En chimie, un composé chimique est une substance chimique pure (composé moléculaire, assemblage ionique, composé intermétallique, complexe) composée d’atomes de deux ou plus éléments chimiques différents. Les atomes formant les assemblages des composés chimiques sont liés entre eux par des liaisons chimiques, qui peuvent être de différentes natures.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En chimie, un composé chimique est une substance chimique pure (composé moléculaire, assemblage ionique, composé intermétallique, complexe) composée d’atomes de deux ou plus éléments chimiques différents. Les atomes formant les assemblages des composés chimiques sont liés entre eux par des liaisons chimiques, qui peuvent être de différentes natures.
 • Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya, dihidrogen monoksida (air, H2O) adalah sebuah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen.Umumnya, perbandingan ini harus tetap karena sifat fisikanya, bukan perbandingan yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, material seperti kuningan, superkonduktor YBCO, semikonduktor "aluminium galium arsenida", atau coklat dianggap sebagai campuran atau aloy, bukan senyawa.Ciri-ciri yang membedakan senyawa adalah adanya rumus kimia. Rumus kimia memberikan perbandingan atom dalam zat, dan jumlah atom dalam molekul tunggalnya (oleh karena itu rumus kimia etena adalah C2H4 dan bukan CH2. Rumus kimia tidak menyebutkan apakah senyawa tersebut terdiri atas molekul; contohnya, natrium klorida (garam dapur, NaCl adalah senyawa ionik.Senyawa dapat wujud dalam beberapa fase. Kebanyakan senyawa dapat berupa zat padat. Senyawa molekuler dapat juga berupa cairan atau gas. Semua senyawa akan terurai menjadi senyawa yang lebih kecil atau atom individual bila dipanaskan sampai suhu tertentu (yang disebut suhu penguraian).Setiap senyawa kimia yang telah dijelaskan dalam literatur memiliki nomor pengenal yang unik, yaitu nomor CAS.
 • Kémiai vegyületeknek nevezzük az olyan kémiai anyagokat, melyeket két, vagy több kémiai elem atomjai vagy ionjai alkotnak, meghatározott arányban. A vegyérték szigorúan meghatározza ezt az arányt. A vegyületek a klasszikus fizika módszerei segítségével nem bonthatók alkotóelemeikre. A vegyületek kémiai reakciókkal bonthatók alkotóelemeikre, valamint az alkotórészek eredeti tulajdonságait nem mutatják (gondoljunk példaként a szén-dioxidra, mely nem táplálja az égést, miközben a benne levő oxigén, mint elem táplálja az égést).A vegyületet alkotó kémiai elemek részecskéi (atomjai, ionjai) kémiai kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz.
 • Химично съединение е съединение на атомите на два и повече химични елемента, при което се получава ново вещество с определени химични свойства. В химичното съединение връзката се осъществява посредством отдаването или приемането на електрони, броят на които зависи от валентността на елементите, които участват в химичната реакция. Химичните съединения могат да бъдат с ковалентни, метални или йонни връзки. Могат да бъдат разделени на по-прости вещества с помощта на химични реакции.Те имат строго определена и постоянна структура като атомите са в определена пропорция помежду си. Когато атоми на два или повече химични елемента си взаимодействат и се свържат химично в определени тегловни съотношения, те образуват химично съединение. Така например атомите на сярата и желязото когато са нагрети, си взаимодействат и се получава ново вещество наречено железен сулфид.Химични вещества, които са съставени от молекули с два или повече атома на един и същ елемент не се считат за химични съединения (например H2, S8).
 • A chemical compound is a pure chemical substance consisting of two or more different chemical elements that can be separated into simpler substances by chemical reactions. Chemical compounds have a unique and defined chemical structure; they consist of a fixed ratio of atoms that are held together in a defined spatial arrangement by chemical bonds. Chemical compounds can be molecular compounds held together by covalent bonds, salts held together by ionic bonds, intermetallic compounds held together by metallic bonds, or complexes held together by coordinate covalent bonds. Pure chemical elements are not considered chemical compounds, even if they consist of molecules that contain only multiple atoms of a single element (such as H2, S8, etc.), which are called diatomic molecules or polyatomic molecules.
 • Un compost químic és una substància pura formada per dos o més elements químics i que pot descompondre's en aquests per medis químics apropiats.Els composts, igual que les mescles, estan constituïts per dos o més elements químics diferents, però es diferencien essencialment d'aquestes en els següents aspectes: Els components de les mescles poden separar-se per medis físics (filtració, decantació, destil·lació,...), però els constituents dels composts, no. Les mescles tenen les propietats dels seus components, però els composts posseeixen les seves propietats específiques corresponents. Les mescles poden existir en qualsevol proporció mentre que els composts es formen a partir dels elements químics en proporció invariable (llei de les proporcions definides enunciada entre 1794 i 1804 pel químic francès Joseph Louis Proust). La formació o descomposició d'un composts químic va sempre unida a un despreniment o absorció de calor, mentre que per a una mescla l'efecte calorífic és nul o en tot cas, molt petit.En general els composts químics tenen una estructura química definida i única i amb una relació determinada dels components. Tanmateix, hi ha un petit nombre de composts que no compleixen la llei de les proporcions definides, anomenats no estequiomètrics o berthòl·lids: per exemple, Cu1,7S i especialment els composts intermetàl·lics i els intersticials. La majoria dels compostos sí compleixen la llei de les proporcions definides i s'anomenen daltònids, en record del químic anglès John Dalton que, amb la seva teoria atòmica, donà una base teòrica que explicava la llei de les proporcions definides.Actualment (2009) el nombre d'elements químics és de 117 (90 d'ells naturals i la resta sintètics), mentre que el de composts químics supera els 50 milions i en constant creixement (aproximadament 12.000 noves substàncies diàries, majoritàriament composts químics).
 • Un composto chimico è una sostanza omogenea formata da due o più elementi, con un rapporto fisso tra di loro che ne determina la composizione (composto stechiometrico). Generalmente si attribuisce la proprietà di composto ad un insieme di elementi sufficientemente stabile da poter essere isolato o studiato, anche se non raramente si parla di composto instabile riferendosi a composti dalla vita estremamente corta, come può essere per un intermedio di reazione.I concetti di "elemento chimico" e "composto chimico" furono illustrati da Robert Boyle nel 1661 nel suo libro Il chimico scettico (The Sceptical Chymist).
 • 화합물(化合物)은 두 종류 이상의 화학 원소가 결합하여 만들어진 순수한 화학 물질이며, 화학 반응을 통하여 더 단순한 물질로 분리해 낼 수 있다. 이를테면 물(H2O)은 하나의 산소 원자마다 두 개의 수소 원자가 결합하여 만들어진 물질이다. 화합물은 고유의 화학 구조를 가지고 있으며 이들은 화학 결합으로 하나가 된 일정한 비율의 원자로 이루어져 있다. 화합물은 공유 결합에 의하여 하나로 된 분자 화합물이라고 할 수 있다. 이를테면 소금은 이온 결합에 의하여 하나로 되고, 금속 간 화합물은 금속 결합에 의하여 하나로 되며, 배위 착염은 배위 결합에 의하여 하나로 되는 분자 화합물이다. 순수한 화학 원소는 이것이 단일 원소(H2, S8 등)로 된 여러 개의 원자만 포함하는 분자들로 이루어져 있다고 할지라도 화합물로 간주하지 않는다.
 • Konposatu kimiko bat lotura kimikoen bitartez lotutako bi elementu kimiko edo gehiagoz osatutako substantzia kimikoa da. Konposatuaren elementu kimikoen arteko masa-erlazioa proportzio finkokoa da.
 • Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.Podstawową jednostką związku chemicznego jest cząsteczka. Cząsteczki powstają i rozpadają się w wyniku tworzenia i zrywania wiązań chemicznych między atomami. Procesy tworzenia i zrywania wiązań nazywa się reakcjami chemicznymi.Związki chemiczne zapisuje się w formie wzorów chemicznych, w których podaje się liczbę i rodzaj atomów tworzących je cząsteczek. Wzory sumaryczne uwzględniają tylko sumaryczną liczbę atomów występujących w jednej cząsteczce określonego związku chemicznego, zaś wzór strukturalny zawiera też informację o sposobie połączenia tych atomów wiązaniami chemicznymi.Związki posiadają zwykle szereg charakterystycznych dla siebie własności chemicznych i fizycznych. Są to m.in. masa molowa, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura sublimacji, barwa, struktura krystaliczna, reaktywność chemiczna, przewodnictwo cieplne i wiele innych. Własności te nie są nigdy prostą średnią tworzących je pierwiastków, lecz są złożoną funkcją struktury związków chemicznych, czyli określonego, przestrzennego układu powiązań tworzących je atomów.
 • Als chemische Verbindung bezeichnet man einen Reinstoff, der aus zwei oder mehr verschiedenen chemischen Elementen besteht, die – im Gegensatz zu Gemischen – durch Wechselwirkungen der Elektronen in einem festen Atomanzahl- und daher auch Massenverhältnis zusammengehalten werden und so eine chemische Bindung eingehen. Charakteristisch für jede chemische Verbindung ist ihre eindeutige Chemische Struktur. Oft nicht eindeutig ist die Summenformel, mit der man unter Verwendung der molaren Masse beispielsweise die Menge an Produkten einer chemischen Reaktion errechnen kann (in der Stöchiometrie, mit Hilfe eines Reaktionsschemas). Isomere chemische Verbindungen besitzen dieselbe Summenformel, aber eine unterschiedliche Molekülstruktur.
 • Хими́ческое соедине́ние — сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух или более элементов (гетероядерные молекулы). Некоторые простые вещества также могут рассматриваться как химические соединения, если их молекулы состоят из атомов, соединённых ковалентной связью (азот, кислород, иод, бром, хлор, фтор, предположительно астат).Инертные (благородные) газы и атомарный водород нельзя считать химическими соединениями.
 • Um composto químico é uma substância química constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos ou íons ligados entre si. As proporções entre elementos de uma substância não podem ser alterados por processos físicos.Em química, um composto é uma substancia formada por dois ou mais elementos, ligados numa proporção fixa e definida. Por exemplo, a água é um composto formado por hidrogênio e oxigênio na proporção de dois para um.Em geral, esta razão fixa deve-se a uma propriedade física ( formada por moléculas com ligações químicas estáveis ) e não a uma seleção humana arbitrária. Por este motivo o bronze ou o chocolate são misturas ou ligas metálicas e não compostos.Os compostos são identificados através de representações gráficas denominadas fórmulas químicas.As fórmulas descrevem a proporção dos átomos de cada elemento na formação da molécula ou, do conjunto iônico, da substância. Por exemplo, a fórmula H2O (água) indica que a molécula desta substância é constituída de dois átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, e a fórmula do sal de cozinha (NaCl) indica que na sua estrutura cristalina existe uma proporção fixa de um íon de sódio para cada um íon de cloro.Os elementos de um composto não podem ser divididos ou separados por métodos de separação físicos ( decantação, filtração, destilação, etc ), somente mediante reações químicas.Todos os compostos poderão ser quebrados em compostos menores ou em átomos individuais quando convenientemente aquecidos. Esta temperatura, diferente para cada composto, é denominada temperatura de decomposição.Tipos de compostos, dependendo se apresentam ou não o carbono como elemento químico principal: Compostos inorgânicos ou minerais Compostos orgânicosTipos de compostos, dependendo das ligações que os átomos efetuam: Compostos iônicos Compostos molecularesExistem três tipos de ligações químicas: covalentes, iônicas e metálicas.== Referências ==
 • Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů. Přitom se za různé druhy atomů zpravidla nepovažují různé izotopy téhož prvku.Za sloučeninu v širším slova smyslu se obvykle považují i polymerní látky, tvořené jednou základní stavební jednotkou (monomerem), nebo více, ale pravidelně se opakujícími různými základními jednotkami (kopolymery), pokud se jednotlivé molekuly liší pouze svoji délkou, tedy počtem základních jednotek a tedy i molární hmotností.Chemické sloučeniny rozdělujeme na sloučeniny anorganické a organické.Typickým příkladem chemických sloučenin je plynný methan, tvořený samostatnými molekulami CH4, voda, tvořená molekulami H2O, propojenými vodíkovými vazbami do nadmolekulárních komplexů, nebo skalice modrá, síran měďnatý pentahydrát, s komplexem CuSO4.5H2O.Podmíněně lze za sloučeninu považovat např. polymer polyethylen, tvořený velkým opakováním ethylenových (ethenových) jednotek, H-(-CH2-CH2-)n, kde n je proměnné.
 • Een samengestelde stof of chemische verbinding is een chemische stof die bestaat uit twee of meer chemische elementen. In een chemische verbinding komen de elementen in een vaste verhouding voor. Deze verhouding wordt weergegeven met de molecuulformule of met de verhoudingsformule. Een voorbeeld: water, waarvan een individuele molecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom, wordt weergegeven met de brutoformule H2O. Er zijn verschillende soorten interacties mogelijk, waardoor de atomen in een chemische verbinding bij elkaar gehouden worden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een covalente binding (zoals tussen de twee koolstofatomen in ethanol), een ionaire binding (zoals in natriumchloride) en een metaalbinding (zoals in ijzerkristallen).Samengestelde stoffen kunnen opgebouwd zijn uit moleculen of uit een rooster.
 • 化合物(かごうぶつ、chemical compound)とは、化学反応を経て2種類以上の元素の単体に生成することができる物質であり、言い換えると2種類以上の元素が化学結合で結びついた純物質とも言える。例えば、水 (H2O) は水素原子 (H) 2個と酸素原子 (O) 1個からなる化合物である。水が水素や酸素とは全く異なる性質を持っているように、一般的に、化合物の性質は、含まれている元素の単体の性質とは全く別のものである。同じ化合物であれば、成分元素の質量比はつねに一定であり、これを定比例の法則と言い、混合物と区別される。ただし中には結晶の不完全性から生じる不定比化合物のように各元素の比が自然数にならないが安定した物質もあり、これらも化合物のひとつに含める。化合物は有機化合物か無機化合物のいずれかに分類されるが、その領域は不明瞭な部分がある。
 • Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 56638 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4613 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107738721 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En chimie, un composé chimique est une substance chimique pure (composé moléculaire, assemblage ionique, composé intermétallique, complexe) composée d’atomes de deux ou plus éléments chimiques différents. Les atomes formant les assemblages des composés chimiques sont liés entre eux par des liaisons chimiques, qui peuvent être de différentes natures.
 • 화합물(化合物)은 두 종류 이상의 화학 원소가 결합하여 만들어진 순수한 화학 물질이며, 화학 반응을 통하여 더 단순한 물질로 분리해 낼 수 있다. 이를테면 물(H2O)은 하나의 산소 원자마다 두 개의 수소 원자가 결합하여 만들어진 물질이다. 화합물은 고유의 화학 구조를 가지고 있으며 이들은 화학 결합으로 하나가 된 일정한 비율의 원자로 이루어져 있다. 화합물은 공유 결합에 의하여 하나로 된 분자 화합물이라고 할 수 있다. 이를테면 소금은 이온 결합에 의하여 하나로 되고, 금속 간 화합물은 금속 결합에 의하여 하나로 되며, 배위 착염은 배위 결합에 의하여 하나로 되는 분자 화합물이다. 순수한 화학 원소는 이것이 단일 원소(H2, S8 등)로 된 여러 개의 원자만 포함하는 분자들로 이루어져 있다고 할지라도 화합물로 간주하지 않는다.
 • Konposatu kimiko bat lotura kimikoen bitartez lotutako bi elementu kimiko edo gehiagoz osatutako substantzia kimikoa da. Konposatuaren elementu kimikoen arteko masa-erlazioa proportzio finkokoa da.
 • Хими́ческое соедине́ние — сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух или более элементов (гетероядерные молекулы). Некоторые простые вещества также могут рассматриваться как химические соединения, если их молекулы состоят из атомов, соединённых ковалентной связью (азот, кислород, иод, бром, хлор, фтор, предположительно астат).Инертные (благородные) газы и атомарный водород нельзя считать химическими соединениями.
 • 化合物(かごうぶつ、chemical compound)とは、化学反応を経て2種類以上の元素の単体に生成することができる物質であり、言い換えると2種類以上の元素が化学結合で結びついた純物質とも言える。例えば、水 (H2O) は水素原子 (H) 2個と酸素原子 (O) 1個からなる化合物である。水が水素や酸素とは全く異なる性質を持っているように、一般的に、化合物の性質は、含まれている元素の単体の性質とは全く別のものである。同じ化合物であれば、成分元素の質量比はつねに一定であり、これを定比例の法則と言い、混合物と区別される。ただし中には結晶の不完全性から生じる不定比化合物のように各元素の比が自然数にならないが安定した物質もあり、これらも化合物のひとつに含める。化合物は有機化合物か無機化合物のいずれかに分類されるが、その領域は不明瞭な部分がある。
 • Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.
 • Un compost químic és una substància pura formada per dos o més elements químics i que pot descompondre's en aquests per medis químics apropiats.Els composts, igual que les mescles, estan constituïts per dos o més elements químics diferents, però es diferencien essencialment d'aquestes en els següents aspectes: Els components de les mescles poden separar-se per medis físics (filtració, decantació, destil·lació,...), però els constituents dels composts, no.
 • Um composto químico é uma substância química constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos ou íons ligados entre si. As proporções entre elementos de uma substância não podem ser alterados por processos físicos.Em química, um composto é uma substancia formada por dois ou mais elementos, ligados numa proporção fixa e definida.
 • Un composto chimico è una sostanza omogenea formata da due o più elementi, con un rapporto fisso tra di loro che ne determina la composizione (composto stechiometrico).
 • Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya, dihidrogen monoksida (air, H2O) adalah sebuah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen.Umumnya, perbandingan ini harus tetap karena sifat fisikanya, bukan perbandingan yang dibuat oleh manusia.
 • Een samengestelde stof of chemische verbinding is een chemische stof die bestaat uit twee of meer chemische elementen. In een chemische verbinding komen de elementen in een vaste verhouding voor. Deze verhouding wordt weergegeven met de molecuulformule of met de verhoudingsformule. Een voorbeeld: water, waarvan een individuele molecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom, wordt weergegeven met de brutoformule H2O.
 • Kémiai vegyületeknek nevezzük az olyan kémiai anyagokat, melyeket két, vagy több kémiai elem atomjai vagy ionjai alkotnak, meghatározott arányban. A vegyérték szigorúan meghatározza ezt az arányt. A vegyületek a klasszikus fizika módszerei segítségével nem bonthatók alkotóelemeikre.
 • Als chemische Verbindung bezeichnet man einen Reinstoff, der aus zwei oder mehr verschiedenen chemischen Elementen besteht, die – im Gegensatz zu Gemischen – durch Wechselwirkungen der Elektronen in einem festen Atomanzahl- und daher auch Massenverhältnis zusammengehalten werden und so eine chemische Bindung eingehen. Charakteristisch für jede chemische Verbindung ist ihre eindeutige Chemische Struktur.
 • A chemical compound is a pure chemical substance consisting of two or more different chemical elements that can be separated into simpler substances by chemical reactions. Chemical compounds have a unique and defined chemical structure; they consist of a fixed ratio of atoms that are held together in a defined spatial arrangement by chemical bonds.
 • Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.
 • Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.Podstawową jednostką związku chemicznego jest cząsteczka. Cząsteczki powstają i rozpadają się w wyniku tworzenia i zrywania wiązań chemicznych między atomami. Procesy tworzenia i zrywania wiązań nazywa się reakcjami chemicznymi.Związki chemiczne zapisuje się w formie wzorów chemicznych, w których podaje się liczbę i rodzaj atomów tworzących je cząsteczek.
 • Химично съединение е съединение на атомите на два и повече химични елемента, при което се получава ново вещество с определени химични свойства. В химичното съединение връзката се осъществява посредством отдаването или приемането на електрони, броят на които зависи от валентността на елементите, които участват в химичната реакция. Химичните съединения могат да бъдат с ковалентни, метални или йонни връзки.
rdfs:label
 • Composé chimique
 • Bileşik
 • Chemical compound
 • Chemická sloučenina
 • Chemische Verbindung
 • Compost químic
 • Composto chimico
 • Composto químico
 • Compuesto químico
 • Konposatu kimiko
 • Samengestelde stof
 • Senyawa kimia
 • Vegyület
 • Związek chemiczny
 • Химическое соединение
 • Химично съединение
 • 化合物
 • 화합물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of