L'austénite est une solution solide de carbone dans l'allotrope γ du fer, qui est stable entre 911°C et 1 392°C.Cet allotrope a une structure cristallographique cubique à faces centrées, notation Strukturbericht A1, qui permet une grande solubilité du carbone (jusque 2,1 % massique à 1 147°C).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'austénite est une solution solide de carbone dans l'allotrope γ du fer, qui est stable entre 911°C et 1 392°C.Cet allotrope a une structure cristallographique cubique à faces centrées, notation Strukturbericht A1, qui permet une grande solubilité du carbone (jusque 2,1 % massique à 1 147°C). Le fer γ est paramagnétique (on entend par là qu'il quitte le domaine de ferromagnétisme du fer à basse température – TTc=723°C – et rentre dans le domaine paramagnétique).Le nom d'austénite vient de William Chandler Roberts-Austen, métallurgiste connu pour ses recherches sur les propriétés physiques des métaux et de leurs alliages.
 • L'austenita és una forma d'ordenament diferent dels àtoms de ferro i carboni. Aquesta és la forma estable del ferro pur a temperatures que oscil·len entre els 900 a 1400 °C. Aquesta format per una dissolució sòlida del carboni de ferro, fet que suposa un percentatge màxim de C del 2%. És dúctil, tova i tenaç. És la forma cúbica centrada en les cares (FCC) del ferro. També se'l coneix com austerita. Admet el tremp, però no és ferromagnètica, a diferència de la ferrita. L'estructura cristal·lina de l'austenita és del tipus cúbica, de cares centrades, on es dilueixen en solució sòlida els àtoms de carboni en els intersticis, fins a un màxim tal com ho mostra el diagrama de fase Fe-C. Aquesta estructura permet una millor difusió amb el carboni, accelerant així el procés de carburació de l'acer. La solubilitat màxima és només del 1,67%. Cal recordar que, per definició, els acers contenen menys de 1,67% de carboni i poden tenir dissolt el carboni completament a altes temperatures. L'austenita no és estable a temperatura ambient excepte en acers fortament aliats com alguns inoxidables. L'austenita és tova i dúctil i, en general, la majoria de les operacions de forja i laminat d'acers s'efectua a aproximadament els 1.100 °C, quan la fase austenítica és estable.
 • Austenit – składnik strukturalny stopów żelazo-węgiel, roztwór stały jednego lub więcej pierwiastków w Feγ. Jego nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego metalurga Williama Ch. Robertsa-Austena (1843–1902).
 • Аустенит (γ-фаза) — высокотемпературная гранецентрированная модификация железа и его сплавов.В углеродистых сталях аустенит — это твёрдый раствор внедрения, в котором атомы углерода входят внутрь элементарной ячейки γ-железа во время конечной термообработки. В сталях, содержащих другие металлы (кроме железа, легированные стали), атомы металлов замещают атомы железа в кристаллической решетке и возникает твердый раствор замещения. В чистом железе существует в интервале температур 910—1401 °C; в углеродистых сталях аустенит существует при температурах не ниже 723 °C. Фаза названа в честь сэра Уильяма Чандлера Робертс-Остина (англ. William Chandler Roberts-Austen, 1843—1902).В легированных сталях аустенит может существовать и при гораздо более низких температурах. Такие элементы, как никель стабилизируют аустенитную фазу. Нержавеющие стали, такие как 08Х18Н10Т или AISI 304, AISI 316 и т.д. относятся к аустенитному классу. Присутствие никеля в количестве 8—10% приводит к тому, что аустенитная фаза сохраняется и при комнатной температуре. Мартенситно-стареющие нержавеющие стали типа 08Х15Н2ДТ или Ph 17-4 могут содержать некоторое количество остаточного аустенита. Оптическая металлография во многих случаях не позволяет выявить присутствие аустенита, расположенного, как правило, по границам мартенситных пакетов. Основными способами определения количества остаточного аустенита являются рентгеноструктурный анализ и просвечивающая электронная микроскопия.
 • Аустенита (или гама фаза на желязото) е металическа не-магнитна алотропна форма на желязото. Аустенита съществува над критичната евтектоидна температура от 730 градуса по Целзий; различните сплави на стоманата имат различни евтектоидни температури. Аустенита носи името на Уилиям Чандлър Робъртс-Аустен (1843-1902 г.).
 • Austenite, also known as gamma phase iron (γ-Fe), is a metallic, non-magnetic allotrope of iron or a solid solution of iron, with an alloying element. In plain-carbon steel, austenite exists above the critical eutectoid temperature of 1,000 K (1,340 °F; 730 °C); other alloys of steel have different eutectoid temperatures. It is named after Sir William Chandler Roberts-Austen (1843–1902).
 • A austenita (português brasileiro) ou austenite (português europeu) (ou ferro na fase γ) é uma fase sólida não magnética constituída de ferro na estrutura CFC. O ferro possui a propriedade de transformar-se da estrutura CCC (cúbico de corpo centrado, caracteristica da ferrita-α) para a estrutura CFC (cúbico de face centrada, caracteristica principal da austenita-γ). A transformação de cúbico de corpo centrado para cúbico de face centrado pode ocorrer a várias temperaturas, temperaturas as quais são determinadas pelos elementos presentes na liga metalica em questão, por exemplo essa transformação ocorre a 912°C (1185K) para o ferro puro e a 727°C (1000K) para o aço carbono eutetóide (perlita), ver ligas metálicas. A austenita é o ponto de partida para vários tratamentos térmicos nas ligas de ferro, pois partindo da austenita é possivel a transformação da liga em vários microconstituintes, como por exemplo a têmpera que consiste na transformação da austenita em martensita por meio de um rápido resfriamento da peça tratada termicamente. A fase foi denominada em homenagem a um metalúrgico inglês, sir William Chandler Roberts-Austen (1843-1902).
 • 오스테나이트(Austenite)는 면심 입방 격자 결정을 가진 철으로, 철 합금의 경우를 포함한다. 감마철은 퀴리 온도보다 높은 온도에서 존재하기는 하지만, 합금을 이용한 연구 결과 상온에서 오스테나이트가 안정하게 존재하더라도 반자성이 된다는 것이 밝혀졌다.
 • Az ausztenit vagy gamma-vas (γ-Fe) az anyagtudományban használt fogalom a vasnak lapközepes köbös szerkezetű kristályára. Az ausztenit az acélnak is fontos alkotórésze, szöveteleme.
 • La austenita, también conocida como acero gamma (γ) es una forma de ordenamiento específica de los átomos de hierro y carbono. Esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan entre los 900ºC a 1400ºC. Está formado por una disolución sólida del carbono en hierro, lo que supone un porcentaje máximo de C del 2,11% (este valor debe tomarse como referencia, ya que el porcentaje real varía en función de otros elementos de aleación presentes en el acero). La austenita es dúctil, blanda y tenaz.Es la forma cúbica centrada en las caras (FCC) del hierro. También se le conoce como austerita. La estructura cristalina de la austenita es del tipo cúbica, de caras centradas, en donde se diluyen en solución sólida los átomos de carbono en los intersticios, hasta un máximo tal como lo muestra el diagrama de fase Fe-C. Esta estructura permite una mejor difusión con el carbono, acelerando así el proceso de carburación del acero. La solubilidad máxima es sólo del 2.11%. Hay que recordar que por definición los aceros son aquellas alecaciones del diagrama Fe-Fe3C en las que, a la suficiente temperatura, todo el carbono queda disuelto en hierro γ. Por ello el porcentaje máximo de carbono en un acero, para ser considerado como tal es del 2.11%.La austenita no es estable a temperatura ambiente excepto en aceros fuertemente aleados, como algunos inoxidables. La austenita es blanda y dúctil y, en general, la mayoría de las operaciones de forja y laminado de aceros se efectúa a aproximadamente los 1100 ºC, cuando la fase austenítica es estable.Finalmente, a diferencia de la ferrita, la austenita no es ferromagnética a ninguna temperatura.La austenita recibe su nombre de sir William Chandler Roberts-Austen, metalúrgico inglés. Roberts-Austen, que murió en Londres en 1902 a la edad de 59 años, estudió impurezas en metales puros. Su investigación y mejoras procesales fueron utilizadas en una variedad de usos y afectaron extensamente al mundo industrializado.
 • Austenit je tuhý roztok uhlíku v železe γ. Je to nemagnetická fáze slitiny uhlík–železo. Jeho krystaly jsou světle šedé barvy, měkké, houževnaté a tvárné. Krystalová mřížka austenitu má plošně středěnou strukturu. To znamená, že v základní krystalické buňce může být s osmi atomy železa v rozích krychle až šest atomů uhlíku uprostřed plochy každé stěny. Celkem jsou v elementární buňce čtyři atomy (rohové jsou společné pro osm buněk a atomy uprostřed stěn pro dvě buňky). Tato struktura se v Pearsonově systému označuje jako cF4 a v systému označovaném "strukturbericht" jako A1.V uhlíkových a nízkolegovaných ocelích se vyskytuje austenitická struktura jen nad eutektodní teplotou 727 °C a do teploty 1496 °C. Při této teplotě je barva oceli višňovočervená. Pouze v některých vysokolegovaných ocelích, legovaných zejména niklem a manganem, je přítomna austenitická struktura i při normálních teplotách, tyto oceli se pak nazývají austenitické oceli.Pojmenovaný je podle anglického metalurga Roberta Austena.
 • Austeniet is een structuur van staal (ijzer) waarbij de atomen volgens het kubisch vlakgecentreerde atoomrooster zijn gestapeld. Deze structuur komt bij ongelegeerde staalsoorten alleen voor boven een temperatuur van 727°C (gebied 05 in de tabel).In austeniet kan maximaal 2,11% koolstof oplossen; deze maximale hoeveelheid koolstof kan alleen op een temperatuur van 1148°C worden opgelost.Bij het afkoelen van austeniet met meer dan 0,02% koolstof tot onder 727°C ontstaat bij snelle afkoeling martensiet (in de orde van ca. 200-400 graden per seconde) en bij trage afkoeling perliet (een samenstelling bestaande uit ferriet en cementiet).Austeniet is microscopisch slecht van ferriet te onderscheiden, maar ferriet vertoont ferrimagnetisme en austeniet is paramagnetisch, in de volksmond 'niet-magnetisch'.Austeniet heeft een hogere ductiliteit maar een lagere hardheid dan ferriet of martensiet. Dit volgt uit het kristalrooster.Legeringselementen zijn van invloed. Nikkel stabiliseert austeniet. Chroom daarentegen stabiliseert ferriet of martensiet. Daarom bestaat roestvast staal niet enkel uit chroom, maar ook uit nikkel.
 • Östentit çeliğin bir fazıdır. Demir karbon diyagramında 912 °C ile 1394 °C arasındaki yüzey merkezli kübik yapıdaki faza verilen isimdir. Metalurji alanında uzmanlaşmış bir bilim adamı olan William Chandler Roberts-Austen’in ismi verilmiştir.
 • オーステナイト(austenite)は、純鉄または鉄と炭素の固溶体のうち、比較的高温で析出する相である。γFe、γ鉄(ガンマてつ)ともいう。イギリスの冶金学者ロバーツ・オーステン(Sir William Chandler Roberts-Austen)によって発見された。オーステナイトという名称は、彼の名前から由来している。1気圧、鉄の純度100%の場合には、911℃~1392℃の温度領域にある。
 • L'austenite è una soluzione solida primaria di tipo interstiziale di carbonio nel ferro γ (il quale presenta un reticolo cubico a facce centrate o "CFC").L'austenite è stabile solo ad alta temperatura (sopra i 723 °C) fino al punto di fusione (1495 °C con un tenore in peso di carbonio dello 0,17%), non ha proprietà magnetiche e può contenere al massimo il 2,06% in peso di carbonio alla temperatura di 1148 °C.A seconda della modalità di raffreddamento, l'austenite si trasforma in perlite, bainite o martensite. Questa trasformazione ha un'importanza chiave nella tempra dell'acciaio.La presenza nella soluzione solida, oltre al ferro e al carbonio, di altri metalli in lega (detti "elementi gammageni") modifica la temperatura minima per ottenere l'austenite. Il molibdeno, il cromo e il silicio tendono a innalzarla, mentre il manganese e il nichel tendono ad abbassarla.Nel caso di alcuni acciai inossidabili, detti acciai inossidabili austenitici, l'austenite è stabile a temperatura ambiente.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 393919 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110799675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'austénite est une solution solide de carbone dans l'allotrope γ du fer, qui est stable entre 911°C et 1 392°C.Cet allotrope a une structure cristallographique cubique à faces centrées, notation Strukturbericht A1, qui permet une grande solubilité du carbone (jusque 2,1 % massique à 1 147°C).
 • Austenit – składnik strukturalny stopów żelazo-węgiel, roztwór stały jednego lub więcej pierwiastków w Feγ. Jego nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego metalurga Williama Ch. Robertsa-Austena (1843–1902).
 • Аустенита (или гама фаза на желязото) е металическа не-магнитна алотропна форма на желязото. Аустенита съществува над критичната евтектоидна температура от 730 градуса по Целзий; различните сплави на стоманата имат различни евтектоидни температури. Аустенита носи името на Уилиям Чандлър Робъртс-Аустен (1843-1902 г.).
 • Austenite, also known as gamma phase iron (γ-Fe), is a metallic, non-magnetic allotrope of iron or a solid solution of iron, with an alloying element. In plain-carbon steel, austenite exists above the critical eutectoid temperature of 1,000 K (1,340 °F; 730 °C); other alloys of steel have different eutectoid temperatures. It is named after Sir William Chandler Roberts-Austen (1843–1902).
 • 오스테나이트(Austenite)는 면심 입방 격자 결정을 가진 철으로, 철 합금의 경우를 포함한다. 감마철은 퀴리 온도보다 높은 온도에서 존재하기는 하지만, 합금을 이용한 연구 결과 상온에서 오스테나이트가 안정하게 존재하더라도 반자성이 된다는 것이 밝혀졌다.
 • Az ausztenit vagy gamma-vas (γ-Fe) az anyagtudományban használt fogalom a vasnak lapközepes köbös szerkezetű kristályára. Az ausztenit az acélnak is fontos alkotórésze, szöveteleme.
 • Östentit çeliğin bir fazıdır. Demir karbon diyagramında 912 °C ile 1394 °C arasındaki yüzey merkezli kübik yapıdaki faza verilen isimdir. Metalurji alanında uzmanlaşmış bir bilim adamı olan William Chandler Roberts-Austen’in ismi verilmiştir.
 • オーステナイト(austenite)は、純鉄または鉄と炭素の固溶体のうち、比較的高温で析出する相である。γFe、γ鉄(ガンマてつ)ともいう。イギリスの冶金学者ロバーツ・オーステン(Sir William Chandler Roberts-Austen)によって発見された。オーステナイトという名称は、彼の名前から由来している。1気圧、鉄の純度100%の場合には、911℃~1392℃の温度領域にある。
 • Austenit je tuhý roztok uhlíku v železe γ. Je to nemagnetická fáze slitiny uhlík–železo. Jeho krystaly jsou světle šedé barvy, měkké, houževnaté a tvárné. Krystalová mřížka austenitu má plošně středěnou strukturu. To znamená, že v základní krystalické buňce může být s osmi atomy železa v rozích krychle až šest atomů uhlíku uprostřed plochy každé stěny. Celkem jsou v elementární buňce čtyři atomy (rohové jsou společné pro osm buněk a atomy uprostřed stěn pro dvě buňky).
 • La austenita, también conocida como acero gamma (γ) es una forma de ordenamiento específica de los átomos de hierro y carbono. Esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan entre los 900ºC a 1400ºC. Está formado por una disolución sólida del carbono en hierro, lo que supone un porcentaje máximo de C del 2,11% (este valor debe tomarse como referencia, ya que el porcentaje real varía en función de otros elementos de aleación presentes en el acero).
 • L'austenita és una forma d'ordenament diferent dels àtoms de ferro i carboni. Aquesta és la forma estable del ferro pur a temperatures que oscil·len entre els 900 a 1400 °C. Aquesta format per una dissolució sòlida del carboni de ferro, fet que suposa un percentatge màxim de C del 2%. És dúctil, tova i tenaç. És la forma cúbica centrada en les cares (FCC) del ferro. També se'l coneix com austerita. Admet el tremp, però no és ferromagnètica, a diferència de la ferrita.
 • A austenita (português brasileiro) ou austenite (português europeu) (ou ferro na fase γ) é uma fase sólida não magnética constituída de ferro na estrutura CFC. O ferro possui a propriedade de transformar-se da estrutura CCC (cúbico de corpo centrado, caracteristica da ferrita-α) para a estrutura CFC (cúbico de face centrada, caracteristica principal da austenita-γ).
 • Austeniet is een structuur van staal (ijzer) waarbij de atomen volgens het kubisch vlakgecentreerde atoomrooster zijn gestapeld.
 • L'austenite è una soluzione solida primaria di tipo interstiziale di carbonio nel ferro γ (il quale presenta un reticolo cubico a facce centrate o "CFC").L'austenite è stabile solo ad alta temperatura (sopra i 723 °C) fino al punto di fusione (1495 °C con un tenore in peso di carbonio dello 0,17%), non ha proprietà magnetiche e può contenere al massimo il 2,06% in peso di carbonio alla temperatura di 1148 °C.A seconda della modalità di raffreddamento, l'austenite si trasforma in perlite, bainite o martensite.
 • Аустенит (γ-фаза) — высокотемпературная гранецентрированная модификация железа и его сплавов.В углеродистых сталях аустенит — это твёрдый раствор внедрения, в котором атомы углерода входят внутрь элементарной ячейки γ-железа во время конечной термообработки. В сталях, содержащих другие металлы (кроме железа, легированные стали), атомы металлов замещают атомы железа в кристаллической решетке и возникает твердый раствор замещения.
rdfs:label
 • Austénite
 • Austeniet
 • Austenit
 • Austenit
 • Austenit
 • Austenita
 • Austenita
 • Austenita
 • Austenite
 • Austenite
 • Ausztenit
 • Östenit
 • Аустенит
 • Аустенит
 • オーステナイト
 • 오스테나이트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of