Le bar (symbole bar) est une unité de mesure de pression équivalent à 100 000 pascals. Le bar présente l'intérêt d'être voisin de l'atmosphère (pression atmosphérique moyenne à la surface de la mer). Hors du système international (SI), cette unité dérive de la barye (1 bar = 1 000 000 baryes).Le mot provient du grec ancien βάρος / báros qui signifie pesanteur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bar (symbole bar) est une unité de mesure de pression équivalent à 100 000 pascals. Le bar présente l'intérêt d'être voisin de l'atmosphère (pression atmosphérique moyenne à la surface de la mer). Hors du système international (SI), cette unité dérive de la barye (1 bar = 1 000 000 baryes).Le mot provient du grec ancien βάρος / báros qui signifie pesanteur.
 • Il bar è un'unità di misura della pressione.Non è un'unità di misura del Sistema internazionale di unità di misura, sebbene il suo uso, anche se sconsigliato, sia comunque tollerato all'interno di esso, purché nei documenti in cui si usa si riporti anche l'equivalenza in unità del SI.L'unità di misura della pressione, secondo il Sistema Internazionale è il pascal, simbolo Pa.
 • 바(기호 bar), 데시바(기호 dbar)와 밀리바(기호 mbar, mb)는 압력의 단위이다. SI 단위는 아니지만 널리 사용된다.
 • Bar presio unitateak milioi bat bariaren baliokidea da. Bere laburdura bar da. Bere esanahia Greziarretik dator, eta pisua esan nahi du. bar 1 = 1.000.000 baria = 106 baria bar 1 = 100.000 pascal = 105 pascalPresio atmosferikoa, orkorrean, milibaretan eman ohi da, presio estandarra 1.013,2 milibar izanda. Neurria Sistema Internazionalean emanda, hectopascal batek kopuru bera ematen du: 1000 mb = 1000 hPa. bar 1 = 100.000 Pa = hPa 1 = 10.000 kg/m2 atm 1 = 1013 mb \ ~ bar 1 bar 1 = 14.5037738 PSI
 • O bar é uma unidade de pressão (símbolo: bar) e equivale a exatamente 100 000 Pa (105 Pa). Este valor de pressão é muito próximo ao da pressão atmosférica padrão, que é definido como 101 325 Pa. O plural do nome da unidade de pressão bar é bars (Ex.: 2 bars de pressão).É frequente medir a pressão atmosférica em milésimos de bar (mbar) e também pressões de diversos sistemas hidráulicos e pneumáticos, onde pode-se utilizar a relação 1 bar = 14,5 Psi.Outras equivalências: 1 bar = 76,00617 centímetros de mercúrio 1 bar = 100 kPa = 100 000 Pa 1 bar = 1 000 000 dina por centímetro quadrado Quando a pressão é dada relativamente à pressão atmosférica, representa-se a medida por barg ou bar(g), da expressão bar gauge.
 • バール(英: bar)は、メートル法の圧力の単位の1つである。105 Pa に等しい。単位記号は bar。その名は、ギリシャ語で重さを意味する báros に由来する。同じ語源の単位にCGS単位系の圧力の単位バリ (barye) があり、かつてはそれをバールと呼ぶこともあった。1/1000 bar であるミリバール (mbar) がかつて気象分野でよく使われた。ミリバールの単位記号は mb とすることもあったが、バール単独、あるいは他の派生単位中のバールを b とすることはあまりなかった。なお b は本来は、バリ (barye) の記号である。
 • De bar is een niet-SI-eenheid van druk, maar is wel een blijvend erkende eenheid die heel vaak in de industrie en het dagelijkse leven gebruikt wordt. De SI eenheid is de pascal (Pa).Een bar is precies gelijk aan 100.000 Pa = 100 kPa. Van deze eenheid kunnen decimale veelvouden en delen worden gevormd. Het meest gebruikelijke is de millibar (symbool: mbar = 100 pascal), vooral voor het aangeven van de atmosferische druk.Eén bar betekent dat er 10 newton (bij benadering (!) 1 kgf) drukt op één vierkante centimeter. Dus 1 bar = 10 N/cm² = 100.000 N/m². Dit is ongeveer 1 kgf/cm², wat ook ongeveer de atmosferische druk is. Dus bij benadering (!) is 1 bar ≈ 1 atm ≈ 1 kgf/cm² (wat soms foutief "1 kilo" druk genoemd wordt). In werkelijkheid verschilt 1 bar (100.000 Pa) van 1 atm (101.325 Pa).Vroeger werd in de meteorologie de luchtdruk uitgedrukt in millibar (mbar); tegenwoordig wordt daar de eenheid hectopascal voor gebruikt, die precies dezelfde waarde heeft.Andere afgeleiden zijn bara, wat de absolute druk is en baro of barg (bar gauge), wat de overdruk is. Als een manometer (bijvoorbeeld op een fietspomp of een compressor) vrij in de atmosfeer de waarde nul aangeeft, dan is dat nul baro.Het woord 'bar' komt van het Griekse woord βάρος (baros), wat gewicht betekent. De bar en millibar werden in 1909 door de Brit Napier Shaw geïntroduceerd.
 • Бар (означение на латиница: bar, няма съкратено означение) е единица за измерване на налягане. Прилага се наред с единиците от SI, но употребата му трябва да се ограничава само в областта на флуидите (виж ISO 31-3). Бар е специално наименование на кратната на паскал единица „сто хиляди паскала“: 1 bar = 105 Pa = 100 kPa1 mbar = 0,1 kPa1 kPa = 10 mbarЗа кратните и дробни единици на бара се прилагат общите правила за представките към единиците от SI. Най-често се използва mbar (милибар), който е 1/1000 от бара (например при газоснабдяването налягането на природния газ, който се подава към сградните инсталации, е до 100 mbar, а след входното измервателно табло налягането се редуцира до 20 mbar).За практически цели (без високи изисквания към точността) може да се приеме, че 1 бар приблизително съответства на 1 физическа атмосфера, която е равна на 101 325 Ра:1 bar ≈ 1 atm
 • Un bar (símbol bar) és una unitat de pressió. No pertany al sistema internacional SI. És acceptada (tot i que no recomanada) per al seu ús dins del SI. El bar és encara emprat àmpliament en descripcions de pressió perquè el seu valor és aproximadament el de la pressió atmosfèrica.
 • A bar (jele bar) és a millibar (jele mbar, illetve mb) a nyomás mértékegységei. Nem tartoznak az SI mértékegységek közé, ennek ellenére ma az 1 bar a nyomás általánosan használt standard értéke. 1 bar 100 kilopascal nyomásnak felel meg, és megközelítőleg egyenlő a Földön a tengerszinten mérhető atmoszferikus nyomással.
 • Бар (русское обозначение: бар; международное: bar; от греч. βάρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Па или 106 дин/см² (в системе СГС). В Российской Федерации бар допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность». Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит бар к единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются».В прошлом бар был названием другой единицы измерения давления, входившей в систему СГС. Бар был равен 1 дин/см² = 0,1 Па. В метеорологии для измерения атмосферного давления часто применяется единица миллибар (мбар), равная 0,001 бар, или 10³ дин/см² (точно), или 0,986923·10−3 атм (атмосфер физических). Для измерения атмосферного давления на планетах с сильно разреженной атмосферой применяется микроба́р (мкбар), равный 10−6 бар. 1 техническая атмосфера = 1 кгс/см² (килограмм-сила на сантиметр квадратный) Приблизительно: 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi↑ ↑ ↑ ↑
 • Bar (bar) – jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 106 dyn/cm2 = 106 b. Nazwa bar pochodzi od greckiego βάρος, oznaczającego ciężar. 1 bar = 105 Pa = 1,0197 at = 0,98692 atm = 750,06 Tr = 106 b
 • Bar (sembol bar), genellikle mühendislik uygulamalarında (Pascal'ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılan basınç birimidir.1 mm² ' lik bir yüzeye 0,1 N'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.1 bar = 105 Pa
 • The bar is a non-SI unit of pressure, defined by the IUPAC as exactly equal to 100,000 Pa. It is about equal to the atmospheric pressure on Earth at sea level, and since 1982 the IUPAC has recommended that the standard for atmospheric pressure should be harmonized to 100,000 Pa = 1 bar ≈ 750.0616827 Torr. The same definition is used in the compressor and the pneumatic tool industries (ISO 2787).The bar and the millibar were introduced by the British meteorologist William Napier Shaw in 1909, while he was the director of the Meteorological Office in London.Units derived from the bar are the megabar (symbol: Mbar), kilobar (symbol: kbar), decibar (symbol: dbar), centibar (symbol: cbar), and millibar (symbol: mbar or mb). These are not SI or cgs units, but they are accepted by the BIPM for use with the SI. The bar is legally recognized in countries of the European Union.The bar unit is considered deprecated by some entities. While the BIPM includes it under the class "Non-SI units accepted for use with the SI", the NIST includes it in the list of units to avoid and recommends the use of kilopascals (kPa) and megapascals (MPa) instead. The IAU also lists it under "Non-SI units and symbols whose continued use is deprecated."Bar(g) is a unit of gauge pressure, i.e., pressure in bars above ambient or atmospheric pressure; see absolute pressure and gauge pressure below.
 • Bar je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI. Bar je stále užíván pro svou názornost, neboť přibližně odpovídá starší jednotce tlaku jedné atmosféry, která odpovídala přibližně atmosférickému tlaku na hladině moře (fyzikální atmosféra), anebo hydrostatickému tlaku 10 m vodního sloupce (technická atmosféra).Jedna tisícina baru se označuje jako milibar, který se číselně rovná jednomu hektopascalu.Současně vyráběné barometry mívají obvykle dvě stupnice, jednu číslovanou v dříve používaných torrech a druhou číslovanou v hektopascalech či milibarech.
 • Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar». La palabra «bar» tiene su origen en «báros» (βάρος), que en griego significa «peso».1 bar = 1 000 000 barias = 106 barias1 bar = 100 000 pascales = 105 pascalesNormalmente la presión atmosférica se da en milibares, y la presión normal al nivel del mar se considera igual a 1013,25 milibares. En unidades del Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en pascales, aunque cuando se trata de presión atmosférica se suele utilizar el hectopascal, equivalente al milibar (1 mbar = 1 hPa). 1 bar = 100 000 Pa = 1000 hPa = 100 kPa = 100 kN/m2 = 1,01972 kgf/cm2 1 atm = 101 325 Pa = 1,01325 bar 1 bar = 14,5037738 PSI (= libras/pulgada2 = lb/in2) 1 bar = 750,062 Torr (mmHg) 1 atm = 760 Torr (mmHg) 1 mmHg = 133,28947379 Pa
 • Bar (simbol bar), desibar (simbol dbar) dan millibar (simbol mbar, juga mb) adalah sebuah satuan tekanan. Bar bukanlah satuan SI, tetapi satuan tersebut digunakan (walaupun dikecilkan kesempatannya) untuk digunakan dengan SI. Bar masih digunakan untuk mendeskripsikan tekanan.Bar, desibar dan millibar diketahui sebagai: 1 bar = 100.000 pascal (Pa) = 1.000.000 dyne per sentimeter persegi (barye) 1 dbar = 0.1 bar = 10.000 Pa = 100.000 dyn/cm² 1 mbar = 0.001 bar = 100 Pa = 1.000 dyn/cm²Bar berasal dari bahasa Yunani, βάρος (baros), yang berarti massa. Bar dan milibar diperkenalkan oleh Napier Shaw tahun 1909 dan Raipeza tahun 1910 dan digunakan secara internasional tahun 1929.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 82765 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2400 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 23 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110452470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bar (symbole bar) est une unité de mesure de pression équivalent à 100 000 pascals. Le bar présente l'intérêt d'être voisin de l'atmosphère (pression atmosphérique moyenne à la surface de la mer). Hors du système international (SI), cette unité dérive de la barye (1 bar = 1 000 000 baryes).Le mot provient du grec ancien βάρος / báros qui signifie pesanteur.
 • Il bar è un'unità di misura della pressione.Non è un'unità di misura del Sistema internazionale di unità di misura, sebbene il suo uso, anche se sconsigliato, sia comunque tollerato all'interno di esso, purché nei documenti in cui si usa si riporti anche l'equivalenza in unità del SI.L'unità di misura della pressione, secondo il Sistema Internazionale è il pascal, simbolo Pa.
 • 바(기호 bar), 데시바(기호 dbar)와 밀리바(기호 mbar, mb)는 압력의 단위이다. SI 단위는 아니지만 널리 사용된다.
 • Bar presio unitateak milioi bat bariaren baliokidea da. Bere laburdura bar da. Bere esanahia Greziarretik dator, eta pisua esan nahi du. bar 1 = 1.000.000 baria = 106 baria bar 1 = 100.000 pascal = 105 pascalPresio atmosferikoa, orkorrean, milibaretan eman ohi da, presio estandarra 1.013,2 milibar izanda. Neurria Sistema Internazionalean emanda, hectopascal batek kopuru bera ematen du: 1000 mb = 1000 hPa. bar 1 = 100.000 Pa = hPa 1 = 10.000 kg/m2 atm 1 = 1013 mb \ ~ bar 1 bar 1 = 14.5037738 PSI
 • バール(英: bar)は、メートル法の圧力の単位の1つである。105 Pa に等しい。単位記号は bar。その名は、ギリシャ語で重さを意味する báros に由来する。同じ語源の単位にCGS単位系の圧力の単位バリ (barye) があり、かつてはそれをバールと呼ぶこともあった。1/1000 bar であるミリバール (mbar) がかつて気象分野でよく使われた。ミリバールの単位記号は mb とすることもあったが、バール単独、あるいは他の派生単位中のバールを b とすることはあまりなかった。なお b は本来は、バリ (barye) の記号である。
 • Un bar (símbol bar) és una unitat de pressió. No pertany al sistema internacional SI. És acceptada (tot i que no recomanada) per al seu ús dins del SI. El bar és encara emprat àmpliament en descripcions de pressió perquè el seu valor és aproximadament el de la pressió atmosfèrica.
 • A bar (jele bar) és a millibar (jele mbar, illetve mb) a nyomás mértékegységei. Nem tartoznak az SI mértékegységek közé, ennek ellenére ma az 1 bar a nyomás általánosan használt standard értéke. 1 bar 100 kilopascal nyomásnak felel meg, és megközelítőleg egyenlő a Földön a tengerszinten mérhető atmoszferikus nyomással.
 • Bar (bar) – jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 106 dyn/cm2 = 106 b. Nazwa bar pochodzi od greckiego βάρος, oznaczającego ciężar. 1 bar = 105 Pa = 1,0197 at = 0,98692 atm = 750,06 Tr = 106 b
 • Bar (sembol bar), genellikle mühendislik uygulamalarında (Pascal'ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılan basınç birimidir.1 mm² ' lik bir yüzeye 0,1 N'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.1 bar = 105 Pa
 • O bar é uma unidade de pressão (símbolo: bar) e equivale a exatamente 100 000 Pa (105 Pa). Este valor de pressão é muito próximo ao da pressão atmosférica padrão, que é definido como 101 325 Pa.
 • Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar». La palabra «bar» tiene su origen en «báros» (βάρος), que en griego significa «peso».1 bar = 1 000 000 barias = 106 barias1 bar = 100 000 pascales = 105 pascalesNormalmente la presión atmosférica se da en milibares, y la presión normal al nivel del mar se considera igual a 1013,25 milibares.
 • Бар (означение на латиница: bar, няма съкратено означение) е единица за измерване на налягане. Прилага се наред с единиците от SI, но употребата му трябва да се ограничава само в областта на флуидите (виж ISO 31-3). Бар е специално наименование на кратната на паскал единица „сто хиляди паскала“: 1 bar = 105 Pa = 100 kPa1 mbar = 0,1 kPa1 kPa = 10 mbarЗа кратните и дробни единици на бара се прилагат общите правила за представките към единиците от SI.
 • Bar je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI.
 • Бар (русское обозначение: бар; международное: bar; от греч. βάρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Па или 106 дин/см² (в системе СГС). В Российской Федерации бар допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность».
 • The bar is a non-SI unit of pressure, defined by the IUPAC as exactly equal to 100,000 Pa. It is about equal to the atmospheric pressure on Earth at sea level, and since 1982 the IUPAC has recommended that the standard for atmospheric pressure should be harmonized to 100,000 Pa = 1 bar ≈ 750.0616827 Torr.
 • Bar (simbol bar), desibar (simbol dbar) dan millibar (simbol mbar, juga mb) adalah sebuah satuan tekanan. Bar bukanlah satuan SI, tetapi satuan tersebut digunakan (walaupun dikecilkan kesempatannya) untuk digunakan dengan SI.
 • De bar is een niet-SI-eenheid van druk, maar is wel een blijvend erkende eenheid die heel vaak in de industrie en het dagelijkse leven gebruikt wordt. De SI eenheid is de pascal (Pa).Een bar is precies gelijk aan 100.000 Pa = 100 kPa. Van deze eenheid kunnen decimale veelvouden en delen worden gevormd.
rdfs:label
 • Bar (unité)
 • Bar
 • Bar (Einheit)
 • Bar (birim)
 • Bar (druk)
 • Bar (jednostka)
 • Bar (jednotka)
 • Bar (mértékegység)
 • Bar (satuan)
 • Bar (unidad de presión)
 • Bar (unidade)
 • Bar (unit)
 • Bar (unitat de pressió)
 • Bar (unità di misura)
 • Бар (единица измерения)
 • Бар (единица)
 • バール (単位)
 • 바 (단위)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:unitépression of
is foaf:primaryTopic of