L’arménien est une langue qui constitue à elle seule un groupe indépendant au sein de la famille des langues indo-européennes, en tant que seule langue agglutinante de cette famille. L’arménien classique (ou Grabar) a été écrit à partir du Ve siècle et véhicule une riche littérature théologique, historique, poétique, mystique et épique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’arménien est une langue qui constitue à elle seule un groupe indépendant au sein de la famille des langues indo-européennes, en tant que seule langue agglutinante de cette famille. L’arménien classique (ou Grabar) a été écrit à partir du Ve siècle et véhicule une riche littérature théologique, historique, poétique, mystique et épique. Aujourd'hui coexistent l’arménien oriental, langue officielle de la république d'Arménie, parlée par les habitants de l'Arménie et par les communautés arméniennes d'Iran et de Russie, et l’arménien occidental, parlé par la diaspora arménienne. Le nombre total de locuteurs est évalué à plus de sept millions dont un peu plus de trois millions en Arménie.L'arménien présente des ressemblances avec le grec ancien (nombreux parallèles étymologiques, utilisation de l'augment, traitement particulier des laryngales de l'indo-européen), comme l'a souligné le linguiste français Antoine Meillet. D'autre part, les consonnes du proto-arménien ont connu la première mutation consonantique (loi de Grimm), ce qui le rapproche plus des langues germaniques pour sa physionomie phonologique.Au cours de son histoire, il a emprunté de nombreux mots au persan, puis au grec au VIe siècle, au turc à partir du XIe siècle, au français à l'âge des croisades, puis à l'époque moderne, au latin entre le XVIe et le XVIIIe siècle et au russe à l’époque moderne.L'arménien s'écrit au moyen d'un alphabet spécifique créé au Ve siècle. L'orthographe est, la plupart du temps, conforme à la prononciation et la prononciation est toujours conforme à l'orthographe.
 • Bahasa Armenia adalah sebuah bahasa Indo-Eropa yang dipertuturkan di sekitar pegunungan Kaukasus, terutama di Republik Armenia oleh bangsa Armenia. Bahasa ini merupakan cabang tersendiri dari rumpun bahasa Indo-Eropa, tanpa bahasa kerabat yang lain. Meskipun bahasa ini banyak mengandung kata-kata warisan dari bahasa Proto Indo-Eropa, tetapi fonologi dan sintaksisnya banyak terpengaruh bahasa-bahasa tetangganya di Kaukasus dan juga bahasa Turki, sehingga bahasa ini juga mengandung fonem-fonem eksplosif ejektif. Selain itu dari segi kosakata, bahasa ini banyak dipengaruhi bahasa Parsi, sebuah bahasa Indo-Eropa pula.
 • アルメニア語(アルメニアご、Հայերեն /Hayeren)は、カフカス(コーカサス)地方の一国アルメニアの公用語。言語学的にはインドヨーロッパ語族に分類され、この言語だけで独立した一語派を形成している。表記には独自のアルメニア文字が用いられる。
 • Арменският е индоевропейски език, говорен в Кавказ (предимно в Република Армения) и сред част от арменците в арменската диаспора. Той съставлява самостоен клон в семейството на индоевропейските езици и няма живи близкородствени езици. Много учени смятат, че той е родствен на мъртвите фригийски език, тракийски език и дакийски език. От днес съществуващите езици, гръцкият изглежда най-близък на арменския, макар че последният съдържа и много заемки от персийски език, който също е индоевропейски език.Фонологията на арменския език е богата на съгласни съчетания по начина на учленяване: преградни и търкави (фрикативни). Преградните в зависимост от звуковия си състав се делят на три групи: преградно-звучни, беззвучни и придихателно беззвучни. Класическият арменски език се отличава от много индоевропейски езици по това, че съдържа шест африкати. Някой езиковеди считат, че тези африкати са произлезли под влияние на кавказките езици, а други са на мнение, че те са продукт на историческото развитие на самия арменски. Исторически погледнато арменският език се развива в 2 етапа: устен и писмен. Писменият етап се разделя на 3 периода: Древноарменски („Крапар“, т.е. „писмен“ език) или класически период, 5 – 11 век.Средноарменски период, 12 – 16 век.Новоарменски (съвремен арменски) период, от 17 век до наши дни. Той е разделен на два варианта: Източноарменски литературен вариант и Западноарменски литературен вариант.Източноноарменският литературен вариант на езика е създаден въз основа на Араратския диалект или въз основа на диалектите от групата „ум“ (от формите на спрежение на сегашното и минало несъвършеното време на глаголите в изявително наклонение). При изграждането му важна роля са изиграли някои учебни заведения, от които по-значителни са Астраханското училище (1810 г.),Лазаревският институт в Москва (1815 г.) и Нерсисянското училище в Тбилиси (1824 г.). Източноарменският език е държавен език на Арменската република. Западноарменският литературен вариант на езика възниква въз основа на диалекта на Константинопол или въз основа на диалектите от групата „гъ“ (от формите на сегашното и миналото несъвършено времена на изявителното наклонение). Той се оформя от 12 век и при изграждането му важна роля изиграват западноарменските културни центрове в Константинопол, Смирна, Венеция и Виена. Западноарменският литературен вариант на езика се отличава от източноарменския вариант по различните звукови стойности на някои съгласни от системата на арменската азбука, с разлики в склоненията, местоименията, членообразуването, речниковия състав и др. Тези различия не пречат на говорещите различни варианти да се разбират по между си. След арменския геноцид числото на ползващите Западноарменския литературен вариант в Турция се съкращава драстично, но в Цариград продължават да функционират множество арменски училища и други институции, свързани с местната арменска общност.Първа класификация на разговорния арменски език е направил Степанос Сюнеци (8 век). Неговата класификация се основава на географския принцип. Той разграничава 1 централен диалект и 7 перифрийните диалекти: корчайски, тайски, хутски, Четвърта Армения, сперски, сюникски и арцахски.Има сведения за арменските диалекти и благодарение на изследванията на Фр. Риволи и И. Шредер, направени през 17 - 18 в. Те регистрират множество диалектни думи, така и дават сведения за агулиския, джулфинския, тбилиския, карабахския, малоазийския и ванския диалекти. Съгласно съвременната арменска диалектология, разговорният вариант на арменският език е представен от около 50 диалекта, които се разделят на източни („ум“) и западни („гъ“). Източноарменските диалекти са говорими предимно в Република Армения, Иран и Индия. Историческа база за развитието на западните арменски диалекти е била Византия, а по-късно – Турция.Арменският език се изписва със специфична арменска азбука, създадена от св. Месроп Мащоц през 406 г.
 • Die armenische Sprache (armenisch: Հայերեն / Hajeren) ist ein Zweig der indogermanischen Sprachen.Man unterscheidet drei Sprachformen des Armenischen: Altarmenisch (Գրաբար – auch Grabar genannt), das seit dem 5. Jahrhundert in Schriftzeugnissen vorliegt. Als Literatursprache wurde es bis ins 19. Jahrhundert hinein genutzt und im kirchlichen Bereich ist es auch noch heute in Gebrauch (z. B. im Gottesdienst). In dieser Sprache wurde eine reichhaltige Literatur zu theologischen Themen, geschichtlichen Ereignissen, Poesie und Epik überliefert. Ostarmenisch (Արևելյան հայերեն – Areweljan Hajeren), die Amtssprache der Republik Armenien und der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach, die auch von der armenischen Gemeinschaft im Iran, in Georgien, Russland und in der ehemaligen UdSSR im Allgemeinen gesprochen wird. Westarmenisch (Արևմտեան հայերէն – Arewmtjan Hajeren), das ursprünglich in Anatolien beheimatet war, wird nach dem Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich noch von vielen Armeniern in der Diaspora gesprochen, vor allem im Libanon und den Vereinigten Staaten.Das Armenische hat im Wortschatz Ähnlichkeiten mit dem Griechischen (viele Parallelen bei etymologischen Wurzeln), weswegen eine engere Verwandtschaft innerhalb der Indogermanischen Sprachen angenommen wird (siehe dazu auch Balkanindogermanisch). Das Armenische enthält daneben auch sehr viele Lehnwörter aus iranischen Sprachen (Parthisch, Mittelpersisch, Persisch).
 • Az örmény nyelv (örményül: հայերեն լեզու, IPA [hajɛɹɛn lɛzu] – hayeren lezu) az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágába tartozó nyelv, amelyet elsősorban Örményországban, Grúziában és az örmény diaszpórában beszélnek. Közelebbi rokonságban az indoiráni nyelvekkel áll, kezdetben közéjük is sorolták, majd 1875-ben H. Hübschmann bizonyította be a nyelvcsaládon belüli önállóságát. A nyelv kialakulásában jelentős szerepet játszott az i. e. 2. évezred végén a hettita nyelv. Magában a nyelv megnevezésében a hayeren szó a hettita Ḫai̯aša tartományra és a ḫai̯ népre utal, végződése az óhettita genitivus, accusativus vagy nominativus–accusativus ragnak felel meg.A nyelvet ma megközelítőleg 6,7 millió ember beszéli, ebből 2,8 millió lakik a mai Örményországban.Az örmény nyelv ma már három elkülönülő nyelvre oszlik, mindhárom önálló irodalmi nyelvvel rendelkezik. Az örményországi örmény, az általánosan ismert nyelvi norma. A keleti-örmény nyelv amelyet a Szovjetunió hajdani államaiban, Iránban és az Egyesült Államokban beszélnek. A nyugati-örmény nyelv a diaszpórában élő örménység nyelve, amit európai államokban (így Magyarországon is), arab országokban, Törökországban, Izraelben, Észak- illetve Dél-Amerikában beszélnek.
 • Het Armeens (Հայերեն, Hayerēn) is de Indo-Europese taal die in Armenië door de overgrote meerderheid van de bevolking gesproken wordt. De taal wordt ongeveer door 6 miljoen mensen gesproken, niet alleen in Armenië, maar ook in Nagorno-Karabach en de Armeense Diaspora, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten.Het Armeens heeft een eigen alfabet, ontwikkeld door St. Mesrop Masjtots. Het vormt een zelfstandige tak van de Indo-Europese taalfamilie en is de enige nog levende van drie verwante talen uit de oudheid. De andere twee, het Thracisch en het Frygisch, zijn verdwenen onder de druk van het Grieks of het Latijn.Varianten van het Armeens: Oudarmeens of Klassiek Armeens Nieuw-Armeens Oost-Armeens West-Armeens↑
 • Język ormiański lub armeński (Հայերեն) – język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, stanowi jednak w niej samodzielną gałąź. Obecnie używany jest w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu (De iure: Azerbejdżan), gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi.Obecnie w użyciu są dwa standaryzowane dialekty języka ormiańskiego, różniące się wymową niektórych głosek a także odmianą czasowników i czasami gramatycznymi. Nazwy dialektów pochodzą od miejsca ich powstania: wschodnioormiański (arevelian hayeren-Արևելյան հայերեն) używany na Wyżynie Armeńskiej u podnóży góry Ararat, w tym w obecnej Republice Armenii, zachodnioormiański (arevmtian hayeren-Արևմտյան հայերեն) do rzezi Ormian używany przez Ormian mieszkających w Anatolii, obecnie używany jedynie wśród ormiańskiej diaspory.W liturgii Kościoła ormiańskiego używany jest starożytny język ormiański zwany grabar.Ormianie Polscy od XVII wieku, choć nie powszechnie, posługiwali się językiem zachodnioormiańskim (arevmtian hayeren-Արևմտյան հայերեն). Na skutek postępującej polonizacji znajomość języka ormiańskiego niemal zanikła, przetrwała jedynie w kolonii ormiańskiej w Kutach nad Czeremoszem (do II wojny światowej). Do dziś żyje w Polsce kilka osób, które pamiętają używany tam język zachodnioormiański.
 • La lingua armena (nome nativo: հայերեն լեզու, [hɑjɛɹɛn lɛzu], hayeren lezow, comunemente detto hayeren) è una lingua indoeuropea parlata nella regione del Caucaso (in particolare nella Repubblica Armena) e in vari stati del mondo, a seguito della diaspora armena. La letteratura armena incominciò a svilupparsi a partire dal V secolo. La lingua scritta di quel tempo, chiamata grabar (o armeno classico), rimase la lingua della letteratura (pur con significativi cambiamenti) sino al XIX secolo. Nel corso dei secoli, infatti, la lingua parlata si evolse indipendentemente rispetto a quella scritta.
 • Arménština je jazyk arménského národa. Hovoří jím Arméni jak ve své domovině, tak v rozsáhlé diaspoře. Patří mezi satemovou skupinu indoevropských jazyků. Hovoří se jí alespoň od 6. století př. n. l., první dokumenty v klasickém jazyce (grabar) jsou však až z doby po zavedení arménského písma na začátku 5. století zásluhou Mesropa Maštoce. Grabar, který se dodnes používá jako církevní a liturgický jazyk arménských křesťanů, se v průběhu staletí vyvíjel, až vznikl tzv. „laický“ jazyk (ašcharhabar). Když pomineme početné dialekty, existují dnes dvě základní varianty moderní arménštiny, jak literární, tak mluvené: západní větev, užívaná v diasporních komunitách blízkovýchodního původu východní větev, která je oficiálním jazykem Arménské republiky a hovoří se jím i v Íránu a v zemích bývalého SSSR.
 • O arménio (português europeu) ou armênio (português brasileiro) (հայերեն լեզու; AFI: hɑjɛɹɛn lɛzu; transl. hayeren lezow, conhecido comumente apenas como hayeren) é a língua indo-europeia falada pelos armênios, e língua oficial da República da Arménia, localizada na região montanhosa a norte da Mesopotâmia, no sul do Cáucaso e assim como da região de Nagorno-Karabakh (De jure no Azerbaijão). É também amplamente falada pelas comunidades arménias espalhadas ao redor do mundo com a diáspora arménia. O idioma tem seu próprio sistema de escrita, o alfabeto arménio.Os linguistas costumam classificar o arménio como um ramo independente, do tipo analítico-aglutinante, da família linguística indo-europeia; alguns indo-europeístas propuseram que o idioma deveria ser agrupado justamente com o ramo helênico (grego), na chamada hipótese greco-arménia, em combinação com a hipótese greco-ariana.Os primeiros manuscritos que se conservaram remontam ao século IX. O alfabeto arménio foi criado por Mesrob Mashtots (no ano 406) e é constituído por 36 caracteres. O arménio é uma língua rica em consoantes, com predomínio das sibilantes; a acentuação recai naturalmente na última sílaba.A língua falada até ao século XV recebe o nome de arménio antigo ou arménio clássico. O arménio moderno, que ainda se fala na atualidade, subdivide-se numa grande variedade de dialectos, mas existe uma língua unificada derivada do dialeto Tarón - que possui todas as características de uma moderna língua de cultura. É a língua oficial da Arménia e do enclave de Nagorno-Karabakh e falada em comunidades emigrantes em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos e na Argentina.
 • Армя́нский язы́к (հայերեն, (hɑjɛɾɛ́n)) — язык армян относящийся к индоевропейской семье языков, обычно выделяемый в отдельную подгруппу. Наибольшую родственность проявляет с греческим языком, вместе с рядом вымерших ныне языков — фригийским, фракийскими, дакийским и пеонийским объединяется в палеобалканскую языковую семью.Среди индоевропейских языков является одним из древнеписьменных. Современный армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 406 году н. э. В настоящее время представлен западноармянским и восточноармянским вариантами. В течение своей долгой истории, будучи ветвью индоевропейского языка, армянский в дальнейшем соприкасался с разными индоевропейскими и неиндоевропейскими языками — как живыми, так и ныне мёртвыми, переняв у них и донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые письменные свидетельства. С армянским языком в разное время соприкасались хеттский и иероглифический лувийский, хурритский, урартский, аккадский язык, арамейский, сирийский, парфянский язык, персидский, грузинский, греческий и латинский.Особенно важны эти данные для урартологов, иранистов, картвелистов, которые черпают многие факты истории изучаемых ими языков из армянского.Общее число говорящих по всему миру — около 5,9 — 6,7. млн человек.
 • The Armenian language (հայերեն [hɑjɛˈɾɛn] hayeren) is an Indo-European language spoken by the Armenians. It is the official language of the Republic of Armenia and the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. It has historically been spoken throughout the Armenian Highlands and today is widely spoken in the Armenian diaspora. It is of interest to linguists for its distinctive phonological developments within the Indo-European family of languages.Armenian has its own unique script, the Armenian alphabet, invented in 405–406 AD by the ancient linguist and cleric Mesrop Mashtots.Linguists classify Armenian as an independent branch of the Indo-European language family. Armenian shares a number of major innovations with Greek, and some linguists group these two languages together with Phrygian[citation needed] and the Indo-Iranian family into a higher-level subgroup of Indo-European, which is defined by such shared innovations as the augment. More recently, others have proposed a Balkan grouping including Greek, Armenian, Phrygian, and Albanian.Armenia was a monolingual country no later than by the second century BC. Its language has long literary history, with a fifth-century Bible translation as its oldest surviving text. Its vocabulary has been heavily influenced by Western Middle Iranian languages, particularly Parthian, and to a lesser extent by Greek, Latin, Old French, Persian, Arabic, Turkish, and other languages throughout its history. There are two standardized modern literary forms, Eastern Armenian and Western Armenian, with which most contemporary dialects are mutually intelligible. The divergent and almost extinct Lomavren language is a Romani-influenced dialect with an Armenian grammar and a largely Romani-derived vocabulary, including Romani numbers.
 • El idioma armenio (en armenio, հայերեն լեզու, AFI: [hɑjɛɹɛn lɛzu], hayeren lezu 'lengua armenia', abreviado como hayeren 'armenio') es una lengua indoeuropea hablada por los armenios. Es lengua oficial en Armenia, además de contar con una importante presencia en países circundantes como Rusia, Siria, Turquía, Irán y Georgia. También es hablado en el resto de países donde hay presencia de la diáspora armenia como Francia, Grecia, Argentina, Brasil, México, Uruguay, Canadá o Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y Nueva York).El alfabeto armenio fue creado por Mesrob Mashtots en el año 406 d. C. La dirección de la escritura armenia es de izquierda a derecha.
 • Ermenice (kendilerince հայերեն - Hayeren), Ermeni halkı tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ve Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır. Doğu Ermenicesi Ermenistan'ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. Türkiye'de ve Ermeni diasporası'nda Batı Ermenicesi kullanılır.Hint-Avrupa dil ailesi'nin bağımsız bir alt grubudur.Türkiye'deki Ermeni toplumunun yüzde 18'i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8'dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO'nun Dünya yıllık "Atlas of the World's Languages in Danger" (Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası)nda "definitely endangered language" (kesinlikle tehlikede bir dil) olarak yer alır.
 • 아르메니아어는 인도유럽어족의 언어인 동시에 아르메니아의 공용어이다. 아르메니아 문자라는 특이한 고유 문자를 사용한다.
 • L'armeni és una llengua indoeuropea parlada a Armènia i regions properes. S'escriu amb un alfabet propi de 36 lletres creat el 406 per Mesrop Maixtots.És considerat un grup propi dins la família de llengües indoeuropees, si bé hom hi ha trobat relacions amb el grec i les llengües indoiranianes. En tot cas és una llengua satem.Està dividida en dos grans grups dialectals: l'oriental (oficial a la República d'Armènia, i que també és l'usat pels armènioparlants de l'Iran) i l'occidental (predominant a l'Orient Mitjà i entre la diàspora armènia a Europa i Amèrica).
 • Armeniera (Հայերեն, hayeren) armeniarrek mintzatzen duten indoeuropar hizkuntza da.Hizkuntza honek badu berezko alfabetoa (armeniar alfabetoa), Erdi Aroan Mesrop Mashtots santuak sortua.Armeniera, Armenian ez ezik, Nagorno-Karabakhen (Azerbaijandik de facto independentzia lortu duen eskualdea), Errusian, Georgian, Iranen, Sirian, Libanon, Iraken eta Turkian ere hitz egiten da. Armeniar genozidioak 1915ean eta ondoren eragindako diasporaren eraginez, era berean, hizkuntza hau herrialde ugaritara hedatu da.
dbpedia-owl:iso6391Code
 • hy
dbpedia-owl:iso6392Code
 • arm, hye
dbpedia-owl:iso6393Code
 • hye
dbpedia-owl:languageCode
 • hy
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 7 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13313 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109730665 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Armenian language
prop-fr:consultéLe
 • 2010-04-18 (xsd:date)
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:fr
 • Yuxarı-Aylis
prop-fr:ietf
 • hy
prop-fr:iso
 • arm, hye
 • hy
 • hye
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lingua
 • 57 (xsd:integer)
prop-fr:locuteurs
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Arménien
prop-fr:nomnatif
 • [Hayerēn]
prop-fr:parlée
 • en
prop-fr:pays
 • Arménie, Haut-Karabagh et autres pays
prop-fr:site
 • UGAB — Université virtuelle arménienne
prop-fr:texte
 • Agulis
prop-fr:titre
 • Faculté d'arménien
prop-fr:trad
 • Yuxarı Əylis
prop-fr:type
 • langue vivante
prop-fr:typologie
 • flexionnelle, ordre libre
prop-fr:url
 • http://www.avc-agbu.org/home.php?page=arm_lang&lang=fr_utf8
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Département:Arménien
prop-fr:échantillon
 • Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme
prop-fr:étendue
 • langue individuelle
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’arménien est une langue qui constitue à elle seule un groupe indépendant au sein de la famille des langues indo-européennes, en tant que seule langue agglutinante de cette famille. L’arménien classique (ou Grabar) a été écrit à partir du Ve siècle et véhicule une riche littérature théologique, historique, poétique, mystique et épique.
 • アルメニア語(アルメニアご、Հայերեն /Hayeren)は、カフカス(コーカサス)地方の一国アルメニアの公用語。言語学的にはインドヨーロッパ語族に分類され、この言語だけで独立した一語派を形成している。表記には独自のアルメニア文字が用いられる。
 • 아르메니아어는 인도유럽어족의 언어인 동시에 아르메니아의 공용어이다. 아르메니아 문자라는 특이한 고유 문자를 사용한다.
 • La lingua armena (nome nativo: հայերեն լեզու, [hɑjɛɹɛn lɛzu], hayeren lezow, comunemente detto hayeren) è una lingua indoeuropea parlata nella regione del Caucaso (in particolare nella Repubblica Armena) e in vari stati del mondo, a seguito della diaspora armena. La letteratura armena incominciò a svilupparsi a partire dal V secolo. La lingua scritta di quel tempo, chiamata grabar (o armeno classico), rimase la lingua della letteratura (pur con significativi cambiamenti) sino al XIX secolo.
 • Az örmény nyelv (örményül: հայերեն լեզու, IPA [hajɛɹɛn lɛzu] – hayeren lezu) az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágába tartozó nyelv, amelyet elsősorban Örményországban, Grúziában és az örmény diaszpórában beszélnek. Közelebbi rokonságban az indoiráni nyelvekkel áll, kezdetben közéjük is sorolták, majd 1875-ben H. Hübschmann bizonyította be a nyelvcsaládon belüli önállóságát. A nyelv kialakulásában jelentős szerepet játszott az i. e. 2. évezred végén a hettita nyelv.
 • Armeniera (Հայերեն, hayeren) armeniarrek mintzatzen duten indoeuropar hizkuntza da.Hizkuntza honek badu berezko alfabetoa (armeniar alfabetoa), Erdi Aroan Mesrop Mashtots santuak sortua.Armeniera, Armenian ez ezik, Nagorno-Karabakhen (Azerbaijandik de facto independentzia lortu duen eskualdea), Errusian, Georgian, Iranen, Sirian, Libanon, Iraken eta Turkian ere hitz egiten da.
 • Arménština je jazyk arménského národa. Hovoří jím Arméni jak ve své domovině, tak v rozsáhlé diaspoře. Patří mezi satemovou skupinu indoevropských jazyků. Hovoří se jí alespoň od 6. století př. n. l., první dokumenty v klasickém jazyce (grabar) jsou však až z doby po zavedení arménského písma na začátku 5. století zásluhou Mesropa Maštoce. Grabar, který se dodnes používá jako církevní a liturgický jazyk arménských křesťanů, se v průběhu staletí vyvíjel, až vznikl tzv.
 • Ermenice (kendilerince հայերեն - Hayeren), Ermeni halkı tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ve Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır. Doğu Ermenicesi Ermenistan'ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. Türkiye'de ve Ermeni diasporası'nda Batı Ermenicesi kullanılır.Hint-Avrupa dil ailesi'nin bağımsız bir alt grubudur.Türkiye'deki Ermeni toplumunun yüzde 18'i Ermenice konuşmaktadır.
 • Die armenische Sprache (armenisch: Հայերեն / Hajeren) ist ein Zweig der indogermanischen Sprachen.Man unterscheidet drei Sprachformen des Armenischen: Altarmenisch (Գրաբար – auch Grabar genannt), das seit dem 5. Jahrhundert in Schriftzeugnissen vorliegt. Als Literatursprache wurde es bis ins 19. Jahrhundert hinein genutzt und im kirchlichen Bereich ist es auch noch heute in Gebrauch (z. B. im Gottesdienst).
 • Арменският е индоевропейски език, говорен в Кавказ (предимно в Република Армения) и сред част от арменците в арменската диаспора. Той съставлява самостоен клон в семейството на индоевропейските езици и няма живи близкородствени езици. Много учени смятат, че той е родствен на мъртвите фригийски език, тракийски език и дакийски език.
 • The Armenian language (հայերեն [hɑjɛˈɾɛn] hayeren) is an Indo-European language spoken by the Armenians. It is the official language of the Republic of Armenia and the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. It has historically been spoken throughout the Armenian Highlands and today is widely spoken in the Armenian diaspora.
 • Армя́нский язы́к (հայերեն, (hɑjɛɾɛ́n)) — язык армян относящийся к индоевропейской семье языков, обычно выделяемый в отдельную подгруппу. Наибольшую родственность проявляет с греческим языком, вместе с рядом вымерших ныне языков — фригийским, фракийскими, дакийским и пеонийским объединяется в палеобалканскую языковую семью.Среди индоевропейских языков является одним из древнеписьменных. Современный армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 406 году н. э.
 • Het Armeens (Հայերեն, Hayerēn) is de Indo-Europese taal die in Armenië door de overgrote meerderheid van de bevolking gesproken wordt. De taal wordt ongeveer door 6 miljoen mensen gesproken, niet alleen in Armenië, maar ook in Nagorno-Karabach en de Armeense Diaspora, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten.Het Armeens heeft een eigen alfabet, ontwikkeld door St. Mesrop Masjtots.
 • Bahasa Armenia adalah sebuah bahasa Indo-Eropa yang dipertuturkan di sekitar pegunungan Kaukasus, terutama di Republik Armenia oleh bangsa Armenia. Bahasa ini merupakan cabang tersendiri dari rumpun bahasa Indo-Eropa, tanpa bahasa kerabat yang lain.
 • Język ormiański lub armeński (Հայերեն) – język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, stanowi jednak w niej samodzielną gałąź.
 • O arménio (português europeu) ou armênio (português brasileiro) (հայերեն լեզու; AFI: hɑjɛɹɛn lɛzu; transl. hayeren lezow, conhecido comumente apenas como hayeren) é a língua indo-europeia falada pelos armênios, e língua oficial da República da Arménia, localizada na região montanhosa a norte da Mesopotâmia, no sul do Cáucaso e assim como da região de Nagorno-Karabakh (De jure no Azerbaijão).
 • El idioma armenio (en armenio, հայերեն լեզու, AFI: [hɑjɛɹɛn lɛzu], hayeren lezu 'lengua armenia', abreviado como hayeren 'armenio') es una lengua indoeuropea hablada por los armenios. Es lengua oficial en Armenia, además de contar con una importante presencia en países circundantes como Rusia, Siria, Turquía, Irán y Georgia.
 • L'armeni és una llengua indoeuropea parlada a Armènia i regions properes. S'escriu amb un alfabet propi de 36 lletres creat el 406 per Mesrop Maixtots.És considerat un grup propi dins la família de llengües indoeuropees, si bé hom hi ha trobat relacions amb el grec i les llengües indoiranianes.
rdfs:label
 • Arménien
 • Armeens
 • Armeni
 • Armenian language
 • Armeniera
 • Armenische Sprache
 • Arménština
 • Bahasa Armenia
 • Ermenice
 • Idioma armenio
 • Język ormiański
 • Lingua armena
 • Língua arménia
 • Örmény nyelv
 • Арменски език
 • Армянский язык
 • アルメニア語
 • 아르메니아어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Arménien
 • [Hayerēn]
is dbpedia-owl:architecturalStyle of
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:officialLanguage of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:languesOfficielles of
is prop-fr:nationalité of
is prop-fr:nomLangue of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of