Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de l'organisme considéré. Il est le contraire de l'anabolisme, ensemble des réactions de synthèse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de l'organisme considéré. Il est le contraire de l'anabolisme, ensemble des réactions de synthèse. Le catabolisme et l'anabolisme sont les deux composantes du métabolisme.Les réactions de catabolisme sont des oxydations (ou des déshydrogénations) et elles sont thermodynamiquement favorables, c'est-à-dire qu'elles sont exergoniques (cédant de l'énergie, produisant de l'énergie).Les réactions du catabolisme des protides, glucides, lipides, acides nucléiques, etc., sont toutes intimement liées. Il s'agit d'un enchaînement de réactions chimiques.
 • Катаболизъм (от гръцки ката = надолу + балеин = изхвърлям) е комплекс от метаболитни пътища, който разгражда молекулите на малки части като освобождава енергия. При катаболизма големите макромолекули като полизахариди, липиди, нуклеинови киселини и протеини се разграждат до съставните им мономери монозахариди, мастни киселини, нуклеотиди и аминокиселини, съответно. Тъй като тези макромолекули са изградени от дълги вериги от малките мономерни единици (моно = едно + мер = част), големите верижни молекули се наричат полимери (поли = много). От химична гледна точка биологичните макромолекули са поликондензати, а не полимери, то терминът е дълбоко навлязъл в употреба, поради което, с известна уговорка, се допуска тази малка неточност.Клетките използват тези мономери получени от разграждането на полимерите или за да синтезират от тях собствени полимери или да ги разградят още повече до въглероден диоксид и вода, при което се освобождава метаболитна енергия. В зависимост от типа биомолекули се освобождават и някои други отпадни продукти като млечна киселина, оцетна киселина, амоний и уреа. Получаването на отпадните продукти е резултат от процес на окисление, при което се освобождава енергия, част от която се губи под формата на топлина, а останалата част се използва за синтеза на макроергичното съединение аденозинтрифосфат (ATФ). Тази молекула е енергийната валута на клетката и се използва за трансфер на енергията, освободена при катаболитните реакциии, към енергоемките процеси на анаболизма. Това означава, че катаболизмът доставя нужната енергия за съществуването и растежа на клетките. Катаболизмът включва различни процеси като гликолиза, цикъл на Кребс, разграждането на мускулен протеин за освобождаване на аминокиселини необходими като субстрати за гликонеогенезата, както и разграждането на мазнините до мастни киселини в адипозната тъкан.
 • Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP.Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino.
 • Con il termine catabolismo s'intende l'insieme dei processi metabolici che hanno come prodotti sostanze strutturalmente più semplici e povere di energia, liberando quella in eccesso sotto forma di energia chimica (ATP) ed energia termica. Il suo opposto è l'anabolismo.Il catabolismo comprende processi quali: l'idrolisi delle macromolecole la glicolisi la β-ossidazione degli acidi grassi il ciclo dell'urea un esempio di catabolismo è la respirazione cellulare, dove la molecola altamente energetica del glucosio (C6H12O6) viene scissa in molecole di acqua e anidride carbonica, ricavando 30 o 32 molecole di ATP (questa differenza di 2 molecole di ATP è dovuta al tipo di shuttle utilizzato nella respirazione cellulare: se è il malato saranno 32, se è il glicerolo-3-fosfato saranno 30).I prodotti finali del catabolismo sono detti cataboliti. Il loro smaltimento è detto escrezione.Nella cellula vengono accoppiate le reazioni esoergoniche con quelle endoergoniche. La molecola di scambio più distribuita in ogni forma di vita è rappresentata dall'ATP.Il metabolismo energetico (catabolico) si divide in tre stadi.Nel primo (digestione di macromolecole), i grassi, polisaccaridi e proteine vengono ridotti rispettivamente ad acidi grassi e glicerolo, glucosio e aminoacidi.All'interno di ciascuna formula si riesce ad individuare una parte comune, il gruppo acetato. Lo ione acetato, per viaggiare nel nostro organismo, ha bisogno di un trasportatore che sia in grado di tamponare l'acidità del gruppo, che è poco compatibile con il pH cellulare. Questo trasportatore è il Coenzima A.La sua funzione è simile a quella dell'ATP. Il catabolismo è un complesso processo chimico di riduzione e disintegrazione delle sostanze alimentari complesse che vengono scisse in molecole semplici con conseguente rilascio di energia, spesso a discapito della massa muscolare. Oltre a produrre energia questo particolare processo assicura anche l'eliminazione di alcune sostanze di scarto, ormai non più utilizzabili.Quando si lega allo ione Acetato diventa Acetil CoA.Nel terzo stadio l'AcetilCoA è completamente ossidato per produrre anidride carbonica nel ciclo di Krebs, acqua nella catena respiratoria e ATP nella fosforilazione ossidativa.Nel processo di glicosilazione, il glucosio del sangue reagisce in un ambiente a ph acido con le proteine dei muscoli, del collagene e le altre proteine tissutali, denaturandole. I principali ormoni catabolizzanti sono glucagone, adrenalina e cortisolo.
 • Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj. procesů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity). Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie. Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání.Katabolismus společně s anabolismem tvoří metabolismus.
 • 異化(いか、Catabolism)とは、分子を小さな構成部分に分解してエネルギーを取り出す代謝過程である。異化作用では、多糖や脂質、核酸、タンパク質等の大きな分子が、それぞれ単糖、脂肪酸、ヌクレオチド、アミノ酸等の小さな部分に分解される。多糖、タンパク質、核酸はそれぞれのモノマーの長鎖であり、ポリマーと呼ばれる。細胞はポリマーから切り出されたモノマーを使って新しいポリマー分子を作ったり、さらに小さな廃棄物に分解してエネルギーを取り出したりする。細胞から出る廃棄物には、乳酸、酢酸、二酸化炭素、アンモニア、尿素がある。これらの廃棄物を作るには通常酸化が行われ、化学エネルギーが取り出される。その一部は熱となるが、残りはアデノシン三リン酸の合成に用いられる。この分子は細胞が同化作用を行う際に異化されて、エネルギーを供給するのに用いられる。このように異化作用は、細胞の維持や成長に必要な化学エネルギーを供給する。異化作用の例としては、解糖系、クエン酸回路、糖新生の基質となるアミノ酸を供給するための筋肉タンパク質の分解、脂肪組織による脂質の分解等がある。異化作用を制御するシグナルはたくさんある。知られているシグナルのほとんどはホルモンや代謝自身に関わる分子である。内分泌学者は伝統的にホルモンを同化と異化を促進するもので分類してきた。20世紀初頭から知られている古典的な異化ホルモンとしては、コルチゾール、グルカゴン、アドレナリン等のカテコールアミン等がある。近年の研究で、少なくともある種の異化作用に働く多くのホルモンが発見された。サイトカイン、オレキシン、メラトニン等である。
 • Katabolisme is de benaming voor verschillende manieren van stofwisseling in een cel, waarbij grote moleculen, zoals polysacharide, lipiden, nucleïnezuren en proteïnen worden afgebroken in kleinere moleculen (repectievelijk monosachariden, vetzuren, nucleotiden en aminozuren). Bij deze reactie komt energie vrij, waardoor de reactie een vorm is van dissimilatie, of verbranding. De grote moleculen worden polymeren genoemd en de kleinere moleculen monomeren.
 • Катаболи́зм (от греч. καταβολή, «сбрасывание, разрушение») или энергетический обмен — процесс метаболического распада, разложения на более простые вещества (дифференциация) или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с высвобождением энергии в виде тепла и в виде АТФ.Катаболические реакции лежат в основе диссимиляции: утраты сложными веществами своей специфичности для данного организма в результате распада до более простых.Примерами катаболизма являются превращение этанола через стадии ацетальдегида (этаналя) и уксусной кислоты (этановой кислоты) в углекислый газ и воду, или процесс гликолиза — превращение глюкозы в молочную кислоту либо пировиноградную кислоту и далее уже в дыхательном цикле — опять-таки в углекислый газ и воду.Интенсивность катаболических процессов и преобладание тех или иных катаболических процессов в качестве источников энергии в клетках регулируется гормонами. Например, глюкокортикоиды повышают интенсивность катаболизма белков и аминокислот, одновременно тормозя катаболизм глюкозы (гипогликемия), а инсулин, напротив, ускоряет катаболизм глюкозы и тормозит катаболизм белков.Катаболизм является противоположностью анаболизма — процессу синтеза или ресинтеза новых, более сложных, соединений из более простых, протекающему с расходованием, затратой энергии АТФ. Соотношение катаболических и анаболических процессов в клетке опять-таки регулируется гормонами. Например, адреналин или глюкокортикоиды сдвигают баланс обмена веществ в клетке в сторону преобладания катаболизма, а инсулин, соматотропин, тестостерон — в сторону преобладания анаболизма.
 • Az élő szervezetek biokémiai reakciók során történő tápanyaglebontását katabolizmusnak, vagy más szóval disszimilációnak, lebontásnak nevezzük. Ez a szervezetek energiafelszabadító folyamata, melynek során a bonyolult szerves vegyületekből (például poliszacharidokból, lipidekből, fehérjékből, nukleinsavakból) egyszerűbb felépítésű szerves vagy szervetlen vegyületek (például monoszacharidok, zsírsavak, nukleotidok, aminosavak stb.) keletkeznek. Az ezekből a kisebb molekulákból, ún. monomerekből álló nagyobb molekulákat polimereknek nevezzük.A sejtek a monomereket vagy újra felhasználják polimerek szintéziséhez, vagy tovább bontják még egyszerűbb végtermékekre, ezzel további energiát szabadítva fel. A sejtek anyagcsere végtermékei közé tartoznak például a tejsav, az ecetsav, az ammónia és a karbamid (urea). Ezen termékek többnyire oxidatív folyamatok során keletkeznek, amely során a felszabaduló kémiai energia egy része hő formájában „elvész”, míg a többi része az ATP (adenozin-trifoszfát) szintézisére fordítódik. Ez a molekula működik (többek között) a szervezet energia szállítójaként: az anabolikus szintézisek során az ATP lebomlik, és közben energia szabadul fel, mely a felépítő folyamatok végbemeneteléhez szükségesek (anabolizmus). A katabolizmus tehát a sejtek fenntartásához és növekedéséhez szükséges energiát biztosítja. A katabolikus folyamatok közé tartozik például a citromsav-ciklus, a zsír zsírsavakká történő lebontása a zsírszövetben és a májban, valamint az izmok és a máj fehérjéinek lebontása (a keletkező aminosavakat a szervezet a glükoneogenezisben hasznosítja.A katabolizmus az emberi szervezetben is erős kontroll alatt van. Az eddig ismert, katabolizmusra ható molekulák jórészt hormonok, illetve maguk az anyagcserében részt vevő köztes termékek (intermedierek). Az endokrinológusok a hormonokat hagyományosan anabolikus és katabolikus hormonokra osztják fel, aszerint, hogy melyik folyamatot serkentik, de több típusú hormonfelosztást ismerünk. A 20. század eleje óta ismerjük az ún. „klasszikus” katabolikus hormonokat. Ezek a glukagon, a kortizol és az adrenalin (más katekolaminokkal együtt). Az elmúlt évtizedekben azonban számos új, részben a katabolizmusra ható hormont is felfedeztek: ilyenek például a citokinek, az orexin és hipokretin (hormonpár) és a melatoninSablon:Forrás?.
 • Yadımlama veya Katabolizma, enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması olayı ve bu işlemler sürecidir. Yani metabolizmanın yıkım aşamaları olarak da genellenebilir. Katabolizma kapsamında besin maddeleri niteliğinde olan uzun moleküllerin hücre içinde enzimlerin katalizörlüğünde parçalanarak, molekül bağlarında depolanmış enerji açığa çıkarılıp kullanılır.Katabolizma tepkimeleri sırasında ortaya çıkan enerjinin bir bölümü, hücrenin yaşamsal etkinliklerinde kullanılırken bir bölümü de ATP molekülünün fosfat bağlarında, daha sonra kullanılmak üzere depolanır. Fotosentez bu olay için örnek olarak gösterilebilir.
 • For the related metabolic process, see anabolism.Catabolism (from Greek κατά kata, "downward" and βάλλειν ballein, "to throw") is the set of metabolic pathways that breaks down molecules into smaller units to release energy. In catabolism, large molecules such as polysaccharides, lipids, nucleic acids and proteins are broken down into smaller units such as monosaccharides, fatty acids, nucleotides, and amino acids, respectively. As molecules such as polysaccharides, proteins, and nucleic acids are made from long chains of these small monomer units (mono = one + mer = part), the large molecules are called polymers (poly = many).Cells use the monomers released from breaking down polymers to either construct new polymer molecules, or degrade the monomers further to simple waste products, releasing energy. Cellular wastes include lactic acid, acetic acid, carbon dioxide, ammonia, and urea. The creation of these wastes is usually an oxidation process involving a release of chemical free energy, some of which is lost as heat, but the rest of which is used to drive the synthesis of adenosine triphosphate (ATP). This molecule acts as a way for the cell to transfer the energy released by catabolism to the energy-requiring reactions that make up anabolism. (Catabolism is seen as destructive metabolism and anabolism as constructive metabolism). Catabolism therefore provides the chemical energy necessary for the maintenance and growth of cells. Examples of catabolic processes include glycolysis, the citric acid cycle, the breakdown of muscle protein in order to use amino acids as substrates for gluconeogenesis and breakdown of fat in adipose tissue to fatty acids.There are many signals that control catabolism. Most of the known signals are hormones and the molecules involved in metabolism itself. Endocrinologists have traditionally classified many of the hormones as anabolic or catabolic, depending on which part of metabolism they stimulate. The so-called classic catabolic hormones known since the early 20th century are cortisol, glucagon, and adrenaline (and other catecholamines). In recent decades, many more hormones with at least some catabolic effects have been discovered, including cytokines, orexin (also known as hypocretin), and melatonin.[citation needed]Many of these catabolic hormones express an anti-catabolic effect in muscle tissue. One study found that the administration of epinephrine (adrenaline) had an anti-proteolytic effect, and in fact suppressed catabolism rather than promoted it. Another study found that catecholamines in general (the main ones being, epinephrine, norepinephrine and dopamine), greatly decreased the rate of muscle catabolism.
 • El catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la energía química desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de adenosín trifosfato. Las reacciones catabólicas son en su mayoría reacciones de reducción-oxidación. El catabolismo es el proceso inverso del anabolismo, aunque no es simplemente la inversa de las reacciones anabólicas.El conjunto de reacciones catabólicas es muy similar en todos los seres vivos. En primer lugar, las grandes moléculas orgánicas nutrientes, como las proteínas, polisacáridos o lípidos son degradados a sus monómeros constituyentes, aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, respectivamente, proceso que se lleva a cabo fuera de las células en la luz del aparato digestivo; es el proceso conocido como digestión. Luego, estas moléculas pequeñas son llevadas a las células y convertidas en moléculas aún más simples, como grupos acetilos que se unen covalentemente a la coenzima A, para formar la acetil-coenzima A cuyo grupo acetil es oxidado a agua y dióxido de carbono en el ciclo de Krebs, liberando energía que se retiene al reducir la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) a NADH+H. El NADH y otras coenzimas son finalmente oxidadas en la cadena transportadora de electrones, proceso acoplado a la síntesis de ATP.
 • El catabolisme és la part del metabolisme que consisteix en la transformació de molècules orgàniques o biomolècules complexes en molècules senzilles i en l'emmagatzematge de l'energia química despresa en forma d'enllaços fosfat de molècules d'ATP, mitjançant la destrucció de les molècules que contenen gran quantitat d'energia en els enllaços covalents que la formen.El catabolisme és el procés invers de l'anabolisme.La paraula catabolisme procedeix del grec kata que significa cap avall.
 • Katabolismoa bizidunengan gertatzen den erreakzio kimikoen multzoa da, molekula organiko edo biomolekula handiak molekula bakun bihurtzen dituena. Oxidazio-erreakzioak gertatzen dira katabolismoan, energia askatzen dutenak. Ondorioz, prozesu katabolikoetan energia sortzen da, ATP bezalako molekuletan pilatzen dena.Prozesu katabolikoen erreakzio orokorra honako hau izaten da: AB → A + B + energiaAB energia handiko biomolekula izanik, energia gutxiko A eta B molekula bakunetan bihurtzen denaErreakzio katabolikoetan askatzen den energia ATP energian aberatsak diren loturetan gordetzen da, eta, ondoren, anabolismoko erreakzio endergonikoetan erabili ahal izango da. Anabolismoa eta katabolismoa, beraz, lotuta dauden bideak dira, nahiz eta alderantzizkoak izan. Bide katabolikoak antzekoak dira organismo autotrofo eta heterotrofoetan.
 • Chama-se catabolismo à parte do metabolismo que se refere à assimilação ou processamento da matéria orgânica adquirida pelos seres vivos para fins de obtenção de energia.Este conjunto de processos diz respeito às vias de degradação, ou seja, de quebra das substâncias. Parte sempre de moléculas que contêm quantidades importantes de energia, como polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas que são degradados em unidades menores e com menor quantidade energética como monossacarídeos, ácidos graxos, nucleotídeos e aminoácidos, respectivamente. Ou seja, moléculas grandes são constituídas por longas cadeias de monômeros (mono = um + mer = parte) e por isso são chamadas de polímeros (poli = muitos). A energia resultande do catabolismo é aproveitada pelo organismo que normalmente a armazena nas células em forma de compostos trifosfatados, como o ATP e o GTP. As células utilizam os monômeros obtidos da quebra de polímeros tanto para construir novos polímeros quanto para degradar os monômeros até simples produtos de excreção, liberando energia. Produtos de excreção incluem dióxido de carbono, amônia e uréia. Esses produtos geralmente são gerados por um processo de oxidação em que há liberação de energia, um pouco dessa energia é perdida por calor e o restante é utilizado para a síntese de ATP. A célula utiliza as moléculas de ATP para transferir a energia liberada pelo catabolismo para as reações que precisam de energia que constituem os processos do anabolismo ou para processos como contração muscular ou transporte ativo. Portanto, o catabolismo é o responsável pelo fornecimento da energia química necessária para a manutenção e o crescimento das células. Exemplos de processos catabólicos incluem a glicólise, a quebra das proteínas musculares para a utilização dos aminoácidos como substrato para a gluconeogênese e a quebra de lipídios do tecido adiposo em ácidos graxos.Existem diversos sinais que controlam o catabolismo. A maior parte da sinalização conhecida é feita por hormônios e pelas moléculas envolvidas no próprio metabolismo. Endocrinologistas tradicionalmente classificam a maioria dos hormônios como catabólicos ou anabólicos, de acordo com a parte do metabolismo que eles atuam. Os chamados hormônios catabólicos clássicos conhecidos desde o início do século 20 são cortisol, glucagon e adrenalina (e outras catecolaminas). Nas últimas décadas, muitos outros hormônios com pelo menos alguns efeitos catabólicos foram descobertos, incluindo citocinas, orexina e melatonina.
 • Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Reakcja egzoenergetyczna, uwalniająca energię, substraty muszą być o wyższym poziomie energii, a produkty o niższym. Należą tu: oddychanie tlenowe (niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia reakcji jest obecność tlenu): C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia (ATP) oddychanie beztlenowe (zamiast tlenu mogą być wykorzystane związki nieorganiczne, takie jak azotany lub siarczany. Taki metabolizm mogą przeprowadzić tylko niektóre rodzaje bakterii, które potrafią wykorzystać związki nieorganiczne, np. bakterie denitryfikacyjne pobierają związki azotu, redukując azotany do azotynów, a nawet wolnego azotu: C6H12O6 + 12KNO3 → 6CO2 + 6H2O + 12KNO2 + energia (ATP) komórki niektórych grzybów i bakterii oraz np. mięśni szkieletowych człowieka w warunkach niedoboru tlenu przeprowadzają trzeci szlak metabolizmu, zwany fermentacją, w którym wykorzystywane są związki organiczne, np.: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH + energia (ATP) (fermentacja alkoholowa) lub C6H12O6 → 2C3H6O3 + energia (ATP) (fermentacja mlekowa)
 • Katabolismus (griechisch καταβολισμός, katabolismós, ursprünglich „Niederlegung, Kräfteverfall“) wird der Abbau von Stoffwechselprodukten von komplexen zu einfachen Molekülen zur Entgiftung des Organismus und zur Energiegewinnung genannt. Mit dem Anabolismus ist er durch die Energiekopplung verbunden: Die hier gewonnene Energie dient dort zum Aufbau komplexer Moleküle. Anabolismus und Katabolismus sind Teile des Metabolismus.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2260 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105386138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de l'organisme considéré. Il est le contraire de l'anabolisme, ensemble des réactions de synthèse.
 • Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP.Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino.
 • Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj. procesů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity). Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie. Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání.Katabolismus společně s anabolismem tvoří metabolismus.
 • 異化(いか、Catabolism)とは、分子を小さな構成部分に分解してエネルギーを取り出す代謝過程である。異化作用では、多糖や脂質、核酸、タンパク質等の大きな分子が、それぞれ単糖、脂肪酸、ヌクレオチド、アミノ酸等の小さな部分に分解される。多糖、タンパク質、核酸はそれぞれのモノマーの長鎖であり、ポリマーと呼ばれる。細胞はポリマーから切り出されたモノマーを使って新しいポリマー分子を作ったり、さらに小さな廃棄物に分解してエネルギーを取り出したりする。細胞から出る廃棄物には、乳酸、酢酸、二酸化炭素、アンモニア、尿素がある。これらの廃棄物を作るには通常酸化が行われ、化学エネルギーが取り出される。その一部は熱となるが、残りはアデノシン三リン酸の合成に用いられる。この分子は細胞が同化作用を行う際に異化されて、エネルギーを供給するのに用いられる。このように異化作用は、細胞の維持や成長に必要な化学エネルギーを供給する。異化作用の例としては、解糖系、クエン酸回路、糖新生の基質となるアミノ酸を供給するための筋肉タンパク質の分解、脂肪組織による脂質の分解等がある。異化作用を制御するシグナルはたくさんある。知られているシグナルのほとんどはホルモンや代謝自身に関わる分子である。内分泌学者は伝統的にホルモンを同化と異化を促進するもので分類してきた。20世紀初頭から知られている古典的な異化ホルモンとしては、コルチゾール、グルカゴン、アドレナリン等のカテコールアミン等がある。近年の研究で、少なくともある種の異化作用に働く多くのホルモンが発見された。サイトカイン、オレキシン、メラトニン等である。
 • Katabolisme is de benaming voor verschillende manieren van stofwisseling in een cel, waarbij grote moleculen, zoals polysacharide, lipiden, nucleïnezuren en proteïnen worden afgebroken in kleinere moleculen (repectievelijk monosachariden, vetzuren, nucleotiden en aminozuren). Bij deze reactie komt energie vrij, waardoor de reactie een vorm is van dissimilatie, of verbranding. De grote moleculen worden polymeren genoemd en de kleinere moleculen monomeren.
 • El catabolisme és la part del metabolisme que consisteix en la transformació de molècules orgàniques o biomolècules complexes en molècules senzilles i en l'emmagatzematge de l'energia química despresa en forma d'enllaços fosfat de molècules d'ATP, mitjançant la destrucció de les molècules que contenen gran quantitat d'energia en els enllaços covalents que la formen.El catabolisme és el procés invers de l'anabolisme.La paraula catabolisme procedeix del grec kata que significa cap avall.
 • Katabolismus (griechisch καταβολισμός, katabolismós, ursprünglich „Niederlegung, Kräfteverfall“) wird der Abbau von Stoffwechselprodukten von komplexen zu einfachen Molekülen zur Entgiftung des Organismus und zur Energiegewinnung genannt. Mit dem Anabolismus ist er durch die Energiekopplung verbunden: Die hier gewonnene Energie dient dort zum Aufbau komplexer Moleküle. Anabolismus und Katabolismus sind Teile des Metabolismus.
 • For the related metabolic process, see anabolism.Catabolism (from Greek κατά kata, "downward" and βάλλειν ballein, "to throw") is the set of metabolic pathways that breaks down molecules into smaller units to release energy. In catabolism, large molecules such as polysaccharides, lipids, nucleic acids and proteins are broken down into smaller units such as monosaccharides, fatty acids, nucleotides, and amino acids, respectively.
 • Катаболизъм (от гръцки ката = надолу + балеин = изхвърлям) е комплекс от метаболитни пътища, който разгражда молекулите на малки части като освобождава енергия. При катаболизма големите макромолекули като полизахариди, липиди, нуклеинови киселини и протеини се разграждат до съставните им мономери монозахариди, мастни киселини, нуклеотиди и аминокиселини, съответно.
 • Con il termine catabolismo s'intende l'insieme dei processi metabolici che hanno come prodotti sostanze strutturalmente più semplici e povere di energia, liberando quella in eccesso sotto forma di energia chimica (ATP) ed energia termica.
 • Katabolismoa bizidunengan gertatzen den erreakzio kimikoen multzoa da, molekula organiko edo biomolekula handiak molekula bakun bihurtzen dituena. Oxidazio-erreakzioak gertatzen dira katabolismoan, energia askatzen dutenak.
 • Az élő szervezetek biokémiai reakciók során történő tápanyaglebontását katabolizmusnak, vagy más szóval disszimilációnak, lebontásnak nevezzük. Ez a szervezetek energiafelszabadító folyamata, melynek során a bonyolult szerves vegyületekből (például poliszacharidokból, lipidekből, fehérjékből, nukleinsavakból) egyszerűbb felépítésű szerves vagy szervetlen vegyületek (például monoszacharidok, zsírsavak, nukleotidok, aminosavak stb.) keletkeznek. Az ezekből a kisebb molekulákból, ún.
 • Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Reakcja egzoenergetyczna, uwalniająca energię, substraty muszą być o wyższym poziomie energii, a produkty o niższym.
 • Chama-se catabolismo à parte do metabolismo que se refere à assimilação ou processamento da matéria orgânica adquirida pelos seres vivos para fins de obtenção de energia.Este conjunto de processos diz respeito às vias de degradação, ou seja, de quebra das substâncias.
 • El catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la energía química desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de adenosín trifosfato. Las reacciones catabólicas son en su mayoría reacciones de reducción-oxidación.
 • Катаболи́зм (от греч.
 • Yadımlama veya Katabolizma, enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması olayı ve bu işlemler sürecidir. Yani metabolizmanın yıkım aşamaları olarak da genellenebilir.
rdfs:label
 • Catabolisme
 • Catabolism
 • Catabolisme
 • Catabolismo
 • Catabolismo
 • Catabolismo
 • Katabolisme
 • Katabolisme
 • Katabolismo
 • Katabolismus
 • Katabolismus
 • Katabolizm
 • Katabolizma
 • Katabolizmus
 • Катаболизм
 • Катаболизъм
 • 異化 (生物学)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of