PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une bourse d'étude est une attribution d'argent à un étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et d'obtenir une meilleure éducation. Les bourses d'étude sont généralement accordées sous conditions de ressources ou de mérite. Dans les pays en développement, les bourses d'études sont principalement accordées au mérite. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes garantit l'égalité des chances à la bourse d'étude pour les filles comme le droit à l'éducation.
 • Ein Stipendium (lateinisch stipendium; ‚Zahlung eines Betrages, Sold, Löhnung‘) ist eine finanzielle Unterstützung für Künstler, Sportler, Schüler, Studenten oder Jungwissenschaftler (die dann als Stipendiaten bezeichnet werden) und ist als solches ein wesentliches Element der Begabtenförderung. Des Weiteren vergeben auch Stiftungen Reisestipendien für ausgewählte Personen.
 • 奨学金(しょうがくきん)は、能力のある学生に対して、金銭の給付・貸与を行う制度。金銭的・経済的理由により修学困難とされる学生に修学を促すことを目的とすることも多いが、金銭的・経済的な必要性を問わず、学生の能力に対して給付されることもある。通常先進国では奨学金は給付奨学金をさす(日本では特別な場合を除いて有担保貸与奨学金)。貸与の場合は、借金をしている状態である。
 • Стипендия (от лат. stipendium — оклад, жалование) — регулярная финансовая помощь, оказываемая оплатой обучения, а иногда и выдачей ежемесячного пособия, учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам и докторантам.— Постановление ЦИК СССР № 11, СНК СССР № 504 от 13 июля 1931 года "О порядке обеспечения стипендиями учащихся рабочих факультетов"
 • Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.W każdym jednakże przypadku, stypendium nie może wiązać się z ekwiwalentnym świadczeniem usług przez otrzymującego stypendium, na rzecz przyznającego, ponieważ powstanie wtedy zobowiązanie wzajemne w postaci umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło).Dopuszczalnym jest podpisanie umowy określającej dokładne zasady realizacji stypendium. Jednakże, umowa ta nie może zawierać w swojej treści przesłanek do uznania, iż jest to umowa o świadczenie usług.Od powyższej reguły występuje jeden wyjątek. Wyjątek ten dotyczy pracowników badawczo-naukowych realizujących, w ramach umowy o pracę zawartej na czas określony z instytucją naukową, projekty finansowane z grantów naukowych ufundowanych przez instytucje będące podmiotami prawa międzynarodowego (dobrym przykładem mogą być tutaj programy ramowe Komisji Europejskiej). Wynagrodzenie takich pracowników określa się mianem stypendium, w szczególności, gdy realizują oni badania naukowe poza miejscem swego zamieszkania. Liczne polskie akty prawne powołują się na instytucję stypendium wiążąc z nią ściśle określone i często poważne skutki prawne. Jednakże, poza określonymi rodzajami stypendiów, takimi jak stypendium sportowe, doktoranckie, habilitacyjne, czy stypendium Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – w polskim systemie prawnym brak jest definicji „stypendium” jako takiego.Poprzestanie na stosowaniu w polskim prawie jedynie encyklopedycznej definicji stypendium, jest wysoce niewystarczające dla zapewnienia pewności obrotu prawnego, a kwestia ustalenia, czy dany stosunek prawny może zostać uznany za stypendium, czy też jest to forma świadczenia usług, ma znaczący wpływ chociażby na kwestię ubezpieczeń społecznych.
 • Hezkuntzan, beka ikasle bati ikasketak ordaintzeko ematen zaion diru-laguntza bat da, baliabide ekonomiko eskasak edo meritu akademikoa izateagatik esleitutakoa da. Bekak ikastetxeak berak edo, maizago, gobernu edo bestelako erakundeek ematen dituzte eta horiek eskuratzeko beka eskaera egin eta hautespen prozesu bat gainditu behar da, non eskatzen diren baldintzak eta betebeharrak baloratzen diren. Hezkuntzaz gainera, bekak ikerketa munduan ere ohikoak dira, ikertzaile berriak trebatzeko.
 • Una beca es un aporte periódico que se concede a aquellos estudiantes o investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o investigaciones. Se realiza para aquellas personas que no puedan costear el valor del estudio o de la investigación, normalmente la beca lleva un patrocinio. Las aportaciones económicas pueden provenir de organismos oficiales (en España, beca MEC del Ministerio de Educación y Cultura, becas de las administraciones autonómicas, etc.) o de organismos privados, ya sean bancos y cajas de ahorro, fundaciones, empresas, etc.Las becas pueden ser generales, para realizar los estudios ordinarios, o pueden pertenecer a programas específicos, para intercambios en el extranjero, o entre distintas universidades dentro de un mismo país, como las becas seneca para financiar la movilidad de estudiantes dentro del programa SICUE o entre diversos países europeos (las llamadas Erasmus, o del resto del mundo, por ejemplo), para prácticas en empresa, etc.Las becas para prácticas han proliferado en los últimos años, en gran medida sustituyendo otro tipo de contratos que requerirían mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos, surgiendo así la figura del becario.
 • Uma bolsa de estudo é uma prestação pecuniária atribuída a um estudante por uma entidade pública ou privada para comparticipação nos encargos relativos à frequência de um curso ou ao desenvolvimento de um trabalho de pesquisa.A bolsa de estudo visa a contribuir para custear, entre outras, as despesas de alojamento, alimentação, transporte, material escolar e propinas (taxas universitárias).A bolsa de estudo pode ser conferida com base em critérios de natureza económica (o rendimento do agregado familiar do estudante) e ou académica (o aproveitamento escolar do estudante).Se atribuídas com base em critérios económicos, as bolsas estão, normalmente, condicionadas a um aproveitamento escolar mínimo. Já se forem atribuídas com base em critérios exclusivamente académicos (bolsas de mérito ou outras) não estão, por norma, condicionadas à satisfação de critérios de natureza económica ou financeira.
 • Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.
 • Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.Contoh pemberian beasiswa kategori cuma-cuma adalah pembebasan SPP bagi sebagian atau seluruh siswa di suatu sekolah. Sungguh beruntung para siswa/i pada era reformasi ini, mereka mendapat pembebasan SPP, sangat berbeda jika dibandingkan dengan siswa/i pada masa orde baru. Selain kategori pemberian cuma-cuma dan ikatan dinas, kategori lainnya adalah kategori bersyarat (sebagai kategori ketiga), misalnya syarat nilai rata-rata raport. Contoh dari kategori ketiga ini adalah pemberian beasiswa (berupa uang SPP) bagi calon mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi tertentu, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan uraian di atas, maka pembagian jenis beasiswa berdasarkan cara pemberiannya, dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1. Pemberian cuma-cuma tanpa syarat 2. Pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) 3. Pemberian bersyarat. Contoh pemberian beasiswa kategori cuma-cuma adalah pembebasan SPP bagi sebagian atau seluruh siswa di suatu sekolah. Mereka yang mendapat pembebasan SPP ini bisa dari semua kalangan, baik dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin serta tanpa syarat lainnya. Sedangkan beasiswa kategori ikatan dinas, mereka yang mendapat beasiswa ini juga bisa dari semua kalangan, baik dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin, tetapi biasanya dengan syarat (misalnya syarat nilai rata-rata raport atau ijazah). Sedangkan beasiswa kategori ketiga atau pemberian beasiswa bersyarat, mereka yang mendapat beasiswa ini juga bisa dari semua kalangan, baik dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin, tetapi dengan syarat (misalnya syarat nilai rata-rata raport atau ijazah). Contoh dari kategori ketiga ini adalah pemberian beasiswa (berupa uang SPP) bagi calon mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi tertentu. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendapat beasiswa harus rajin-rajin mencari informasi terkait dengan program beasiswa.Sejak digulirkannya program beasiswa bebas SPP untuk siswa ini merupakan "keuntungan" bagi para siswa. Dengan adanya program beasiswa tentunya mereka "berterimakasih" kepada pemerintah dengan cara semakin meningkatkan semangat dan rajin belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Harapan pemerintah tentu juga demikian, agar siswa semakin semangat dan rajin belajar agar masa depan bangsa semakin bersinar. Tetapi sebuah fakta adalah sebaliknya, di beberapa sekolah, siswanya semakin seenaknya. Di saat jam sekolah ada saja siswa yang masih berada di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Ketika seorang guru sedang berhalangan hadir sekalipun, mestinya ia tetap di dalam kelas dan belajar dengan cara (misalnya) mengerjakan soal-soal atau merangkum bahan pelajaran yang sedang dalam waktu yang dihadapinya. Diakui atau tidak, program beasiswa yang dijalankan pemerintah, telah memberikan kontribusi bagi semakin besarnya hutang negara. Kenyataan ini, menjadi sangat sia-sia apabila tidak ada kesadaran dari para siswa untuk belajar lebih semangat dan rajin. Oleh karenanya, pelaksanaan program beasiswa ini perlu ditinjau kembali. Misalnya, pemberian beasiswa (selain beasiswa jenis pembebasan SPP), jenis lainnya bisa didasarkan pada prestasi. Sedangkan jenis BSM bisa ditiadakan.
 • 장학금(奬學金)은 학생이 앞으로의 교육을 할 수 있도록 도와주는 학자 보조금이다. 장학금은 이를 받을만한 목적이나 가치 등 다양한 기준에 따라 수여된다.
 • Una borsa di studio è un finanziamento agli studi che viene concesso a studenti meritevoli, ad esempio nel caso che non dispongano di adeguato sostegno economico da parte della propria famiglia, oppure come premio per particolari risultati nelle arti, nelle scienze o altro. Può essere erogato da privati, da fondazioni pubbliche, o anche sotto forma di riduzione delle tasse di iscrizione, da parte degli enti che gestiscono le Università o le scuole.I tipi di borse di studio che esistono nel mondo sono molto varie, e possono dunque essere basate su i seguenti fattori (o loro combinazioni): Merito (negli studi, nelle arti, negli sport) Necessità (ad esempio per studenti senza o con poche risorse economiche) Appartenenza ad una minoranza, come il gruppo etnico o il genere↑
 • Una beca és una aportació monetaria que es concedeix a aquells estudiants o investigadors que no compten amb suficients recursos econòmics per poder dur a terme els seus estudis o investigacions.Es tracta d'una quantitat de diners que es concedeix a una persona que cursi, acabi o completi uns estudis per tal que pugui adquirir o ampliar coneixements sense les dificultats econòmiques. El seu destinatari és un individu concret dedicat a l'estudi en general.Les aportacions econòmiques poden provenir d'organismes oficials (Ministeris, administracions autonòmiques, entitats locals, etc.) O d'institucions privades (empreses, entitats financeres, fundacions, associacions, etc).Les beques es poden classificar en dos tipus fonamentals: generals, per fer els estudis ordinaris; o poden pertànyer a programes específics, com intercanvis educatius (les beques Erasmus, per exemple), pràctiques laborals en empreses, etc.En els darrers anys ha augmentat la demanda d'estudiants universitaris per a la realització de pràctiques professionals en empreses. És interessant per tal d'enriquir el currículum mitjançant una beca de pràctiques o Ocupacional, on es publiquen nombroses ofertes de pràctiques i primera feina.
 • A scholarship is an award of financial aid for a student to further his or her education. Scholarships are awarded based upon various criteria, which usually reflect the values and purposes of the donor or founder of the award. Scholarship money is not required to be repaid.
 • Een beurs is een hoeveelheid geld, meestal een schenking, die wordt toegekend door een geldgevende instantie aan een individu, zodat die persoon een bepaalde scholing kan volgen, of een van tevoren gedefinieerd (wetenschappelijk) onderzoek uit kan voeren.Van oudsher werd het systeem toegepast door de kerk om arme priesterkandidaten een opleiding te kunnen laten volgen. Ook werd het gebruikt als maecenaat voor muzikale of andere artistieke vorming. Dikwijls was het slagen in een toelatingsproef voorwaarde om een beurs te kunnen bekomen.Een beurs voor wetenschappelijk onderzoek, vaak uitgereikt door instellingen ter bevordering van wetenschap en kunst, noemt men ook een stipendium.Een moderne studiebeurs is: in Nederland bekend als studiefinanciering, in Vlaanderen als studietoelage (hoger onderwijs) of schooltoelage (secundair en basisonderwijs).
 • Stipendium je peněžitá podpora pro studenty a mladé vědce. Je obvykle udělováno na základě politických nebo sociálních kritérií nebo na základě výjimečných studijních nebo tvůrčích výsledků.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 623421 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 15 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110622989 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:titre
 • Plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège en 2009-2010
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une bourse d'étude est une attribution d'argent à un étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et d'obtenir une meilleure éducation. Les bourses d'étude sont généralement accordées sous conditions de ressources ou de mérite. Dans les pays en développement, les bourses d'études sont principalement accordées au mérite.
 • Ein Stipendium (lateinisch stipendium; ‚Zahlung eines Betrages, Sold, Löhnung‘) ist eine finanzielle Unterstützung für Künstler, Sportler, Schüler, Studenten oder Jungwissenschaftler (die dann als Stipendiaten bezeichnet werden) und ist als solches ein wesentliches Element der Begabtenförderung. Des Weiteren vergeben auch Stiftungen Reisestipendien für ausgewählte Personen.
 • 奨学金(しょうがくきん)は、能力のある学生に対して、金銭の給付・貸与を行う制度。金銭的・経済的理由により修学困難とされる学生に修学を促すことを目的とすることも多いが、金銭的・経済的な必要性を問わず、学生の能力に対して給付されることもある。通常先進国では奨学金は給付奨学金をさす(日本では特別な場合を除いて有担保貸与奨学金)。貸与の場合は、借金をしている状態である。
 • Стипендия (от лат. stipendium — оклад, жалование) — регулярная финансовая помощь, оказываемая оплатой обучения, а иногда и выдачей ежемесячного пособия, учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам и докторантам.— Постановление ЦИК СССР № 11, СНК СССР № 504 от 13 июля 1931 года "О порядке обеспечения стипендиями учащихся рабочих факультетов"
 • Hezkuntzan, beka ikasle bati ikasketak ordaintzeko ematen zaion diru-laguntza bat da, baliabide ekonomiko eskasak edo meritu akademikoa izateagatik esleitutakoa da. Bekak ikastetxeak berak edo, maizago, gobernu edo bestelako erakundeek ematen dituzte eta horiek eskuratzeko beka eskaera egin eta hautespen prozesu bat gainditu behar da, non eskatzen diren baldintzak eta betebeharrak baloratzen diren. Hezkuntzaz gainera, bekak ikerketa munduan ere ohikoak dira, ikertzaile berriak trebatzeko.
 • 장학금(奬學金)은 학생이 앞으로의 교육을 할 수 있도록 도와주는 학자 보조금이다. 장학금은 이를 받을만한 목적이나 가치 등 다양한 기준에 따라 수여된다.
 • A scholarship is an award of financial aid for a student to further his or her education. Scholarships are awarded based upon various criteria, which usually reflect the values and purposes of the donor or founder of the award. Scholarship money is not required to be repaid.
 • Stipendium je peněžitá podpora pro studenty a mladé vědce. Je obvykle udělováno na základě politických nebo sociálních kritérií nebo na základě výjimečných studijních nebo tvůrčích výsledků.
 • Una beca és una aportació monetaria que es concedeix a aquells estudiants o investigadors que no compten amb suficients recursos econòmics per poder dur a terme els seus estudis o investigacions.Es tracta d'una quantitat de diners que es concedeix a una persona que cursi, acabi o completi uns estudis per tal que pugui adquirir o ampliar coneixements sense les dificultats econòmiques.
 • Una beca es un aporte periódico que se concede a aquellos estudiantes o investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o investigaciones. Se realiza para aquellas personas que no puedan costear el valor del estudio o de la investigación, normalmente la beca lleva un patrocinio.
 • Uma bolsa de estudo é uma prestação pecuniária atribuída a um estudante por uma entidade pública ou privada para comparticipação nos encargos relativos à frequência de um curso ou ao desenvolvimento de um trabalho de pesquisa.A bolsa de estudo visa a contribuir para custear, entre outras, as despesas de alojamento, alimentação, transporte, material escolar e propinas (taxas universitárias).A bolsa de estudo pode ser conferida com base em critérios de natureza económica (o rendimento do agregado familiar do estudante) e ou académica (o aproveitamento escolar do estudante).Se atribuídas com base em critérios económicos, as bolsas estão, normalmente, condicionadas a um aproveitamento escolar mínimo.
 • Una borsa di studio è un finanziamento agli studi che viene concesso a studenti meritevoli, ad esempio nel caso che non dispongano di adeguato sostegno economico da parte della propria famiglia, oppure come premio per particolari risultati nelle arti, nelle scienze o altro.
 • Een beurs is een hoeveelheid geld, meestal een schenking, die wordt toegekend door een geldgevende instantie aan een individu, zodat die persoon een bepaalde scholing kan volgen, of een van tevoren gedefinieerd (wetenschappelijk) onderzoek uit kan voeren.Van oudsher werd het systeem toegepast door de kerk om arme priesterkandidaten een opleiding te kunnen laten volgen. Ook werd het gebruikt als maecenaat voor muzikale of andere artistieke vorming.
 • Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.W każdym jednakże przypadku, stypendium nie może wiązać się z ekwiwalentnym świadczeniem usług przez otrzymującego stypendium, na rzecz przyznającego, ponieważ powstanie wtedy zobowiązanie wzajemne w postaci umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług (np.
 • Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır.
 • Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan.
rdfs:label
 • Bourse d'étude
 • Beasiswa
 • Beca
 • Beca
 • Beka
 • Beurs (geldsom)
 • Bolsa de estudo
 • Borsa di studio
 • Burs
 • Scholarship
 • Stipendium
 • Stipendium
 • Stypendium
 • Стипендия
 • 奨学金
 • 장학금
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:prixRemis of
is foaf:primaryTopic of