La chronologie du futur lointain est une série d'événements géologiques et astrophysiques susceptibles de survenir dans un futur très lointain, tels que la science peut les prévoir avec un certain degré de certitude, étant donné l'état actuel des connaissances.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La chronologie du futur lointain est une série d'événements géologiques et astrophysiques susceptibles de survenir dans un futur très lointain, tels que la science peut les prévoir avec un certain degré de certitude, étant donné l'état actuel des connaissances.
 • Uzak geleceğin zaman çizelgesi, geleceğin kesin olarak tahmin edilemeyeceği aşikar iken , halihazırdaki bilimsel çalışmalardan ve modellerden yola çıkarak hazırlanmış bir listedir. Bu bilimsel çalışmalar ve modeller arasında; gezegen ve yıldızların nasıl şekillendiklerini, etkileşim içine girdiklerini ve söndüklerini ortaya çıkaran astrofizik, maddenin en küçük yapısını inceleyen parçacık fiziği ve kıtaların yüzyıllar boyunca nasıl hareket ettiklerini inceleyen levha hareketleri vardır.Dünya, güneş sistemi ve evrenin geleceği ile ilgili tüm tahminlerde, entropi ya da iş için mevcut bir enerji kaybı zaman içinde artmalıdır diyen termodinamiğin ikinci kanunu hesaba katılmalıdır.Yıldızlar en nihayetinde yakıtları olan hidrojenleri tüketerek sönecekler; böylelikle bu sönen yıldızların yakınlarından geçenler kütleçekimsel olarak kendi yıldız sistemlerindeki gezegenleri ve kendi galaksilerindeki yıldızları fırlatacak. Nihayetinde, maddenin kendisi radyoaktivitenin etkisi altında kalacak, hatta en istikrarlı maddeler bile atomaltı parçacıklara ayrılacaklar. Fakat, halihazırdaki teoriler evrenin açık yapılı olduğunu söylediğinden, sonsuz bir zamandan sonra Büyük Çöküş gerçekleştiğinde evren kendi üzerine yıkılmayacaktır. Sonsuz gelecek, potansiyel olarak Boltzmann beyni gibi ihtimal dahilindeki birkaç büyük olayın olma ihtimaline izin vermektedir.Bu zaman çizelgesi, bundan sekizbin yıl sonraki olaylardan başlayarak daha uzak bir zaman dilimini kapsar. Proton bozulması ya da dünyanın kırmızı dev güneş tarafından yok edilip edilmeyeceği gibi henüz cevaplanmamış sorular için de ayrıca alternatif bir gelecek çizelgesi hazırlanmıştır.
 • 제 11천년기 이후는 기원후 10001년 이후의 세기이다. 제 11천년기 이후의 미래 예측은 현재의 과학기술로는 도저히 예상할 수 없으므로, 여기에 적혀있는 예측 목록은 현재까지 밝혀진 과학적 모델들을 이용한 것이다. 천체물리학 필드에서는 행성과 별의 양식, 상호 작용, 그리고 죽음에 대해 나타내고, 입자물리학 필드에서는 작은 스케일에서 나타나는 문제를 나타내고, 판 구조론은 천 년 이상의 범위에서의 지구의 대륙 이동을 보여준다. 지구의 미래, 태양계의 미래, 팽창 우주의 미래에 대한 모든 우주의 먼 미래 예측은, 열역학 제2법칙에 따른 엔트로피 증가에 의해 일의 손실이 점차적으로 증가한다. 항성은 결국 수소를 모두 사용하여 태워 없어지며, 행성은 자신의 별과 은하의 중력으로 인해 튕겨저 미지와의 조우를 할 것이다. 결국, 나중에는 방사성 감쇠에 의해 가장 안정적인 입자조차 이에 영향을 받아 양자 입자로 분리될 것이다. 그러나, 열린 우주같은 현재의 우주론과 달리 빅 크런치 이론은 일정한 시간이 지나면, 우주가 점차 수축하여 마침내 사라지게 된다. 무한한 미래 가능성의 사건은 매우 황당한 개수의 사건으로 일어나고, 볼츠만 두뇌의 형성이 일어나는 등의 여러가지 특수한 경우의 사건들이 일어나게 된다.이러한 연대기는 천년기 등을 커버하며 미래의 시간을 넓혀왔다는 이론을 제시한 것이다. 또 다른 미래의 연대기는 여전히 해결되지 않은 질문 형태이며, 인간 멸종 여부, 양성자 붕괴나 지구가 태양의 적색거성화로 인한 파괴 등이 이에 포함된다.
 • Milenium ke-11 dan seterusnya adalah periode waktu yang akan dimulai pada 1 Januari 10001 CE. Sejumlah prediksi telah dibuat mengenai periode waktu masa depan ini. Artikel ini berisi kumpulan prediksi-prediksi tersebut, mulai dari pengetahuan astronomi faktual sampai prediksi fiksi ilmiah.
 • 11千年紀以降(じゅういちせんねんきいこう)では、西暦紀元による11番目の千年紀(ミレニアム)およびそれ以降の年代について扱う。なお、11千年紀は正確には西暦10,001年から始まるが、ここでは便宜的に西暦10,000年も含めて「1万年以降」として扱う。
 • Mentre le predizioni del futuro non possono mai essere certe in assoluto, l'attuale comprensione scientifica in vari campi permette di delineare, seppure a grandi linee, gli eventi futuri più lontani. Questi campi comprendono l'astrofisica, che rivela come i pianeti e le stelle si formano, interagiscono e muoiono, la fisica delle particelle, che rivela come si comporta la materia sulle scale più piccole, e la tettonica delle placche, che mostra come i continenti si spostano nel corso dei millenni.Tutte le predizioni sul futuro della Terra, del Sistema Solare e dell'Universo devono tener conto della seconda legge della termodinamica, la quale stabilisce che l'entropia (grossomodo la misura del disordine esistente nell'Universo) tende ad aumentare nel corso del tempo. Le stelle, alla fine, esauriranno la loro scorta di idrogeno e si spegneranno; incontri ravvicinati espelleranno gravitazionalmente i pianeti dai loro sistemi stellari, e i sistemi stellari dalle galassie. La materia stessa infine subirà l'influenza del decadimento radioattivo, e persino i materiali più stabili si spezzeranno in particelle subatomiche. Tuttavia, mentre i dati attuali indicano che l'universo è piatto, e pertanto non collasserà su se stesso dopo un tempo finito, il futuro infinito consente teoricamente il verificarsi di un certo numero di eventi considerati oggi altamente improbabili, come la formazione di un cervello di Boltzmann.Queste linee temporali coprono eventi da 8000 anni a partire da ora fino ai tempi futuri più lontani. Una serie di eventi futuri sono elencati per tenere conto di questioni ancora irrisolte, come la sopravvivenza della specie umana, il decadimento del protone, l'eventuale distruzione della Terra da parte del Sole espanso in una gigante rossa.
 • Bár a jövőre vonatkozó jóslatok soha nem lehetnek teljesen pontosak, az alábbi listán közöltek levezethetőek mai tudományos nézetekből és modellekből. Több tudományág is hozzájárul ismereteinkhez a távoli jövőről, köztük az asztrofizika – amely kiderítette, hogyan születnek, viszonyulnak egymáshoz és pusztulnak el a bolygók és a csillagok –, a részecskefizika – amely megmutatta, hogyan viselkedik az anyag a legkisebb méretekben –, és a lemeztektonika – amely megmagyarázza, hogyan mozognak a kontinensek évezredeken keresztül.A Föld jövőjéről, a Naprendszer keletkezéséről és történetéről és a fejlődő világegyetemről szóló minden elméletbe bele kell foglalni a a termodinamika második főtételét, amely szerint az entrópia – azaz a munkavégzéshez szükséges energia elvesztése – idővel növekszik. A csillagok idővel felélik hidrogénkészletüket és kiégnek, a közeli találkozások miatt a gravitáció kilendíti pályájukról a naprendszerek bolygóit és a galaxisok naprendszereit. Végül maga az anyag is áldozatul esik a radioaktív bomlásnak, és a legstabilabb anyagok is részecskéikre bomlanak. Mivel a jelenlegi elméletek szerint a világegyetem nyitott, vagyis nem fog egy bizonyos idő után magába omlani, elméletben a jövő végtelen, így elméletben rendkívül kevéssé valószínű események – például a Boltzmann-agy létrejötte – is bekövetkezhetnek. Felsorolunk több más lehetséges jövőbeli eseményt is, amelyek bekövetkezése még megválaszolatlan kérdésektől függhet, például attól, bomlanak-e a protonok, illetve hogy létezni fog-e még a Föld, amikor a Nap vörös óriássá válik.
 • While predictions of the future can never be absolutely certain, present scientific understanding in various fields has allowed a projected course for the farthest future events to be sketched out, if only in the broadest strokes. These fields include astrophysics, which has revealed how planets and stars form, interact and die; particle physics, which has revealed how matter behaves at the smallest scales; and plate tectonics, which shows how continents shift over millennia.All predictions of the future of the Earth, the Solar System and the Universe must account for the second law of thermodynamics, which states that entropy, or a loss of the energy available to do work, must increase over time. Stars must eventually exhaust their supply of hydrogen fuel and burn out. Close encounters will gravitationally fling planets from their star systems, and star systems from galaxies. Eventually, matter itself will come under the influence of radioactive decay, as even the most stable materials break apart into subatomic particles. However, as current data suggest that the Universe is flat, and thus will not collapse in on itself after a finite time, the infinite future potentially allows for the occurrence of a number of massively improbable events, such as the formation of a Boltzmann brain.These timelines cover events from roughly eight thousand years from now to the farthest reaches of future time. A number of alternate future events are listed to account for questions still unresolved, such as whether humans will survive, whether protons decay or whether the Earth will be destroyed by the Sun's expansion into a red giant.
 • На космологической шкале времени события могут быть предсказаны с той или иной долей вероятности.
 • La Cronologia del futur llunyà comprèn el període a partir de l'1 de gener de l'any 10.001 de la nostra era. S'han fet algunes prediccions que concerneixen a aquest temps futur. Les mateixes van des de prediccions astronòmiques, fins a fets de ciència-ficció. Si bé les prediccions del futur no poden ser considerades com absolutament segures, aquesta llista de prediccions es desprèn de la comprensió actual i els models científics. Aquests camps inclouen l'astrofísica, que ha posat de manifest com els planetes i les estrelles es formen i, interaccionen i es "moren", la física de partícules, que ha revelat com es comporta la matèria en les escales més petites, i la tectònica de plaques, el que demostra com els continents canvien durant milers d'anys.
 • Choć nie da się z całą pewnością prognozować przyszłych wydarzeń, poniższa oś czasu dalekiej przyszłości jest skonstruowana na bazie wiedzy naukowej i modeli fizycznych. Wykorzystane do jej skompilowania dziedziny to astronomia, astrofizyka, fizyka cząstek elementarnych i geologia. Uwzględniono wydarzenia mające nastąpić w jedenastym tysiącleciu i później.Wszystkie prognozy przyszłości Ziemi, Układu Słonecznego i Wszechświata muszą brać pod uwagę drugą zasadę termodynamiki – entropia musi rosnąć w czasie, a zatem ilość energii mogącej samorzutnie wykonać pracę musi spadać. Gwiazdy prędzej czy później wypalą się, a bliskie przejścia innych ciał niebieskich w wyniku oddziaływań grawitacyjnych będą wyrzucać planety z ich orbit w układach planetarnych, zaś układy planetarne z ich galaktyk. W końcu sama materia ulegnie rozpadowi radioaktywnemu – nawet najstabilniejsze pierwiastki rozpadną się na subatomowe cząstki elementarne.Ponieważ obecne dane wskazują, że Wszechświat jest płaski (jest przestrzenią euklidesową) i w związku z tym nie nastąpi Wielki Kolaps, nieskończony czas jego istnienia teoretycznie pozwala na wystąpienie pewnych niezwykle mało prawdopodobnych wydarzeń, takich jak powstanie mózgu Boltzmanna.Ponieważ pewne kwestie są wciąż nierozstrzygnięte (czy protony się rozpadają lub czy Ziemia zostanie pochłonięta przez Słońce, gdy to stanie się czerwonym olbrzymem), a czas trwania pewnych procesów nie jest dokładnie znany, na osi podane są pewne alternatywne warianty wydarzeń.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6839377 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 72443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 354 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109293794 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Durée de Lyapunov
 • Extinction de l'espèce humaine
 • Futur d'un univers en expansion
 • Futur de la Terre
 • Long Now Foundation
 • Novopangée
 • cerveau de Boltzmann
 • noyau externe
 • noyau interne
prop-fr:groupe
 • notes
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • Terre
 • Univers
 • impossible à prévoir
 • survie de l'espèce humaine
prop-fr:trad
 • Novopangaea
 • Boltzmann brain
 • Future of an expanding universe
 • Human extinction
 • Lyapunov time
 • future of the Earth
 • inner core
 • outer core
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La chronologie du futur lointain est une série d'événements géologiques et astrophysiques susceptibles de survenir dans un futur très lointain, tels que la science peut les prévoir avec un certain degré de certitude, étant donné l'état actuel des connaissances.
 • Milenium ke-11 dan seterusnya adalah periode waktu yang akan dimulai pada 1 Januari 10001 CE. Sejumlah prediksi telah dibuat mengenai periode waktu masa depan ini. Artikel ini berisi kumpulan prediksi-prediksi tersebut, mulai dari pengetahuan astronomi faktual sampai prediksi fiksi ilmiah.
 • 11千年紀以降(じゅういちせんねんきいこう)では、西暦紀元による11番目の千年紀(ミレニアム)およびそれ以降の年代について扱う。なお、11千年紀は正確には西暦10,001年から始まるが、ここでは便宜的に西暦10,000年も含めて「1万年以降」として扱う。
 • На космологической шкале времени события могут быть предсказаны с той или иной долей вероятности.
 • Bár a jövőre vonatkozó jóslatok soha nem lehetnek teljesen pontosak, az alábbi listán közöltek levezethetőek mai tudományos nézetekből és modellekből.
 • Choć nie da się z całą pewnością prognozować przyszłych wydarzeń, poniższa oś czasu dalekiej przyszłości jest skonstruowana na bazie wiedzy naukowej i modeli fizycznych. Wykorzystane do jej skompilowania dziedziny to astronomia, astrofizyka, fizyka cząstek elementarnych i geologia.
 • Mentre le predizioni del futuro non possono mai essere certe in assoluto, l'attuale comprensione scientifica in vari campi permette di delineare, seppure a grandi linee, gli eventi futuri più lontani.
 • Uzak geleceğin zaman çizelgesi, geleceğin kesin olarak tahmin edilemeyeceği aşikar iken , halihazırdaki bilimsel çalışmalardan ve modellerden yola çıkarak hazırlanmış bir listedir.
 • La Cronologia del futur llunyà comprèn el període a partir de l'1 de gener de l'any 10.001 de la nostra era. S'han fet algunes prediccions que concerneixen a aquest temps futur. Les mateixes van des de prediccions astronòmiques, fins a fets de ciència-ficció. Si bé les prediccions del futur no poden ser considerades com absolutament segures, aquesta llista de prediccions es desprèn de la comprensió actual i els models científics.
 • 제 11천년기 이후는 기원후 10001년 이후의 세기이다. 제 11천년기 이후의 미래 예측은 현재의 과학기술로는 도저히 예상할 수 없으므로, 여기에 적혀있는 예측 목록은 현재까지 밝혀진 과학적 모델들을 이용한 것이다. 천체물리학 필드에서는 행성과 별의 양식, 상호 작용, 그리고 죽음에 대해 나타내고, 입자물리학 필드에서는 작은 스케일에서 나타나는 문제를 나타내고, 판 구조론은 천 년 이상의 범위에서의 지구의 대륙 이동을 보여준다. 지구의 미래, 태양계의 미래, 팽창 우주의 미래에 대한 모든 우주의 먼 미래 예측은, 열역학 제2법칙에 따른 엔트로피 증가에 의해 일의 손실이 점차적으로 증가한다. 항성은 결국 수소를 모두 사용하여 태워 없어지며, 행성은 자신의 별과 은하의 중력으로 인해 튕겨저 미지와의 조우를 할 것이다. 결국, 나중에는 방사성 감쇠에 의해 가장 안정적인 입자조차 이에 영향을 받아 양자 입자로 분리될 것이다.
 • While predictions of the future can never be absolutely certain, present scientific understanding in various fields has allowed a projected course for the farthest future events to be sketched out, if only in the broadest strokes.
rdfs:label
 • Chronologie du futur lointain
 • Временная шкала далёкого будущего
 • 11千年紀以降
 • A távoli jövő idővonala
 • Cronologia del futur llunyà
 • Cronologia del futuro lontano
 • Milenium ke-11 dan seterusnya
 • Oś czasu dalekiej przyszłości
 • Timeline of the far future
 • Uzak geleceğin zaman çizelgesi
 • 제11천년기 이후
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of