La chimie environnementale peut être définie comme l'étude des sources, réactions, du transport, des impacts et du devenir des produits chimiques dans les écosystèmes. Elle étudie aussi les décontaminations après une pollution chimique. Cette science interdisciplinaire ne doit pas être confondue avec la chimie verte qui cherche en premier lieu à éviter ou réduire la pollution à sa source.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La chimie environnementale peut être définie comme l'étude des sources, réactions, du transport, des impacts et du devenir des produits chimiques dans les écosystèmes. Elle étudie aussi les décontaminations après une pollution chimique. Cette science interdisciplinaire ne doit pas être confondue avec la chimie verte qui cherche en premier lieu à éviter ou réduire la pollution à sa source.
 • Химия окружающей среды — раздел химии, изучающий химические превращения, происходящие в окружающей природной среде.
 • 環境化学(かんきょうかがく、英語:environmental chemistry)とは、自然界で発生する、化学的または生化学的な現象を研究分野とする科学である。水圏化学(aquatic chemistry)、土壌化学(soil chemistry)は環境化学の一分野である。一方、グリーンサスティナブルケミストリーは環境化学に含まれないが、しばしば混同される。環境化学の主要目的の1つに、定量分析を用いることで、自然界の物質循環に関して化学的理解を深める事、環境省などの団体が産業が水質、土壌、大気を汚染している実際の度合いを測定する為、環境調査する際の手法を提供することが挙げられる。藻の異常増殖や富栄養化に関わっている農耕地から水環境へ流出する窒素やリンの量を環境化学は調査し、調査しなかった場合には農業が自然環境に与える重大な影響を与えるであろう、窒素化合物の使用を抑制すべき地帯の特定など環境アセスメントの策定に役立っている。
 • Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transpor, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air; serta efek aktivitas manusia terhadapnya. Kimia lingkungan adalah ilmu antardisiplin yang memasukkan ilmu kimia atmosfer, akuatik, dan tanah, dan juga sangat bergantung dengan kimia analitik, ilmu lingkungan, dan bidang-bidang ilmu lainnya.Kimia lingkungan pertama kali mempelajari bagaimana cara kerja lingkungan yang tak terkontaminasi, zat kimia apa dan berapa konsentrasi yang ada secara alami, dan apa efeknya. Tanpa hal ini, mustahil untuk mempelajari secara akurat efek manusia terhadap lingkungan dengan pelepasan zat kimia.
 • De milieuchemie bestudeerd de chemische aspecten die optreden in de ons omringende wereld. Met name wordt bestudeerd wat er met door menselijk toedoen ontstane hoge concentraties of door mensen gemaakte verbindingen gebeurt. Vooral de invloed, direct en indirect, op de biosfeer wordt daarbij als uitgangspunt voor onderzoek genomen.
 • A Química Ambiental estuda os processos químicos que acontecem na natureza, sejam eles naturais ou causados pelo homem e que comprometem não só a saúde humana, mas de todo planeta.A Química Ambiental teve sua origem na Química Clássica e se tornou uma ciência interdisciplinar por envolver outras matérias como: Biologia, Ecologia, Geologia. Essa parte da química estuda as mudanças que ocorrem no meio ambiente, mais precisamente, os processos químicos que envolvem essas mudanças e que causam sérios danos à humanidade.No Brasil, as últimas décadas foram marcadas por um crescimento da conscientização dos cidadãos sobre os danos causados pelas atividades humanas inadequadas. Sejam em indústrias ou em seus próprios lares, essas atividades têm gerado efluentes e resíduos: sólidos, líquidos e gasosos, que acabam tendo seu destino final na atmosfera, nos solos e nas águas.Como essas transformações ameaçam o meio ambiente, há uma grande preocupação em entender os processos que a envolvem. A química ambiental existe justamente para isso, para abranger os mecanismos que definem e controlam a concentração das espécies químicas que precisam ser monitoradas. Sendo assim, expandem os horizontes da Química convencional, criando parcerias com outras áreas como a Toxicologia , e Engenharia AmbientalÉ importante este estudo para entender os aspectos químicos dos problemas que nós seres humanos criamos no meio onde vivemos. Esse mesmo ambiente há alguns anos antes de começar os processos de poluição, era um ambiente natural, ou seja, sem poluentes.O químico ambiental tem um grande campo de atividade em que ele pode trabalhar, tais como: indústrias químicas em geral, indústrias de alimentos, indústrias metalúrgicas, indústrias de cosméticos, indústrias de mineração e várias outras. Estas se preocupam em preservar o meio ambiente a medida que se utiliza dos seus recursos para elaboração dos seus produtos.
 • Chemie životního prostředí je obor chemie, který zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě. Lze jej definovat jako studium vzniku, reakcí, transportu, ovlivňování a zániku chemických látek v atmosféře, půdě a vodě a vlivu člověka na tyto děje. Chemie životního prostředí je interdisciplinární věda.Chemie životního prostředí se snaží porozumět dějům v nekontaminovaném prostředí. Bez této znalosti není možné pochopit vliv člověka na životní prostředí.
 • Environmental chemistry is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena that occur in natural places. It should not be confused with green chemistry, which seeks to reduce potential pollution at its source. It can be defined as the study of the sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in the air, soil, and water environments; and the effect of human activity and biological activity on these. Environmental chemistry is an interdisciplinary science that includes atmospheric, aquatic and soil chemistry, as well as heavily relying on analytical chemistry and being related to environmental and other areas of science.Environmental chemistry involves first understanding how the uncontaminated environment works, which chemicals in what concentrations are present naturally, and with what effects. Without this it would be impossible to accurately study the effects humans have on the environment through the release of chemicals.Environmental chemists draw on a range of concepts from chemistry and various environmental sciences to assist in their study of what is happening to a chemical species in the environment. Important general concepts from chemistry include understanding chemical reactions and equations, solutions, units, sampling, and analytical techniques.
 • La química ambiental és l’estudi de les fonts, reaccions, el transport, els efectes i destins de les espècies químiques a l’aigua, el sòl, l’aire i als ambients vius, així com els conseqüents efectes de la tecnologia sobre els mateixos.Va tenir el seu origen en la química clàssica i es va convertir en una ciència interdisciplinària, amb la participació d’altres disciplines com la biologia, l’ecologia i la geologia, que tracten els canvis que ocorren al medi ambient, més concretament, en els processos químics que impliquen una repercussió greu en la humanitat. Per això planteja plans sostenibles amb l’objectiu de mantenir el ritme de vida actual amb el menor dany possible per al medi ambient, tractant d’optimitzar els processos tot utilitzant condicions menys agressives.La química ambiental té, doncs, com a objectiu prevenir, evitar, reduir o eliminar l’impacte que les diferents facetes de l’activitat humana, urbana, industrials, agropecuàries... que es produeixen al medi ambient.La demanda d’aquestes activitats i/o funcions estan projectades i sostingudes per la gran preocupació social que existeix respecte a una millor qualitat de vida preservant el medi ambient i millorant l’entorn.
 • Per chimica ambientale si intende lo studio scientifico dei fenomeni chimici e biologici che avvengono nell'ambiente naturale. In particolare studia l'interazione delle sostanze chimiche (fonti, funzioni, reazioni, trasporto, effetti e destino) negli ecosistemi (acqua, aria, suolo e organismi viventi).La chimica ambientale utilizza in maniera estensiva tecniche analitiche per determinare la presenza di inquinanti nelle acque, nei suoli e nell'aria, ed è un importante supporto per le agenzie di protezione ambientale.Il campo di applicazione della chimica ambientale può essere molto esteso ed è interdisciplinare (si spazia dalla chimica analitica, alla chimica organica, alla radiochimica, alla chimica del suolo, alla tossicologia chimica, alla statistica alla biochimica alla geologia).Inoltre una sfida ed insieme una necessità per il chimico ambientale è rappresentata dal lavoro di gruppo con tutti gli utenti dei dati ambientali: ecologi, biologi, geologi, idrogeologi, tossicologi, ingegneri, perché solo da un lavoro interdisciplinare può derivare una comprensione completa di un problema ambientale.Può essere coinvolta ad esempio nello studio delle catene alimentari, dei cicli biogeochimici, fondamentali per quanto riguarda la disponibilità di alcuni elementi o molecole per la vita nella biosfera (come acqua, carbonio, ossigeno, azoto, fosforo), ad esempio: il ciclo dell'acqua il ciclo del carbonio il ciclo dell'azotoQuesti cicli possono subire dei mutamenti dovuti alle modifiche climatiche naturali o antropiche e all'inquinamento, causando fenomeni (anch'essi oggetto di studio) come: le piogge acide l'amplificazione dell'effetto serra il buco nell'ozono l'eutrofizzazioneLa chimica ambientale studia anche gli effetti dell'inquinamento nel suolo, nei fiumi e nei laghi, gli effetti delle emissioni in atmosfera dei motori a scoppio, delle attività industriali o degli inceneritori.Quando in un ecosistema si riscontrano elementi di criticità per la salute e la sopravvivenza degli organismi che lo popolano, è estremamente probabile che ci si trovi di fronte all'immissione di sostanze chimiche inquinanti.Il relativo studio di chimica ambientale si articola nelle seguenti fasi Progettare una opportuna strategia di campionamento e raccolta dati. Definire la natura dell'inquinamento (analisi qualitativa). Definire l'estensione (mappatura) e il livello di inquinamento (indagine quantitativa). Risalire all'origine dell'inquinamento: incidente isolato o rilascio continuo da sorgente puntiforme, ecc. Valutare la mobilità ambientale: come una sostanza possa ripartirsi ed essere trasferita a diversi comparti ambientali (atmosfera, acqua, suolo e sedimento, organismi viventi). Valutare quali siano le trasformazioni più significative che la sostanza subisce nell'ambiente (idrolisi, fotolisi, ossidazione, biodegradazione) ed il conseguente tempo di residenza medio nei vari comparti. In un momento storico di veloci cambiamenti ambientali, incertezze economiche, criticità energetica e sviluppo demografico la chimica ambientale ha di fronte a sé numerosi problemi da esaminare.Oltre ai problemi già citati (riscaldamento globale, buco nell'ozono, piogge acide, eutrofizzazione) sarà necessario trovare combustibili meno inquinanti, sostituire prodotti dannosi (come certi solventi industriali), ed elaborare nuovi metodi di smaltimento dei rifiuti e di riciclo.Una chimica che, basandosi sui principi dello sviluppo sostenibile previene e contribuisce a risolvere i problemi ambientali, è stata definita chimica verde.
 • La química ambiental, denominada también química medioambiental es la aplicación de la química al estudio de los problemas y la conservación del ambiente. Estudia los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente global, o en alguna de sus partes: el suelo, los ríos y lagos, los océanos, la atmósfera, así como el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona. La química de la atmósfera, a medida que la comunidad internacional presta más atención a las tesis del ecologismo (con acuerdos internacionales como el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero), es una disciplina que ha ido cobrando cada vez más importancia.El desarrollo de esta disciplina mostró las graves consecuencias que tuvo para la capa de ozono el uso generalizado de los clorofluorocarbonos. Tras las experiencias con la lluvia ácida, la combinación de química medioambiental e ingeniería química resultó en el saber editar las emisiones de las fábricas.También la química medioambiental se ocupa de los procesos, reacciones, evolución e interacciones que tienen lugar en las masas de agua continentales y marinas por el vertido de contaminantes antropogénicos. Asimismo, estudia los tratamientos de dichos vertidos para reducir su carga dañina.También hay interacción entre la llamada química sostenible o química verde y la preservación del ambiente, pues aquella estudia optimizar los procesos productivos químicos, eliminando productos secundarios, empleando condiciones menos agresivas (de presión y temperatura, de tipo de disolvente). La química ambiental se encarga de realizar la supervisión de los proyectos industriales, teniendo en cuenta el impacto ambiental.
 • Chemia środowiska (ang. environmental chemistry) - dziedzina chemii zajmująca się opisem zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, związana głównie z trzema podstawowymi matrycami środowiska: atmosferą, wodą i glebą oraz relacjami pomiędzy nimi. Chemia środowiska staje się obecnie nauką interdyscyplinarną blisko związaną z biologią, geografią i fizyką.Chemia środowiska zajmuje się również zmianami zachodzącymi w przyrodzie pod wpływem zanieczyszczeń i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji.
 • Die Umweltchemie (engl. environmental chemistry), in ähnlicher Bedeutung auch ökologische Chemie genannt, ist ein interdisziplinärer naturwissenschaftlicher Forschungsbereich, der sich mit der Ausbreitung, Umwandlung und den Wirkungen chemischer Stoffe auf die belebte und unbelebte Umwelt beschäftigt. Hierbei werden sowohl Stoffe aus natürlichen Quellen untersucht, z. B. aus Vulkanen (Gase) und Organismen (Gifte) als auch solche aus anthropogenen Quellen, z. B. aus Verkehr, Industrieprozessen und Düngemitteleinsatz.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1849394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2912 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100515663 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • toxicité des pesticides pour les abeilles
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • Pesticide toxicity to bees
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La chimie environnementale peut être définie comme l'étude des sources, réactions, du transport, des impacts et du devenir des produits chimiques dans les écosystèmes. Elle étudie aussi les décontaminations après une pollution chimique. Cette science interdisciplinaire ne doit pas être confondue avec la chimie verte qui cherche en premier lieu à éviter ou réduire la pollution à sa source.
 • Химия окружающей среды — раздел химии, изучающий химические превращения, происходящие в окружающей природной среде.
 • 環境化学(かんきょうかがく、英語:environmental chemistry)とは、自然界で発生する、化学的または生化学的な現象を研究分野とする科学である。水圏化学(aquatic chemistry)、土壌化学(soil chemistry)は環境化学の一分野である。一方、グリーンサスティナブルケミストリーは環境化学に含まれないが、しばしば混同される。環境化学の主要目的の1つに、定量分析を用いることで、自然界の物質循環に関して化学的理解を深める事、環境省などの団体が産業が水質、土壌、大気を汚染している実際の度合いを測定する為、環境調査する際の手法を提供することが挙げられる。藻の異常増殖や富栄養化に関わっている農耕地から水環境へ流出する窒素やリンの量を環境化学は調査し、調査しなかった場合には農業が自然環境に与える重大な影響を与えるであろう、窒素化合物の使用を抑制すべき地帯の特定など環境アセスメントの策定に役立っている。
 • De milieuchemie bestudeerd de chemische aspecten die optreden in de ons omringende wereld. Met name wordt bestudeerd wat er met door menselijk toedoen ontstane hoge concentraties of door mensen gemaakte verbindingen gebeurt. Vooral de invloed, direct en indirect, op de biosfeer wordt daarbij als uitgangspunt voor onderzoek genomen.
 • Chemie životního prostředí je obor chemie, který zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě. Lze jej definovat jako studium vzniku, reakcí, transportu, ovlivňování a zániku chemických látek v atmosféře, půdě a vodě a vlivu člověka na tyto děje. Chemie životního prostředí je interdisciplinární věda.Chemie životního prostředí se snaží porozumět dějům v nekontaminovaném prostředí. Bez této znalosti není možné pochopit vliv člověka na životní prostředí.
 • A Química Ambiental estuda os processos químicos que acontecem na natureza, sejam eles naturais ou causados pelo homem e que comprometem não só a saúde humana, mas de todo planeta.A Química Ambiental teve sua origem na Química Clássica e se tornou uma ciência interdisciplinar por envolver outras matérias como: Biologia, Ecologia, Geologia.
 • Die Umweltchemie (engl. environmental chemistry), in ähnlicher Bedeutung auch ökologische Chemie genannt, ist ein interdisziplinärer naturwissenschaftlicher Forschungsbereich, der sich mit der Ausbreitung, Umwandlung und den Wirkungen chemischer Stoffe auf die belebte und unbelebte Umwelt beschäftigt. Hierbei werden sowohl Stoffe aus natürlichen Quellen untersucht, z. B. aus Vulkanen (Gase) und Organismen (Gifte) als auch solche aus anthropogenen Quellen, z. B.
 • La química ambiental, denominada también química medioambiental es la aplicación de la química al estudio de los problemas y la conservación del ambiente. Estudia los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente global, o en alguna de sus partes: el suelo, los ríos y lagos, los océanos, la atmósfera, así como el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona.
 • Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transpor, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air; serta efek aktivitas manusia terhadapnya.
 • Chemia środowiska (ang. environmental chemistry) - dziedzina chemii zajmująca się opisem zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, związana głównie z trzema podstawowymi matrycami środowiska: atmosferą, wodą i glebą oraz relacjami pomiędzy nimi.
 • Per chimica ambientale si intende lo studio scientifico dei fenomeni chimici e biologici che avvengono nell'ambiente naturale.
 • Environmental chemistry is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena that occur in natural places. It should not be confused with green chemistry, which seeks to reduce potential pollution at its source. It can be defined as the study of the sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in the air, soil, and water environments; and the effect of human activity and biological activity on these.
 • La química ambiental és l’estudi de les fonts, reaccions, el transport, els efectes i destins de les espècies químiques a l’aigua, el sòl, l’aire i als ambients vius, així com els conseqüents efectes de la tecnologia sobre els mateixos.Va tenir el seu origen en la química clàssica i es va convertir en una ciència interdisciplinària, amb la participació d’altres disciplines com la biologia, l’ecologia i la geologia, que tracten els canvis que ocorren al medi ambient, més concretament, en els processos químics que impliquen una repercussió greu en la humanitat.
rdfs:label
 • Chimie environnementale
 • Chemia środowiska
 • Chemie životního prostředí
 • Chimica ambientale
 • Environmental chemistry
 • Kimia lingkungan
 • Milieuchemie
 • Química ambiental
 • Química ambiental
 • Química ambiental
 • Umweltchemie
 • Химия окружающей среды
 • 環境化学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:discipline of
is foaf:primaryTopic of