A kalifornium a Mengyelejev-féle periódusos rendszer egyik erősen radioaktív, mesterségesen előállított eleme. Rendszáma 98, vegyjele Cf. A kalifornium a transzuránok közé tartozó fém, nevét Kalifornia államról kapta. Atomfegyverekben és gyógyászati sugárforrásként használják.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • El californi és un element químic metàl·lic radioactiu de símbol Cf i nombre atòmic 98. Fou creat per primer cop a la Universitat de Califòrnia a Berkeley l'any 1950 bombardejant curi amb partícules alfa (ions d'heli-4). És un actínid, es tracta del sisè element transurànic que fou sintetitzat i té la segona massa atòmica més elevada de tots els elements que han estat produïts en quantitats prou grans per poder ser vists a ull nu (després de l'einsteini). Fou anomenat en honor a Califòrnia i la Universitat de Califòrnia. És l'element més pesat que es troba de manera natural a la Terra; els elements més pesats que el californi només poden ser produïts sintèticament.Existeixen dues formes cristal·lines del californi sota una pressió normal: una per sobre dels 900 °C i l'altra per sota dels 900 °C. A més, n'existeix una tercera forma a alta pressió. L'element perd llustre lentament en aire a temperatura ambient. Els compostos del californi es denominen segons la forma química de l'element, designat californi (III), el qual pot participar en tres enllaços químics. L'isòtop més estable dels vint isòtops coneguts del californi és el californi-251, el qual té una semivida de 898 anys. Aquesta breu semivida significa que l'element no es troba en quantitats significatives a l'escorça terrestre. El californi-252, d'una semivida d'uns 2,64 anys, és l'isòtop més comú que s'utilitza, i és produït al Laboratori Nacional d'Oak Ridge dels Estats Units i a l'Institut d'Investigació de Reactors Atòmics de Rússia.El californi és un dels pocs elements transurànics que té aplicacions pràctiques. La majoria d'aquestes aplicacions prenen avantatge de la propietat d'alguns isòtops del californi d'emetre neutrons. Per exemple, el californi pot ser utilitzat per ajudar a engegar reactors nuclears, i es fa servir com a font de neutrons quan s'estudien materials amb difracció neutrònica i espectroscòpia neutrònica. També pot ser utilitzat en la síntesi nuclear d'elements de massa atòmica superior; l'ununocti (l'element 118) fou sintetitzat bombardejant àtoms de californi-249 amb ions calci-48. L'ús del californi ha de tenir en compte els problemes radiològics i la capacitat de l'element per interrompre la producció de glòbuls vermells per bioacumulació en el teixit ossi.
 • Californium is a radioactive metallic chemical element with the symbol Cf and atomic number 98. The element was first made at the University of California, Berkeley, in 1950 by bombarding curium with alpha particles (helium-4 ions). It is an actinide element, the sixth transuranium element to be synthesized, and has the second-highest atomic mass of all the elements that have been produced in amounts large enough to see with the unaided eye (after einsteinium). The element was named after California and the University of California. It is the heaviest element to occur naturally on Earth; heavier elements can only be produced by synthesis.Two crystalline forms exist for californium under normal pressure: one above and one below 900 °C. A third form exists at high pressure. Californium slowly tarnishes in air at room temperature. Compounds of californium are dominated by a chemical form of the element, designated californium(III), that can participate in three chemical bonds. The most stable of californium's twenty known isotopes is californium-251, which has a half-life of 898 years. This short half-life means the element is not found in significant quantities in the Earth's crust. Californium-252, with a half-life of about 2.64 years, is the most common isotope used and is produced at the Oak Ridge National Laboratory in the United States and the Research Institute of Atomic Reactors in Russia.Californium is one of the few transuranium elements that have practical applications. Most of these applications exploit the property of certain isotopes of californium to emit neutrons. For example, californium can be used to help start up nuclear reactors, and it is employed as a source of neutrons when studying materials with neutron diffraction and neutron spectroscopy. Californium can also be used in nuclear synthesis of higher mass elements; ununoctium (element 118) was synthesized by bombarding californium-249 atoms with calcium-48 ions. Use of californium must take into account radiological concerns and the element's ability to disrupt the formation of red blood cells by bioaccumulating in skeletal tissue.
 • A kalifornium a Mengyelejev-féle periódusos rendszer egyik erősen radioaktív, mesterségesen előállított eleme. Rendszáma 98, vegyjele Cf. A kalifornium a transzuránok közé tartozó fém, nevét Kalifornia államról kapta. Atomfegyverekben és gyógyászati sugárforrásként használják.
 • O califórnio (homenagem ao Estado e a Universidade da Califórnia) é um elemento químico de símbolo Cf, número atômico 98 (98 prótons e 98 elétrons) e de massa atómica igual a [251] u. É um elemento metálico, sintético, transurânico, sólido, provavelmente de aspecto prateado, encontrado no grupo dos actinídeos da tabela periódica dos elementos.Foi descoberto em 1950 por uma equipe de pesquisadores estadunidense na Universidade da Califórnia, Berkeley, bombardeando o elemento cúrio com partículas alfa.O seu principal uso é como fonte de nêutrons para a análise do solo terrestre ou de outros planetas através de sondas espaciais. É o metal mais caro que pode ser comprado, custando aproximadamente 2 bilhoes de reais o quilo.
 • カリホルニウム (英: californium) は原子番号98の元素。元素記号は Cf。アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。比重は15.1、融点は900 °Cである。安定同位体は存在しない。物理的、化学的性質も不明な部分が多い。原子価は+3価。はっきりとした用途がある最後の元素でもある。
 • Californium (selten auch Kalifornium geschrieben) ist ein künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Cf und der Ordnungszahl 98. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block) und zählt auch zu den Transuranen. Benannt wurde es nach der Universität von Kalifornien und dem US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, wo es entdeckt wurde. Bei Californium handelt es sich um ein radioaktives Metall. Es wurde im Februar 1950 erstmals aus dem leichteren Element Curium erzeugt. Es entsteht in geringen Mengen in Kernreaktoren. Seine Anwendung findet es vor allem für mobile und tragbare Neutronenquellen aber auch zur Erzeugung höherer Transurane und Transactinoide.
 • Californium is een scheikundig element met symbool Cf en atoomnummer 98. Het is een vermoedelijk grijs of zilverkleurig actinide.
 • El californio es un elemento químico radiactivo con símbolo Cf y número atómico 98. Este elemento fue obtenido por primera vez en la Universidad de California en Berkeley en 1950 bombardeando curio con partículas alfa —iones de helio-4—. Es un elemento actínido, el sexto de los elementos transuránicos en ser sintetizado, y tiene la segunda mayor masa atómica de todos los elementos que han sido producidos en cantidades suficientemente grandes para ser visto a simple vista, después del einstenio. El nombre del elemento se debe a California y la Universidad de California. Es el elemento más pesado que se produce en la Tierra de forma natural; los elementos de mayor masa atómica solo pueden ser producidos mediante síntesis.Existen dos estructuras cristalinas para el californio a presión normal: una por encima y otra por debajo de los 900 °C. A altas presiones aparece una tercera forma. El californio pierde su brillo lentamente en contacto con el aire a temperatura ambiente. Los compuestos del californio tienen en su mayoría una forma química del elemento, denominada californio (III), la cual puede participar en tres enlaces químicos. De los veinte isótopos conocidos del californio, el más estable es el californio-251, que tiene una vida media de 898 años. Esta vida media tan corta implica que no se encuentren cantidades significativas de este elemento en la corteza terrestre. El californio-252, con una vida media de 2,64 años, es el isótopo usado más común y es producido en el Laboratorio Nacional Oak Ridge en los Estados Unidos y en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia.El californio es uno de los pocos elementos transuránicos que tiene aplicaciones prácticas. La mayor parte de estas usan las propiedades de ciertos isótopos del californio para emitir neutrones. Por ejemplo, se puede usar para ayudar a encender reactores nucleares y como fuente de neutrones en el estudio de materiales mediante la difracción de neutrones y espectroscopía de neutrones. También se puede usar en la síntesis nuclear de elementos de mayor masa; el ununoctio —elemento 118— fue sintetizado bombardeando átomos de californio-249 con iones de calcio-48. Cuando se trabaja con californio hay que tener en cuenta consideraciones radiológicas así como la capacidad de este elemento para interrumpir la producción de glóbulos rojos por bioacumulación en el tejido óseo.
 • Kalifornioa elementu kimiko bat da, Cf ikurra eta 98 zenbaki atomikoa dituena. Elementu transuranidoa izanik, merkataritza-erabilera gutxi dauzka. Kurioa alfa partikulekin (helio-ioiekin) bonbardatuta aurkitu zen.
 • Калифорният е химичен елемент със символ Cf, атомен номер 98 и принадлежащ към групата на актинидите. Името идва от щата Калифорния. Открит е от Алберт Гиорсо и Глен Сиборг през 1950 г.
 • Калифорний — радиоактивный химический элемент седьмого периода таблицы Менделеева, актиноид.
 • 캘리포늄(←영어: californium 캘리포니엄[*]) 또는 칼리포르늄(문화어: 칼리포르니움←독일어: Californium 칼리포르니움[*])은 화학 원소로 기호는 Cf(←라틴어: californium 칼리포르니움[*]), 원자 번호는 98이다. 캘리포늄은 1950년 캘리포니아 대학교 버클리에서 퀴륨 에 알파 입자를 충돌시켜 처음으로 합성하였다.악티늄족에 속하며 6번째로 합성된 초우라늄원소이다. 이름은 캘리포니아 와 캘리포니아 대학교에서 유래하였다.보통의 압력에서 900°C를 경계로 두가지의 결정 구조를 지니며 고압에서 또 다른 구조를 이룬다. 화합물에서는 주로 캘리포늄(III)의 산화수를 이룬다. 20개의 발견된 동위원소 중에서 캘리포늄-251이 898년의 반감기로 가장 안정하다.
 • Kalifornium (pengucapan: /ˌkælɪˈforniəm/) adalah unsur kimia dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Cf dan nomor atom 98.
 • Il californio è l'elemento chimico con simbolo Cf e con numero atomico 98.È un elemento transuranico sintetico, radioattivo: il californio fu scoperto bombardando il curio con particelle alfa (ioni di elio), ed è uno dei pochi elementi transuranici che ha delle applicazioni pratiche. La maggior parte di queste esplora la proprietà di alcuni isotopi di Californio di emettere neutroni. Per esempio, il californio può essere usato per avviare reattori nucleari, ed è impiegato come fonte di neutroni quando si studia la diffrazione di neutroni e la spettroscopia neutronica. Il Californio può essere usato anche nella sintesi di nuclei di elementi con masse pesanti: ad esempio l'Ununoctio è stato sintetizzato bombardando atomi di californio-249 con ioni di Calcio-48. L'uso del californio è presente anche in campo medico, soprattutto nella cura contro i tumori.
 • Kalifornium, chemická značka Cf (lat. Californium), je desátý člen řady aktinoidů, šestý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia.
 • Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir. Yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde, aynştaynyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi. Kaliforniyum normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunur. Yüksek basınçta üçüncü bir kristal yapı söz konusudur. Kaliforniyum oda sıcaklığında hava ile temas ederse yavaşça matlaşır. Bilinen yirmi izotop içinde kaliforniyum-251 898 yıllık yarı ömrü ile elementin en kararlı izotopudur. Bu kısa yarı ömür elementin yerkabuğunda bulunmadığı anlamını da taşır. Yarı ömrü 2,64 yıl olan kaliforniyum-252 en yaygın olarak kullanılan izotoptur ve ABD'de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda ve Rusya'da da Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilmektedir.Kaliforniyum pratik uygulaması olan birkaç uranyum ötesi elementten biridir. Bu uygulamaların çoğunda belli başlı kaliforniyum izotoplarının nötron yayma özelliğinden faydalanılır. Örneğin nükleer reaktörlerin başlatılmasında kaliforniyum kullanılabilir. Ayrıca nötron saçılması ve nötron spektroskopisiyle madde araştırmalarında da nötron kaynağı olarak kullanılır. Bunların dışında kaliforniyum daha yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde de kullanılır: ununoktiyum (118. element) kaliforniyum-249 atomunun kalsiyum-48 iyonları ile bombardıman edilmesiyle sentezlendi. Kaliforniyumun kullanımı esnasında radyolojik endişeler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca elementin iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozar.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 23125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4337 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110888975 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Californium
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • californium
dcterms:subject
rdfs:comment
 • A kalifornium a Mengyelejev-féle periódusos rendszer egyik erősen radioaktív, mesterségesen előállított eleme. Rendszáma 98, vegyjele Cf. A kalifornium a transzuránok közé tartozó fém, nevét Kalifornia államról kapta. Atomfegyverekben és gyógyászati sugárforrásként használják.
 • カリホルニウム (英: californium) は原子番号98の元素。元素記号は Cf。アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。比重は15.1、融点は900 °Cである。安定同位体は存在しない。物理的、化学的性質も不明な部分が多い。原子価は+3価。はっきりとした用途がある最後の元素でもある。
 • Californium is een scheikundig element met symbool Cf en atoomnummer 98. Het is een vermoedelijk grijs of zilverkleurig actinide.
 • Kalifornioa elementu kimiko bat da, Cf ikurra eta 98 zenbaki atomikoa dituena. Elementu transuranidoa izanik, merkataritza-erabilera gutxi dauzka. Kurioa alfa partikulekin (helio-ioiekin) bonbardatuta aurkitu zen.
 • Калифорният е химичен елемент със символ Cf, атомен номер 98 и принадлежащ към групата на актинидите. Името идва от щата Калифорния. Открит е от Алберт Гиорсо и Глен Сиборг през 1950 г.
 • Калифорний — радиоактивный химический элемент седьмого периода таблицы Менделеева, актиноид.
 • 캘리포늄(←영어: californium 캘리포니엄[*]) 또는 칼리포르늄(문화어: 칼리포르니움←독일어: Californium 칼리포르니움[*])은 화학 원소로 기호는 Cf(←라틴어: californium 칼리포르니움[*]), 원자 번호는 98이다. 캘리포늄은 1950년 캘리포니아 대학교 버클리에서 퀴륨 에 알파 입자를 충돌시켜 처음으로 합성하였다.악티늄족에 속하며 6번째로 합성된 초우라늄원소이다. 이름은 캘리포니아 와 캘리포니아 대학교에서 유래하였다.보통의 압력에서 900°C를 경계로 두가지의 결정 구조를 지니며 고압에서 또 다른 구조를 이룬다. 화합물에서는 주로 캘리포늄(III)의 산화수를 이룬다. 20개의 발견된 동위원소 중에서 캘리포늄-251이 898년의 반감기로 가장 안정하다.
 • Kalifornium (pengucapan: /ˌkælɪˈforniəm/) adalah unsur kimia dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Cf dan nomor atom 98.
 • Kalifornium, chemická značka Cf (lat. Californium), je desátý člen řady aktinoidů, šestý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia.
 • Californium is a radioactive metallic chemical element with the symbol Cf and atomic number 98. The element was first made at the University of California, Berkeley, in 1950 by bombarding curium with alpha particles (helium-4 ions). It is an actinide element, the sixth transuranium element to be synthesized, and has the second-highest atomic mass of all the elements that have been produced in amounts large enough to see with the unaided eye (after einsteinium).
 • El californi és un element químic metàl·lic radioactiu de símbol Cf i nombre atòmic 98. Fou creat per primer cop a la Universitat de Califòrnia a Berkeley l'any 1950 bombardejant curi amb partícules alfa (ions d'heli-4). És un actínid, es tracta del sisè element transurànic que fou sintetitzat i té la segona massa atòmica més elevada de tots els elements que han estat produïts en quantitats prou grans per poder ser vists a ull nu (després de l'einsteini).
 • Il californio è l'elemento chimico con simbolo Cf e con numero atomico 98.È un elemento transuranico sintetico, radioattivo: il californio fu scoperto bombardando il curio con particelle alfa (ioni di elio), ed è uno dei pochi elementi transuranici che ha delle applicazioni pratiche. La maggior parte di queste esplora la proprietà di alcuni isotopi di Californio di emettere neutroni.
 • Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir. Yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde, aynştaynyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir.
 • Californium (selten auch Kalifornium geschrieben) ist ein künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Cf und der Ordnungszahl 98. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block) und zählt auch zu den Transuranen. Benannt wurde es nach der Universität von Kalifornien und dem US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, wo es entdeckt wurde. Bei Californium handelt es sich um ein radioaktives Metall.
 • El californio es un elemento químico radiactivo con símbolo Cf y número atómico 98. Este elemento fue obtenido por primera vez en la Universidad de California en Berkeley en 1950 bombardeando curio con partículas alfa —iones de helio-4—. Es un elemento actínido, el sexto de los elementos transuránicos en ser sintetizado, y tiene la segunda mayor masa atómica de todos los elementos que han sido producidos en cantidades suficientemente grandes para ser visto a simple vista, después del einstenio.
 • O califórnio (homenagem ao Estado e a Universidade da Califórnia) é um elemento químico de símbolo Cf, número atômico 98 (98 prótons e 98 elétrons) e de massa atómica igual a [251] u.
 • Kaliforn (Cf, łac. californium) – sztucznie wytworzony pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Kalifornii, nazwy jednego ze stanów USA. Otrzymali go Stanley Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso i Glenn T. Seaborg w 1950 r. w Berkeley w tymże stanie bombardując 242Cm cząstkami α o energii 35 MeV.Kaliforn jest silnym emiterem neutronów.
rdfs:label
 • Californium
 • Californi
 • Californio
 • Californio
 • Californium
 • Californium
 • Californium
 • Califórnio
 • Kaliforn
 • Kalifornio
 • Kalifornium
 • Kalifornium
 • Kalifornium
 • Kaliforniyum
 • Калифорний
 • Калифорний
 • カリホルニウム
 • 캘리포늄
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of