Une colonie est un établissement humain entretenu par une puissance étatique appelée métropole dans une région plus ou moins lointaine à laquelle elle est initialement étrangère et où elle s'implante durablement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une colonie est un établissement humain entretenu par une puissance étatique appelée métropole dans une région plus ou moins lointaine à laquelle elle est initialement étrangère et où elle s'implante durablement. Résultat d'un processus politique, économique, culturel et social appelé colonisation, et qui consiste en l'exploitation des ressources de la zone en même temps que sa mise en valeur, la colonie est généralement intégrée dans un Empire colonial marqué par le colonialisme, une idéologie dont le précepte est la conquête, l'accaparement de nouvelles régions et la sauvegarde de celles sur lesquelles s'exerce déjà une mainmise. Lorsque cette dernière s'accompagne d'une migration importante depuis la métropole, on parle de colonie de peuplement.Le terme colonie vient du latin colonia, qui désigne une étendue réservée à l'agriculture. Colonia dérive du verbe colere, signifiant cultiver la terre. À l'époque romaine, ce mot sert à désigner une étendue conquise pour être habitée, et où était établie une colonie peuplée de citoyens libres, romains et latins.La notion de colonie était déjà connue des Grecs, sous plusieurs formes.Au XVIIIe siècle, l'économiste écossais Adam Smith, fondateur de l'économie moderne, vantait les « bons effets naturels du commerce des colonies » sur l'économie de l'Angleterre.
 • In politics and history, a colony is a territory under the immediate political control of a state, distinct from the home territory of the sovereign. For colonies in antiquity, city-states would often found their own colonies. Some colonies were historically countries, while others were territories without definite statehood from their inception. The metropolitan state is the state that owns the colony. In Ancient Greece, the city that founded a colony was called the metropolis. Mother country is a reference to the metropolitan state from the point of view of citizens who live in its colony. There is a United Nations list of Non-Self-Governing Territories.Unlike a puppet state or satellite state, a colony has no independent international representation, and its top-level administration is under direct control of the metropolitan state.The term informal colony is used by some historians to refer to a country under the de facto control of another state, although this term is often contentious.
 • Koloni adalah tempat yang dikuasai oleh negara lain. Negara metropolitan adalah negara yang memiliki koloni. Negara yang memiliki banyak koloni sering disebut kekaisaran. Kolonis adalah orang yang tinggal di koloni.Banyak koloni atau negara yang pernah menjadi koloni di dunia.
 • Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение територия на земното кълбо, владение на чужда държава. Това е един от инструментите на империализма за разширяване на влиянието и териториите си. Колониите нямат независимо интернационално представителство и се управляват от малка прослойка, представители на колониализиралата територията държава.Исторически причините за възникването на колониите са разнообразни: Находища на полезни изкопаеми и скъпоценни камъни Плодородни земи Човешки ресурси, евтина работна ръка, предимно роби Стратегическо местоположениеМного често жителите на колонията нямат никакви граждански права. Официалният език обикновено е езикът на колонизаторите и в много редки случаи местният език на кореннното население.Колониите започват постепенно да се разпадат след Втора световна война.
 • Een kolonie (meervoud: koloniën, kolonies) betekende oorspronkelijk (zie kolonisatie): een vestiging van een deel van een bevolking, buiten het eigenlijke territorium van dat volk.
 • Una colònia és un assentament humà organitzat per una potència estatal anomenada metròpoli en una regió llunyana, en la qual és inicialment estrangera i on s'assenta d'una manera duradora. Resultat d'un procés polític, econòmic, cultural i social anomenat colonització, que consisteix en l'explotació dels recursos de la zona, al mateix temps que el seu desenvolupament. La colònia s'integra, generalment, en un Imperi colonial, marcat pel colonialisme, una ideologia el precepte de la qual és la conquesta de noves regions i la salvaguarda d'aquelles sobre les que ja s'hi exerceix un domini complet. Quan aquesta darrera s'acompanya d'una migració important des de la metròpoli, es parla d'una colònia de poblament.El terme colònia vé del llatí colonia, i designa una extensió reservada a l'agricultura. Colonia deriva del verb colere, que significa cultivar la terra. A l'època romana, aquest mot serveix per designar un indret conquerit per tal d'ésser habitat, i on no s'havia establert una colònia romana poblada de ciutadans lliures, romans i llatins. Però la noció de colònia ja era coneguda des de l'Antiga Grècia, sota diverses formes. Així doncs, hom parla també de colònia grega.Al segle XVIII, l'economista escocès Adam Smith, fundador de l'economia moderna, reconeixia els « bons efectes naturals del comerç de les colònies» sobre l'economia d'Anglaterra.
 • Artikulu hau atzerritar estatu batek menperatua duen lurraldeari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Kolonia (argipena).Kolonia atzerritar Estatu baten mendean dagoen herrialdea da.
 • 植民地(しょくみんち、殖民地とも)とは、国外に移住者が移り住み、本国政府の支配下にある領土のこと。古くはフェニキアや古代ギリシアにも見られるが多くは植民元との関係は維持しつつ独立した体制となっており、侵略によって獲得した海外領土の類型は古代ローマに見られる。近年はヴェネチアなどが行った東地中海における植民地経営をそれ以降の植民地支配と連続した流れと考える向きもあるが、以下では16世紀に始まるいわゆる「大航海時代」以降ヨーロッパ各国が侵略によって獲得した海外領土を主として扱う。近現代においては、本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土を植民地という。
 • Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.Bazı durumlarda "sömürge" ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır. Yeni fethedilen ülke sömürge değil, onu kuran devletin normal bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan topluluk anlamında da kullanılır.
 • En política, una colonia puede ser, o un asentamiento o forma de poblamiento (dado hasta el XIX), o bien un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto, llamado metrópoli (siglo XIX). En una situación colonial, los nativos del territorio colonizado carecen de autonomía —aunque pueden estar políticamente representados en cuerpos gubernamentales— y están sujetos a la soberanía del gobierno metropolitano. Gran parte de África y la totalidad de América fueron colonias de las potencias europeas durante siglos, hasta que las guerras de independencia del siglo XIX y el proceso de descolonización auspiciado por las Naciones Unidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial permitieron a los territorios ganar su independencia. Aunque la denominación de posesiones de ultramar contiene a un buen número de entidades sujetas a un estatus jurídico similar.En la actualidad, colonia es generalmente distinguida de una posesión de ultramar: En una colonia la población local, al menos la parte de ella que no proviene de la metrópoli, no goza de plenos derechos de ciudadanía. Los procesos políticos son generalmente restringidos, especialmente se excluye las cuestiones relativas a la independencia. En este caso, hay colonos del país dominante y a menudo las propiedades en manos de los pueblos indígenas del lugar son escasas. Los sistemas legal, religioso, etc. son impuestos y en algunos casos la población local ha sido esclavizada o aún sometida a genocidio. En el caso de una posesión de ultramar, los ciudadanos son formalmente iguales con respecto a los de la metrópoli, les está permitido formar movimientos pro independencia, pero para obtenerla deben lograr una mayoría, por ejemplo en un referendum. Sin embargo, en algunos casos los colonos de la metrópoli pueden superar en número a los indígenas de la posesión de ultramar y por lo tanto es posible que el territorio no logre independizarse en contra de los deseos de sus habitantes indígenas.
 • 식민지(植民地)는 지리적으로 멀리 떨어져 있는 나라 혹은 도시의 지배를 받는 영토를 말한다. 오늘날에는 식민지라는 말 대신 해외 영토나 속령 등의 용어가 대신 사용된다.
 • Коло́ния — это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением. Образование колоний — основной инструмент расширения влияния империалистических государств (метрополий).
 • Em política, chama-se colónia (português europeu) ou colônia (português brasileiro) a um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país a que esse território não pertencia (metrópole).Tal pode acontecer contra a vontade dos seus habitantes que muitas vezes são desapossados de parte dos seus bens (como terra arável ou de pastagem) e de eventuais direitos políticos que detinham. Como o foi com os índios que habitavam nas Américas, e que tiveram as suas terras ocupadas pelos europeus, tendo as mesmas sido colonizadas pelo mesmo povo. Tal é o caso do Brasil, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Bolívia, Austrália, Cabo Verde, Barbados e outros, antes habitados por indígenas.
 • Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je treba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně nezávislá, i když mohou být de facto ovládána jiným státem (státy RVHP). V historii se slovem kolonie označovaly odlišné formy vzdáleného osidlování čili kolonizace.
 • A gyarmat valamely állam fennhatósága alatt álló terület. A gyarmat közigazgatásának legfelsőbb szintjét a gyarmatosító ország ellenőrzi, és nincs saját nemzetközi képviselete. A gyarmaton élő lakosság sok esetben nem rendelkezett ugyanazokkal a jogokkal, mint a gyarmatosító ország lakossága. Az első európai gyarmatbirodalmat Portugália alakította ki a felfedezések korában. Ezt követően Spanyolország, a Brit Birodalom, Franciaország, Hollandia és Németország is elkezdte a gyarmatosítást. Európán kívül a legtöbb ország egy gyarmatbirodalom részévé vált. A gyarmatokon belül sajátos szerepe volt Ausztráliának, ami az Egyesült Királyság fegyenctelepeként működött. Hasonló szerepe volt Franciaországban a Francia Guyanahoz tartozó Ördög-szigetnek.A gyarmatok függetlenedési folyamata 1776-ban az amerikai függetlenségi nyilatkozattal vette kezdetét és eltartott a 20. századig.Minden bizonnyal már az ókortól kezdve léteznek gyarmatok, habár a két fogalom nem teljesen ugyanaz. Az ókori népek (elsősorban a hellének és a föníciaiak-punok) városállamai más, alárendelt városállamokat hoztak létre, nem egy terület fölött uralkodtak. Ennek nyersanyagait ugyanúgy behozták és felhasználták, de nem igáztak le és nem térítettek őslakosokat, mint az Újkorban. A Római Birodalom provinciái sem voltak teljesen egyenrangúak, mindegyik az itáliai lakosok ellátásában, a latin civilizáció terjesztésében játszott szerepet. A gyarmatosítás, mint fogalom igazságossága számos vitát robbantott már ki. A gyarmat a gyarmatosítók számára mindig előnyös, ám sokszor ártatlan bennszülötteket hódoltatnak meg, békés országokat döntenek meg. Ebből a szemszögből negatív cselekvés, ám gyarmatok természetesen lakatlan, arra alkalmas vidékeken is kialakultak. Egyes történészek a keresztes hadjáratokat tartják az első gyarmatosításoknak, de ezt több sebből is vérzik, hiszen mint tudjuk, inkább veszteséges és igen költséges volt a fenntartásuk. Akkor beszélünk gyarmatról, ha telepesek érkeznek az adott (nem feltétlenül újonnan felfedezett) területre az anyaországból. A bevándorlók igyekeznek teljes egészében átvinni és népszerűsíteni kultúrájukat, bár volt rá példa (zarándokatyák 1621-ben), hogy éppen az anyaország vallásával kerülnek összetűzésbe. A gyarmatosító állam egy képviselőt (rendszerint kormányzót) küld a gyarmatra és megpróbálja rá kiterjeszteni törvényeit. Ennek ellenére nem teljes jogú része az országnak, bizonyos kiváltságokat élvezhetnek (főként a kezdetekkor) vagy éppen több teher nyomja az ott lakókat. Ez utóbbi vezet a különböző lázadásokhoz, végül általában a teljes függetlenség kiharcolásához. Ilyenkor általában megőrzik a gyarmatosító ország nyelvét és a terület nevét, de ez részben korlátozza szuverenitásukat. Arra még nem volt példa, hogy egy gyarmat addig marad idegen kézen, hogy az anyaállam teljesen kiaknázza készleteit, viszont előfordulhatott volna, mert a kolonizációnak nem feltétlenül a területi expanzió a célja. Ma is számos gyarmat létezik, főleg a Csendes-óceánon, de a Nemzetközösség tagjai (Ausztrália, Új-Zéland) sem teljesen különállóak. A leghíresebb, gyarmatokon is lezajlott háború a hétéves háború (Amerikában francia és indián háború) volt.
 • Kolonia (z łac. colonia – 'osada rolnicza') – posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią, znajdująca się poza jego granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Pierwsze kolonie zakładano już w starożytności w rejonie morza Śródziemnego, w okresie tak zwanej wielkiej kolonizacji greckiej. Najwięcej kolonii powstało w efekcie wielkich odkryć geograficznych. Do XIX wieku obie Ameryki, Azja, Afryka i Australia zostały spenetrowane przez europejskich osadników. Polityka promująca zajmowanie terytoriów zamorskich przez państwa wysoko rozwinięte określona została mianem kolonializmu.Proces likwidacji kolonii zapoczątkowany został przez przekształcenie trzynastu brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej w niepodległe Stany Zjednoczone. Ameryka Południowa spod zależności kolonialnej uwolniona została w okresie wojen napoleońskich. Najpóźniej dekolonizacja dotarła do Azji i Afryki. Większość kolonii ulokowanych na tych kontynentach zyskała niezależność dopiero w latach 60. XX wieku. Współczesne kolonie są w większości niewielkimi terytoriami wyspiarskimi. Oficjalnie określa się je mianem terytoriów zależnych lub terytoriów zamorskich. Ich lista sporządzona przez ONZ zawiera obecnie 16 pozycji.Kolonię od państwa marionetkowego lub protektoratu odróżnia brak niezależnych struktur władzy oraz odrębnych organów prowadzących w jej imieniu politykę zagraniczną. Zarówno pierwsze jak i drugie (jeśli w ogóle istnieją) są podporządkowane metropolii.
 • Als Kolonie (von lateinisch colere, d. h. ursprünglich ‚bebauen‘ im Sinn von ‚Land bestellen‘) bezeichnet man in der Neuzeit ein auswärtiges abhängiges Gebiet eines Staates ohne eigene politische und wirtschaftliche Macht.Begrifflich hängt Kolonie eng mit Kolonisation zusammen. Bei der Kolonisation handelt es sich im Kern um eine Landnahme. Die Kolonie ist daher in einem weiteren Sinne ein Personenverband in einem Gebiet außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes. Im Bereich der Politik wird damit außerdem eine politische Abhängigkeit zum „Mutterland“ verbunden.Die Bildung von Kolonien war und ist ein wesentliches Instrument der Machtausdehnung imperialistischer Staaten.
 • Il termine colonia deriva dal latino colonia, cioè "terra da coltivare". La denominazione di una colonia romana veniva fatta, talvolta premettendovi la parola colonia, utilizzando il nome di chi le aveva fondate o ne aveva promosso la costruzione, di solito un console o un imperatore. Ad esempio Colonia Augusta Nemausus (Nîmes), Colonia Julia Paterna Narbo Martius (Narbonne), Colonia Augusta Agrippinensis (Colonia), Colonia Ulpia Traiana (Xanten).Oggi per colonia si intende un insieme di persone che si trasferiscono, spontaneamente o per iniziativa della madrepatria, in un altro luogo dove rimangono uniti in una comunità, dotata di una propria identità culturale (e spesso anche linguistica) e caratterizzata da legami di appartenenza e di solidarietà tra gli individui che la compongono. Politicamente per Colonia si intende un territorio dipendente da un altro (es. l'India era una colonia britannica) L'occupazione dal Cinquecento ad oggi dei territori americani, africani, asiatici ha indotto la nascita di un'architettura coloniale, ben rappresentata dal Colonial style seguito dagli inglesi nel Nordamerica e dal Mission style adottato dagli spagnoli e dai portoghesi in Sudamerica.Il termine colònia viene utilizzato anche per indicare comunità di animali con cooperazione stretta, come per le formiche, oppure cloni di microorganismi su un supporto solido, specialmente in coltura.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3564263 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1976 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109839177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une colonie est un établissement humain entretenu par une puissance étatique appelée métropole dans une région plus ou moins lointaine à laquelle elle est initialement étrangère et où elle s'implante durablement.
 • Koloni adalah tempat yang dikuasai oleh negara lain. Negara metropolitan adalah negara yang memiliki koloni. Negara yang memiliki banyak koloni sering disebut kekaisaran. Kolonis adalah orang yang tinggal di koloni.Banyak koloni atau negara yang pernah menjadi koloni di dunia.
 • Een kolonie (meervoud: koloniën, kolonies) betekende oorspronkelijk (zie kolonisatie): een vestiging van een deel van een bevolking, buiten het eigenlijke territorium van dat volk.
 • Artikulu hau atzerritar estatu batek menperatua duen lurraldeari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Kolonia (argipena).Kolonia atzerritar Estatu baten mendean dagoen herrialdea da.
 • 植民地(しょくみんち、殖民地とも)とは、国外に移住者が移り住み、本国政府の支配下にある領土のこと。古くはフェニキアや古代ギリシアにも見られるが多くは植民元との関係は維持しつつ独立した体制となっており、侵略によって獲得した海外領土の類型は古代ローマに見られる。近年はヴェネチアなどが行った東地中海における植民地経営をそれ以降の植民地支配と連続した流れと考える向きもあるが、以下では16世紀に始まるいわゆる「大航海時代」以降ヨーロッパ各国が侵略によって獲得した海外領土を主として扱う。近現代においては、本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土を植民地という。
 • 식민지(植民地)는 지리적으로 멀리 떨어져 있는 나라 혹은 도시의 지배를 받는 영토를 말한다. 오늘날에는 식민지라는 말 대신 해외 영토나 속령 등의 용어가 대신 사용된다.
 • Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je treba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně nezávislá, i když mohou být de facto ovládána jiným státem (státy RVHP). V historii se slovem kolonie označovaly odlišné formy vzdáleného osidlování čili kolonizace.
 • Als Kolonie (von lateinisch colere, d. h. ursprünglich ‚bebauen‘ im Sinn von ‚Land bestellen‘) bezeichnet man in der Neuzeit ein auswärtiges abhängiges Gebiet eines Staates ohne eigene politische und wirtschaftliche Macht.Begrifflich hängt Kolonie eng mit Kolonisation zusammen. Bei der Kolonisation handelt es sich im Kern um eine Landnahme. Die Kolonie ist daher in einem weiteren Sinne ein Personenverband in einem Gebiet außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes.
 • Una colònia és un assentament humà organitzat per una potència estatal anomenada metròpoli en una regió llunyana, en la qual és inicialment estrangera i on s'assenta d'una manera duradora. Resultat d'un procés polític, econòmic, cultural i social anomenat colonització, que consisteix en l'explotació dels recursos de la zona, al mateix temps que el seu desenvolupament.
 • Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение територия на земното кълбо, владение на чужда държава. Това е един от инструментите на империализма за разширяване на влиянието и териториите си.
 • Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.Bazı durumlarda "sömürge" ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır. Yeni fethedilen ülke sömürge değil, onu kuran devletin normal bir parçasıdır.
 • En política, una colonia puede ser, o un asentamiento o forma de poblamiento (dado hasta el XIX), o bien un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto, llamado metrópoli (siglo XIX). En una situación colonial, los nativos del territorio colonizado carecen de autonomía —aunque pueden estar políticamente representados en cuerpos gubernamentales— y están sujetos a la soberanía del gobierno metropolitano.
 • In politics and history, a colony is a territory under the immediate political control of a state, distinct from the home territory of the sovereign. For colonies in antiquity, city-states would often found their own colonies. Some colonies were historically countries, while others were territories without definite statehood from their inception. The metropolitan state is the state that owns the colony. In Ancient Greece, the city that founded a colony was called the metropolis.
 • Коло́ния — это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением.
 • Kolonia (z łac. colonia – 'osada rolnicza') – posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią, znajdująca się poza jego granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Pierwsze kolonie zakładano już w starożytności w rejonie morza Śródziemnego, w okresie tak zwanej wielkiej kolonizacji greckiej. Najwięcej kolonii powstało w efekcie wielkich odkryć geograficznych.
 • Em política, chama-se colónia (português europeu) ou colônia (português brasileiro) a um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país a que esse território não pertencia (metrópole).Tal pode acontecer contra a vontade dos seus habitantes que muitas vezes são desapossados de parte dos seus bens (como terra arável ou de pastagem) e de eventuais direitos políticos que detinham.
 • Il termine colonia deriva dal latino colonia, cioè "terra da coltivare". La denominazione di una colonia romana veniva fatta, talvolta premettendovi la parola colonia, utilizzando il nome di chi le aveva fondate o ne aveva promosso la costruzione, di solito un console o un imperatore.
 • A gyarmat valamely állam fennhatósága alatt álló terület. A gyarmat közigazgatásának legfelsőbb szintjét a gyarmatosító ország ellenőrzi, és nincs saját nemzetközi képviselete. A gyarmaton élő lakosság sok esetben nem rendelkezett ugyanazokkal a jogokkal, mint a gyarmatosító ország lakossága. Az első európai gyarmatbirodalmat Portugália alakította ki a felfedezések korában. Ezt követően Spanyolország, a Brit Birodalom, Franciaország, Hollandia és Németország is elkezdte a gyarmatosítást.
rdfs:label
 • Colonie
 • Colonia (insediamento)
 • Colonia administrativa
 • Colony
 • Colònia (divisió administrativa)
 • Colónia
 • Gyarmat (terület)
 • Koloni
 • Koloni (politik)
 • Kolonia (geografia politikoa)
 • Kolonia (geografia polityczna)
 • Kolonie
 • Kolonie
 • Kolonie (staatkundig)
 • Колония
 • Колония
 • 植民地
 • 식민지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:evt of
is prop-fr:gouvernement of
is prop-fr:intituléSubdivision of
is foaf:primaryTopic of