'estiren (o bé poden romandre de la mateixa longitud) per raó d'un previ estímul d'extensió.
 • La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer de la misma longitud) por razón de un previo estímulo de extensión.
 • Skurcz mięśnia – zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. mięsień okrężny ust). Poruszanie się organizmu możliwe jest dzięki synchronizowanemu skurczowi różnych grup mięśniowych. W przypadku mięśni szkieletowych skurcz jest efektem potencjałów powstałych w mózgu w korze ruchowej.
 • Muskulu-uzkurdura muskulu-zuntzak laburtzearen ondorioa da, estimulu egoki batek, nerbio-bulkadak normalean, sortua. Bi eratakoa izan daiteke uzkurdura: isotonikoa, giharraren mutur bat finko eta bestea libre dagoenean, edo isometrikoa, bi muturrak finko daudenean. Uzkurdurak, muskulu-zuntzaren laburtzeaz gainera, bestelako gertakariak ere biltzen ditu: A) Kimikoak.
 • Kaslar aktin ve miyozin arasındaki çapraz köprüleri kullanarak bir gerginlik yaratırlar.Bu gerginlik durumunda,kas uzama,kısalma gösterdiği gibi boyutu değişmeyebilir.İsteğe bağlı kasılma merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir.Beyinde oluşturulan aksiyon potansiyeli birçok kas fiberi ile bağlantı kurmuş motor nöron ile kasa aktarılır.Bazı refleks durumlarında ise kasılma sinyali omirilikten gelebilir.İstemsiz kasılmalar,kalp kası veya düz kasgibi,kasın kendi kendini uyarması ile meydana gelir.Kayan filament modeline göre çizgili kas kasılması: MSS nde doğan aksiyon potensiyeli alfa motor nöron ile taşınır.
 • Мы́шечное сокраще́ние — реакция мышечных клеток на воздействие нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Это жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.Все виды произвольных движений — ходьба, мимика, движения глазных яблок, глотание, дыхание и т. п. осуществляются за счёт скелетных мышц.
 • Muscle fiber generates tension during the action of actin and myosin cross-bridge cycling. While under tension, the muscle may lengthen, shorten, or remain the same. Although the term contraction implies shortening, when referring to the muscular system, it means muscle fibers generating tension with the help of motor neurons (the terms twitch tension, twitch force, and fiber contraction are also used).Voluntary muscle contraction is controlled by the central nervous system.
 • Een spiercontractie is de benaming voor het samentrekken (contraheren) van spierweefsel.De spier kan op verschillende manieren contraheren.Statische contractie (ook wel genoemd: isometrische contractie)Contractie waarbij de spier kracht levert zonder beweging. Dit resulteert in een toename van spierkracht, maar enkel in de gewrichtshoek waarin getraind werd.
rdfs:label
 • Contraction musculaire
 • Contracció muscular
 • Contracción muscular
 • Contracção muscular
 • Contrazione muscolare
 • Kas kasılması
 • Muscle contraction
 • Muskelkontraktion
 • Muskulu-uzkurdura
 • Skurcz mięśnia
 • Spiercontractie
 • Svalový stah
 • Мышечное сокращение
 • 근수축
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of