L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture, l'art et le savoir-faire de tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture, l'art et le savoir-faire de tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs. Dans la conception d'une architecture dite bioclimatique, les conditions du site et de l'environnement (le climat et le microclimat, la géographie et la morphologie) ont une place prépondérante dans l'étude et la réalisation du projet d'architecture qui y est prévus. Une étude approfondie du site et de son environnement permet d'adapter l'architecture (le projet d'architecture) aux caractéristiques et particularités propres au lieu d'implantation, et permet d'en tirer le bénéfice des avantages et se prémunir des désavantages et contraintes.La conception bioclimatique a pour objectif principal d'obtenir des conditions de vie, confort d'ambiance, adéquats et agréables (températures, taux d'humidité, insalubrité, luminosité, etc.) de manière la plus naturelle possible, en utilisant avant tout des moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles sur le site (énergie solaire, géothermique, éolienne, et plus rarement l'eau), et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et le moins d'énergies extérieures au site (généralement polluantes et non renouvelables), tel que les énergies fossiles ou l'électricité, produits et apportés de loin à grands frais.Les concepteurs (architectes) d'architectures bioclimatiques, plutôt que de considérer l'environnement comme étant hostile au confort de l'être humain, le considèrent comme la source potentielle de son confort, et recherchent une symbiose de manière à le préserver pour les générations futures.Ainsi dans la pratique la conception bioclimatique est accompagnée de réflexions et de démarches plus larges sur le respect de l’environnement et de la biosphère, et a donc une dimension écologique et s'inscrit dans les principes du développement durable.L'architecture bioclimatique fait appel à de nombreuses stratégies, techniques et systèmes de construction simples qui permettent de chauffer, rafraîchir, ventiler, etc. l'ambiance intérieure d'une construction. Ces techniques utilisent généralement des savoir-faire et des matériaux standards, et des systèmes sans grande technologie, bien que de plus en plus, le développement de certains systèmes utilise l'électronique pour être contrôlés et gérés automatiquement.On parle de "conception bioclimatique" du projet d'architecture pour faire référence à l'ensemble des stratégies, solutions et techniques architecturales mises en place dans le projet dit bioclimatique.La conception bioclimatique est applicable à tous les types de bâtiments où les conditions d'ambiance intérieure doivent pouvoir être contrôlées, régulés et adaptés à l'usage. Par exemple : caves à vin, fromagerie, serres agricoles où les ambiances sont différentes du confort idéal pour l'humain.La conception bioclimatique d'un bâtiment est parfois appelée plus simplement "bioclimatisme".L'architecture bioclimatique regroupe différentes appellations d'architectures ou de constructions spécialisées, tels que "solaire" orienté vers le captage de l'énergie solaire. "passive" terme dérivé du label "Passivhaus" où le respect de certains principes bioclimatiques et performances énergétiques est exigé.
 • Desain ekologis adalah segala bentuk desain yang meminimalisasi dampak destruktif terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan diri dengan proses terkait makhluk hidup. Desain ekologis membantu menghubungkan keterkaitan antara arsitektur hijau, pertanian berkelanjutan, teknik ekologis, restorasi ekologis, dan bidang lainya. Organisme hidup terdapat di berbagai sistem yang seimbang dalam hubungan simbiotik. Gerakan lingkungan pada akhir abad ke 20 dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa kehancuran sistem ini dapat membawa kerusakan yang serius terhadap ekosistem alam. Sepanjang sejarah manusia, teknologi menjadikan populasi manusia tumbuh secara draatis, terutama dengan ditemukannya sistem energi yang dimanfaatkan secara mekanis dalam sistem produksi, terutama di bidang pertanian dan industri. Revolusi industri yang diikuti dengan ledakan populasi manusia telah mengubah ekologi menjadi tidak normal.
 • A arquitectura bioclimática consiste no desenho dos edifícios tendo em consideração as condições climáticas, utilizando os recursos disponíveis na natureza (sol, vegetação, chuva, vento) para minimizar os impactos ambientais e reduzir o consumo energético.Uma casa bioclimática pode conseguir grandes economias de energia e inclusive ser sustentável no seu todo. Embora presentemente o custo da construção possa ser elevado, o investimento deste tipo de construção pode ser compensado com o decréscimo de gastos em energia.O facto de hoje em dia a construção não ter em conta a arquitectura bioclimática deve-se ao pouco respeito que os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm pelo ambiente, não accionando os meios que têm ao ser dispor para travar o desastre ecológico que se advém.Embora pareça um conceito novo de arquitectura, é tradicionalmente utilizado desde antiguidade, como por exemplo no desenho das cidades romanas de acordo com a orientação solar, nas casas caiadas no Sul de Portugal ou os pátios interiores de origem árabe.
 • 환경 디자인(環境 - , 영어: environmental design)이란 건축디자인 도시계획, 지역계획 등 우리들의 생활환경을 형성하는 데 직접 관계를 가지고 있는 디자인을 의미한다. 개개의 건축을 인간행동의 구조에 대응하는 것으로서 파악함과 동시에 실현되는 건축군 및 그것들을 연결하는 교통로 등을 어떠한 방법으로 조직시키는가하하는 문제의식에서 생겨났다. 그러한 의미에서는 건축을 중심으로 하는 환경디자인이라는 포착방식은 근대건축의 발전과정 속에 이미 준비되어 있었던 것으로서 그 필연적인 결과로서 오늘날 특히 중시되고 있다고 말해도 무방하겠다. 그러나 다른 각도에서 보면 환경디자인이라는 파악방식은 한편으로는 예술에 있어서 오늘날 여러 동향, 특히 환경예술이라 불리는 것의 출현, 다른 한쪽에서는 공공(公共)디자인의 의식고조라는 미술과 디자인의 두 가지 면에서 주목받고 있다. 20세기 초 이래의 근대예술의 흐름 속에 보이는 몇 가지 특징 속에서도 유별나게 미술작품의 존재방식에 관한 면에서의 변혁이란 것이 주목될 것이다. 즉 거기서는 회화나 조각이 그 자체로서 2차원적인 내지는 3차원적인 예술공간의 자율성을 주장하는 것은 아니며 오히려 작품이 만들어내는 예술공간과 그것을 보는 사람이 놓여 있는 현실공간이 일체가 되는 것이다. 올림픽이나 만국박람회라는 국제적인 교류의 기회를 계기로 하여 각종 심벌이나 마크가 국제적인 교류의 기회를 계기로 하여 각종 심벌이나 마크가 국제적인 그림언어로서 중요시되면서 환경과 공공디자인의 결합은 더욱 중요해졌다. 상업적인 옥외광고 같은 것도 도시공간이나 자연의 경관 속에서 디자인으로서 적극적으로 환경과의 관계를 중시하는 쪽으로 발전하고 있다.
 • L'arquitectura bioclimàtica és una arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny d'edificis amb la finalitat d'optimitzar el consum de recursos naturals (sol, vegetació, vent, etc.) per tal d'estalviar un màxim energia i fer més saludables els edificis. Té per objectiu la consecució d'un gran nivell de confort tèrmic i visual mitjançant l'adequació del disseny, la geometria, l'orientació i la construcció de l'edifici a les condiciones climàtiques del seu entorn. Comporta sovint un sobrecost constructiu, que s'hauria de compensar per l'estalvi d'energia a llarg terme.Tot i que sembla un concepte nou, l'arquitectura bioclimàtica es basa en els sistemes constructius que tradicionalment ha emprat l'arquitectura popular. Els habitants de cada clima han trobat una forma d'habitatge ideal per enfrontar-se als rigors del temps (cabanes ventilades a climes càlids amb molta humitat, habitatges soterrats a climes àrids amb forts canvis de temperatura, o fins i tot les sofisticades finestres amb porticons exteriors del centre i nord d'Europa)La temperatura còmoda per un habitatge està al voltant dels 20 graus Celsius però la temperatura que el clima ens ofereix és variada. Sovint fem ús d'aparells com la calefacció i l'aire condicionat per a adequar les temperatures al nostre gust. Antigament, qüestions com l'orientació d'un habitacle o el seu sistema d'aïllament adquirien més importància de la que avui té, les condicions adverses van permetre un gran avenç en aquest camp. Es pot aprofitar la captació d'energia solar d'un edifici per escalfar-lo, per ventilar-lo i refrigerar-lo. Per escalfar, la radiació solar s'utilitza per augmentar la temperatura a tot l'habitatge, per refrigerar, la radiació solar s'utilitza per augmentar la temperatura en una xemeneia que accelera els corrents de convecció. El funcionament d'aquest últim és semblant al utilitzat en les xemeneies solars a gran escala per a la producció elèctrica. La captació energètica solar en un edifici pot ser directe, indirecte o separada.
 • L'architettura bioclimatica usa gli elementi naturali del sito (il sole, il vento, l'acqua, il terreno e la vegetazione) per realizzare edifici termicamente efficienti in grado di soddisfare i requisiti di comfort termico, indipendentemente dall'uso di impianti di climatizzazione.L'approccio bioclimatico è legato al principio di autosufficienza e alla consapevolezza che i principali fenomeni che influiscono negativamente sull'ambiente sono causati dal consumo di grandi quantità di energia non rinnovabile. L'edilizia è un settore altamente inquinante poiché gran parte delle emissioni dei gas e di CO2 proviene proprio dagli impianti di climatizzazione e di riscaldamento.Lo scopo dell'architettura bioclimatica è il controllo del microclima interno, con strategie progettuali "passive" che, minimizzando l'uso di impianti meccanici, massimizzano l'efficienza degli scambi termici tra edificio e ambiente.Le esigenze termiche dell'edificio variano a seconda della stagione e della latitudine.L'architettura bioclimatica definisce le caratteristiche geometriche e strutturali dell'edificio, la sua localizzazione e l'orientamento in modo tale da adattarsi alle diverse condizioni climatiche.Generalmente nelle regioni a clima temperato si distinguono tre fasi termiche a cui corrispondono diversi requisiti dell'edificio: INVERNALE: occorre favorire l'irraggiamento solare sulle pareti e le finestre per scaldare gli ambienti interni; occorre inoltre l'elevato isolamento termico dell'involucro per conservare il calore accumulato. ESTIVO: occorre proteggere l'edificio dall'irraggiamento solare con dei sistemi di ombreggiamento, avere involucri di massa elevata e quindi alta inerzia termica, nonché favorire la ventilazione naturale dell'edificio. MEZZA STAGIONE: richiede la combinazione di soluzioni in grado sia di raffrescare che di riscaldare.↑ ↑
 • La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el medioambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. También tiene impacto en la salubridad de los edificios a, través de un mejor confort térmico, el control de los niveles de CO2 en los interiores, una mayor iluminación y la utilización de materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales .Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en su totalidad. Aunque el costo de construcción puede ser mayor, puede ser rentable, ya que el incremento en el costo inicial puede llegar a amortizarse en el tiempo al disminuirse los costos de operación.
 • 環境デザイン(かんきょうデザイン、英語:environmental design)とは、環境を対象としたデザイン、あるいは環境に配慮をしたデザインのこと。
 • Ecological design is defined by Sim Van der Ryn and Stuart Cowan as "any form of design that minimizes environmentally destructive impacts by integrating itself with living processes." Ecological design is an integrative ecologically responsible design discipline. It helps connect scattered efforts in green architecture, sustainable agriculture, ecological engineering, ecological restoration and other fields. The “eco” prefix was used to ninety sciences including eco-city, eco-management, eco-technique, eco-tecture. It was used by John Button in 1998 at the first time. The inchoate developing nature of ecological design was referred to the “adding in “of environmental factor to the design process, but later it was focused on the details of eco-design practice such as product system or individual product or industry as a whole.By including life cycle models through energy and materials flow, ecological design was related to the new interdisciplinary subject of industrial ecology. Industrial ecology meant a conceptual tool emulating models derived from natural ecosystem and a frame work for conceptualizing environmental and technical issues.Living organisms exist in various systems of balanced symbiotic relationships. The ecological movement of the late twentieth-century is based on understanding that disruptions in these relationships has led to serious breakdown of natural ecosystems. In human history, technological means have resulted in growth of human populations through fire, implements and weapons. This dramatic increase in explosive population contributed the introduction of mechanical energies in machine production and there have been improvements in mechanized agriculture, manufactured chemical fertilizers and general health measures. Although the earlier invention inclined energy adjusting the ecological balance, the latest population growth after industrial revolution led to change ecology abnormally.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 345663 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 120 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110906918 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture, l'art et le savoir-faire de tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs.
 • 環境デザイン(かんきょうデザイン、英語:environmental design)とは、環境を対象としたデザイン、あるいは環境に配慮をしたデザインのこと。
 • A arquitectura bioclimática consiste no desenho dos edifícios tendo em consideração as condições climáticas, utilizando os recursos disponíveis na natureza (sol, vegetação, chuva, vento) para minimizar os impactos ambientais e reduzir o consumo energético.Uma casa bioclimática pode conseguir grandes economias de energia e inclusive ser sustentável no seu todo.
 • Desain ekologis adalah segala bentuk desain yang meminimalisasi dampak destruktif terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan diri dengan proses terkait makhluk hidup. Desain ekologis membantu menghubungkan keterkaitan antara arsitektur hijau, pertanian berkelanjutan, teknik ekologis, restorasi ekologis, dan bidang lainya. Organisme hidup terdapat di berbagai sistem yang seimbang dalam hubungan simbiotik.
 • La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía.
 • L'architettura bioclimatica usa gli elementi naturali del sito (il sole, il vento, l'acqua, il terreno e la vegetazione) per realizzare edifici termicamente efficienti in grado di soddisfare i requisiti di comfort termico, indipendentemente dall'uso di impianti di climatizzazione.L'approccio bioclimatico è legato al principio di autosufficienza e alla consapevolezza che i principali fenomeni che influiscono negativamente sull'ambiente sono causati dal consumo di grandi quantità di energia non rinnovabile.
 • 환경 디자인(環境 - , 영어: environmental design)이란 건축디자인 도시계획, 지역계획 등 우리들의 생활환경을 형성하는 데 직접 관계를 가지고 있는 디자인을 의미한다. 개개의 건축을 인간행동의 구조에 대응하는 것으로서 파악함과 동시에 실현되는 건축군 및 그것들을 연결하는 교통로 등을 어떠한 방법으로 조직시키는가하하는 문제의식에서 생겨났다. 그러한 의미에서는 건축을 중심으로 하는 환경디자인이라는 포착방식은 근대건축의 발전과정 속에 이미 준비되어 있었던 것으로서 그 필연적인 결과로서 오늘날 특히 중시되고 있다고 말해도 무방하겠다. 그러나 다른 각도에서 보면 환경디자인이라는 파악방식은 한편으로는 예술에 있어서 오늘날 여러 동향, 특히 환경예술이라 불리는 것의 출현, 다른 한쪽에서는 공공(公共)디자인의 의식고조라는 미술과 디자인의 두 가지 면에서 주목받고 있다.
 • L'arquitectura bioclimàtica és una arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny d'edificis amb la finalitat d'optimitzar el consum de recursos naturals (sol, vegetació, vent, etc.) per tal d'estalviar un màxim energia i fer més saludables els edificis. Té per objectiu la consecució d'un gran nivell de confort tèrmic i visual mitjançant l'adequació del disseny, la geometria, l'orientació i la construcció de l'edifici a les condiciones climàtiques del seu entorn.
 • Ecological design is defined by Sim Van der Ryn and Stuart Cowan as "any form of design that minimizes environmentally destructive impacts by integrating itself with living processes." Ecological design is an integrative ecologically responsible design discipline. It helps connect scattered efforts in green architecture, sustainable agriculture, ecological engineering, ecological restoration and other fields.
rdfs:label
 • Architecture bioclimatique
 • Architettura bioclimatica
 • Arquitectura bioclimàtica
 • Arquitectura bioclimática
 • Arquitetura bioclimática
 • Desain ekologis
 • Ecological design
 • 環境デザイン
 • 환경 디자인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of