En informatique, les communications inter processus (Inter-Process Communication ou IPC) regroupent un ensemble de mécanismes permettant à des processus concurrents (ou distants) de communiquer.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En informatique, les communications inter processus (Inter-Process Communication ou IPC) regroupent un ensemble de mécanismes permettant à des processus concurrents (ou distants) de communiquer. Ces mécanismes peuvent être classés en trois catégories : les outils permettant aux processus de s'échanger des données ; les outils permettant de synchroniser les processus, notamment pour gérer le principe de section critique ; les outils offrant directement les caractéristiques des deux premiers (ie : permettant d'échanger des données et de synchroniser des processus).
 • La comunicació entre processos, en anglès IPC (Inter-process Communication), és una funció bàsica dels sistemes operatius.
 • In computing, inter-process communication (IPC) is a set of methods for the exchange of data among multiple threads in one or more processes. Processes may be running on one or more computers connected by a network. IPC methods are divided into methods for message passing, synchronization, shared memory, and remote procedure calls (RPC). The method of IPC used may vary based on the bandwidth and latency of communication between the threads, and the type of data being communicated.There are several reasons for providing an environment that allows process cooperation:Information sharingComputational speedupModularityConveniencePrivilege separationIPC may also be referred to as inter-thread communication and inter-application communication.The combination of IPC with the address space concept is the foundation for address space independence/isolation.
 • 프로세스 간 통신(Inter-Process Communication, IPC)이란 프로세스들 사이에 서로 데이터를 주고받는 행위 또는 그에 대한 방법이나 경로를 뜻한다.
 • Interprocescommunicatie (IPC) is de onderlinge communicatie tussen threads in één of meerdere proces(sen) in een multitasking besturingssysteem. Deze communicatie dient om data door te geven, of de toegang naar gedeelde bronnen (resources) te synchroniseren.Grofweg zijn er vier categorieën interprocescommunicatie: message passing - het doorgeven van berichten via pipes, mailbox of soortgelijke mechanismes synchronisatie - een systeem van signalen (semaphores, vlaggen, signals) die door processen gezet en uitgelezen kunnen worden shared memory of gedeeld geheugen - een stuk van het werkgeheugen van de computer dat voor meerdere processen toegankelijk is remote procedure calls (RPC) - het aanroepen van procedures (deelprogramma's) met parameters die acties in een ander proces tot gevolg hebben
 • A comunicação entre processos, em inglês Inter-Process Communication (IPC), é o grupo de mecanismos que permite aos processos transferirem informação entre si.A execução de um processo pressupõe por parte do sistema operativo, entre outras coisas, a criação de um contexto de execução próprio que, de certa forma, abstrai o processo dos componentes reais do sistema. Devido a esta virtualização dos recursos, o processo não tem conhecimento acerca dos outros processos e, como tal, não consegue trocar informação.
 • Komunikacja międzyprocesowa (ang. Inter-Process Communication — IPC) – umowna nazwa zbioru sposobów komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego.Procesy mogą używać różnych sposobów komunikacji, a najpowszechniejsze z nich to: pliki i blokady – najprostsza i najstarsza forma IPC sygnały (ang. signals) – w niektórych systemach (jak np. DOS) znane jako przerwania programowe semafory (ang. semaphores) łącza nienazwane (ang. pipes) – znane też jako łącza komunikacyjne łącza nazwane (ang. named pipes) – znane też jako nazwane łącza komunikacyjne kolejki komunikatów (ang. message queues) pamięć dzieloną (ang. shared memory) – znane też jako segmenty pamięci dzielonej (ang. shared memory segments) gniazda dziedziny Uniksa (ang. Unix domain sockets)Ponieważ procesy mogą komunikować się nie tylko w obrębie jednego systemu, możemy wyróżnić też: gniazda (ang. sockets) RPCMechanizmy IPC opierają się na budowaniu w pamięci lub na nośniku dynamicznych struktur, które są używane w celu przesyłania pomiędzy procesami komunikatów, np. o blokadzie obiektów systemowych, stanie wykonywanych wątków, wzbudzania zaprogramowanych w aplikacjach procedur i innych.IPC nie posiada sztywnej specyfikacji. System operacyjny udostępnia niezbędne obiekty (jak semafor), zaś programista wykorzystuje je w celu przekazania komunikatu, którego znaczenie dla aplikacji ustala samodzielnie, zgodnie z przyjętą koncepcją architektury programu, a więc inaczej niż w wypadku np. protokołów sieciowych, gdzie znaczenie poszczególnych flag w nagłówku pakietu jest określone przez specyfikację protokołu.IPC używa się najczęściej w rozbudowanych wielowątkowych aplikacjach (np. bazach danych, serwerach WWW, czy serwerach aplikacyjnych).IPC zostało wprowadzone jako część jądra systemu operacyjnego w systemie operacyjnym System V. W podobny sposób zbudowana została implementacja IPC w jądrze Linux. Z uwagi na implementację w jądrze cała komunikacja wykonywana jest w kontekście jądra, co z jednej strony ułatwia synchronizację, z drugiej zaś powoduje obniżenie wydajności. Każda operacja IPC wymaga przełączenia kontekstu, co obarczone jest sporym narzutem czasu (przy założeniu, że przełączanie kontekstów jest sporym narzutem). Implementacja w jądrze ma jednak tę zaletę, że komunikacja IPC jest bardziej niezawodna, a w niektórych przypadkach (np. semafory) wydaje się jedyną słuszną strategią, gdyż zapewnia atomowość operacji, zapobiegając powstawaniu sytuacji kolizji w dostępie czy sytuacji wyścigu o nieustalonym rezultacie.Pojęcie komunikacji międzyprocesowej może odnosić się do wymiany informacji między procesami w obrębie jednego systemu operacyjnego, klastra, a nawet systemów odległych (połączonych siecią). W przypadku tej ostatniej kategorii potrzebne są metody, które pozwolą jednoznacznie identyfikować zdalne procesy. Najczęściej używane strategie to użycie numerów portów (dla gniazd działających w warstwach transportowych modelu TCP/IP, np. TCP lub UDP) lub użycie zdefiniowanych wcześniej unikalnych nazw (dla RPC).
 • Inter-Process Communication (IPC) atau Komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama, atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respons dari sebuah permintaan. Contoh dari IPC adalah Socket dalam sistem operasi keluarga UNIX, message dalam sistem operasi RISC OS, port dalam sistem operasi Mach, Named Pipe dalam OS/2, Dynamic Data Exchange (DDE) dalam sistem operasi Windows, SPX dalam sistem operasi Novell, IAC dalam sistem operasi Apple Macintosh (khususnya AppleEvents) dan beberapa komponen perangkat lunak seperti CORBA atau Component Object Model (COM).Meskipun IPC secara otomatis dilakukan oleh program, sebuah fungsi yang sama juga dapat dilakukan secara interaktif ketika pengguna melakukan operasi copy-cut-paste dari satu proses ke proses lainnya dengan menggunakan clipboard.Beberapa jenis IPC yang disediakan oleh sistem operasi dapat disatukan dalam tabel berikut
 • プロセス間通信(IPC、英: interprocess communication)はコンピュータの動作において複数のプロセス間(の複数のスレッド間)でデータをやりとりするための仕組み。通信するプロセスは同一コンピュータ上にある場合と、ネットワークで接続された別のコンピュータ上にある場合がある。IPC技法は、メッセージパッシング、同期、共有メモリ、RPC に分類される。IPC技法のスレッド間の通信の帯域幅とレイテンシは様々であり、やりとりされるデータの種類も様々である。プロセス群を協調動作させる環境を提供する目的・理由には以下のようなものがある。 情報の共有 計算の高速化 モジュール性の向上 利便性 特権分離IPCを「スレッド間通信」や「アプリケーション間通信」と呼ぶこともある。IPCとアドレス空間のコンセプトの組合せは、アドレス空間分離の基盤である。
 • In informatica l'espressione comunicazione tra processi (in inglese Inter-Process Communication o IPC) si riferisce a tutte quelle tecnologie software il cui scopo è consentire a diversi processi di comunicare tra loro scambiandosi dati e informazioni. I processi possono risiedere sullo stesso computer o essere distribuiti su una rete. Tutti i sistemi operativi multitasking forniscono qualche meccanismo fondamentale di IPC; altri meccanismi più sofisticati o orientati a particolari tipi di sistemi software possono essere forniti da tecnologie middleware, linguaggi di programmazione o a livello applicativo, basandosi sui meccanismi forniti dal sistema operativo. In modo equivalente, questi metodi vengono utilizzati per la gestione dei thread.
 • Unter Interprozesskommunikation (englisch inter-process communication, IPC) versteht man Methoden zum Informationsaustausch, informatisch gesprochen Datenübertragung, von nebenläufigen Prozessen oder Threads. Im engeren Sinne versteht man unter IPC die Kommunikation zwischen Prozessen auf demselben Computer, deren Speicherbereiche aber strikt voneinander getrennt sind (Speicherschutz). Im weiteren Sinne bezeichnet IPC aber jeden Datenaustausch in Verteilten Systemen, angefangen bei Threads, die sich ein Laufzeitsystem teilen, bis hin zu Programmen, die auf unterschiedlichen Rechnern laufen und über ein Netzwerk kommunizieren. Für die Kommunikation ist dabei eine geeignete Prozesssynchronisation notwendig, insbesondere wenn verschiedene Prozesse potentiell gleichzeitig auf dieselben Betriebsmittel zugreifen können. Dabei sind neben Dateien, Peripheriegeräten, etc auch andere Prozesse, mit denen kommuniziert werden soll, als Ressourcen zu verstehen. Dies wird je nach Betriebssystem beziehungsweise Laufzeitumgebung und Art der Ressource durch Locks, Semaphore, Monitore oder Ähnliches realisiert. Klassische Probleme der Interprozesskommunikation sind die speisenden Philosophen oder das Erzeuger-Verbraucher-Problem.Für die Interprozesskommunikation stehen je nach Betriebssystem beziehungsweise Laufzeitumgebung verschiedene Methoden zur Verfügung:
 • Межпроцессное взаимодействие (англ. Inter-Process Communication, IPC) — набор способов обмена данными между множеством потоков в одном или более процессах. Процессы могут быть запущены на одном или более компьютерах, связанных между собой сетью. IPC-способы делятся на методы обмена сообщениями, синхронизации, разделяемой памяти и удаленных вызовов (RPC). Методы IPC зависят от пропускной способности и задержки взаимодействия между потоками и типа передаваемых данных.IPC также может упоминаться как межпотоковое взаимодействие (англ. inter-thread communication), межпоточное взаимодействие и межпрограммное взаимодействие (англ. inter-application communication).IPC наряду с концепцией адресного пространства является основой для разграничения адресного пространства.
 • Meziprocesová komunikace (anglicky Inter-Process Communication, IPC) je v informatice sada technik pro výměnu dat mezi dvěma nebo více procesy nebo thready. Komunikace může probíhat i mezi různými počítači propojenými počítačovou sítí. IPC může být též označována jako mezithreadová komunikace (anglicky inter-thread communication) a meziaplikační komunikace (anglicky inter-application communication).IPC techniky můžeme rozdělit na metody pro zasílání zpráv, synchronizace, sdílená paměť a vzdálené volání procedur (RPC). Metoda použitá pro IPC může záviset na datové propustnosti, latenci komunikace mezi thready a typem dat, která je potřeba přenášet a podobně.
 • La comunicación entre procesos (comúnmente IPC, del inglés Inter-Process Communication) es una función básica de los sistemas operativos. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sean variables compartidas o buffers, o a través de las herramientas provistas por las rutinas de IPC. La IPC provee un mecanismo que permite a los procesos comunicarse y sincronizarse entre sí, normalmente a través de un sistema de bajo nivel de paso de mensajes que ofrece la red subyacente.La comunicación se establece siguiendo una serie de reglas (protocolos de comunicación). Los protocolos desarrollados para internet son los mayormente usados: IP (capa de red), protocolo de control de transmisión (capa de transporte) y protocolo de transferencia de archivos , protocolo de transferencia de hipertexto (capa de aplicación).Los procesos pueden estar ejecutándose en una o más computadoras conectadas a una red. Las técnicas de IPC están divididas dentro de métodos para: paso de mensajes, sincronización, memoria compartida y llamadas de procediemientos remotos (RPC). El método de IPC usado puede variar dependiendo del ancho de banda y latencia (el tiempo desde el pedido de información y el comienzo del envío de la misma) de la comunicación entre procesos, y del tipo de datos que están siendo comunicados.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 60802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 13 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110140600 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En informatique, les communications inter processus (Inter-Process Communication ou IPC) regroupent un ensemble de mécanismes permettant à des processus concurrents (ou distants) de communiquer.
 • La comunicació entre processos, en anglès IPC (Inter-process Communication), és una funció bàsica dels sistemes operatius.
 • 프로세스 간 통신(Inter-Process Communication, IPC)이란 프로세스들 사이에 서로 데이터를 주고받는 행위 또는 그에 대한 방법이나 경로를 뜻한다.
 • プロセス間通信(IPC、英: interprocess communication)はコンピュータの動作において複数のプロセス間(の複数のスレッド間)でデータをやりとりするための仕組み。通信するプロセスは同一コンピュータ上にある場合と、ネットワークで接続された別のコンピュータ上にある場合がある。IPC技法は、メッセージパッシング、同期、共有メモリ、RPC に分類される。IPC技法のスレッド間の通信の帯域幅とレイテンシは様々であり、やりとりされるデータの種類も様々である。プロセス群を協調動作させる環境を提供する目的・理由には以下のようなものがある。 情報の共有 計算の高速化 モジュール性の向上 利便性 特権分離IPCを「スレッド間通信」や「アプリケーション間通信」と呼ぶこともある。IPCとアドレス空間のコンセプトの組合せは、アドレス空間分離の基盤である。
 • Meziprocesová komunikace (anglicky Inter-Process Communication, IPC) je v informatice sada technik pro výměnu dat mezi dvěma nebo více procesy nebo thready. Komunikace může probíhat i mezi různými počítači propojenými počítačovou sítí.
 • Unter Interprozesskommunikation (englisch inter-process communication, IPC) versteht man Methoden zum Informationsaustausch, informatisch gesprochen Datenübertragung, von nebenläufigen Prozessen oder Threads. Im engeren Sinne versteht man unter IPC die Kommunikation zwischen Prozessen auf demselben Computer, deren Speicherbereiche aber strikt voneinander getrennt sind (Speicherschutz).
 • Межпроцессное взаимодействие (англ. Inter-Process Communication, IPC) — набор способов обмена данными между множеством потоков в одном или более процессах. Процессы могут быть запущены на одном или более компьютерах, связанных между собой сетью. IPC-способы делятся на методы обмена сообщениями, синхронизации, разделяемой памяти и удаленных вызовов (RPC).
 • In informatica l'espressione comunicazione tra processi (in inglese Inter-Process Communication o IPC) si riferisce a tutte quelle tecnologie software il cui scopo è consentire a diversi processi di comunicare tra loro scambiandosi dati e informazioni. I processi possono risiedere sullo stesso computer o essere distribuiti su una rete.
 • In computing, inter-process communication (IPC) is a set of methods for the exchange of data among multiple threads in one or more processes. Processes may be running on one or more computers connected by a network. IPC methods are divided into methods for message passing, synchronization, shared memory, and remote procedure calls (RPC).
 • La comunicación entre procesos (comúnmente IPC, del inglés Inter-Process Communication) es una función básica de los sistemas operativos. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sean variables compartidas o buffers, o a través de las herramientas provistas por las rutinas de IPC.
 • Komunikacja międzyprocesowa (ang. Inter-Process Communication — IPC) – umowna nazwa zbioru sposobów komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego.Procesy mogą używać różnych sposobów komunikacji, a najpowszechniejsze z nich to: pliki i blokady – najprostsza i najstarsza forma IPC sygnały (ang. signals) – w niektórych systemach (jak np. DOS) znane jako przerwania programowe semafory (ang. semaphores) łącza nienazwane (ang. pipes) – znane też jako łącza komunikacyjne łącza nazwane (ang.
 • Interprocescommunicatie (IPC) is de onderlinge communicatie tussen threads in één of meerdere proces(sen) in een multitasking besturingssysteem.
 • Inter-Process Communication (IPC) atau Komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama, atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respons dari sebuah permintaan.
 • A comunicação entre processos, em inglês Inter-Process Communication (IPC), é o grupo de mecanismos que permite aos processos transferirem informação entre si.A execução de um processo pressupõe por parte do sistema operativo, entre outras coisas, a criação de um contexto de execução próprio que, de certa forma, abstrai o processo dos componentes reais do sistema.
rdfs:label
 • Communication inter-processus
 • Межпроцессное взаимодействие
 • Comunicació entre processos
 • Comunicación entre procesos
 • Comunicazione tra processi
 • Comunicação entre processos
 • Inter-process communication
 • Interprocescommunicatie
 • Interprozesskommunikation
 • Komunikacja międzyprocesowa
 • Komunikasi antar proses
 • Meziprocesová komunikace
 • プロセス間通信
 • 프로세스 간 통신
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of