Dans la religion chrétienne, le catéchisme désigne l'exposé officiel des articles de la foi. C'est un outil de base pour la catéchèse, qui est l'ensemble des actions destinées à éduquer des enfants, des jeunes et des adultes à la doctrine chrétienne. La catéchèse est une des composantes de la mission évangélique du christianisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la religion chrétienne, le catéchisme désigne l'exposé officiel des articles de la foi. C'est un outil de base pour la catéchèse, qui est l'ensemble des actions destinées à éduquer des enfants, des jeunes et des adultes à la doctrine chrétienne. La catéchèse est une des composantes de la mission évangélique du christianisme.
 • Il catechismo, κατηχισμός dal greco katechéo "istruisco oralmente" (kata, con ed echos, nell'accezione di voce), è un sommario o esposizione didattica di una dottrina, esteso linguisticamente a ideologia, politica e religione. Il termine viene utilizzato tradizionalmente nell'insegnamento religioso cristiano a partire dal Nuovo Testamento. I catechismi sono manuali dottrinali spesso in forma di domande e risposte da mandare a memoria, un formato anche usato in contesti non religiosi (ad esempio le FAQ, elencazione di domande e risposte frequenti su un determinato argomento).La catechesi è una forma elementare di istruzione religiosa, tipicamente orale, e tradizionalmente sotto la guida di un genitore, pastore o prete, insegnante di religione, o altra persona che occupa una funzione nell'ambito della comunità cristiana (incluso il diacono, o religioso) che pone una serie di domande e guida gli studenti (o discepoli) verso la comprensione della risposta data.La catechetica è la pratica, o lo studio di questo tipo di istruzione.Un catechista è l'addetto a tale istruzione religiosa.
 • Een catechismus (van het Griekse: Κατήχησις, katechesis = onderricht) is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma's systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.
 • Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.Katechizmy to podręczniki doktryny, zwykle pisane w formie pytań i odpowiedzi dla łatwiejszego zapamiętania. Taka forma jest czasem używana także w kontekstach pozareligijnych lub świeckich.
 • El Catecismo (del griego κατηχισμός, de kata = "abajo" + echein = "sonar", literalmente "sonar abajo" (dentro de los oídos), es decir, adoctrinar) es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana tanto sobre la fe como sobre la moral.A lo largo de la historia han existido diversos tipos de catecismos, y la mayoría de iglesias y denominaciones cristianas cuentan con sus propias ediciones.En el caso de la Iglesia católica, sus catecismos se basan principalmente en la Tradición de la Iglesia interpretada a la luz del Concilio Vaticano II. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Liturgia y el Magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir "como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países" (Sínodo de los Obispos 1985. Relación final II B A 4).Existe una versión in extenso promulgada el 11 de octubre de 1992 por Juan Pablo II y el Compendio, promulgado por el Papa Benedicto XVI el 28 de junio de 2005, que es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia católica. Contiene, de modo conciso, todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de manera tal que constituye, de acuerdo a lo descrito en su presentación por el Papa "una especie de vademécum, a través del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe católica".
 • Un catecisme (κατηχητικός en grec, catéchisme en francès, catechism en anglès, katechismus en alemany) és un resum o exposició d'una doctrina, terme utilitzat tradicionalment en referència a la doctrina cristiana. Els catecismes de les diverses branques del cristianisme són manuals de doctrina, escrits sovint en forma de pregunta i resposta per facilitar-ne la memorització, una format que també ha estat utilitzat en contexts no religiosos. El catecisme de l'església catòlica, en particular, està dividit en quatre parts: Primera – Professió de la fe. Segona – La celebració del misteri cristià. Tercera – La vida en Crist. Quarta – Oració cristiana.Al seu torn, cadascuna d'aquestes parts es divideix en seccions i articles, que corresponen a més de 2.766 preguntes i respostes.
 • Katekizmusnak, röviden káténak (a görög katekhein azaz visszhangozni igéből) Tág értelemben kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyv. Szoros értelemben az Egyházban a hitoktatás tankönyve, a keresztény hit tanítása biblikus, liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása dialógusos, kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalat.Az egyik legrégebbi fennmaradt katekizmus az Ottfried weissenburgi szerzetes által a IX. században összeállított „evangéliumharmónia”. A katekizmus-irodalom felvirágozása a reformációval vette kezdetét. A lambethi zsinat 1281-ben katekizmussá nyilvánította Aquinói Szent Tamás Opuscula című művét.A római katolikus egyházban az újkorban a tridenti zsinat által meghatározott katekizmus volt érvényben. A franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben megjelent, az egész katolikus hit- és erkölcstant összefoglaló, a mai élethez illeszkedő Új Római Katekizmust Joseph Ratzinger bíboros vezetésével a Hittani Kongregáció állította össze. 2005 június 28-án XVI. Benedek pápa átadta a katekizmus szintézisét, a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát, amely tömören tartalmazza az Egyház hitének minden lényeges és alapvető elemét. Egy ilyen összefoglalást nagyon kértek a 2002 októberében tartott Nemzetközi Kateketikai Kongresszus résztvevői, akik az Egyház nagyon széles köreiben élő igényt fogalmazták meg. II. János Pál pápa elfogadva a kérést, 2003 februárjában elrendelte előkészítését, s szerkesztését egy bíborosokból és néhány szakértő munkatársból álló kis létszámú bizottságra bízta, melynek Joseph Ratzinger bíboros volt az elnöke. Az új katolikus kis katekizmus 598 kérdésben és válaszban foglalja össze a Katolikus Egyház hitét. A kompendium először bemutatja a megvallott hitet, majd a liturgiában megünnepelt hitet, a harmadik rész a hitből fakadó erkölcsi cselekvésekben megélt hitet, az utolsó rész pedig az imádságban megélt hitet.Az evangélikus egyház legfontosabb kátéi a Luther Márton által 1529-ben írt Kis káté és Nagy káté. A Magyarországi Református Egyház számára a heidelbergi káté, az angol presbiteriánus egyházban az 1643. készített Assembly-Catechism, az Anglikán Közösségben az 1572-es Church Catechism volt a hitszabályozó, míg az unitáriusok számára a Catechesis Racoviensis, az ortodoxoknál pedig az Ortodoxa confessio volt évszázadokra meghatározó.
 • Катехи́зис (из лат. catechēsis от др.-греч. κατηχισμός — поучение, наставление ← κατηχεῖν — внушать, отвечать = κάτω — вниз + ήχος — звук) — официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая основные положения вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов.Катехизис содержит ответы на наиболее типичные богословские вопросы и начальное богословское образование перед крещением. Катехизисы католиков и протестантов, несмотря на принадлежность этих конфессий одному вероисповеданию, различаются по причине отличий в их представлении и толковании Священного Писания. Катехизисы не являются органичными для Православия, книги с названием "Катехизис", выпущенные православными книгоиздательствами, таковыми в Православии не являются, даже "Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной церкви" святителя Филарета (Дроздова) был в своё время признан Святейшим Синодом только руководством для верующих.Православные проповедуют не катехизисы, а Евангелие Господа Иисуса Христа.Есть специальные детские катехизисы — упрощённые. Не любят использовать катехизисы анабаптистские конфессии. В переносном смысле слово «катехизис» иногда употребляется для обозначения произведения, написанного в форме вопросов-ответов, или символа веры, сборника неких незыблемых принципов.Обучение основам веры (например, в период оглашения) называют катехизацией.
 • Catecismo (do latim tadio catechismus, por sua vez originado do termo grego κατηχισμός, derivado do verbo κατηχέω que significa "instruir a viva voz") é uma instrução religiosa, ou seja, o ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios, princípios e código moral. A catequese é normalmente feita por um ministro autorizado pela Igreja, que também pode ser leigo, como preparação de crianças para a confissão e à primeira comunhão.A catequese (do latim tadio catechesis, por sua vez do grego κατήχησις, derivado do verbo κατηχέω que significa "instruir a viva voz") é a parte principal do rito de iniciação cristã, em que a pessoa iniciada ouve o anúncio do Evangelho. Portanto, a catequese e as celebrações formam uma unidade no processo de iniciação a vida cristã. A pessoa é instruída para bem celebrar. A palavra "catecismo" origina-se do termo grego katecheo que significa informar, instruir e ensinar, a viva voz, para distinguir do ensino realizado através da escrita, ou seja, através dos livros. Enquanto o ensino dos livros é feito individual e silenciosamente, a catequese (ou catecismo) é feita com a presença de um instrutor, ensinando a viva voz. Variações da palavra catequese aparecem, na Bíblia, na Carta aos Gálatas 6.6, a palavra "catequizando" significando aquele que está sendo instruído na palavra de Deus. Assim, em Lucas 1.4, se diz que Teófilo "foi catequizado".
 • Katekismus (bahasa Yunani:κατηχητικός) adalah ringkasan atau uraian dari doktrin, yang biasanya digunakan dalam pengajaran agama Kristen sejak masa Perjanjian Baru hingga sekarang. Katekismus adalah manual doktrin dalam bentuk tanya-jawab untuk dihafalkan. Sebuah format yang telah digunakan pula dalam konteks non-keagamaan atau sekular (lihat FAQ).Katekisasi adalah bentuk dasar pelajaran agama, biasanya disampaikan secara lisan dan di bawah bimbingan seorang orang tua, pendeta atau pastor, guru agama, atau orang-orang lain yang memegang jabatan tertentu di gereja (termasuk diakon, biarawan atau biarawati yang mengajukan serangkaian pertanyaan dan memberikan petunjuk kepada para siswanya untuk memahami jawaban-jawaban yang diberikan. Kateketik adalah praktik pengajaran ini, atau pembelajarannya, termasuk latihan dalam memberikan pengajaran ini. [1] Katekumen adalah orang yang terlibat dalam pengajaran keagamaan ini.
 • カテキズム (英語: Catechism)は、キリスト教の教理指導書であり、新約聖書の時代から今日まで使われている。古典ギリシア語: κατηχισμός "kata" = 「落ちる」 + "echein" = 「音」、文字通りの意味は「音が落ちる」 から「耳に教える」である。文体として問答形式をとる事が多く、「教理問答」「信仰問答」などが日本語の定訳となっているが、語義的には問答体である必要はなく、実際に問答体ではない例も存在する。今日の問答体によるカテキズムは西方教会で成立し、近代以降おもにロシア正教会を中心として東方教会でも用いられた。なお、日本のカトリック教会では、第2バチカン公会議以前は「公教要理」の訳語が用いられていた。一方、日本正教会では「正教要理」と呼ばれる。
 • A catechism (from κατηχέω, to teach orally), is a summary or exposition of doctrine and served as a learning introduction to the Sacraments traditionally used in catechesis, or Christian religious teaching of children and adult converts. Catechisms are doctrinal manuals often in the form of questions followed by answers to be memorised, a format that has been used in non-religious or secular contexts as well. A Catechumen refers to the designated recipient of the catechetical work or instruction. In the Catholic Church, they were usually placed separately during Holy Mass from those who received the Sacrament of Baptism.Early catecheticals emerged from Graeco-Roman mystery religions, especially the late cult of Mithras meant to educate their members into the secretive teachings, which competed with the Catholic Church as an underground religion in the 1st to 4th centuries CE and allegedly shared its many ritual practices. Today, they are characteristic of Western Christianity but are also present in Eastern Christianity as well.
 • Der Katechismus ist seit dem Beginn der Neuzeit ein Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens. Mit dem Wort Katechismus wurde die Taufkatechese für die Erwachsenen und seit der Einführung der Kindertaufe das Glaubensexamen der Taufpaten bezeichnet.
 • İlmihâl her Müslümanın, îmân, amel ve ahlâk ile ilgili öğrenmesi ve yapması lâzım olan bilgiler veya bu bilgileri anlatan kitaptır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4013143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23115 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106184997 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la religion chrétienne, le catéchisme désigne l'exposé officiel des articles de la foi. C'est un outil de base pour la catéchèse, qui est l'ensemble des actions destinées à éduquer des enfants, des jeunes et des adultes à la doctrine chrétienne. La catéchèse est une des composantes de la mission évangélique du christianisme.
 • Een catechismus (van het Griekse: Κατήχησις, katechesis = onderricht) is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma's systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.
 • Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.Katechizmy to podręczniki doktryny, zwykle pisane w formie pytań i odpowiedzi dla łatwiejszego zapamiętania. Taka forma jest czasem używana także w kontekstach pozareligijnych lub świeckich.
 • カテキズム (英語: Catechism)は、キリスト教の教理指導書であり、新約聖書の時代から今日まで使われている。古典ギリシア語: κατηχισμός "kata" = 「落ちる」 + "echein" = 「音」、文字通りの意味は「音が落ちる」 から「耳に教える」である。文体として問答形式をとる事が多く、「教理問答」「信仰問答」などが日本語の定訳となっているが、語義的には問答体である必要はなく、実際に問答体ではない例も存在する。今日の問答体によるカテキズムは西方教会で成立し、近代以降おもにロシア正教会を中心として東方教会でも用いられた。なお、日本のカトリック教会では、第2バチカン公会議以前は「公教要理」の訳語が用いられていた。一方、日本正教会では「正教要理」と呼ばれる。
 • Der Katechismus ist seit dem Beginn der Neuzeit ein Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens. Mit dem Wort Katechismus wurde die Taufkatechese für die Erwachsenen und seit der Einführung der Kindertaufe das Glaubensexamen der Taufpaten bezeichnet.
 • İlmihâl her Müslümanın, îmân, amel ve ahlâk ile ilgili öğrenmesi ve yapması lâzım olan bilgiler veya bu bilgileri anlatan kitaptır.
 • Katekizmusnak, röviden káténak (a görög katekhein azaz visszhangozni igéből) Tág értelemben kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyv. Szoros értelemben az Egyházban a hitoktatás tankönyve, a keresztény hit tanítása biblikus, liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása dialógusos, kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalat.Az egyik legrégebbi fennmaradt katekizmus az Ottfried weissenburgi szerzetes által a IX.
 • El Catecismo (del griego κατηχισμός, de kata = "abajo" + echein = "sonar", literalmente "sonar abajo" (dentro de los oídos), es decir, adoctrinar) es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana tanto sobre la fe como sobre la moral.A lo largo de la historia han existido diversos tipos de catecismos, y la mayoría de iglesias y denominaciones cristianas cuentan con sus propias ediciones.En el caso de la Iglesia católica, sus catecismos se basan principalmente en la Tradición de la Iglesia interpretada a la luz del Concilio Vaticano II.
 • Un catecisme (κατηχητικός en grec, catéchisme en francès, catechism en anglès, katechismus en alemany) és un resum o exposició d'una doctrina, terme utilitzat tradicionalment en referència a la doctrina cristiana. Els catecismes de les diverses branques del cristianisme són manuals de doctrina, escrits sovint en forma de pregunta i resposta per facilitar-ne la memorització, una format que també ha estat utilitzat en contexts no religiosos.
 • A catechism (from κατηχέω, to teach orally), is a summary or exposition of doctrine and served as a learning introduction to the Sacraments traditionally used in catechesis, or Christian religious teaching of children and adult converts. Catechisms are doctrinal manuals often in the form of questions followed by answers to be memorised, a format that has been used in non-religious or secular contexts as well.
 • Catecismo (do latim tadio catechismus, por sua vez originado do termo grego κατηχισμός, derivado do verbo κατηχέω que significa "instruir a viva voz") é uma instrução religiosa, ou seja, o ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios, princípios e código moral.
 • Катехи́зис (из лат. catechēsis от др.-греч. κατηχισμός — поучение, наставление ← κατηχεῖν — внушать, отвечать = κάτω — вниз + ήχος — звук) — официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая основные положения вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов.Катехизис содержит ответы на наиболее типичные богословские вопросы и начальное богословское образование перед крещением.
 • Katekismus (bahasa Yunani:κατηχητικός) adalah ringkasan atau uraian dari doktrin, yang biasanya digunakan dalam pengajaran agama Kristen sejak masa Perjanjian Baru hingga sekarang. Katekismus adalah manual doktrin dalam bentuk tanya-jawab untuk dihafalkan.
 • Il catechismo, κατηχισμός dal greco katechéo "istruisco oralmente" (kata, con ed echos, nell'accezione di voce), è un sommario o esposizione didattica di una dottrina, esteso linguisticamente a ideologia, politica e religione. Il termine viene utilizzato tradizionalmente nell'insegnamento religioso cristiano a partire dal Nuovo Testamento.
rdfs:label
 • Catéchisme
 • Catechism
 • Catechismo
 • Catechismus
 • Catecisme
 • Catecismo
 • Catecismo
 • Katechismus
 • Katechismus
 • Katechizm
 • Katekismus
 • Katekizmus
 • Tam İlmihâl
 • Катехизис
 • カテキズム
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of