August Schleicher (19 février 1821 – 6 décembre 1868) était un linguiste allemand. Son œuvre majeure est Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, où il tente de reconstituer l'indo-européen commun. Il caractérisa le rameau anglo-frison des langues germaniques occidentales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • August Schleicher (19 février 1821 – 6 décembre 1868) était un linguiste allemand. Son œuvre majeure est Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, où il tente de reconstituer l'indo-européen commun. Il caractérisa le rameau anglo-frison des langues germaniques occidentales.
 • August Schleicher, d. 19 Şubat 1821 Meiningen - ö. 6 Aralık 1868 Jena. Kendisi Alman dilbilimciydi; karşılaştırmalı dil araştırmalarında “Stammbaum” Teorisi’nin (Soyağacı kuramı) kurucusudur ve Franz Bopp ile birlikte Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin (Indogermanistik) öncüleridir.August Schleicher, Hint-Avrupa dil ailesindeki dillerin ilişkilerini araştırmıştır. Dilbilimi, Doğa Bilimleri’nin alanı olarak görmüştür. Dili, yaşamın doğal bir parçası olarak tanımlamıştır ve değişimi ise biyolojik yapıdaki gelişimler gibi, evrimin meşruluğu altında görmüştür.Araştırma sonuçlarının temelinde, Ağustos 1853'te Hint-Avrupa dillerinin kökenini ilk defa, dilbilimin ve biyolojinin tarihinde (örneğin Charles Darwin'in) yayımlanan “Soyağacı teorisiyle” resmetmiştir.Hint-Avrupa dillerinin karşılaştırmalı dilbilgisinin ele alındığı (1861) “Compendium” isimli eser, August Schleicher’in temel eseri olarak görülmektedir.
 • August Schleicher (Meiningen, ducat de Saxe-Meiningen, 1821- Jena, 1868) fou un lingüista alemany. La seva obra més gran fou "Compendi de gramàtica comparativa de les llengües indoeuropees" en el qual intentà reconstruir la llengua protoindoeuropea.August Schleicher nasqué a Meiningen (ducat de Saxe-Meiningen, sud-oest de Weimar a la Selva de Turíngia. Començà la seva carrera estudiant teologia i indoeuropeu, especialment llengües eslaves. Influït per Hegel, elaborà la teoria que la idioma és un organisme, amb períodes de desenvolupament, maduresa, i decadència. El 1850 Schleicher acabà un estudi monogràfic on descriví sistemàticament les llengües d'Europa, Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht (Les llengües d'Europa en una perspectiva sistemàtica). Explícitament representà les llengües com a organismes perfectament naturals que es podrien descriure de la manera més adequada manllevant termes de la biologia, com per exemple gènere, espècie i varietat. Schleicher reivindicà que ell mateix havia estat convençut de la descendència i competició natural de les llengües abans d'haver llegit l'obra de Darwin "L'origen de les espècies". Inventà una classificació de les llengües que s'assemblava a la taxonomia botànica, formant grups de llengües relacionades i distribuint-los en un arbre genealògic. El seu model, la Stammbaumtheorie (teoria de l'arbre), fou un avanç cabdal en l'estudi de les llengües indoeuropees. Per mostrar com degué ser l'indoeuropeu creà un conte curt, la faula d'Schleicher, amb exemples de les paraules i els elements culturals coneguts. Primer presentà una representació gràfica d'un Stammbaum en uns articles publicats el 1853. Quan publicà el seu Deutsche Sprache (La llengua alemanya) (1860) havia començat a emprar diagrames d'arbre per a il·lustrar una nissaga lingüística. Hom reconeix Schleicher com el primer lingüista que representà l'evolució lingüística amb el model d'un arbre (diagrama arbori o dendriforme). Malgrat això, la major part de les idees de Darwin simplement se superposaren als trets fonamentals de l'anterior teoria de Schleicher del projecte d'evolució, que deriva de l'obra d'autors del Romanticisme alemany i l'idealisme, sobretot Humboldt i Hegel. August Schleicher morí de tuberculosi als 47 anys a Jena.
 • アウグスト・シュライヒャー(August Schleicher, 1821年2月19日 マイニンゲン - 1868年12月6日 イェーナ)はドイツの言語学者。印欧語族の比較文法を大成し、以後の言語学に大きな影響を残した。
 • Август Шлайхер (на немски.: August Schleicher) е немски езиковед, лингвист поддържащ т.нар. естественонаучен възглед за езика. Големият му труд, Компендиум на компаративната граматика на индоевропейските езици, е опит да се реконструира праиндоевропейският език.Август Шлайхер е роден в Майнинген, като започва кариерата си изучавайки теология и Индоевропейски, особено славянски езици. Повлиян от Хегел, той измисля теорията, че езикът е организъм с периоди на развитие, зрялост, упадък. През 1850 Шлайхер завършва монография, систематично описваща езиците в Европа, наречена "Езиците в Европа през погледа на една систематична перспектива". Той явно представя езика като предимно естествен организъм, който може съвсем обичайно да бъде описан чрез термините на биологията - ген, видове и т. н. Дори твърдял, че вярва в естествените възход и съревнование на езиците още преди да е чел Дарвин. Изобретява система на езиците, която представлявала ботаническа таксономия, трасираща групите отделни езици и организирайки ги в генеалогично дърво. Неговият модел, Теория на семейното дърво, е бил от основно значение за развитието на изучаването на европейските езици. С цел да представи как индоевропейския би могъл да изглежда, съставил кратка история, наречена Шлайхерова приказка, за да илюстрира едновременно думите и познатата култура. Така че Шлайхер е признат за това, че първи е показал езиковото развитие чрез дървовидна структура.
 • August Schleicher (19 February 1821 – 6 December 1868) was a German linguist. His great work was A Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-European Languages, in which he attempted to reconstruct the Proto-Indo-European language. To show how Indo-European might have looked he created a short tale, Schleicher's fable, to exemplify the reconstructed vocabulary and aspects of Indo-European society inferred from it.
 • August Schleicher (Meiningen, 9 Februari 1821 - Jena, 6 Desember 1868) adalah seorang ahli bahasa dari Jerman. Ia terutama terkenal dengan karyanya Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, di mana ia merekonstruksi bahasa Proto-Indo-Eropa dan memperkenalkan ilmu perbandingan bahasa.
 • August Schleicher (Meiningen, 19 febbraio 1821 – Jena, 6 dicembre 1868) è stato un linguista tedesco. La sua opera principale, Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen (Compendio della grammatica comparativa delle lingue indoeuropee, 1861-1862) ha rappresentato una delle pietre miliari della linguistica indoeuropea.Fu il primo a proporre il modello ad albero genealogico che individuava ed esemplificava le parentele fra lingue e gruppi linguistici e la loro appartenenza ad una determinata famiglia.
 • А́вгуст Шле́йхер (нем. August Schleicher; 19 февраля 1821 — 6 декабря 1868) — немецкий языковед.
 • August Schleicher (Meiningen, 19 de febrero de 1821 - Jena, 6 de diciembre de 1868) fue un lingüista alemán. Su trabajo más importante fue Compendio de la gramática comparativa de los idiomas indoeuropeos, en el cual intenta reconstruir el idioma protoindoeuropeo
 • August Schleicher (Meiningen, 19 februari 1821 – Jena, 6 december 1868) was een Duits taalkundige. Zijn hoofdwerk was Een compendium van de vergelijkende grammatica van de Indo-Europese talen.Schleicher werd geboren in in het voormalige hertogdom Saksen-Meiningen. Hij begon zijn carrière met theologie en Indo-Europees te studeren, met een nadruk op de Slavische talen. Onder invloed van Hegel formuleerde hij een theorie, die stelde dat een taal een organisme is, met perioden van ontwikkeling, rijpheid en verval.In 1850 voltooide Schleicher een werk dat de talen van Europa beschreef: Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht ("De talen van Europa in systematisch overzicht"). Hij stelde talen expliciet voor als perfect natuurlijke organismes, die het best beschreven konden worden aan de hand van biologische termen, zoals genus, soort en variëteit. Hij ontwierp een systeem van taalclassificatie, gelijkaardig aan de botanische toxonomie, door verwante talen onder te brengen in stambomen. Zijn model, de zogenaamde stamboomtheorie, was een grote stap in de ontwikkeling van de Indo-Europese taalwetenschap. Om aan te tonen hoe het Proto-Indo-Europees, maar ook de Proto-Indo-Europese cultuur, eruit gezien kon hebben, schreef hij een klein verhaaltje, de fabel van Schleicher. Zijn stamboom publiceerde hij voor het eerst grafisch in artikels in het jaar 1853. Hij wordt als de pionier op zijn vakgebied gezien.In Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft beweerde Schleicher dat hijzelf al overtuigd was van de natuurlijke afstamming van talen en de wedijver van talen, voordat hij Charles Darwins Origin of Species gelezen had. De Duitse wetenschapper Wilhelm von Humboldt had al eerder een koppeling tussen evolutieleer en de ontwikkeling van taal gelegd, maar niet met de evolutieleer van Darwin. Een taal doorging volgens Schleicher dezelfde fasen als in de evolutie. In het begin was het een eenvoudige taal met een eenvoudige grammatica en later werd deze taal steeds complexer. Als een taal te complex wordt, sterft het uit. Hij zag de talen van de hottentotten (Khoikhoi) als talen die op het punt stonden om uit te sterven, vanwege de grammaticale complexiteit van deze taal. De Duitse schrijver Hermann Hesse noemt deze theorie in zijn boek Das Glasperlenspiel.August Schleicher stierf op zevenenveertigjarige leeftijd aan tuberculose.
 • August Schleicher (* 19. Februar 1821 in Meiningen; † 6. Dezember 1868 in Jena) war ein deutscher Sprachwissenschaftler; gilt als Begründer der Stammbaumtheorie in der vergleichenden Sprachforschung und zusammen mit Franz Bopp als Wegbereiter der Indogermanistik.August Schleicher erforschte die Zusammenhänge innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. Die Linguistik sah er als Teil der Naturwissenschaften. Er definierte Sprache als natürlichen Lebensbestandteil, dessen Veränderungen – ähnlich der Entwicklung biologischer Arten – den Gesetzmäßigkeiten der Evolution unterliegen. Auf der Grundlage seiner Forschungsergebnisse zeichnete er im August 1853 den Ursprung der indoeuropäischen Sprachen in einem der ersten „Stammbäume“ nach, die in der Geschichte der Sprachwissenschaft und der Biologie (dort beispielsweise von Charles Darwin) veröffentlicht wurden. Als sein Hauptwerk wird das Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1861) angesehen.
 • August Schleicher (Meiningen, Alemania, 1821eko otsailaren 19a - Jena, Alemania, 1868ko abenduaren 6a) alemaniar hizkuntzalaria izan zen.
 • August Schleicher (19. února 1821 Meiningen – 6. prosince 1868 Jena) byl německý jazykovědec, který je spolu s Franzem Boppem považován za průkopníka indoevropeistiky.
 • 아우구스트 슐라이허 (August Schleicher, 1821년 2월 19일 - 1868년 12월 6일)는 인도유럽어족과 슬라브어를 연구한 언어학자이다.독일 마이닝겐(Meiningen)에서 태어났다. 1840년 가을 라이프치히 대학에 등록하여 신학을 공부하다가 1841년 튀빙겐 대학으로 옮겨 신학, 철학, 셈어를 공부했다. 2년후 신학을 그만두고 본 대학에 등록해, 라센(Christian Lassen)과 함께 동방 언어를, 디츠(Friedrich Diez)과 함께 독일어 방언을 공부하였다.예나에서 사망했다.
 • August Schleicher (ur. 19 lutego 1821 w Meiningen – zm. 6 grudnia 1868) - niemiecki językoznawca. Jego najważniejszym dziełem było Kompendium gramatyki języka prainodeuropejskiego, próbował zrekonstruować ten wymarły język. W ramach językoznawstwa wyróżnił języki izolujące (którym w przyrodzie odpowiadają kryształy), języki aglutynacyjne (rośliny) oraz języki fleksyjne (zwierzęta). Te ostatnie uważał za najlepiej rozwinięte formy językowe.Stworzył również teorię drzewa genealogicznego, w ramach której dowiódł, iż wszystkie języki rodzą się w wyniku dyferencjacji, co prowadzi do powstania rodzin językowych. Oddziaływanie na siebie języków prowadzi do wyodrębnienia się samodzielnych języków. Z praindoeuropejskiego wyróżnił dwie grupy językowe: słowiańsko-niemiecki prajęzyk oraz język ario-grecko-italo-celtycki, z których wyłoniły się języki narodowe.Jest autorem opowiadania Owca i konie, napisanego w języku praindoeuropejskim.
 • August Schleicher (Meiningen, na Turíngia, 19 de fevereiro de 1821 — Jena, 6 de dezembro de 1868, antes de completar 48 anos) era um lingüista alemão.Estudou teologia, filosofia e línguas orientais na Universidade de Leipzig e Tübingen, tendo se especializado em lingüística na Universidade de Bonn. Obteve seu doutoramento em 1846, e passou a lecionar em Praga e, a partir de 1857, em Jena. Em suas aulas, o foco de seus ensinos era a gramática comparativa das línguas indo-européias.
dbpedia-owl:bnfId
 • 13524889m
dbpedia-owl:sudocId
 • 050328425
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 64164510
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2595734 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17805 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 121 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108474333 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1993 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Karl-Heinz Best
 • Liba Taub
prop-fr:bnf
 • 13524889m
prop-fr:dateDeDécès
 • 1868-12-06 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1821-02-19 (xsd:date)
prop-fr:journal
 • British Journal for the History of Science
 • Glottometrics
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • August Schleicher
prop-fr:nom
 • August Schleicher
 • August Schleicher
prop-fr:numéro
 • 13 (xsd:integer)
 • 26 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 73 (xsd:integer)
 • 171 (xsd:integer)
prop-fr:principauxIntérêts
prop-fr:région
 • Linguiste occidental
prop-fr:sudoc
 • 50328425 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Evolutionary Ideas and „Empirical“ Methods: The Analogy Between Language and Species in the Works of Lyell and Schleicher
 • August Schleicher
prop-fr:traditionLinguistique
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 64164510 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-80-113306
prop-fr:œuvresPrincipales
 • Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • August Schleicher (19 février 1821 – 6 décembre 1868) était un linguiste allemand. Son œuvre majeure est Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, où il tente de reconstituer l'indo-européen commun. Il caractérisa le rameau anglo-frison des langues germaniques occidentales.
 • アウグスト・シュライヒャー(August Schleicher, 1821年2月19日 マイニンゲン - 1868年12月6日 イェーナ)はドイツの言語学者。印欧語族の比較文法を大成し、以後の言語学に大きな影響を残した。
 • August Schleicher (19 February 1821 – 6 December 1868) was a German linguist. His great work was A Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-European Languages, in which he attempted to reconstruct the Proto-Indo-European language. To show how Indo-European might have looked he created a short tale, Schleicher's fable, to exemplify the reconstructed vocabulary and aspects of Indo-European society inferred from it.
 • August Schleicher (Meiningen, 9 Februari 1821 - Jena, 6 Desember 1868) adalah seorang ahli bahasa dari Jerman. Ia terutama terkenal dengan karyanya Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, di mana ia merekonstruksi bahasa Proto-Indo-Eropa dan memperkenalkan ilmu perbandingan bahasa.
 • А́вгуст Шле́йхер (нем. August Schleicher; 19 февраля 1821 — 6 декабря 1868) — немецкий языковед.
 • August Schleicher (Meiningen, 19 de febrero de 1821 - Jena, 6 de diciembre de 1868) fue un lingüista alemán. Su trabajo más importante fue Compendio de la gramática comparativa de los idiomas indoeuropeos, en el cual intenta reconstruir el idioma protoindoeuropeo
 • August Schleicher (Meiningen, Alemania, 1821eko otsailaren 19a - Jena, Alemania, 1868ko abenduaren 6a) alemaniar hizkuntzalaria izan zen.
 • August Schleicher (19. února 1821 Meiningen – 6. prosince 1868 Jena) byl německý jazykovědec, který je spolu s Franzem Boppem považován za průkopníka indoevropeistiky.
 • 아우구스트 슐라이허 (August Schleicher, 1821년 2월 19일 - 1868년 12월 6일)는 인도유럽어족과 슬라브어를 연구한 언어학자이다.독일 마이닝겐(Meiningen)에서 태어났다. 1840년 가을 라이프치히 대학에 등록하여 신학을 공부하다가 1841년 튀빙겐 대학으로 옮겨 신학, 철학, 셈어를 공부했다. 2년후 신학을 그만두고 본 대학에 등록해, 라센(Christian Lassen)과 함께 동방 언어를, 디츠(Friedrich Diez)과 함께 독일어 방언을 공부하였다.예나에서 사망했다.
 • August Schleicher (Meiningen, na Turíngia, 19 de fevereiro de 1821 — Jena, 6 de dezembro de 1868, antes de completar 48 anos) era um lingüista alemão.Estudou teologia, filosofia e línguas orientais na Universidade de Leipzig e Tübingen, tendo se especializado em lingüística na Universidade de Bonn. Obteve seu doutoramento em 1846, e passou a lecionar em Praga e, a partir de 1857, em Jena. Em suas aulas, o foco de seus ensinos era a gramática comparativa das línguas indo-européias.
 • August Schleicher (ur. 19 lutego 1821 w Meiningen – zm. 6 grudnia 1868) - niemiecki językoznawca. Jego najważniejszym dziełem było Kompendium gramatyki języka prainodeuropejskiego, próbował zrekonstruować ten wymarły język. W ramach językoznawstwa wyróżnił języki izolujące (którym w przyrodzie odpowiadają kryształy), języki aglutynacyjne (rośliny) oraz języki fleksyjne (zwierzęta).
 • August Schleicher, d. 19 Şubat 1821 Meiningen - ö. 6 Aralık 1868 Jena. Kendisi Alman dilbilimciydi; karşılaştırmalı dil araştırmalarında “Stammbaum” Teorisi’nin (Soyağacı kuramı) kurucusudur ve Franz Bopp ile birlikte Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin (Indogermanistik) öncüleridir.August Schleicher, Hint-Avrupa dil ailesindeki dillerin ilişkilerini araştırmıştır. Dilbilimi, Doğa Bilimleri’nin alanı olarak görmüştür.
 • August Schleicher (Meiningen, ducat de Saxe-Meiningen, 1821- Jena, 1868) fou un lingüista alemany. La seva obra més gran fou "Compendi de gramàtica comparativa de les llengües indoeuropees" en el qual intentà reconstruir la llengua protoindoeuropea.August Schleicher nasqué a Meiningen (ducat de Saxe-Meiningen, sud-oest de Weimar a la Selva de Turíngia. Començà la seva carrera estudiant teologia i indoeuropeu, especialment llengües eslaves.
 • Август Шлайхер (на немски.: August Schleicher) е немски езиковед, лингвист поддържащ т.нар. естественонаучен възглед за езика. Големият му труд, Компендиум на компаративната граматика на индоевропейските езици, е опит да се реконструира праиндоевропейският език.Август Шлайхер е роден в Майнинген, като започва кариерата си изучавайки теология и Индоевропейски, особено славянски езици. Повлиян от Хегел, той измисля теорията, че езикът е организъм с периоди на развитие, зрялост, упадък.
 • August Schleicher (Meiningen, 19 febbraio 1821 – Jena, 6 dicembre 1868) è stato un linguista tedesco.
 • August Schleicher (Meiningen, 19 februari 1821 – Jena, 6 december 1868) was een Duits taalkundige. Zijn hoofdwerk was Een compendium van de vergelijkende grammatica van de Indo-Europese talen.Schleicher werd geboren in in het voormalige hertogdom Saksen-Meiningen. Hij begon zijn carrière met theologie en Indo-Europees te studeren, met een nadruk op de Slavische talen.
 • August Schleicher (* 19. Februar 1821 in Meiningen; † 6. Dezember 1868 in Jena) war ein deutscher Sprachwissenschaftler; gilt als Begründer der Stammbaumtheorie in der vergleichenden Sprachforschung und zusammen mit Franz Bopp als Wegbereiter der Indogermanistik.August Schleicher erforschte die Zusammenhänge innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. Die Linguistik sah er als Teil der Naturwissenschaften.
rdfs:label
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • August Schleicher
 • Август Шлайхер
 • Шлейхер, Август
 • アウグスト・シュライヒャー
 • 아우구스트 슐라이허
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • August Schleicher
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of