Le bicamérisme (ou bicaméralisme) est un système d'organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bicamérisme (ou bicaméralisme) est un système d'organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. Le mot, introduit au XIXe siècle, est constitué de « bi » (deux) et de « camera » (chambre en latin).Ce système a pour but de modérer l'action de la Chambre basse, élue au suffrage direct et représentant donc directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à l'examen de la Chambre haute, élue généralement au suffrage indirect et représentant souvent des départements, des régions ou des États.Les fédérations adoptent presque toujours un système de représentation bicaméral. Une chambre représente alors la population ; l'autre, les entités fédérées.Les adjectifs consacrés, en français, pour désigner les deux types de système politique, sont : monocaméraliste, ou monocamériste ou unicaméral, et bicaméral. Monocamériste et bicamériste, quant à eux, sont des substantifs utilisés pour désigner les partisans des systèmes monocaméral et bicaméral.
 • Sistem dua kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia.
 • Il bicameralismo o bicamerismo (dal latino « bi », due e « camera »), nel diritto costituzionale, è una pratica della rappresentanza parlamentare consistente nella divisione in due camere dell'organo legislativo (parlamento). Il termine è nato e si è diffuso nel XIX secolo. Si contrappone al Monocameralismo; sua particolare declinazione è il sistema del bicameralismo perfetto.Il termine bicamerale, come aggettivo sostantivato, per abbreviazione d'uso comune, indica alcune commissioni composte da membri di entrambe le camere.
 • Bicameralismo é a prática política em que a legislatura de um país é dividida em duas câmaras (ou casas). Um parlamento bicameral ou congresso bicameral é uma herança da noção de "governo misto" que remonta à Antigüidade Clássica.Na maioria dos casos, os parlamentos bicamerais são divididos em "câmara baixa" (normalmente a Câmara dos Deputados ou de Representantes) e "câmara alta" (Senado).
 • Çift meclislilik ya da Bikameralizm, iki yasama organı ya da parlamento'nun bulunduğu yönetim şeklidir. Türkiye'de bu yönetim şekli iki askeri darbe arasındaki dönemde (1960-1980) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak uygulanmıştır. Günümüzde ABD ve Birleşik Krallık çift meclisli ülkelere örnektir. Amerika'da ABD Senatosu Senato ve Temsilciler Meclisi, Birleşik Krallık'ta Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası, Rusya'da Duma ve Federasyon Konseyi, Almanya'da Federal Meclisi ve Federal Konseyi bulunmaktadır.
 • In einem Zweikammersystem (auch Bikameralismus oder Zweikammerparlament) hat das Parlament zwei Kammern. In der Regel haben die Kammern eines Parlaments unterschiedliche Aufgaben, und sie werden auch auf unterschiedliche Weise gewählt beziehungsweise zusammengesetzt. Historisch gesehen werden die Kammern als Oberhaus („Erste Kammer“) und Unterhaus („Zweite Kammer“) bezeichnet.
 • Bicameralism is an essential and defining feature of the classical notion of mixed government. Bicameral legislatures usually require a concurrent majority to pass legislation.
 • Een tweekamerstelsel (ook wel tweekamersysteem of bicamerisme) is een systeem waarbij de wetgevende macht bestaat uit twee kamers of huizen. De eerste kamer of het hogerhuis wordt ook wel de senaat genoemd.De ideeën waarop het tweekamerstelsel is gebaseerd komen van theorieën die in het oude Griekenland en Rome zijn ontwikkeld. De eerste tweekamerstelsels dateren uit het Europa van de middeleeuwen, waar ze werden geassocieerd met de gescheiden vertegenwoordiging van de verschillende gebieden van de staat of staten.Het tweekamerstelsel is in de meeste gevallen bedoeld om bevolkingsgroepen apart te vertegenwoordigen. De adel werd vertegenwoordigd in de eerste kamers en hogerhuizen, terwijl het volk vertegenwoordigd werd in de Lagerhuizen en de tweede kamers. Tegenwoordig is het in bondsstaten vaak gebruikelijk dat het hogerhuis de unie vertegenwoordigt, waarbij elke staat een even grote vertegenwoordiging heeft, terwijl het lagerhuis de bevolking vertegenwoordigt. Dit systeem werd om deze reden voor het eerst ingevoerd in de Verenigde Staten en was een concessie aan de kleinere staten die bang waren ondergesneeuwd te worden wanneer er alleen een lagerhuis zou zijn.Historisch kwam het hier vaak op neer dat de tweede kamers progressiever waren, terwijl de eerste kamers eerder conservatiever waren. Dit wordt soms gezien als de motor van de ontwikkeling en de rem op de motor, tegen al te snelle veranderingen. Symbolisch de jeugd van het volk vs. de rijpere leeftijd. In sommige landen werd dan ook een hogere leeftijd ingesteld om te kunnen zetelen in de eerste kamer dan in de tweede kamer.Tegenwoordig hebben de meeste eerste kamers en hogerhuizen een controlerende functie over het werk van de tweede kamers en lagerhuizen. In de meeste gevallen is de eerste kamer, of het hogerhuis (de senaat) dan ook de helft met de minste macht; de Senaat in de Verenigde Staten vormt hierop een uitzondering.
 • 両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。
 • Ganbera-bitasuna, bi ganberako sistema edo ganbera biko sistema bi ganbera legegile edukitzearen praktika da. Hori honela, bi ganberako parlamentua behe ganbera (normalean Kongresua) eta goi ganbera (normalean Senatua) batez osatzen da.
 • 양원제(兩院制)는 입법부가 독립적인 활동을 하는 두 개의 의회로 구성된 제도이다. 대조적으로 단원제(單院制)가 있다.대한민국의 경우, 제2공화국(1960년 - 1961년)에서 민의원(하원)과 참의원(상원)을 두어 양원제를 실시했었다.
 • La bicameralidad es la práctica de tener dos cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee dos cámaras: una Cámara baja, generalmente denominada Cámara de Diputados, y una Cámara alta, habitualmente llamada Senado.
 • Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.Biorąc pod uwagę europejski rozwój parlamentaryzmu, bikameralizm jest jego najstarszą formą. Już w pierwszych zgromadzeniach przedstawicielskich istniał podział na dwie izby: niższą, w której zasiadali reprezentanci ludu, i wyższą, która wykształciła się z rady królewskiej, organu doradczego władcy, i składała się z najwyższych dostojników państwowych i kościelnych. Nazwy „izba niższa”, „izba wyższa” mają związek z historyczną przewagą tej drugiej nad pierwszą. Obecnie układ sił jest zazwyczaj odwrotny.Parlamenty bikameralne są przede wszystkim domeną państw federalnych (np. Niemcy, Meksyk, USA, Szwajcaria, Kanada, Belgia) i quasi-federalnych (np. Wielka Brytania, Hiszpania). Izba niższa reprezentuje tam cały lud federacji, zaś wyższa – jej poszczególne podmioty. Deputowani do izby wyższej mogą być wybierani bezpośrednio lub przez rządy, parlamenty bądź sądownictwo krajowe.Bikameralizm występuje też w niektórych państwach unitarnych (np. Polska, Francja, Holandia, Włochy). Izba niższa jest tam wybierana w wyborach powszechnych, zaś członkowie izby wyższej mogą być wybierani według innej ordynacji wyborczej (Polska), przez specjalne kolegium elektorskie (Francja), przez samorząd terytorialny (Włochy), przez kurie (Irlandia), mianowani przez premiera (Irlandia) bądź prezydenta (Włochy) lub pełnić swój mandat z racji sprawowanej funkcji (Irlandia).Izby wyższe są zazwyczaj mniej liczne od niższych (wyjątek: Izba Lordów w Wielkiej Brytanii), a ich kadencja trwa dłużej (pewna część składu może być wymieniana w trakcie kadencji), jednak np. w Polsce czy we Włoszech kadencje obu izb są równe.Bikameralizm może przyjąć formę symetrycznego (obie izby mają zbliżone kompetencje; np. USA, Belgia, Szwajcaria) lub asymetrycznego (koncentracja władzy ustawodawczej w izbie niższej; np. Polska, Francja, Wielka Brytania).
 • La Bicameralitat és la pràctica de tenir dues cambres legislatives. En aquest sentit, un parlament bicameral és un parlament o congrés que posseeix dues cambres: una Cambra baixa, generalment denominada "Assemblea Nacional", "Parlament", "Cambra de Diputats", etc., i una Cambra alta, habitualment anomenada Senat.
 • Bikameralismus neboli dvoukomorovost označuje typ parlamentu strukturovaného do dvou komor, dolní a horní. Obě komory se podílejí na výkonu funkcí parlamentu, zejména na zákonodárném procesu, jsou na sobě více či méně nezávislé a více či méně se od sebe odlišují. V odbornější rovině se jedná o částečný poměr speciality mezi teorií bikameralismu (nauka o specifické struktuře parlamentu, jejích důvodech a funkcích) a parlamentarismu (nauka o parlamentu a parlamentní formě vlády) a teorií.
 • Двухпалатный парламент (Бикамеризм, Бикамерализм или Двухпалатная система) — структура парламента (а иногда и других представительных органов), при которой он состоит из двух палат.Палаты парламента различаются по составу, порядку формирования, кругу полномочий. Как правило, одна из палат является верхней, другая — нижней. Это означает, что законы сначала принимаются нижней палатой, а затем поступают на одобрение верхней. Верхняя палата обычно не имеет права вносить в закон изменения, ее задача — принять либо отклонить его. На практике это приводит к тому, что политически более важной является нижняя палата, так как в ней происходит основное обсуждение каждого законопроекта. Кроме того, обычно именно перед нижней палатой отчитывается правительство страны. В то же время если у президента или главы правительства есть право распустить парламент, оно, как правило, распространяется лишь на нижнюю палату.Смысл разделения парламента на две палаты может заключаться в: необходимости обеспечить как пропорциональное представительство всего населения страны, так и равное представительство отдельных территорий независимо от их размера. Так, в федеративных государствах верхняя палата обычно представляет регионы и состоит из равного числа депутатов от каждого субъекта федерации; обеспечении большего консерватизма в принятии законодательных решений. Как правило, верхняя палата формируется менее демократическим путем, чем нижняя: для ее членов устанавливается более высокий возрастной ценз, она может избираться не напрямую населением, а, например, региональными органами власти, наконец, она может состоять из вовсе не избираемых гражданами лиц. В результате верхняя палата более склонна занимать позиции, близкие правительству страны, либо направленные на недопущение резких перемен.Двухпалатные парламенты преобладают в странах Европы и Америки. Они существуют, в частности, в Республике Узбекистан, Мексике, Бразилии, Аргентине, Канаде, США, России, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Испании, большинстве бывших британских колоний.История знает и многопалатные парламенты (Испания), и парламенты с двумя равноправными палатами (СССР, Швейцария, Румыния).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14117 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14814 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110261426 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bicamérisme (ou bicaméralisme) est un système d'organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse.
 • Bicameralismo é a prática política em que a legislatura de um país é dividida em duas câmaras (ou casas). Um parlamento bicameral ou congresso bicameral é uma herança da noção de "governo misto" que remonta à Antigüidade Clássica.Na maioria dos casos, os parlamentos bicamerais são divididos em "câmara baixa" (normalmente a Câmara dos Deputados ou de Representantes) e "câmara alta" (Senado).
 • In einem Zweikammersystem (auch Bikameralismus oder Zweikammerparlament) hat das Parlament zwei Kammern. In der Regel haben die Kammern eines Parlaments unterschiedliche Aufgaben, und sie werden auch auf unterschiedliche Weise gewählt beziehungsweise zusammengesetzt. Historisch gesehen werden die Kammern als Oberhaus („Erste Kammer“) und Unterhaus („Zweite Kammer“) bezeichnet.
 • Bicameralism is an essential and defining feature of the classical notion of mixed government. Bicameral legislatures usually require a concurrent majority to pass legislation.
 • 両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。
 • Ganbera-bitasuna, bi ganberako sistema edo ganbera biko sistema bi ganbera legegile edukitzearen praktika da. Hori honela, bi ganberako parlamentua behe ganbera (normalean Kongresua) eta goi ganbera (normalean Senatua) batez osatzen da.
 • 양원제(兩院制)는 입법부가 독립적인 활동을 하는 두 개의 의회로 구성된 제도이다. 대조적으로 단원제(單院制)가 있다.대한민국의 경우, 제2공화국(1960년 - 1961년)에서 민의원(하원)과 참의원(상원)을 두어 양원제를 실시했었다.
 • La bicameralidad es la práctica de tener dos cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee dos cámaras: una Cámara baja, generalmente denominada Cámara de Diputados, y una Cámara alta, habitualmente llamada Senado.
 • La Bicameralitat és la pràctica de tenir dues cambres legislatives. En aquest sentit, un parlament bicameral és un parlament o congrés que posseeix dues cambres: una Cambra baixa, generalment denominada "Assemblea Nacional", "Parlament", "Cambra de Diputats", etc., i una Cambra alta, habitualment anomenada Senat.
 • Bikameralismus neboli dvoukomorovost označuje typ parlamentu strukturovaného do dvou komor, dolní a horní. Obě komory se podílejí na výkonu funkcí parlamentu, zejména na zákonodárném procesu, jsou na sobě více či méně nezávislé a více či méně se od sebe odlišují. V odbornější rovině se jedná o částečný poměr speciality mezi teorií bikameralismu (nauka o specifické struktuře parlamentu, jejích důvodech a funkcích) a parlamentarismu (nauka o parlamentu a parlamentní formě vlády) a teorií.
 • Een tweekamerstelsel (ook wel tweekamersysteem of bicamerisme) is een systeem waarbij de wetgevende macht bestaat uit twee kamers of huizen. De eerste kamer of het hogerhuis wordt ook wel de senaat genoemd.De ideeën waarop het tweekamerstelsel is gebaseerd komen van theorieën die in het oude Griekenland en Rome zijn ontwikkeld.
 • Двухпалатный парламент (Бикамеризм, Бикамерализм или Двухпалатная система) — структура парламента (а иногда и других представительных органов), при которой он состоит из двух палат.Палаты парламента различаются по составу, порядку формирования, кругу полномочий. Как правило, одна из палат является верхней, другая — нижней. Это означает, что законы сначала принимаются нижней палатой, а затем поступают на одобрение верхней.
 • Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.Biorąc pod uwagę europejski rozwój parlamentaryzmu, bikameralizm jest jego najstarszą formą.
 • Il bicameralismo o bicamerismo (dal latino « bi », due e « camera »), nel diritto costituzionale, è una pratica della rappresentanza parlamentare consistente nella divisione in due camere dell'organo legislativo (parlamento). Il termine è nato e si è diffuso nel XIX secolo.
 • Sistem dua kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 • Çift meclislilik ya da Bikameralizm, iki yasama organı ya da parlamento'nun bulunduğu yönetim şeklidir. Türkiye'de bu yönetim şekli iki askeri darbe arasındaki dönemde (1960-1980) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak uygulanmıştır. Günümüzde ABD ve Birleşik Krallık çift meclisli ülkelere örnektir.
rdfs:label
 • Bicamérisme
 • Bicameralidad
 • Bicameralism
 • Bicameralismo
 • Bicameralismo
 • Bicameralitat
 • Bikameralismus
 • Bikameralizm
 • Ganbera-bitasun
 • Sistem dua kamar
 • Tweekamerstelsel
 • Zweikammersystem
 • Çift meclislilik
 • Двухпалатный парламент
 • 両院制
 • 양원제
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is prop-fr:typeChambre of
is foaf:primaryTopic of