PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). C'est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés.La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente c’est-à-dire une activité dont le revenu est considéré comme de l'argent sale (car illégale). Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le code pénal de chaque pays. Le noircissement d'argent est l'inverse du blanchiment d'argent.Selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l’argent sale est estimé à 1 600 milliards de dollars dans le monde en 2009, soit 2,7 % du PIB mondial.
 • Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten allgemein in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten (z. B. Drogenhandel, Waffenhandel, in Deutschland auch Steuerhinterziehung) oder soll der Finanzierung illegaler Tätigkeiten dienen.Geldwäsche ist ein Straftatbestand sowohl nach deutschem Strafrecht als auch dem Strafrecht anderer Länder. Die Bekämpfung der Geldwäsche wird als wichtiges Element im Kampf gegen die organisierte Kriminalität betrachtet.
 • El blanqueig de diners (també conegut en alguns països com a rentat de capital, rentat d'actius, rentat de diners o blanqueig de capital) és l'acció de dissimular l'origen de diners adquirits de forma il·legal amb la finalitat de reinvertir-los en activitats legals. El blanqueig de diner és un element de les tècniques de la criminalitat financera que permet als delinqüents disposar, utilitzar i gaudir del producte de les seves activitats delictives. El diner negre o B, per contra, és el benefici o capital no declarat a hisenda, però que no necessàriament té un origen delictiu.
 • Praní špinavých peněz (anglicky též money laundering), jiným výrazem česky legalizace výnosů z trestné činnosti je jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně.Legislativně je tato věc ošetřena zákonem č. 253/2008 Sb (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • Прането на пари е процес, при който се създава впечатлението, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, имат законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
 • 돈세탁(—洗濯)은 범죄를 통해 얻는 수익금의 출처 등을 숨기거나 또는 금전의 형태를 바꾸거나 또는 진정한 소유자를 위장하는 것을 말한다. 일반 시장에 사용해도 신원이 발각되지 않게 하는 행위이다.더러워진 돈(규제를 받는 약물, 도난품을 거래하거나 탈세, 뇌물 수수 등에 의한 수익)을 조사 기관 압류, 적발로부터 피하거나 새로운 범죄의 자원금으로 이용하는 목적으로 가상의 사람 또는 다른 사람 이름의 금융기관 계좌 등을 이용해 이곳 저곳 송금을 반복하거나 회사의 채권, 주식을 구입하며, 전통적인 방법으로는 대규모 기부 등이 있고, 그 밖의 합법적인 재산과 섞는 방법도 이에 해당한다.최근에는 온라인 게임과 같은 게임 경제를 혼란시키는 문제를 일으키는 실제 돈 거래 (MRT) 행위도 이에 악용되지 않을지 염려하는 의견이 있다.2001년 9월 11일에 미국 테러 사건이 일어난 뒤에 국제 테러 조직 알카에다가 돈세탁을 했다는 의혹이 있어서 여러 나라의 금융기관이 테러리스트 일원의 계좌를 동결하기도 했다.
 • 資金洗浄(しきんせんじょう、独: Geldwäsche)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」(money laundering)の訳語。「ロンダリング」と伸ばさずとも間違いではないが、金融庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されている。マイヤー・ランスキーがマネーローンダリングを初めて行ったといわれる。略称は、「マネロン」。英語の「launder」は「Coin launderette ・コイン・ランドリー」などの洗濯する事を意味する。
 • Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 • Pranie pieniędzy – działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł, bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innej ciężkiej przestępczości.Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania, w szczególności drobnej działalności usługowej. Pralnie odzieży są klasycznym przykładem tego typu działalności. Stąd też wzięła się nazwa tego procederu.W międzynarodowym praniu pieniędzy na większą skalę włącza się skomplikowane operacje finansowe, co zresztą od kilku lat jest znacznie ułatwione przez postęp techniczny w sektorze finansowym.Pojęcie prania pieniędzy użyto po raz pierwszy w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Mafia chicagowska kierowana przez Al Capone czerpała zyski z nielegalnej produkcji, sprzedaży i przemytu alkoholu. Aby ukryć proceder, członkowie mafii prowadzili legalną działalność handlowo-usługową, tj. sklepy, a przede wszystkim pralnie. Dochody nielegalne dopisywano do codziennych utargów, aby ukryć ich pochodzenie.Ośrodek Szkolenia Departamentu Skarbu USA określił pranie pieniędzy w następujący sposób:Pranie pieniędzy to proces, przy pomocy którego dochody przypuszczalnie uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych.Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy określa się mianem AML (Anti-Money Laundering).
 • Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van mogelijk crimineel verkregen geldsommen te verbergen met het doel het illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden en investeren zonder dat bewezen kan worden dat ontvangst illegaal was en zodoende te voorkomen dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen.
 • El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
 • Kara para aklama, daha doğrusu para aklama suçtan elde edilen gelirin öncelikle kaynağından koparılması, ardından da yasal bir gelir görüntüsü kazandırılarak sisteme sokulması anlamına gelir. Para aklamak için öncelikle kara paranın soruşturuluyor olması şarttır. Sınırları aşan, birkaç ülkede birden gerçekleşen suçlarda para aklama da karmaşık bir hal almaktadır.
 • A pénzmosás a pénzügyi bűncselekmények egyike, melynek lényege, amire a kifejezés is utal, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket legális forrásból származó nyereségként, tőkeként tüntessék fel, azaz törvényileg tiszta eredetű haszonnak látszódjon.
 • Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà, illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.L'incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della «pulitura», consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.
 • Lavagem de dinheiro (ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.
 • Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления , то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную (например, через терминалы моментальной оплаты), так и наоборот (например, путём выигрыша в лотерею или покупки выигрышного лотерейного билета у законного владельца, в том числе за сумму, превышающую сумму выигрыша).
 • Kapitalen zuritzea legez kanpo (droga-trafikoa, esaterako) eta zerga-iruzurra eginez eskuratu den diruaren iturriak ezkutatzeko ekintzen multzoa da.
 • Money laundering is the process whereby the proceeds of crime are transformed into ostensibly legitimate money or other assets. However in a number of legal and regulatory system the term money laundering has become conflated with other forms of financial crime, and sometimes used more generally to include misuse of the financial system, including terrorism financing, tax evasion and evading of international sanctions. Most anti-money laundering laws openly conflate money laundering (which is concerned with source of funds) with terrorism financing (which is concerned with destination of funds) when regulating the financial system.It is said that the term "money laundering" was coined from the practice of the American mafia who, at one time, channelled the cash proceeds of crime through laundrettes to legitimize the cash. Whether this is true or not, the term "money laundering" is now widely used.Money obtained from certain crimes, such as extortion, insider trading, drug trafficking, illegal gambling and tax evasion is "dirty". It needs to be cleaned to appear to have derived from non-criminal activities so that banks and other financial institutions will deal with it without suspicion. Originally, the term applied to real money but now money laundering applies to the proceeds of crime that are laundered using a variety of monetary instruments including securities, digital currencies such as bitcoin, credit cards, and traditional currency. Money can be laundered by many methods, which vary in complexity and sophistication.Different countries may or may not treat tax evasion or payments in breach of international sanctions as money laundering. Some jurisdictions differentiate these for definition purposes, and others do not. Some jurisdictions define money laundering as obfuscating sources of money, either intentionally or by merely using financial systems or services that do not identify or track sources or destinations.Other jurisdictions define money laundering to include money from activity that would have been a crime in that jurisdiction, even if it were legal where the actual conduct occurred. This broad brush of applying the term "money laundering" to merely incidental, extraterritorial, or simply privacy-seeking behaviors has led some to label it "financial thoughtcrime".Many regulatory and governmental authorities issue estimates each year for the amount of money laundered, either worldwide or within their national economy. In 1996, the International Monetary Fund estimated that two to five percent of the worldwide global economy involved laundered money. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), an intergovernmental body set up to combat money laundering, stated, "Overall, it is absolutely impossible to produce a reliable estimate of the amount of money laundered and therefore the FATF does not publish any figures in this regard." Academic commentators have likewise been unable to estimate the volume of money with any degree of assurance. Various estimates of the scale of global money laundering are sometimes repeated often enough to make some people regard them as factual—but no researcher has overcome the inherent difficulty of measuring an actively concealed practice.Regardless of the difficulty in measurement, the amount of money laundered each year is in the billions (US dollars) and poses a significant policy concern for governments. As a result, governments and international bodies have undertaken efforts to deter, prevent, and apprehend money launderers. Financial institutions have likewise undertaken efforts to prevent and detect transactions involving dirty money, both as a result of government requirements and to avoid the reputational risk involved. Issues relating to money laundering have existed as long as there have been large scale criminal enterprises. Modern anti-money laundering laws have developed along with the modern War on Drugs. In more recent times anti-money laundering legislation is seen as adjunct to the financial crime of terrorist financing in that both crimes usually involve the transmission of funds through the financial system (although money laundering relates to where the money has come from, and terrorist financing relating to where the money is going to).Reverse money laundering is a process that disguises a legitimate source of funds that are to be used for illegal purposes. In an affidavit filed March 24, 2014 in United States District Court, Northern California, San Francisco Division, FBI special agent Emmanuel V. Pascau alleged that several people associated with the Chee Kung Tong organization, and California State Senator Leland Yee, engaged in reverse money laundering activities.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 116539 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33484 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 99 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104455211 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…).
 • Praní špinavých peněz (anglicky též money laundering), jiným výrazem česky legalizace výnosů z trestné činnosti je jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně.Legislativně je tato věc ošetřena zákonem č. 253/2008 Sb (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • Прането на пари е процес, при който се създава впечатлението, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, имат законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
 • 資金洗浄(しきんせんじょう、独: Geldwäsche)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」(money laundering)の訳語。「ロンダリング」と伸ばさずとも間違いではないが、金融庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されている。マイヤー・ランスキーがマネーローンダリングを初めて行ったといわれる。略称は、「マネロン」。英語の「launder」は「Coin launderette ・コイン・ランドリー」などの洗濯する事を意味する。
 • Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van mogelijk crimineel verkregen geldsommen te verbergen met het doel het illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden en investeren zonder dat bewezen kan worden dat ontvangst illegaal was en zodoende te voorkomen dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen.
 • Kara para aklama, daha doğrusu para aklama suçtan elde edilen gelirin öncelikle kaynağından koparılması, ardından da yasal bir gelir görüntüsü kazandırılarak sisteme sokulması anlamına gelir. Para aklamak için öncelikle kara paranın soruşturuluyor olması şarttır. Sınırları aşan, birkaç ülkede birden gerçekleşen suçlarda para aklama da karmaşık bir hal almaktadır.
 • A pénzmosás a pénzügyi bűncselekmények egyike, melynek lényege, amire a kifejezés is utal, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket legális forrásból származó nyereségként, tőkeként tüntessék fel, azaz törvényileg tiszta eredetű haszonnak látszódjon.
 • Lavagem de dinheiro (ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.
 • Kapitalen zuritzea legez kanpo (droga-trafikoa, esaterako) eta zerga-iruzurra eginez eskuratu den diruaren iturriak ezkutatzeko ekintzen multzoa da.
 • Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten allgemein in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten (z. B.
 • Money laundering is the process whereby the proceeds of crime are transformed into ostensibly legitimate money or other assets. However in a number of legal and regulatory system the term money laundering has become conflated with other forms of financial crime, and sometimes used more generally to include misuse of the financial system, including terrorism financing, tax evasion and evading of international sanctions.
 • El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero.
 • Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления , то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
 • Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà, illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.
 • Pranie pieniędzy – działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł, bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.
 • El blanqueig de diners (també conegut en alguns països com a rentat de capital, rentat d'actius, rentat de diners o blanqueig de capital) és l'acció de dissimular l'origen de diners adquirits de forma il·legal amb la finalitat de reinvertir-los en activitats legals. El blanqueig de diner és un element de les tècniques de la criminalitat financera que permet als delinqüents disposar, utilitzar i gaudir del producte de les seves activitats delictives.
 • Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.
 • 돈세탁(—洗濯)은 범죄를 통해 얻는 수익금의 출처 등을 숨기거나 또는 금전의 형태를 바꾸거나 또는 진정한 소유자를 위장하는 것을 말한다.
rdfs:label
 • Blanchiment d'argent
 • Blanqueig de diners
 • Geldwäsche
 • Kapitalen zuritze
 • Lavado de dinero
 • Lavagem de dinheiro
 • Money laundering
 • Para aklama
 • Pencucian uang
 • Pranie pieniędzy
 • Praní špinavých peněz
 • Pénzmosás
 • Riciclaggio di denaro
 • Witwassen
 • Отмывание денег
 • Пране на пари
 • 資金洗浄
 • 돈세탁
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of