PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Banque européenne d'investissement ou BEI (en anglais European Investment Bank, en allemand Europäische Investitionsbank) est l'institution financière des États membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne. La BEI finance également des projets en dehors de l'Union européenne notamment dans les pays partenaires méditerranéens, par son fonds euro-méditerranéen d'investissement et de partenariat (FEMIP).Elle fut créée en 1957, avec le Traité de Rome. Elle siège à Luxembourg mais dispose également de bureaux à Bruxelles, Paris, Rome, Helsinki, Athènes, Berlin, Lisbonne, Londres, Madrid, Varsovie, Istanbul, Bucarest, Tunis, Dakar, Rabat, Nairobi, Fort-de-France, Sydney, Pretoria et au Caire.
 • Европейската инвестиционна банка е финансова институция на Европейския съюз.Създадена е през 1958 с Римския договор с цел да финансира инвестиционни проекти в подкрепа на целите на ЕС, в частност регионалното развитие, транс-европейската транспортна мрежа, телекомуникации и енергетика, научна дейност, подобрения и иновации, подобряване и съхраняване на околната среда, здраве и образование. Противно на името си, ЕИБ не е инвестиционна банка. Извън съюза, ЕИБ съблюдава европейската политика за сътрудничество, определена в редица договори и споразумения със 130 държави от Централна, Южна и Източна Европа, Средиземноморския регион, Африка, Азия, Латинска Америка, Карибите и Тихоокеанския регион.Акционери в банката са страните членки на ЕС. Високия кредитен рейтинг на банката (ААА) (2006) и позволява да получава евтин ресурс чрез емитиране на облигации на капиталовите пазари. ЕИБ отпуска кредити при лихви, леко надхвърлящи цената, на която получава собственото си финансиране.Главната квартира е разположена на Булевард Конрад Аденауер в квартал Кирхберг, Люксембург.
 • De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële instelling van de Europese Unie. Als "bank" en "orgaan" van de Europese Unie levert de EIB een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Unie door projecten te financieren die zijn gericht op de bevordering van Europese integratie, een evenwichtige ontwikkeling, economische en sociale samenhang en ontwikkeling van een economie die op kennis en vernieuwing is gebaseerd.De EIB is in 1958 opgericht bij het Verdrag van Rome en wordt gefinancierd door leningen op de kapitaalmarkten. De bank beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid en eigen kapitaal. In tegenstelling tot traditionele banken beschikt deze bank niet over de commerciële middelen uit spaardepots of rekeningen-courant. De werking van de instelling is vastgelegd in de Statuten van de EIB, die als protocol deel uitmaken van het EG-verdrag en dezelfde juridische waarde hebben.De EIB kan zich tegenwoordig rekenen tot de belangrijkste, niet-soevereine geldverstrekkers en profiteert op de kapitaalmarkten van de beste kredietnotering, de "triple A". Dankzij deze notering kan de bank tegen zeer concurrerende voorwaarden aanzienlijke geldhoeveelheden verhandelbaar maken die nodig zijn voor steun aan investeringen.
 • Europejski Bank Inwestycyjny, EBI (ang. European Investment Bank, fr. Banque Européenne d'Investissement) – instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu.Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po 1 przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską.Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom wschodniej i środkowej Europy.EBI posiada 59,15% udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), jak również 3% akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
 • Avrupa Yatırım Bankası, AB üyelerince oluşturulan banka 1958'de Roma Anlaşması ile kurulmuştur. AB'nin mali kuruluşudur, tüzel kişidir. Ortak projelerin finansmanını sağlar.
 • 유럽 투자 은행(European Investment Bank, EIB)은 1958년 1월에 당시의 유럽 경제 공동체(EEC)의 금융기관으로 설립되었으며, 독일, 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등 6개국으로 시작된 유럽연합의 금융기관이다. 지역 내의 경제적 격차 해소, 균형발전 등을 위해 원조와 대부 사업을 하며, 본부는 벨기에 브뤼셀에 있다.
 • Evropská investiční banka (anglicky: European Investment Bank) byla vytvořena v roce 1958 na základě Římských smluv jako finanční instituce Evropského hospodářského společenství. Má formu akciové společnosti a jejími členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU. Jejím hlavním účelem je poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank. Půjčuje zpravidla na projekty, jejichž náklady přesahují 25 mil. EUR do výše 50 % celkových nákladů na projekt. Evropská investiční banka sídlí v Lucemburku. V roce 2007 dosáhl objem půjček 47,8 miliardy EUR, což je více než dvojnásobek daleko známější Světové banky. Z tohoto objemu bylo 41,4 miliardy půjčeno do států Evropské Unie, a 6,4 miliardy EUR do rozvojových zemí.
 • La Banca europea per gli investimenti o BEI (Banque européenne d'investissement in lingua francese, European Investment Bank - EIB - nella notazione in inglese) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea creata nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell'Unione.Tali obiettivi sono:lo sviluppo regionalele reti trans-europee di trasportolo sviluppo delle telecomunicazioni e del settore dell'energiala ricerca lo sviluppo e l'innovazionelo sviluppo e la protezione dell'ambientela salute e l'istruzione.Sono membri della BEI, avendone tutti sottoscritto il capitale sociale, gli Stati membri dell'Unione europea (l'Italia oggi vi partecipa per il 16%).Pur muovendosi nell'ambito del sistema normativo comunitario (lo Statuto della Banca è oggetto di uno dei protocolli allegati al Trattato CEE) la BEI è dotata, rispetto alla UE, di autonoma personalità giuridica di diritto internazionale nonché di indipendenza finanziaria, amministrativa e di controllo.Scopo della Banca è quello di sostenere gli obiettivi dell'Unione europea fornendo finanziamenti a lungo termine per specifici progetti di investimento e contribuire in tal modo ad una maggiore integrazione e coesione socio-economica dei paesi membri. Come istituzione comunitaria la BEI effettua, inoltre, un continuo adattamento delle proprie attività di investimento in funzione degli sviluppi delle politiche comunitarie.La sede della BEI è in Boulevard Konrad Adenauer nel quartiere Kirchberg della città di Lussemburgo, capitale dell'omonimo granducato. Tuttavia, al fine di favorirne l'operatività, sono stati istituiti uffici della Banca anche a Bruxelles, Parigi, Roma, Atene, Berlino, Lisbona, Londra, Madrid ed al Cairo.Al di fuori dei paesi dell'UE, la Banca contribuisce all'attuazione delle politiche comunitarie relative alla cooperazione in accordo ai termini ed alle norme contenuti nei diversi trattati ed accordi che legano l'Unione Europea a circa 130 paesi, sia dell'Europa centrale ed orientale che dell'area del Mediterraneo come anche in Africa, Asia, America Latina, nei Caraibi e dell'area del Pacifico.In quest'ambito la BEI è, insieme all'Unione Europea, membro fondatore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
 • O Banco Europeu de Investimento (BEI), é instrumento financeira da União Europeia. Foi criado em 1958, no âmbito do Tratado de Roma e tem a sua sede em Luxemburgo.
 • El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució i l'òrgan financer de la Unió Europea (UE). Va ser creat en el marc dels Tractats de Roma l'any 1957 i té la seva seu a la ciutat de Luxemburg, mantenint delegacions en ciutats com Brussel·les, París, Roma, Atenes, Berlín, Lisboa, Londres, Madrid o El Caire. Té per missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori comunitari a través de la integració econòmica i la cohesió social. Els accionistes del BEI són els Estats que componen la Unió i està dirigit pel consell de Governadors, compost pels ministres d'Economia i Hisenda d'aquests estats. Fora de l'àmbit d'actuació directa el BEI dóna suport les estratègies de preadmissió dels països candidats a formar part de la Unió i aplica l'apartat financer dels acords celebrats en el marc de les polítiques europees d'ajuda i cooperació al desenvolupament. Aquesta institució atorga un total de 43.000 milions d'euros a l'any en crèdits, i gaudeix d'un millor estat financer que el del Banc Mundial. El BEI no concedeix finançament general a un Estat, sinó que cofinança projectes concrets.
 • Bank Investasi Eropa atau European Investment Bank (the Banque Européenne d'Investissement) adalah merupakan lembaga keuangan Uni Eropa yang didirikan berdasarkan Traktat Roma (1957) untuk menyediakan pembiayaan bagi modal investasi selanjutnya guna pencapaian kebijakan Uni Eropa dalam pembangunan kawasan, jaringan transportasi "Trans Eropa", telekomunikasi dan energi, penelitian, pengembangan dan inovasi, peningkatan dan perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan. Bertolak belakang dengan nama yang digunakannya, BIE ini bukan merupakan bank investasi. Di luar Uni Eropa, BIE ini memberikan kontribusi bagi kebijakan kerjasama pembangunan Eropa sehubungan dengan syarat dan tata cara yang tertuang dalam berbagai perjanjian yang menghubungkan Uni Eropa dengan 130 negara di Pusat, Selatan, dan Timur Eropa, wilayah mediterania, Afrika, Asia, Amerika Latin, Karibia dan Pasifik.Gugus tugas dari BIE adalah memberika kontribusi bagi integrasi, keseimbangan pembangunan dan ekonomi serta kesatuan sosial dari anggota Uni Eropa.Dan pada akhirnya akan terjadi pada pasar suatu peningkatan volume dana yang substansial pada kondisi yang menguntungkan ke arah proyek pembiayaan modal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Uni Eropa.Di luar Uni Eropa BIE menjalankan komponen keuangan dari pelaksanaan perjanjian dari bantuan pembangunan Eropa dan kebijakan kerjasama Uni Eropa.Kantor pusat BIE terletak di Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, Luksemburg. Bangunan tersebut dirancang oleh arsitek Inggris yang bernama Sir Denys Lasdun dan merupakan segelintir kecil karyanya di luar Inggris.
 • Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.ЕИБ является юридическим лицом. Его членами являются государства — члены Сообщества. Задание ЕИБ состоит в способствовании «постоянного и сбалансированного развития общего рынка в интересах Сообщества». Для достижения этой цели он использует как ресурсы рынка капиталов, к которым имеет доступ, так и собственные ресурсы. Банк предоставляет кредиты и гарантии для реализации таких проектов: по развитию слаборазвитых регионов; направленных на модернизацию или преобразование предприятий или на развитие новых видов деятельности, которые способствовали прогрессу в создании общего рынка; которые составляют общий интерес для нескольких государств-членов, которые за своим объемом или природой не могут быть полностью финансово отдельными государствами-членами.За счет выпуска облигационных ссуд на международном денежном рынке и на национальных денежных рынках стран Европейского союза формируются привлеченные средства банка. На рентабельные проекты предоставляют обычные кредиты, на малорентабельных — льготные. До 70 % приходится на кредиты для регионального развития менее развитых районов. Общая сумма предоставленных кредитов — свыше 47 млрд евро. Ссуды банка покрывают часть стоимости проекта, дополняя собственные капиталы заемщика (как правило меньше 50 %).Сферы использования кредитов — прежде всего энергетика, транспорт и телекоммуникации. Европейский инвестиционный банк предоставляет также льготные кредиты за счет средств ЕС как технический распорядитель. Кредиты банка предоставляются в нескольких валютах. Процентная ставка по «смешанным» кредитам определяется на базе середневзвешенной стоимости в привлеченных средствах в данных валютах на международных или национальных рынках капиталов.Руководящие органы Европейского инвестиционного банка — Совет управляющих, Директорат и Правление. В Совет управляющих входят министры финансов стран ЕС. Он определяет общую кредитную политику, рассматривает и утверждает годовые балансы, вносит изменения в уставный капитал. Директорат принимает решение о предоставлении кредитов и гарантий при привлечении средств, установлении процентных ставок. Оперативное руководство осуществляют президент и пять его заместителей. Местонахождение Европейского инвестиционного банка — Европейский квартал Люксембурга.
 • The European Investment Bank (EIB) is the European Union's nonprofit long-term lending institution established in 1958 under the Treaty of Rome. As a "policy-driven bank" whose shareholders are the member states of the EU, the EIB uses its financing operations to bring about "European integration and social cohesion". It should not be confused with the European Central Bank.The EIB is a publicly owned international financial institution and its shareholders are the member states of the European Union. Thus the member states set the bank's broad policy goals and oversee the independent decision-making bodies: the board of governors and the board of directors.
 • El Banco Europeo de Inversiones (BEI), es el órgano financiero comunitario de la Unión Europea (UE). Fue creado en 1958 en el marco de los Tratados de Roma y su sede está en Luxemburgo. Tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social.Los accionistas del BEI son los Estados miembros de la Unión Europea y está dirigido por el Consejo de Gobernadores, compuesto por los ministros de hacienda de dichos estados. Fuera de la Unión, el BEI apoya las estrategias de preadhesión de los países candidatos a formar parte de la unión y aplica el apartado financiero de los acuerdos celebrados en el marco de las políticas europeas de ayuda y cooperación al desarrollo.Esta institución otorga un total de 60.000 millones de euros al año en créditos, y goza de un mejor estado financiero que el del Banco Mundial. El BEI no concede financiación general a un Estado, sino que cofinancia proyectos concretos, de manera parcial y subsidiaria.El BEI emplea a unos 1.000 expertos europeos en finanzas.
 • 欧州投資銀行(おうしゅうとうしぎんこう)とは、欧州連合(EU)のバランスのとれた発展に寄与し、域内における経済・社会の結合を強化させることを目的として活動する融資機関。英語表記の頭文字をとって、EIB(英:European Investment Bank)と略される。1958年発効のローマ条約によって設立された。本部はルクセンブルクのキルヒベルク地区におかれている。
 • Die Europäische Investitionsbank (kurz EIB) hat seit ihrer Gründerzeit (1958) die Aufgabe, mit eigenen Kapitalmitteln „zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der Union beizutragen“ (Art. 309 Abs. 1 AEUV) und betreibt auf diese Weise „Wirtschaftspolitik durch Kreditvergabe“; die EIB ist auch außerhalb der EU tätig.Rechtsgrundlage für ihre Tätigkeit ist gem. Art. 308 Satz 3 AEUV das Protokoll über die Satzung der EIB vom 25. März 1957, zuletzt geändert durch den Vertrag von Lissabon.Die EIB, mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet (s. Art. 28 Satzung), ist kein Organ der Europäischen Union, „sie steht als finanzielle Sondereinrichtung neben den Organen“ und ist somit nicht an Weisungen von Kommission oder dem Parlament gebunden, sie konsultiert diese jedoch. Zusammen mit dem Europäischen Investitionsfonds bildet sie die 2000 gegründete EIB-Gruppe. Kapitaleigner der EIB sind die Mitgliedstaaten der EU.Das gezeichnete Kapital der EIB beläuft sich auf 242 Milliarden Euro. Von diesem Betrag sind satzungsmäßig mindestens 5 % eingezahlt. Ihre Mittel beschafft sich die EIB über Anleihen an den Kreditmärkten.
dbpedia-owl:formationYear
 • 1958-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:leaderFunction
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 97092 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11509 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 70 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108269442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2007-11-26 (xsd:date)
 • 2007-11-27 (xsd:date)
prop-fr:couleurBoîte
 • 3399 (xsd:integer)
prop-fr:création
 • 1958 (xsd:integer)
prop-fr:date
 • 0001-01-01 (xsd:date)
prop-fr:dirigeant
 • Werner Hoyer
prop-fr:entête
 • entete union-europeenne
prop-fr:géolocalisation
 • Europe/Luxembourg
prop-fr:id
 • Le Groupe BEI
 • Simpere17/07/07
 • Statuts
prop-fr:jour
 • 17 (xsd:integer)
prop-fr:langue
prop-fr:latitude
 • 49.620080 (xsd:double)
prop-fr:longitude
 • 6.137517 (xsd:double)
prop-fr:mois
 • juillet
 • mars
prop-fr:nom
 • Banque européenne d'investissement
 • Simpere
prop-fr:prénom
 • Anne-Sophie
prop-fr:périodique
 • Amis de la Terre
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Kirchberg
prop-fr:titre
 • BEI : l'Europe mine l'Afrique
 • Le Groupe BEI
 • Statuts
 • La BEI prête à financer des projets soupçonnés d’irrégularités ?
prop-fr:titreDirigeant
 • Président
prop-fr:type
 • Institution financière de l'Union européenne
prop-fr:url
 • http://www.bei.org/about/group/index.htm
 • http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/BEI_-_L_Europe_mine_l_Afrique-2.pdf
 • http://www.amisdelaterre.org/La-BEI-prete-a-financer-des.html
 • http://www.bei.org/attachments/general/statute/eib_statute_2007_fr.pdf
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Banque européenne d'investissement
dcterms:subject
georss:point
 • 49.6200804 6.1375165
rdf:type
rdfs:comment
 • La Banque européenne d'investissement ou BEI (en anglais European Investment Bank, en allemand Europäische Investitionsbank) est l'institution financière des États membres de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne.
 • Avrupa Yatırım Bankası, AB üyelerince oluşturulan banka 1958'de Roma Anlaşması ile kurulmuştur. AB'nin mali kuruluşudur, tüzel kişidir. Ortak projelerin finansmanını sağlar.
 • 유럽 투자 은행(European Investment Bank, EIB)은 1958년 1월에 당시의 유럽 경제 공동체(EEC)의 금융기관으로 설립되었으며, 독일, 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등 6개국으로 시작된 유럽연합의 금융기관이다. 지역 내의 경제적 격차 해소, 균형발전 등을 위해 원조와 대부 사업을 하며, 본부는 벨기에 브뤼셀에 있다.
 • O Banco Europeu de Investimento (BEI), é instrumento financeira da União Europeia. Foi criado em 1958, no âmbito do Tratado de Roma e tem a sua sede em Luxemburgo.
 • 欧州投資銀行(おうしゅうとうしぎんこう)とは、欧州連合(EU)のバランスのとれた発展に寄与し、域内における経済・社会の結合を強化させることを目的として活動する融資機関。英語表記の頭文字をとって、EIB(英:European Investment Bank)と略される。1958年発効のローマ条約によって設立された。本部はルクセンブルクのキルヒベルク地区におかれている。
 • Bank Investasi Eropa atau European Investment Bank (the Banque Européenne d'Investissement) adalah merupakan lembaga keuangan Uni Eropa yang didirikan berdasarkan Traktat Roma (1957) untuk menyediakan pembiayaan bagi modal investasi selanjutnya guna pencapaian kebijakan Uni Eropa dalam pembangunan kawasan, jaringan transportasi "Trans Eropa", telekomunikasi dan energi, penelitian, pengembangan dan inovasi, peningkatan dan perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan.
 • Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.ЕИБ является юридическим лицом. Его членами являются государства — члены Сообщества.
 • Evropská investiční banka (anglicky: European Investment Bank) byla vytvořena v roce 1958 na základě Římských smluv jako finanční instituce Evropského hospodářského společenství. Má formu akciové společnosti a jejími členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU. Jejím hlavním účelem je poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank. Půjčuje zpravidla na projekty, jejichž náklady přesahují 25 mil.
 • Europejski Bank Inwestycyjny, EBI (ang. European Investment Bank, fr. Banque Européenne d'Investissement) – instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE.
 • El Banco Europeo de Inversiones (BEI), es el órgano financiero comunitario de la Unión Europea (UE). Fue creado en 1958 en el marco de los Tratados de Roma y su sede está en Luxemburgo.
 • El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució i l'òrgan financer de la Unió Europea (UE). Va ser creat en el marc dels Tractats de Roma l'any 1957 i té la seva seu a la ciutat de Luxemburg, mantenint delegacions en ciutats com Brussel·les, París, Roma, Atenes, Berlín, Lisboa, Londres, Madrid o El Caire. Té per missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori comunitari a través de la integració econòmica i la cohesió social.
 • The European Investment Bank (EIB) is the European Union's nonprofit long-term lending institution established in 1958 under the Treaty of Rome. As a "policy-driven bank" whose shareholders are the member states of the EU, the EIB uses its financing operations to bring about "European integration and social cohesion".
 • De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële instelling van de Europese Unie.
 • La Banca europea per gli investimenti o BEI (Banque européenne d'investissement in lingua francese, European Investment Bank - EIB - nella notazione in inglese) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea creata nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell'Unione.Tali obiettivi sono:lo sviluppo regionalele reti trans-europee di trasportolo sviluppo delle telecomunicazioni e del settore dell'energiala ricerca lo sviluppo e l'innovazionelo sviluppo e la protezione dell'ambientela salute e l'istruzione.Sono membri della BEI, avendone tutti sottoscritto il capitale sociale, gli Stati membri dell'Unione europea (l'Italia oggi vi partecipa per il 16%).Pur muovendosi nell'ambito del sistema normativo comunitario (lo Statuto della Banca è oggetto di uno dei protocolli allegati al Trattato CEE) la BEI è dotata, rispetto alla UE, di autonoma personalità giuridica di diritto internazionale nonché di indipendenza finanziaria, amministrativa e di controllo.Scopo della Banca è quello di sostenere gli obiettivi dell'Unione europea fornendo finanziamenti a lungo termine per specifici progetti di investimento e contribuire in tal modo ad una maggiore integrazione e coesione socio-economica dei paesi membri.
 • Европейската инвестиционна банка е финансова институция на Европейския съюз.Създадена е през 1958 с Римския договор с цел да финансира инвестиционни проекти в подкрепа на целите на ЕС, в частност регионалното развитие, транс-европейската транспортна мрежа, телекомуникации и енергетика, научна дейност, подобрения и иновации, подобряване и съхраняване на околната среда, здраве и образование. Противно на името си, ЕИБ не е инвестиционна банка.
 • Die Europäische Investitionsbank (kurz EIB) hat seit ihrer Gründerzeit (1958) die Aufgabe, mit eigenen Kapitalmitteln „zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der Union beizutragen“ (Art. 309 Abs. 1 AEUV) und betreibt auf diese Weise „Wirtschaftspolitik durch Kreditvergabe“; die EIB ist auch außerhalb der EU tätig.Rechtsgrundlage für ihre Tätigkeit ist gem. Art. 308 Satz 3 AEUV das Protokoll über die Satzung der EIB vom 25.
rdfs:label
 • Banque européenne d'investissement
 • Avrupa Yatırım Bankası
 • Banc Europeu d'Inversions
 • Banca europea degli investimenti
 • Banco Europeo de Inversiones
 • Banco Europeu de Investimento
 • Bank Investasi Eropa
 • European Investment Bank
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Europese Investeringsbank
 • Europäische Investitionsbank
 • Evropská investiční banka
 • Европейска инвестиционна банка
 • 欧州投資銀行
 • 유럽 투자 은행
 • Европейский инвестиционный банк
owl:sameAs
geo:lat
 • 49.620079 (xsd:float)
geo:long
 • 6.137516 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Banque européenne d'investissement
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:organisations of
is foaf:primaryTopic of