Ein Azeotrop oder azeotropes Gemisch (griechisch a- „nicht“, zeo- „siedend“, tropos „Wendung“, hier im Sinne von „Änderung“) ist eine aus zwei oder mehr chemischen Verbindungen bestehende Flüssigkeit, deren Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat, wie die flüssige Phase. Das Gemisch hat einen konstanten Siedepunkt und lässt sich nicht durch einfache Destillation trennen; es verhält sich also wie ein Reinstoff. Azeotropie ist das Gegenteil von Zeotropie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan distilasi sederhana. Hal ini terjadi karena ketika azeotrop direbus uap memiliki proporsi yang sama dari konstituen sebagai campuran direbus.Karena komposisi mereka tidak berubah dengan distilasi, azeotropes juga disebut (terutama dalam teks-teks yang lebih tua) campuran didih konstan. Kata azeotrop berasal dari kata Yunani ζέειν (mendidih) dan τρόπος (memutar) dikombinasikan dengan awalan α - (tidak) untuk memberikan makna secara keseluruhan, " tidak ada perubahan pada mendidih ".Campuran azeotrop pasang senyawa telah didokumentasikan. Banyak azeotropes dari tiga atau lebih senyawa yang juga dikenal. mereka adalah campuran biner memiliki komposisi yang sama dalam fase cair dan uap dan mendidih pada suhu konstan. Dalam kasus seperti itu tidak mungkin untuk memisahkan komponen dengan distilasi fraksional. Ada dua jenis azeotropes disebut azeotrop didih minimum dan azeotrop didih maksimum. Solusi yang menunjukkan deviasi positif yang lebih besar dari Raoult bentuk hukum minimum azeotrop didih pada komposisi tertentu. Misalnya campuran etanol - air (diperoleh dengan fermentasi gula) pada distilasi fraksional memberikan larutan yang mengandung sekitar 95 % volume etanol. Setelah komposisi ini telah dicapai, cairan dan uap memiliki komposisi yang sama dan tidak ada pemisahan lebih lanjut terjadi . Solusi yang menunjukkan penyimpangan negatif yang besar dari Raoult bentuk hukum maksimum azeotrop didih pada komposisi tertentu . Asam nitrat dan air adalah contoh dari kelas ini azeotrop . Azeotrop ini memiliki komposisi kira-kira , asam nitrat 68 % dan 32 % air dengan massa , dengan titik didih 393,5 K.
 • Ein Azeotrop oder azeotropes Gemisch (griechisch a- „nicht“, zeo- „siedend“, tropos „Wendung“, hier im Sinne von „Änderung“) ist eine aus zwei oder mehr chemischen Verbindungen bestehende Flüssigkeit, deren Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat, wie die flüssige Phase. Das Gemisch hat einen konstanten Siedepunkt und lässt sich nicht durch einfache Destillation trennen; es verhält sich also wie ein Reinstoff. Azeotropie ist das Gegenteil von Zeotropie.
 • Een azeotroop is een (niet-ideaal) mengsel van twee of meer componenten waarvan de dampfase dezelfde samenstelling heeft als de vloeistoffase. Hierdoor is het niet mogelijk in één destillatiekolom een mengsel zuiverder te krijgen dan de azeotroop.In onderstaande figuur zijn van drie mengsels de T,x-diagrammen weergegeven. Het ideale mengsel van A, B vertoont geen azeotroop en heeft een damp- en vloeistoflijn die van het ene kookpunt naar het andere kookpunt lopen. Het mengsel C, D heeft een minimum azeotroop, het kookpunt van azeotrope mengsel is lager dan de kookpunten van de afzonderlijke componenten. Het mengsel E, F heeft een maximum azeotroop, het kookpunt van azeotrope mengsel is hoger dan de kookpunten van de afzonderlijke componenten.Vaak is de azeotroop gevoelig voor druk, dat wil zeggen de positie is niet constant bij veranderende druk. Het is dan mogelijk door twee kolommen met verschillende druk het mengsel toch te scheiden.De drukafhankelijkheid hangt samen met het feit dat het kookpunt van een vloeistof gelijk is aan het punt waarin de dampdruk van de vloeistof gelijk is aan de luchtdruk op de vloeistof. Voor een azeotroop betekent dit dat de gezamenlijke dampdruk gelijk moet zijn aan de druk op de vloeistof. Bij een hogere luchtdruk is een hogere temperatuur nodig om de dampdruk te leveren die gelijk is aan die hogere luchtdruk. Omdat het niet vaak voorkomt dat de dampdruk van twee vloeistoffen op gelijke wijze met de temperatuur verandert, zal de kooktemperatuur bij een andere druk doorgaans ook een andere samenstelling geven van de vloeistof en damp.Een andere oplossing is het toevoegen van een extra component die de azeotroop opheft. Zo’n component wordt een entrainer genoemd.De voorbeeldopstellingen hieronder geven weer hoe een azeotroop mengsel A,B gescheiden kan worden. In de eerste afbeelding heerst in destillatiekolom 1 een andere druk dan in destillatiekolom 2, hierdoor kan een azeotroop verplaatsen. In het tweede voorbeeld wordt component C toegevoegd die samen met A wordt gescheiden van B in de eerste kolom en in de tweede kolom worden A en C van elkaar gescheiden. Component C wordt via een recycle teruggeleid naar de eerste kolom.Wanneer ook met deze twee methoden geen scheiding te verkrijgen is, kan extractie nog als scheidingsmethode worden toegepast.Azeotrope mengsels zijn bijvoorbeeld belangrijk bij Koudemiddellen. Omdat chloor-fluor-koolwaterstoffen niet meer toegepast mogen worden wegens hun invloed op de ozonlaag, moet men ter vervanging naar mengsels van fluor-koolwaterstoffen grijpen met dezelfde eigenschappen. Azeotrope mengsels zijn dan interessant, omdat zij condenseren en verdampen alsof ze een zuivere stof zijn in plaats van een mengsel.
 • Una mescla azeotròpica és la resultant d'una barreja de líquids volàtils que a una pressió determinada té un punt d'ebullició constant, i el vapor resultant de la qual té la mateixa composició que el líquid.Algunes barreges de líquids quan estan en una determinada proporció presenten la particularitat que, al bullir, el vapor format té la mateixa composició que el líquid, és a dir els components de la mescla es troben en la mateixa proporció tant en el líquid com en el vapor, aquestes barreges s'anomenen mescles azeotròpiques o azeòtrops.Com que la composició del líquid roman constant, el seu punt d'ebullició no varia. Així, a diferiència del que ocorre a una mescla corrent (en que el vapor va enriquint-se en el component més volàtil i, per tant, també va variant el seu punt d'ebullició), les mescles azeotròpiques es comporten com si es tractés d'una sola substància.
 • 불변 끓음 혼합물이란 혼합물임에도 불구하고 끓는점이 하나로 일정한 혼합물을 의미한다. 불변 끓음 혼합물이 생성되면 혼합물을 증류를 통해서는 완전하게 분리해 낼 수 없다. 예를 들어, 조성이 물 4%, 에탄올 96%인 혼합물은 78.17°C에서 일정한 끓는점을 가지며, 이 상태에서 증류를 통해서 더 이상의 물을 분리해 내는 것은 불가능하다. 에탄올은 아세토니트릴, 벤젠, 이황화 탄소, 클로로폼, 아세트산 에틸, 헥세인, 톨루엔, 물 등과 불변끓음 혼합물을 생성한다.
 • 共沸(きょうふつ)とは液体の混合物が沸騰する際に液相と気相が同じ組成になる現象である。このような混合物を共沸混合物(きょうふつこんごうぶつ)という。通常の液体混合物は沸騰するにしたがって組成が変化し、沸騰する温度が徐々に上昇していくが、共沸混合物の場合は組成が変わらず沸点も一定のままである。このことから定沸点混合物(ていふってんこんごうぶつ、constant boiling mixture, CBM)ともいう。例えば水(沸点100°C)とエタノール(沸点78.3°C)の混合物が沸騰する際、エタノールの濃度が低ければ気相におけるエタノール濃度は液相のそれより高い。ところが、エタノールの濃度が96%(重量%、以下同じ)に達すると共沸混合物となり、気相のエタノール濃度も同じく96%となる。よって蒸留によって水-エタノール混合物のエタノール濃度を96%以上に濃縮することはできない(なお、この組成の酒は、スピリタスとして市販されている)。水-エタノール共沸混合物の沸点は78.2°Cで、水およびエタノール単体の沸点より低い。このような共沸混合物の沸点を極小共沸点という。一方、水と塩化水素(沸点 −80°C)の混合物は塩化水素20%の濃度で共沸混合物となり、その沸点は109°Cであるので、これを極大共沸点という。水-エタノールや水-塩化水素の共沸混合物は液相が溶け合っており均一共沸混合物という。水と有機溶媒のように完全には溶け合わない組み合わせでも共沸混合物となることがあり、これを不均一共沸混合物という。
 • Азеотропная смесь — смесь двух или более жидкостей, состав которой не меняется при кипении, то есть смесь с равенством составов равновесных жидкой и паровой фаз. Например, азеотропная смесь воды и этилового спирта содержит 95,57% C2H5OH и кипит при температуре 78,15 °C. Этим объясняется принятая промышленная концентрация этилового спирта 96%: это азеотропная смесь и дальнейшей перегонкой её нельзя разделить на фракции. Температура кипения для азеотропной смеси может быть как меньше (положительные азеотропы), так и больше (отрицательные азеотропы) температуры кипения низкокипящего компонента.При изменении давления изменяется не только температура кипения, но и состав азеотропной смеси, этим они отличаются от чистых жидкостей.Для разделения азеотропных смесей используют различные технологии: Удаление одного из компонентов за счёт адсорбции на твёрдом пористом материале. Разделение на пористых мембранах Первапорация на непористых мембранах Перегонка при давлении, отличном от атмосферного, в частности - под вакуумом, см. выше. Перегонка с дополнительным компонентом, с созданием тройного (или более) азеотропа↑
 • Ацеотропът (или ацеотропна смес) е смес от (летливи) компоненти, която не може да се раздели чрез дестилация. Причината за това е, че течността (сместа) и парите, намиращи се в равновесие с нея, имат еднакъв състав. Типичен пример е сместа етанол+вода, която има ацеотроп при около 95,6 масови процента етанол. Ацеотропните смеси имат характерна температура на кипене Тац, която е или по-висока или по-ниска от температурата на кипене на кой да е от компонентите. В зависимост от поведението на системите в P-x-y и T-x-y диаграмите, те се делят на системи с минимум в налягането(максимум в температурата), (напр. азотна киселина+вода, 69% азотна киселина, Тац=120°C )максиумум в налягането(минимум в температурата), (напр. етанол+вода, 95,6% етанол, Тац=78,2°C)Причината за образуването на ацеотропни смеси са големите отклонения на парциалните налягания на компонентите от закона на Раул (неидеалното поведение). Смесите на компоненти близки по характер и свойства (например смес от алкани и пр.) обикновено са идеални и не образуват ацеотропи.При разделяне на смес от етанол и вода чрез дестилация/ректификация, максималната концентрация на етанола, която може да се достигне на върха на колоната, е тази на ацеотропа. По-нататъшно разделяне на компонентите е възможно само със специални методи, например: сушене с безводен меден сулфат, ( калциев оксид, калциев дихлорид), дестилация с две колони при различни налягания, ацеотропна дестилация и други.
 • Un azeotropo (dal greco: α-: non ζέειν:bollire τρόπος:cambiamento, ovvero bollire immutato), o miscela azeotropica è una miscela di due o più liquidi che non variano la propria composizione per semplice distillazione.
 • Azeótropo é uma mistura de duas ou mais substâncias que, a uma certa composição, possui um ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura, não podendo, por isso, seus componentes serem separados por processo de destilação simples.
 • Un azeótropo (o mezcla azeotrópica) es una mezcla líquida de dos o más compuestos químicos que hierven a temperatura constante y que se comportan como si estuviesen formadas por un solo componente.Un azeótropo, puede hervir a una temperatura superior, intermedia o inferior a la de los constituyentes de la mezcla, permaneciendo el líquido con la misma composición inicial, al igual que el vapor, por lo que no es posible separarlos por destilación simple o por extracción líquido-vapor utilizando líquidos iónicos como el cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio.El azeótropo que hierve a una temperatura máxima se llama azeótropo de ebullición máxima y el que lo hace a una temperatura mínima se llama azeótropo de ebullición mínima, los sistemas azeotrópicos de ebullición mínima son más frecuentes que los de ebullición máxima.Un ejemplo es la mezcla de etanol y agua, que forma un azeótropo para una concentración del 96% en peso de alcohol, que hierve a una temperatura de 78,2 °C. Con una destilación simple se obtiene un alcohol con esta concentración (título), pero para conseguir un compuesto más puro se necesita utilizar recursos especiales como una destilación azeotrópica.
 • Az azeotrópos elegy kettő vagy több folyadék (vagy vegyület) olyan elegye, amely desztillációval nem választható szét alkotórészeire. Mivel a forraláskor keletkező gőz összetétele megegyezik a folyadék összetételével, a desztilláció szempontjából az elegy úgy viselkedik, mintha tiszta komponens lenne. Az azeotróp elegyek egyik példája a 96%-os alkohol, amelyből a vizet nem lehet desztillációval szétválasztani, mert ez az elegy azeotróp.Az elnevezés a görög nyelvből származik, „ζέειν” (forr) és „τρόπος” (változik) összetétel elé az α- (nem) került és így alakult ki a szó végleges jelentése: „forralásra nem változik”
 • Mieszanina azeotropowa (azeotrop) – ciekła mieszanina (roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych, która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest taki sam. Gdy mówimy o azeotropie w kontekście wykresu fazowego, parametry takie określamy nazwą punktu azeotropowego.Proporcje molowe (stężenie) związków chemicznych obecnych w parze nasyconej, powstającej w trakcie parowania mieszaniny azeotropowej, są takie, jak w samej cieczy. Oznacza to, że po skropleniu pary znad mieszaniny azeotropowej uzyskuje się ciecz o takim samym składzie chemicznym, jak wyjściowa mieszanina, co uniemożliwia jej rozdzielenie przez destylację, a nawet rektyfikację.Mieszaniny azeotropowe rozdziela się zazwyczaj przez ekstrakcję, sorpcję lub poprzez dodanie do układu jeszcze jednego związku chemicznego, który tworzy azeotrop z jednym ze składników wcześniejszej mieszaniny i umożliwia dzięki temu wydestylowanie potrzebnego składnika.Klasycznym przykładem azeotropu jest spirytus rektyfikowany, czyli mieszanina wody z etanolem o stężeniu alkoholu (zależnie od temperatury i ciśnienia) od 95,5% do 97,5%. Aby uzyskać prawie czysty etanol, do azeotropu można dodać benzen i kontynuować rektyfikację. Pozwala to uzyskać roztwór etanolu zawierający około 99,8% alkoholu i niewielkie ilości benzenu. Obecnie, ze względu na toksyczność benzenu, tej metody już się nie stosuje. Zamiast niej stosowana jest destylacja pod ciśnieniem dwóch atmosfer, gdyż pod tym ciśnieniem etanol nie tworzy z wodą azeotropu.
 • An azeotrope (/əˈziːətroʊp/ ə-ZEE-ə-trohp or /ˈeɪziətroʊp/ AY-zee-ə-trohp) is a mixture of two or more liquids whose components cannot be altered by simple distillation. This happens because, when an azeotrope is boiled, the vapor has the same proportions of constituents as the unboiled mixture.Because their composition is unchanged by distillation, azeotropes are also called (especially in older texts) constant boiling mixtures. The word azeotrope is derived from the Greek words ζέειν (boil) and τρόπος (turning) combined with the prefix α- (no) to give the overall meaning, "no change on boiling".Azeotropic mixtures of pairs of compounds have been documented, and many azeotropes of three or more compounds are also known. They are binary mixtures having the same composition in liquid and vapour phase and boil at a constant temperature. In such a case it is not possible to separate the components by fractional distillation. There are two types of azeotropes: minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. A solution that shows greater positive deviation from Raoult's law forms a minimum boiling azeotrope at a specific composition. For example an ethanol-water mixture (obtained by fermentation of sugars) on fractional distillation gives a solution containing approximately 95% by volume of ethanol. Once this composition has been achieved, the liquid and vapour have the same composition, and no further separation occurs. A solution that shows large negative deviation from Raoult's law forms a maximum boiling azeotrope at a specific composition. Nitric acid and water is an example of this class of azeotrope. This azeotrope has an approximate composition of 68% nitric acid and 32% water by mass, with a boiling point of 393.5 K.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 372935 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96136719 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Ein Azeotrop oder azeotropes Gemisch (griechisch a- „nicht“, zeo- „siedend“, tropos „Wendung“, hier im Sinne von „Änderung“) ist eine aus zwei oder mehr chemischen Verbindungen bestehende Flüssigkeit, deren Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat, wie die flüssige Phase. Das Gemisch hat einen konstanten Siedepunkt und lässt sich nicht durch einfache Destillation trennen; es verhält sich also wie ein Reinstoff. Azeotropie ist das Gegenteil von Zeotropie.
 • 불변 끓음 혼합물이란 혼합물임에도 불구하고 끓는점이 하나로 일정한 혼합물을 의미한다. 불변 끓음 혼합물이 생성되면 혼합물을 증류를 통해서는 완전하게 분리해 낼 수 없다. 예를 들어, 조성이 물 4%, 에탄올 96%인 혼합물은 78.17°C에서 일정한 끓는점을 가지며, 이 상태에서 증류를 통해서 더 이상의 물을 분리해 내는 것은 불가능하다. 에탄올은 아세토니트릴, 벤젠, 이황화 탄소, 클로로폼, 아세트산 에틸, 헥세인, 톨루엔, 물 등과 불변끓음 혼합물을 생성한다.
 • 共沸(きょうふつ)とは液体の混合物が沸騰する際に液相と気相が同じ組成になる現象である。このような混合物を共沸混合物(きょうふつこんごうぶつ)という。通常の液体混合物は沸騰するにしたがって組成が変化し、沸騰する温度が徐々に上昇していくが、共沸混合物の場合は組成が変わらず沸点も一定のままである。このことから定沸点混合物(ていふってんこんごうぶつ、constant boiling mixture, CBM)ともいう。例えば水(沸点100°C)とエタノール(沸点78.3°C)の混合物が沸騰する際、エタノールの濃度が低ければ気相におけるエタノール濃度は液相のそれより高い。ところが、エタノールの濃度が96%(重量%、以下同じ)に達すると共沸混合物となり、気相のエタノール濃度も同じく96%となる。よって蒸留によって水-エタノール混合物のエタノール濃度を96%以上に濃縮することはできない(なお、この組成の酒は、スピリタスとして市販されている)。水-エタノール共沸混合物の沸点は78.2°Cで、水およびエタノール単体の沸点より低い。このような共沸混合物の沸点を極小共沸点という。一方、水と塩化水素(沸点 −80°C)の混合物は塩化水素20%の濃度で共沸混合物となり、その沸点は109°Cであるので、これを極大共沸点という。水-エタノールや水-塩化水素の共沸混合物は液相が溶け合っており均一共沸混合物という。水と有機溶媒のように完全には溶け合わない組み合わせでも共沸混合物となることがあり、これを不均一共沸混合物という。
 • Un azeotropo (dal greco: α-: non ζέειν:bollire τρόπος:cambiamento, ovvero bollire immutato), o miscela azeotropica è una miscela di due o più liquidi che non variano la propria composizione per semplice distillazione.
 • Azeótropo é uma mistura de duas ou mais substâncias que, a uma certa composição, possui um ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura, não podendo, por isso, seus componentes serem separados por processo de destilação simples.
 • Un azeótropo (o mezcla azeotrópica) es una mezcla líquida de dos o más compuestos químicos que hierven a temperatura constante y que se comportan como si estuviesen formadas por un solo componente.Un azeótropo, puede hervir a una temperatura superior, intermedia o inferior a la de los constituyentes de la mezcla, permaneciendo el líquido con la misma composición inicial, al igual que el vapor, por lo que no es posible separarlos por destilación simple o por extracción líquido-vapor utilizando líquidos iónicos como el cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio.El azeótropo que hierve a una temperatura máxima se llama azeótropo de ebullición máxima y el que lo hace a una temperatura mínima se llama azeótropo de ebullición mínima, los sistemas azeotrópicos de ebullición mínima son más frecuentes que los de ebullición máxima.Un ejemplo es la mezcla de etanol y agua, que forma un azeótropo para una concentración del 96% en peso de alcohol, que hierve a una temperatura de 78,2 °C.
 • Азеотропная смесь — смесь двух или более жидкостей, состав которой не меняется при кипении, то есть смесь с равенством составов равновесных жидкой и паровой фаз. Например, азеотропная смесь воды и этилового спирта содержит 95,57% C2H5OH и кипит при температуре 78,15 °C. Этим объясняется принятая промышленная концентрация этилового спирта 96%: это азеотропная смесь и дальнейшей перегонкой её нельзя разделить на фракции.
 • Azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan distilasi sederhana. Hal ini terjadi karena ketika azeotrop direbus uap memiliki proporsi yang sama dari konstituen sebagai campuran direbus.Karena komposisi mereka tidak berubah dengan distilasi, azeotropes juga disebut (terutama dalam teks-teks yang lebih tua) campuran didih konstan.
 • An azeotrope (/əˈziːətroʊp/ ə-ZEE-ə-trohp or /ˈeɪziətroʊp/ AY-zee-ə-trohp) is a mixture of two or more liquids whose components cannot be altered by simple distillation. This happens because, when an azeotrope is boiled, the vapor has the same proportions of constituents as the unboiled mixture.Because their composition is unchanged by distillation, azeotropes are also called (especially in older texts) constant boiling mixtures.
 • Az azeotrópos elegy kettő vagy több folyadék (vagy vegyület) olyan elegye, amely desztillációval nem választható szét alkotórészeire. Mivel a forraláskor keletkező gőz összetétele megegyezik a folyadék összetételével, a desztilláció szempontjából az elegy úgy viselkedik, mintha tiszta komponens lenne.
 • Een azeotroop is een (niet-ideaal) mengsel van twee of meer componenten waarvan de dampfase dezelfde samenstelling heeft als de vloeistoffase. Hierdoor is het niet mogelijk in één destillatiekolom een mengsel zuiverder te krijgen dan de azeotroop.In onderstaande figuur zijn van drie mengsels de T,x-diagrammen weergegeven. Het ideale mengsel van A, B vertoont geen azeotroop en heeft een damp- en vloeistoflijn die van het ene kookpunt naar het andere kookpunt lopen.
 • Mieszanina azeotropowa (azeotrop) – ciekła mieszanina (roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych, która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest taki sam. Gdy mówimy o azeotropie w kontekście wykresu fazowego, parametry takie określamy nazwą punktu azeotropowego.Proporcje molowe (stężenie) związków chemicznych obecnych w parze nasyconej, powstającej w trakcie parowania mieszaniny azeotropowej, są takie, jak w samej cieczy.
 • Una mescla azeotròpica és la resultant d'una barreja de líquids volàtils que a una pressió determinada té un punt d'ebullició constant, i el vapor resultant de la qual té la mateixa composició que el líquid.Algunes barreges de líquids quan estan en una determinada proporció presenten la particularitat que, al bullir, el vapor format té la mateixa composició que el líquid, és a dir els components de la mescla es troben en la mateixa proporció tant en el líquid com en el vapor, aquestes barreges s'anomenen mescles azeotròpiques o azeòtrops.Com que la composició del líquid roman constant, el seu punt d'ebullició no varia.
 • Ацеотропът (или ацеотропна смес) е смес от (летливи) компоненти, която не може да се раздели чрез дестилация. Причината за това е, че течността (сместа) и парите, намиращи се в равновесие с нея, имат еднакъв състав. Типичен пример е сместа етанол+вода, която има ацеотроп при около 95,6 масови процента етанол. Ацеотропните смеси имат характерна температура на кипене Тац, която е или по-висока или по-ниска от температурата на кипене на кой да е от компонентите.
rdfs:label
 • Azéotrope
 • Azeotroop
 • Azeotrop
 • Azeotrop
 • Azeotrop
 • Azeotrope
 • Azeotropo
 • Azeotrópos elegy
 • Azeótropo
 • Azeótropo
 • Mescla azeotròpica
 • Азеотропная смесь
 • Ацеотроп
 • 共沸
 • 불변 끓음 혼합물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of