En matière politico-religieuse, un concordat (du latin médiéval concordatum, « accord, traité ») est un traité signé entre le Saint-Siège et un État particulier (ou entre un souverain et le pape pour l'Europe pré-moderne) dans le but de définir les domaines respectifs et éclaircir les relations entre l'Église catholique et les autorités civiles du pays signataire (ou concordataire).Selon la situation politique du pays, et selon ses relations avec le Vatican, le concordat peut comporter des clauses libérales et d'autres plus restrictives.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En matière politico-religieuse, un concordat (du latin médiéval concordatum, « accord, traité ») est un traité signé entre le Saint-Siège et un État particulier (ou entre un souverain et le pape pour l'Europe pré-moderne) dans le but de définir les domaines respectifs et éclaircir les relations entre l'Église catholique et les autorités civiles du pays signataire (ou concordataire).Selon la situation politique du pays, et selon ses relations avec le Vatican, le concordat peut comporter des clauses libérales et d'autres plus restrictives. En particulier, les concordats doivent respecter la déclaration sur la liberté religieuse formulée par le Concile Vatican II le 7 décembre 1965.En matière économique, on parle également de concordat pour une entreprise. Quand celle-ci se trouve en difficulté, on peut sous certaines conditions lui accorder une période pour se redresser.En droit suisse, un concordat intercantonal est un accord conclu entre plusieurs cantons pour légiférer sur un plan régional dans un domaine donné. Exemple : le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité.
 • A concordat is an agreement or treaty between the Holy See of the Catholic Church and a sovereign state that deals with the recognition and privileges of the Catholic Church in a particular country and with secular matters that impact on church interests, such as taxation as well as the right of a state to influence the selection of bishops within its territory.[citation needed]. The Council of Constance proclaimed the concordat to be the regular form of governing relations between the Papacy and foreign kingdoms.[citation needed]Although for a time after the Second Vatican Council, which ended in 1965, the term 'concordat' was dropped, it reappeared with the Polish Concordat of 1993 and the Portuguese Concordat of 2004. A different model of relations between the Vatican and various states is still evolving (see e.g. Petkoff 2007) in the wake of the Second Vatican Council's Declaration on Religious Liberty, Dignitatis Humanae.[citation needed]
 • A lényeg tömören: A római pápa s a világi hatalmak között az ezeknek alárendelt tartományok egyházi viszonyainak rendezése tárgyában kötött egyezmény.A konkordátum (lat.) eredetileg különböző típusú szerződések jelzésére használt kifejezés, amely tisztán világi ügyekre is vonatkozott. A 15. század óta egyházi személyek között s egyházi ügyekben létrejött megállapodások jelzésére használják. Az 1448. évi bécsi konkordátum óta az egyház és állam között egyházi ügyekben létrejött megállapodások szakkifejezése. Régebben a 'pax', 'concordia', 'pactum', 'tractatus', 'capitula concordata', a 19. század óta leginkább a 'conventio' kifejezést használták.A konkordátum a pápa mint az egyház feje és valamely állam alkotmányos képviselete között létrejött olyan megállapodás, mely kölcsönös érdekü viszonyokat szabályoz. Tartalmazhatja viták eldöntését (1122-ik évi wormsi konkordátum), vagy szabályozhatja az illető állam és az egyház közötti viszony egészét (pl. az 1855. évi osztrák konkordátum), de kiterjedhet a felekezetek közötti viszonyokra is. Konkordátumot köt a pápa nem katolikus fejedelmekkel is (pl.: az 1827. évi németalföldi, az 1857. évi württembergi és az 1859. évi badeni konkordátum).Külső formáját tekintve, a pápa, az előzetes megállapodásokra való utalással, bulla v. breve alakjában egyoldalulag hirdeti ki, mint a német fejedelmek és IV. Jenő pápa között 1447. létrejött K.-okat; vagy külön hirdeti ki a pápa, mint egyházi és külön az államhatalom képviselője, mint állami törvényt; ilyen a wormsi egyezmény, amelyet külön adott ki Calixt pápa és külön IV. Henrik; végül a kétoldalu megállapodás közös okiratban vétetik fel, ilyen p. az 1801. francia s mind az újabb K.-ok. A K. jogi természetére nézve a következő elméletek léteznek: 1. A privilegium (kiváltság) elmélete, amely szerint a K. a pápa által az államnak adott kiváltságot képezne, amelyet a pápa bármikor visszavehet; mert a pápa nem szerződhetik az alárendeltebb állammal s az egyházi ügyek sem képezhetik a szerződés tárgyát. Ezen nézetet néhány tulzó kurialista vallja (Tarquini, Bonald, Liberatore), de az nem képezi a szentszéknek hivatalos nézetét; ellenkezőleg Róma a K.-okban rendszerint kifejezést ad azok szerződési jellegének. 2. Az ellentétet képezi az ugynevezett legális elmélet, amely szerint viszont a K.-ok állami törvények s ezek sorsában osztoznak. Alapjuk az állam szuverénitása (Sarwey, Zorn, Sohm). 3. Leginkább el van fogadva az a nézet, mely a K.-ot szerződésnek tartja, amely nézetet azon tény is támogat, hogy a K.-ok önmagukat rendszerint szerződéseknek nevezik s különben is mindig kétoldalu megállapodásokon alapulnak. Ezen elmélet körén belül némelyek a) valóságos nemzetközi szerződéseknek tartják, melyet valamely állam, mint szuverén, a pápával, mint szintén - lelki - szuverénnel köt (Kove, Richter, Heffter, Schulte, Walter, Resch); mivel azonban a pápának nem állanak rendelkezésére a nemzetközi jog materialis kényszereszközei, azért mások b) oly nyilvánjogi szerződéseknek tartják (publicae conventiones), melyek a nemzetközi és az államszerződések között középen állanak (Bluntschli, Geffken, Scherer). Amig a megállapodást az állam a törvényes formába nem öltöztette, addig csak a megállapodást létesítő fejedelem vagy az államhatalom más közege van kötelezve azt keresztül vinni, az egyes állampolgárt csak a kész törvény kötelezi. A K. mint minden szerződés, megsérthető s az egyik fél attól egyoldalulag el is állhat; az egyháznak ily esetben nem áll nemzetközi materialis kényszereszköz rendelkezésére. A felmondás rendszerint a rebus sic stantibus elvére való hivatkozással azon alapon történik, hogy a viszonyok változtak. Igy volt ez az osztrák K.-mal is. Ez 1855 aug. 18. I. Ferenc József és IX. Pius között kötetett meg. A pápa 1855 nov. 3. hirdette ki Deus humanae salutis auctor bullájával s nov. 5. lett törvényként kihirdetve. Ezekhez járul több függeléket képező okmány. Ezen K. ellen korán heves támadások keletkeztek, amelyek folytán a kormány a K. megváltoztatását akarta Rómában keresztülvinni, ami nem sikerült. Az időközben alkotot interkonfesszionális törvények, a házasságra vonatkozó törvények mind a K.-ba ütköztek; végre a vatikáni zsinat csalatkozhatatlansági dogmájának kihirdetése után az osztrák kormány 1870 jul. 30. Beust grófnak Palomba lovag, római osztrák követségi titkárhoz intézett iratával felmondotta, Stremayer vallásügyi miniszter kijelentése szerint azért, mivel a szerződő pápa változott, miután csalatkozhatatlanná lett. Kifejezetten az 1874 máj. 7-iki törvény léptette hatályon kivül. Magyarországon az osztrák uralom alatt a K.-ot tényleg érvényben levőnek tekintették, azonban nem jövén alkotmányos módon létre, nálunk sohasem birt törvényes érvénnyel s tényleges hatályát is elvesztette az alkotmányosság visszaállítása után. A jelen században létrejöttek a következő K.-ok: Az 1801. francia, a végre nem hajtott 1817. szintén francia, 1818. nápolyi, 1841. szárdiniai, 1851. toscanai, 1851. spanyol, 1857. és 1886. orosz, 1886. montenegrói, 1853. guatemalai, 1861. hondurasi, a san-salvadori 1862., nicaraguai 1862., ecuadori 1862., a kolumbiai 1887. s a badeni, württembergi, osztrák K.-k.
 • Ein Staatskirchenvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Staat (Nationalstaat oder Gliedstaat) und einer Religionsgemeinschaft.Staatskirchenverträge mit der römisch-katholischen Kirche, genauer: mit dem Heiligen Stuhl, heißen Konkordate (lateinisch concordatum ‚Vereinbarung, Vertrag‘). Nach strengem römischem Sprachgebrauch schließt der Heilige Stuhl ein Konkordat nur mit einem katholischen Staatsoberhaupt, während die Verträge mit nicht-katholischen Regierungen Konventionen heißen.Staatskirchenverträge mit nicht-katholischen Religionsgemeinschaften, insbesondere mit evangelischen Kirchen, bezeichnet man dagegen als Kirchenverträge.Soweit es sich um eine nicht-christliche Religionsgemeinschaft handelt, wird mitunter auch (mehrdeutig) von einem Staatsvertrag gesprochen (etwa Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland).
 • Конкорда́т (от средневекового лат. concordatum — соглашение, от лат. concordo — нахожусь в согласии) — по канонической терминологии договор между папой римским, как главой Римско-католической церкви и каким-либо государством, регулирующий правовое положение Римско-католической церкви в данном государстве и его отношения со Святым Престолом; договоры с другими странами называются конвенциями. Чёткая градация терминов была утрачена в XIX веке в связи с изменением политической карты Европы.
 • Un concordat és un acord en forma de tractat entre el poder temporal i els representants de l'església catòlica. A l'edat mitjana el terme s'utilitzava per a tota mena d'acords entre els bisbes i els governadors feudals. Des del segle XV, el terme es limita als tractats internacionals entre un estat sobirà i la Santa Seu.Uns concordats destacatsConcordat de Worms el 1122 amb el Sacre ImperiConcordat del 1801 amb NapoleóConcordat del 1953 que va confirmar el nacionalcatolicisme a l'estat espanyol sota el franquisme↑ ↑
 • 콩고르다툼(Concordatum, 복수로 라틴어: Concordat) 또는 정교조약은 라틴어 Concordatum에서 유래된 말로 가톨릭 교회의 대표자인 교황과 국가 사이에 국제법의 형식에 준하여 맺은 조약이다.
 • Un concordato es un acuerdo entre la Iglesia católica (Santa Sede) y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Posee la categoría jurídica de Tratado Internacional.Actualmente los únicos estados que no mantienen relaciones con la Santa Sede son China, Corea del Norte, Laos, Birmania, Malasia, Afganistán, Arabia Saudí, Oman, Somalia y Mauritania.
 • コンコルダートあるいは政教条約(せいきょうじょうやく)は、ラテン語の Concordatum(コンコルダトゥム)に由来する歴史用語で、カトリック教会の代表者であるローマ教皇と国家の間に国際法の形式に準じて結ばれる条約のこと。
 • Konkordat adalah suatu perjanjian tentang masalah keagamaan antara Tahta Suci Gereja Katolik Roma dengan suatu negara berdaulat. Perjanjian ini umumnya berupa pengakuan dan privilese (hak istimewa) Gereja di suatu negara tertentu. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengecualian dari masalah dan proses hukum, isu perpajakan, serta hak negara untuk memengaruhi pemilihan uskup dalam wilayahnya. Meskipun untuk beberapa tahun sejak Konsili Vatikan II (1962–1965) istilah "konkordat" tidak lagi dipakai, istilah ini muncul kembali dalam Konkordat 1993 Polandia dan Konkordat 2004 Portugal. Berbagai model hubungan antara Vatikan dengan negara masih terus berkembang, terutama terkait dengan Pernyataan Kebebasan Beragama Konsili Vatikan II, Dignitatis Humanae.
 • Concordato è il nome dato ai trattati bilaterali che la Santa Sede stipula con altri stati per regolare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in un determinato Paese. Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. Agli Stati viene talvolta concesso un potere di veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, mentre alla Chiesa possono essere riconosciuti privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di obiezione di coscienza rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica). Dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), e in particolare la sua approvazione di una Dichiarazione sulla Libertà Religiosa (Dignitatis Humanae), questo tipo di accordo giuridico formale ha visto evolvere il suo spirito e i suoi contenuti. Storicamente la Santa Sede ha stipulato concordati con tutti gli stati che lo hanno concesso, anche con quelli più ostili verso i cattolici o la religione in generale.
 • Конкордат се нарича договорът между папата и някоя държава. Обикновено целта на договора е засилване и осигуряването на определени (договорени в договора) права на католическата църква в съответната държава.
 • Een concordaat is de algemene benaming voor een bilaterale overeenkomst die gesloten wordt tussen de Heilige Stoel (waarmee bedoeld wordt het centrale bestuur van de Katholieke Kerk, nl. de paus samen met de Curie) enerzijds en een bepaalde staat anderzijds waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken geregeld wordt.Vele landen, waaronder Frankrijk, Italië (cf. de zogenaamde Verdragen van Lateranen), Spanje, Polen en Oostenrijk, hebben een concordaat met de Heilige Stoel.Belangrijke concordaten waren: het Concordaat van Worms (1122) het Concordaat van Wenen (1448) tussen paus Nicolaas V en de Duitse koning Frederik III van Habsburg het Concordaat van 15 juli 1801 de Verdragen van Lateranen (1929) het Concordaat van Rome (1933) het Concordaat van 1953 met Francisco Franco in Spanje dat het nationaalkatholicisme tot staatsgodsdienst verheft
 • Konkordat (łac. concordatum: uzgodniony) – umowa międzynarodowa zawierana między państwem, a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, zapewnienie wolności nauczania religii i wypełniania swojej misji, kwestie własności, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.). Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową.Nazwa pochodzi z języka łacińskiego, od concordare – zgadzać się. Historycznie używano również innych nazw na oznaczenie tego rodzaju umów: concordia, pactum, pax, concordata, conventio, modus vivendi.Ze względu na zakres regulowanych spraw, konkordaty można podzielić na: konkordaty całościowe – określające podstawowe zasady relacji oraz regulujące szeroki zakres spraw interesujący państwo i Kościół konkordaty parcjalne – regulujące wybrane zagadnienia w stosunkach państwa i KościołaKonkordat, mimo że jest zawierany ze Stolicą Apostolską i dotyczy spraw katolików, najczęściej jest także podstawą do przyznania wyznawcom innych religii takich samych uprawnień jak te zapisane w konkordacie, np. małżeństwa kościelne wszystkich legalnych wyznań w Polsce są traktowane na równi z małżeństwami zawieranymi w urzędach stanu cywilnego, o ile przewidują to właściwe ustawy[potrzebne źródło].W Polsce obecnie obowiązuje konkordat z 1993 roku.
 • Konkordát (lat. concordatum souhlas, úmluva) je mezinárodní smlouva uzavřená mezi Svatým stolcem a jiným státem, která většinou řeší práva, záležitostí a svobody vyznání pro katolickou církev v daném státě.
 • Dá-se o nome de concordata ao tratado internacional celebrado entre a Santa Sé e um Estado, usualmente com a finalidade de assegurar direitos dos Católicos ou da Igreja Católica naquele Estado. Muitas foram assinadas quando os Estados se laicizaram, como forma de garantir direitos para a Igreja e permitir sua existência em tais países.Do ponto de vista histórico, também se dava o nome de concordata ao acordo entre o Papa e um soberano (como a Concordata de Worms, de 1122), a qual vinculava o papado e o Estado governado pelo soberano.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 47610 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6184 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 63 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111054241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En matière politico-religieuse, un concordat (du latin médiéval concordatum, « accord, traité ») est un traité signé entre le Saint-Siège et un État particulier (ou entre un souverain et le pape pour l'Europe pré-moderne) dans le but de définir les domaines respectifs et éclaircir les relations entre l'Église catholique et les autorités civiles du pays signataire (ou concordataire).Selon la situation politique du pays, et selon ses relations avec le Vatican, le concordat peut comporter des clauses libérales et d'autres plus restrictives.
 • Конкорда́т (от средневекового лат. concordatum — соглашение, от лат. concordo — нахожусь в согласии) — по канонической терминологии договор между папой римским, как главой Римско-католической церкви и каким-либо государством, регулирующий правовое положение Римско-католической церкви в данном государстве и его отношения со Святым Престолом; договоры с другими странами называются конвенциями. Чёткая градация терминов была утрачена в XIX веке в связи с изменением политической карты Европы.
 • 콩고르다툼(Concordatum, 복수로 라틴어: Concordat) 또는 정교조약은 라틴어 Concordatum에서 유래된 말로 가톨릭 교회의 대표자인 교황과 국가 사이에 국제법의 형식에 준하여 맺은 조약이다.
 • Un concordato es un acuerdo entre la Iglesia católica (Santa Sede) y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Posee la categoría jurídica de Tratado Internacional.Actualmente los únicos estados que no mantienen relaciones con la Santa Sede son China, Corea del Norte, Laos, Birmania, Malasia, Afganistán, Arabia Saudí, Oman, Somalia y Mauritania.
 • コンコルダートあるいは政教条約(せいきょうじょうやく)は、ラテン語の Concordatum(コンコルダトゥム)に由来する歴史用語で、カトリック教会の代表者であるローマ教皇と国家の間に国際法の形式に準じて結ばれる条約のこと。
 • Конкордат се нарича договорът между папата и някоя държава. Обикновено целта на договора е засилване и осигуряването на определени (договорени в договора) права на католическата църква в съответната държава.
 • Konkordát (lat. concordatum souhlas, úmluva) je mezinárodní smlouva uzavřená mezi Svatým stolcem a jiným státem, která většinou řeší práva, záležitostí a svobody vyznání pro katolickou církev v daném státě.
 • A concordat is an agreement or treaty between the Holy See of the Catholic Church and a sovereign state that deals with the recognition and privileges of the Catholic Church in a particular country and with secular matters that impact on church interests, such as taxation as well as the right of a state to influence the selection of bishops within its territory.[citation needed].
 • Een concordaat is de algemene benaming voor een bilaterale overeenkomst die gesloten wordt tussen de Heilige Stoel (waarmee bedoeld wordt het centrale bestuur van de Katholieke Kerk, nl. de paus samen met de Curie) enerzijds en een bepaalde staat anderzijds waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken geregeld wordt.Vele landen, waaronder Frankrijk, Italië (cf.
 • A lényeg tömören: A római pápa s a világi hatalmak között az ezeknek alárendelt tartományok egyházi viszonyainak rendezése tárgyában kötött egyezmény.A konkordátum (lat.) eredetileg különböző típusú szerződések jelzésére használt kifejezés, amely tisztán világi ügyekre is vonatkozott. A 15. század óta egyházi személyek között s egyházi ügyekben létrejött megállapodások jelzésére használják. Az 1448.
 • Konkordat adalah suatu perjanjian tentang masalah keagamaan antara Tahta Suci Gereja Katolik Roma dengan suatu negara berdaulat. Perjanjian ini umumnya berupa pengakuan dan privilese (hak istimewa) Gereja di suatu negara tertentu. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengecualian dari masalah dan proses hukum, isu perpajakan, serta hak negara untuk memengaruhi pemilihan uskup dalam wilayahnya.
 • Ein Staatskirchenvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Staat (Nationalstaat oder Gliedstaat) und einer Religionsgemeinschaft.Staatskirchenverträge mit der römisch-katholischen Kirche, genauer: mit dem Heiligen Stuhl, heißen Konkordate (lateinisch concordatum ‚Vereinbarung, Vertrag‘).
 • Konkordat (łac. concordatum: uzgodniony) – umowa międzynarodowa zawierana między państwem, a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, zapewnienie wolności nauczania religii i wypełniania swojej misji, kwestie własności, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.).
 • Concordato è il nome dato ai trattati bilaterali che la Santa Sede stipula con altri stati per regolare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in un determinato Paese. Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali.
 • Dá-se o nome de concordata ao tratado internacional celebrado entre a Santa Sé e um Estado, usualmente com a finalidade de assegurar direitos dos Católicos ou da Igreja Católica naquele Estado.
 • Un concordat és un acord en forma de tractat entre el poder temporal i els representants de l'església catòlica. A l'edat mitjana el terme s'utilitzava per a tota mena d'acords entre els bisbes i els governadors feudals.
rdfs:label
 • Concordat
 • Concordaat
 • Concordat
 • Concordat
 • Concordata
 • Concordato
 • Concordato
 • Konkordat
 • Konkordat
 • Konkordát
 • Konkordátum
 • Staatskirchenvertrag
 • Конкордат
 • Конкордат
 • コンコルダート
 • 콩고르다툼
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of