L'anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris), (en italien : Anello Piscatorio) est l'insigne de la papauté que reçoit le pape au début de son pontificat, lors de l'inauguration solennelle du pontificat. Il fait partie, officiellement, des regalias et insignes pontificaux portés par le pape, à la tête de l'Église catholique romaine et successeur de saint Pierre, qui était pêcheur, selon la tradition.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris), (en italien : Anello Piscatorio) est l'insigne de la papauté que reçoit le pape au début de son pontificat, lors de l'inauguration solennelle du pontificat. Il fait partie, officiellement, des regalias et insignes pontificaux portés par le pape, à la tête de l'Église catholique romaine et successeur de saint Pierre, qui était pêcheur, selon la tradition.
 • De vissersring, ook bekend als de pescatorio, is een zegelring die gedragen wordt door de paus. Hij maakt deel uit van zijn pontificalia.De ring wordt voor het eerst genoemd in een brief uit 1265 van paus Clemens IV aan zijn neef, Peter Grossi. De schrijver meldt dat pausen gewoon waren hun privébrieven te verzegelen met "het zegel van de Visser". Van de 15e eeuw tot 1843 werd de ring gebruikt om de pauselijke brieven te verzegelen en vertoonde een beeltenis van Petrus vissend op een boot, met de naam van de regerende paus eromheen.De ring wordt door de kardinaal-camerlengo om de vinger geschoven van een nieuw verkozen paus. Hij is van oudsher van goud, maar paus Franciscus koos een ring van verguld zilver. Echter draagt hij doordeweeks zijn gewone bisschopsring, en draagt hij de pauselijke ring alleen op hoogtijdagen.Na het overlijden van een paus werd de ring vernietigd door hem te verbrijzelen met een zilveren hamer, een gebruik dat oorspronkelijk nodig was om te voorkomen dat de ring gebruikt zou worden om geantedateerde, vervalste documenten te verzegelen. De vissersring van paus Benedictus XVI werd na zijn aftreden niet vernietigd, maar zodanig ingekrast dat deze niet meer als zegelring is te gebruiken.
 • Пръстен на рибаря (лат. anulus piscatoris, също наричан и папски пръсен и пръстен на св.Петър) е втория официален атрибут на римския папа, заедно с тиарата. В съвременната епоха пръстенът-печат има по-скоро церемониална и символична стойност.Наричан е пръстен на рибаря, за да напомня, че папата се явява наследник на апостол Петър, който по занятие е бил рибар. На пръстена е изобразен свети Петър и риби. Асоциацията идва от библейския разказ за Генисаретското езеро, където христовите ученици хвърлят мрежите си според думите на Исус (Лука 5, 1-11).За първи път пръстена се споменава в писмо на папа Климент IV до неговия племенник през 1265 г. От Средновековието се е запазила традицията всеки посетител на папата да докосне с устни пръстен като знак за послушание пред волята му. До 1842 г. пръстена се използва и като печат, за да удостовери папските писма от частен характер.За всеки нов папа се изготвя нов пръстен, на който се гравира името му на латински. След смъртта на папата камерлинга унищожава неговия пръстен в присъствието на кардиналите, за да се изключи възможността да се фалшифицират документи в периода Sede vacante.Новият пръстен се поднася на новия папа по време на коронацията или интронизацията му от декана на Колегията на кардиналите. На Бенедикт XVI пръстена на рибаря е поднесен от кардинал Анджело Содано.
 • Кольцо рыбака (лат. anulus piscatoris, также именуется папское кольцо, папский перстень и кольцо св. Петра) — атрибут облачения римских пап, наряду с тиарой.Папское кольцо призвано напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком. На кольце Пётр изображён забрасывающим рыбацкую сеть с лодки. Символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ.Перстень впервые упомянут в письме Климента IV своему племяннику (1265). Со времён Средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель папы должен приложиться губами к кольцу в знак послушания его воле. До 1842 года кольцо также использовалось как печать для удостоверения папских писем частного характера.Для вновь избранного папы изготавливается новое кольцо, как правило, золотое, на которое наносится его имя. После смерти либо отречения папы камерленго уничтожает его перстень в присутствии других кардиналов, чтобы исключить возможность фальсификации документов в период выборов нового папы.Новый перстень новому понтифику преподносит во время коронации или интронизации декан Коллегии кардиналов.По просьбе вновь избранного папы Франциска, в целях экономии, его кольцо изготовлено из позолоченного серебра.
 • L'anell del Pescador és part de la regàlia portada pel Papa, cap de l'Església Catòlica i successor de Sant Pere, pescador de professió. Mostra un baix relleu de Pere pescant a una barca, un simbolisme que els apòstols eren "pescadors d'homes" L'anell del Pescador és el segell emprat fins a 1842 per segellar els documents oficials signats pel Papa.Per a cada Papa es fa un anell nou en or. Al voltant de la imatge en relleu està el nom del Papa regnant en llatí. Durant la cerimònia de la coronació o inauguració, el Degà del Col·legi de Cardenals posa l'anell al tercer dit de la mà dreta del nou Papa. En morir el Papa, l'anell es trencat cerimonialment en presència dels Cardenals pel Camarlenc, per tal d'evitar que se segellin documents durant l'interregnum, o sede vacante. .La menció més antiga coneguda de l'Anell del Pescador és una carta escrita pel Papa Climent IV al seu nebot Peter Grossi al 1265, sent emprat per segellar tota la correspondència privada del Papa. Els documents públics, en canvi, eren segellats estampant un segell papal diferent al plom que s'afegia al document. Aquests documents es coneixen com a butlla papal, anomenada així per la butlla estampada de plom.L'ús de l'Anell del Pescador va canviar durant el segle XV, quan s'utilitzà per segellar els documents oficials anomenats Breus Apostòlics. Aquesta pràctica finalitzà al 1842, quan la cera amb la seva guarda de seda i la impressió de l'anell va substituir-se per un segell amb el mateix dibuix estampat amb tinta vermella.Durant els segles, l'Anell del Pescador seria conegut pel seu simbolisme feudal. Seguint les tradicions dels monarques medievals, els fidels mostraven respecte al Papa regnant agenollant-se al seu davant i besant l'Anell del Pescador.Tot i que Benet XVI llueix sempre l'Anell del Pescador, no és una pràctica habitual. Generalment, un nou papa hereta l'estil del seu predecessor o escull un estil nou. Joan Pau I portava un anell d'or ample; i en imitació, Joan Pau II portava un ample crucifix d'or en forma d'anell. Generalment els Papes del passat lluïen anells episcopals segons la moda del moment: Pius XII, per exemple, lluïa un anell molt ornamentat coronat amb una pedra; i Pius IX sovint lluïa un camafeu de si mateix, fet de petits diamants, mentre que Pius X lluïa un simple i petit anell coronat amb una pedra.
 • O Anel do Pescador, também conhecido como Anulus Piscatoris (em latim) e o Anello Pescatorio (em italiano), é um símbolo oficial do Papa, o sucessor de São Pedro, que era um pescador. O anel de ouro apresenta um baixo-relevo de Pedro pescando de um barco, este símbolo deriva da tradição que os apóstolos eram "pescadores de homens" (Marcos 1:17). Através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o Anel do Pescador, tradição que continua até a atualidade.
 • The Ring of the Fisherman (Latin: Annulus Piscatoris; Italian: Anello Piscatorio), also known as the Piscatory Ring, is an official part of the regalia worn by the Pope, who is head of the Catholic Church and successor of Saint Peter, who was a fisherman by trade. It used to feature a bas-relief of Peter fishing from a boat, a symbolism derived from the tradition that the apostles were "fishers of men" (Mark 1:17). The Fisherman's Ring is a signet used until 1842 to seal official documents signed by the Pope.
 • Pierścień Rybaka (łac. anulus Piscatoris) – złoty sygnet papieża stosowany od XIII wieku jako pieczęć do sygnowania brewe i listów prywatnych (dla odróżnienia od okrągłej pieczęci z wyobrażeniem głów Piotra i Pawła, którą papież sygnuje dokumenty oficjalne takie jak listy apostolskie oraz bulle).Pierścień Rybaka przedstawia świętego Piotra zarzucającego sieć, a wokół tego wyobrażenia wygrawerowane jest imię papieża.Papieże do Benedykta XVI otrzymywali Pierścień Rybaka od Dziekana Kolegium Kardynałów podczas uroczystej mszy inaugurującej pontyfikat (która ma miejsca kilka dni po wyborze nowego papieża). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Benedykta XVI obecnie przekazanie pierścienia odbywa się przed mszą. Jako jedyny Pierścień Rybaka papieża Franciszka nie jest złoty lecz pozłacany, gdyż papież odmówił przyjęcia złotego Pierścienia.
 • 어부의 반지(라틴어: Anulus piscatoris)는 반지 형태를 띤 교황의 공식 도장으로, 국새에 해당하며, 교황의 공식 상징물 가운데 하나다. 교황의 반지가 어부의 반지라 불리는 이유는 역대 교황들이 어부 출신이었던 베드로의 후계자로 여겨지기 때문이다. 이탈리아어로는 페스카토리오(Pescatorio)라고 부른다. 보석이 박혀 있지 않은 이 금반지는 베드로가 배에서 그물을 던져 물고기들을 낚는 모습이 새겨져 있고 그 둘레에 소유주인 당대 교황의 라틴어식 이름이 양각으로 새겨져 있는데, 이는 예수가 베드로에게 “너를 사람을 낚는 어부로 만들어 주겠다.”(마르 1,17)고 했다는 기독교의 전통에서 비롯된 것이다. 이 반지는 13세기 이래 교황이 서명하는 공식 문서들을 날인하는 데 사용되어왔으며 교황을 알현하는 자들은 그에게 경의를 표하는 의미에서 무릎을 꿇고 이 반지에 입을 맞추어야 한다.전통적으로 매번 새로운 교황이 즉위할 때마다 그에 맞춰 새로운 반지가 금으로 주조된다. 교황 즉위 미사 때 추기경단장은 이 반지를 새 교황에게 바쳐서 오른손 약지에 끼워주고, 새 교황은 선종 때까지 이 반지를 끼게 된다. 교황이 선종하면 해당 반지는 여타 추기경들이 참석한 가운데 특정한 예식을 치른 후 은망치로 파괴한다. 이는 교황이 선종함으로써 그의 권위가 종식되었음을 상징한다. 또한, 사도좌 공석 기간(interregnum 또는 sede vacante), 즉 교황직이 비어 있는 동안 생전에 교황이 승인하지 않은 문서에 위조로 봉인할 경우를 방지하기 위함이기도 하다. 다만 정말로 반지를 파괴하는 것은 아니고 망치로 반지 윗부분에 깊은 흠을 내어 십자 표시를 하는 것이다. 교황 베네딕토 16세의 반지를 제작했던 로마 금세공사협회 부회장 프란치에 따르면, 반지가 파괴된다는 보도는 '줄을 그어 지운다'는 뜻의 이탈리아어 'biffatura'의 오역으로 보인다. 교황청 대변인 역시 교황의 반지를 망치 등으로 완전히 부수는 것이 아니라 더는 공식인장으로 사용할 수 없도록 표면에 두 개의 깊은 흠집을 내는 것이라고 밝힌바 있다.
 • Der Fischerring (lat.: anulus piscatoris) ist seit dem 14. Jahrhundert der Amtsring der Päpste. Auf der Ringplatte ist neben dem Namen des Papstes der Apostel Petrus dargestellt, der in einem Kahn stehend ein Fischernetz einzieht. Dies bezieht sich auf Petrus und seinen Bruder Andreas als „Menschenfischer“ (Mk 1,17 ).Der Ring wurde bis 1843 als Siegelring zur Besiegelung päpstlicher Schreiben verwendet. Er wird dem Papst einige Tage nach der Wahl im Konklave im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes zur Amtseinführung (Inauguration) zusammen mit dem Pallium überreicht und nach seinem Tod bei der ersten Vollversammlung der Kardinäle vor den Augen der Anwesenden vom Camerlengo mit einem silbernen Hammer zerschlagen. Theoretisch soll der Ring in so viele Teile zerschlagen werden, wie es der Anzahl an Kardinälen entspricht. Dies symbolisiert den Übergang der päpstlichen Macht auf das Kardinalskollegium während der Sedisvakanz. Der Stein – falls vorhanden – kann nach der Wahl des Nachfolgers in den Fischerring des neuen Papstes eingearbeitet werden; Papst Benedikt XVI. trug einen Ring ohne Stein. Nach dem Amtsverzicht Papst Benedikts zum 28. Februar 2013 wurde sein Ring durch eine die Ringplatte zertrennende Gravur entwertet, um Missbrauch zu verhindern, auf die vollständige Zerstörung des Rings wurde verzichtet.Benedikts Nachfolger Franziskus wählte keinen Fischerring aus Gold, sondern einen vergoldeten Silberring. Dass ein Papst einen Ring aus Silber wählt, gilt als selten, aber nicht als Einzelfall. Als ungewöhnlich und wohl auch einzigartig wird hingegen die Tatsache angesehen, dass sich Franziskus für einen Ring entschied, der nicht eigens für seine Amtseinführung entworfen, sondern auf der Grundlage eines bereits vorhandenen Ringes angefertigt wurde.Der Fischerring als Abbild ist eines der Insignien des Papstes und gehört zu den Pontifikalien in der römisch-katholischen Kirche. Bischöfe tragen einen Bischofsring. Traditionsgemäß knien Gläubige zum Zeichen der Achtung und Verehrung vor dem Amt des Papstes als unmittelbarem Nachfolger des heiligen Petrus nieder und küssen den Ring.
 • L'anello del Pescatore o piscatorio (latino: Anulus piscatoris) è una delle insegne del papa, che egli riceve durante la messa solenne di inizio del suo pontificato e che indossa all'anulare della mano destra.L'anello, appositamente creato per ciascun nuovo pontefice, deve il suo nome all'immagine di san Pietro che vi è raffigurato mentre getta le reti dalla sua barca. Lungo il bordo dell'immagine è inciso inoltre il nome del pontefice. L'anello era utilizzato fino al 1842 come sigillo per i documenti riguardanti gli affari di minore importanza della Santa Sede (brevi) redatti dal papa, o da lui controfirmati, e ancora oggi l'espressione sub anulo piscatoris è indicata in tali documenti.L'anello era forgiato in oro fino al pontificato Benedetto XVI, mentre il suo successore papa Francesco ha scelto di averne uno in argento dorato .A partire dall'elezione di papa Giovanni Paolo I il cardinale decano del collegio cardinalizio infila l'anello del Pescatore al dito della mano destra del nuovo papa. Alla morte del pontefice o in seguito alla sua rinuncia, il sigillo sull'anello viene annullato dal cardinale camerlengo alla presenza degli altri cardinali, utilizzando un martelletto d'argento: viene prima incisa una croce con uno scalpello e successivamente con il martello viene rotto e conservato nei musei vaticani come reperto. L'azione, che una volta era intesa a prevenire l'uso del sigillo per retrodatare degli atti, ha poi assunto il significato di sottolineare che nel periodo di sede vacante nessuno assume le prerogative proprie del Sommo Pontefice.La costituzione apostolica voluta da papa Giovanni Paolo II ha introdotto alcune modifiche al rito della rottura dell'anello, prescrivendo che: [I Cardinali] provvedano a far annullare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche, non specificando cosa voglia dire esattamente "annullare" l'anello del Pescatore.L'anello di Giovanni Paolo II, ad esempio, non fu spezzato ma fu donato simbolicamente a san Giuseppe, ed è stato poi collocato dall'arcivescovo di Cracovia Franciszek Macharski nella chiesa dei Carmelitani Scalzi a Wadowice, città natale del pontefice.
 • Rybářský prsten (latinsky Anulus piscatoris) je sekretní prstenová pečeť používaná papeži k pečetění méně významných dokumentů a tajné korespondence voskem červené barvy. Její používání je známo od 12. století. Od 15. století se rybářský prsten používal i k pečetěni papežských breve. V pečetním poli je vyobrazena scéna rybolovu sv. Petra a v legendě pečeti je pak uveden titul papeže, jeho jméno a pořadové číslo. Po smrti papeže byl prsten zničen, aby nedocházelo s jeho pomocí k falšování písemností.V roce 1878 užívání této pečeti končí a nahrazuje ji otisk razítka.
 • Cincin Nelayan, juga dikenal sebagai Cincin Piskatori atau Pescatorio (dalam Bahasa Italia), adalah sebuah bagian resmi dari perlengkapan Sri Paus yang digunakan oleh Paus, yang dipercaya oleh Gereja Katolik (dimana ia adalah pemimpinnya) sebagai penerus gerejawi dari Santo Petrus, yang adalah seorang nelayan lewat perdagangan. Cincin ini memiliki ukiran (Bahasa Italia: basso rilievo) gambar Santo Petrus sedang menjala ikan dari sebuah kapal - sebuah simbolisme yang berasal dari tradisi bahwa para rasul adalah "penjala manusia" (Injil Markus 1:17). Cincin Nelayan ini adalah sebuah signet (cincin untuk stempel di gumpalan lilin) yang digunakan hingga tahun 1842 untuk menaruh cap pada dokumen resmi yang ditanda-tangani oleh Sri Paus.Sebuah cincin baru dicetak dari emas untuk tiap paus. Di sekeliling gambar ukirannya terdapat nama Latin Sri Paus yang berkuasa yang dicetak dalam huruf-huruf timbul. Selama upacara Penobatan Sri Paus atau Pentahbisan Sri Paus, kepala Dewan Kardinal menyelipkan cincin tersebut ke jari ketiga dari tangan kanan paus yang baru. Saat Sri Paus meninggal dunia, cincin tersebut dihancurkan dalam sebuah upacara oleh Camerlengo di hadapan para kardinal lainnya untuk menghindari keluarnya dokumen palsu dengan tanggal sebelum wafatnya Sri Paus selama masa jeda kekuasaan atau sede vacante.Sebuah surat yang ditulis oleh Paus Klemens IV kepada keponakannya Peter Grossi pada tahun 1265 mencantumkan penyebutan Cincin Nelayan ini yang merupakan fakta tertua yang ada, digunakan untuk menyegel semua korespondensi pribadi dengan cara menekan cincin tersebut ke lilin segel merah yang diteteskan di atas secarik kertas yang dilipat atau sebuah amplop. Sementara untuk dokumen-dokumen publik disahkan dengan cara menekan segel kepausan ke tetesan logam cair (Lead) di atas dokumen tersebut. Dokumen-dokumen semacam ini secara historis dikenal sebagai Bulla kepausan, nama yang diambil dari sebutan untuk merujuk pada gumpalan segel logam cair. Penggunaan Cincin Nelayan berubah selama abad ke-15 ketika cincin itu digunakan untuk mensahkan dokumen-dokumen resmi yang disebut Breve kepausan. Kebiasaan ini berakhir pada tahun 1842 ketika lilin dengan lapisan sutranya dan cetakan cincin digantikan oleh sebuah stempel yang dibubuhkan ke dalam tinta merah.Sepanjang berabad-abad, Cincin Nelayan tidak dikenal karena kepraktisan penggunaannya, namun karena simbolisme feodalismenya. Meminjam dari tradisi yang dikembangkan oleh para monarki di Abad Pertengahan, para pengikut dan umat menunjukkan rasa hormat mereka kepada Sri Paus yang berkuasa dengan cara berlutut menghadap kakinya dan mencium Cincin Nelayan. Tradisi ini berlanjut hingga hari ini.
 • El anillo del Pescador o piscatorio (en latín, Anulum Piscatoris) es un anillo usado por el obispo de Roma (el papa) quien, como sucesor del apóstol San Pedro, se considera la cabeza visible de la Iglesia católica. Su nombre se debe al antiguo oficio de pescador del apóstol San Pedro, cuyo sucesor es el papa. Cada sumo pontífice porta un anillo hecho con los restos del usado por el anterior. En él se grabará un nuevo sello.El anillo del Pescador tiene la imagen de san Pedro pescando en un bote, bordeado por el nombre del papa que ocupa la sede en ese momento en latín.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1035742 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4221 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110113658 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris), (en italien : Anello Piscatorio) est l'insigne de la papauté que reçoit le pape au début de son pontificat, lors de l'inauguration solennelle du pontificat. Il fait partie, officiellement, des regalias et insignes pontificaux portés par le pape, à la tête de l'Église catholique romaine et successeur de saint Pierre, qui était pêcheur, selon la tradition.
 • O Anel do Pescador, também conhecido como Anulus Piscatoris (em latim) e o Anello Pescatorio (em italiano), é um símbolo oficial do Papa, o sucessor de São Pedro, que era um pescador. O anel de ouro apresenta um baixo-relevo de Pedro pescando de um barco, este símbolo deriva da tradição que os apóstolos eram "pescadores de homens" (Marcos 1:17). Através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o Anel do Pescador, tradição que continua até a atualidade.
 • L'anello del Pescatore o piscatorio (latino: Anulus piscatoris) è una delle insegne del papa, che egli riceve durante la messa solenne di inizio del suo pontificato e che indossa all'anulare della mano destra.L'anello, appositamente creato per ciascun nuovo pontefice, deve il suo nome all'immagine di san Pietro che vi è raffigurato mentre getta le reti dalla sua barca. Lungo il bordo dell'immagine è inciso inoltre il nome del pontefice.
 • 어부의 반지(라틴어: Anulus piscatoris)는 반지 형태를 띤 교황의 공식 도장으로, 국새에 해당하며, 교황의 공식 상징물 가운데 하나다. 교황의 반지가 어부의 반지라 불리는 이유는 역대 교황들이 어부 출신이었던 베드로의 후계자로 여겨지기 때문이다. 이탈리아어로는 페스카토리오(Pescatorio)라고 부른다. 보석이 박혀 있지 않은 이 금반지는 베드로가 배에서 그물을 던져 물고기들을 낚는 모습이 새겨져 있고 그 둘레에 소유주인 당대 교황의 라틴어식 이름이 양각으로 새겨져 있는데, 이는 예수가 베드로에게 “너를 사람을 낚는 어부로 만들어 주겠다.”(마르 1,17)고 했다는 기독교의 전통에서 비롯된 것이다. 이 반지는 13세기 이래 교황이 서명하는 공식 문서들을 날인하는 데 사용되어왔으며 교황을 알현하는 자들은 그에게 경의를 표하는 의미에서 무릎을 꿇고 이 반지에 입을 맞추어야 한다.전통적으로 매번 새로운 교황이 즉위할 때마다 그에 맞춰 새로운 반지가 금으로 주조된다.
 • Rybářský prsten (latinsky Anulus piscatoris) je sekretní prstenová pečeť používaná papeži k pečetění méně významných dokumentů a tajné korespondence voskem červené barvy. Její používání je známo od 12. století. Od 15. století se rybářský prsten používal i k pečetěni papežských breve. V pečetním poli je vyobrazena scéna rybolovu sv. Petra a v legendě pečeti je pak uveden titul papeže, jeho jméno a pořadové číslo.
 • Пръстен на рибаря (лат. anulus piscatoris, също наричан и папски пръсен и пръстен на св.Петър) е втория официален атрибут на римския папа, заедно с тиарата. В съвременната епоха пръстенът-печат има по-скоро церемониална и символична стойност.Наричан е пръстен на рибаря, за да напомня, че папата се явява наследник на апостол Петър, който по занятие е бил рибар. На пръстена е изобразен свети Петър и риби.
 • Der Fischerring (lat.: anulus piscatoris) ist seit dem 14. Jahrhundert der Amtsring der Päpste. Auf der Ringplatte ist neben dem Namen des Papstes der Apostel Petrus dargestellt, der in einem Kahn stehend ein Fischernetz einzieht. Dies bezieht sich auf Petrus und seinen Bruder Andreas als „Menschenfischer“ (Mk 1,17 ).Der Ring wurde bis 1843 als Siegelring zur Besiegelung päpstlicher Schreiben verwendet.
 • Pierścień Rybaka (łac.
 • The Ring of the Fisherman (Latin: Annulus Piscatoris; Italian: Anello Piscatorio), also known as the Piscatory Ring, is an official part of the regalia worn by the Pope, who is head of the Catholic Church and successor of Saint Peter, who was a fisherman by trade. It used to feature a bas-relief of Peter fishing from a boat, a symbolism derived from the tradition that the apostles were "fishers of men" (Mark 1:17).
 • De vissersring, ook bekend als de pescatorio, is een zegelring die gedragen wordt door de paus. Hij maakt deel uit van zijn pontificalia.De ring wordt voor het eerst genoemd in een brief uit 1265 van paus Clemens IV aan zijn neef, Peter Grossi. De schrijver meldt dat pausen gewoon waren hun privébrieven te verzegelen met "het zegel van de Visser".
 • El anillo del Pescador o piscatorio (en latín, Anulum Piscatoris) es un anillo usado por el obispo de Roma (el papa) quien, como sucesor del apóstol San Pedro, se considera la cabeza visible de la Iglesia católica. Su nombre se debe al antiguo oficio de pescador del apóstol San Pedro, cuyo sucesor es el papa. Cada sumo pontífice porta un anillo hecho con los restos del usado por el anterior.
 • Кольцо рыбака (лат. anulus piscatoris, также именуется папское кольцо, папский перстень и кольцо св. Петра) — атрибут облачения римских пап, наряду с тиарой.Папское кольцо призвано напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком. На кольце Пётр изображён забрасывающим рыбацкую сеть с лодки.
 • Cincin Nelayan, juga dikenal sebagai Cincin Piskatori atau Pescatorio (dalam Bahasa Italia), adalah sebuah bagian resmi dari perlengkapan Sri Paus yang digunakan oleh Paus, yang dipercaya oleh Gereja Katolik (dimana ia adalah pemimpinnya) sebagai penerus gerejawi dari Santo Petrus, yang adalah seorang nelayan lewat perdagangan.
 • L'anell del Pescador és part de la regàlia portada pel Papa, cap de l'Església Catòlica i successor de Sant Pere, pescador de professió. Mostra un baix relleu de Pere pescant a una barca, un simbolisme que els apòstols eren "pescadors d'homes" L'anell del Pescador és el segell emprat fins a 1842 per segellar els documents oficials signats pel Papa.Per a cada Papa es fa un anell nou en or. Al voltant de la imatge en relleu està el nom del Papa regnant en llatí.
rdfs:label
 • Anneau du pêcheur
 • Anel do Pescador
 • Anell del Pescador
 • Anello del Pescatore
 • Anillo del Pescador
 • Cincin Nelayan
 • Fischerring
 • Pierścień Rybaka
 • Ring of the Fisherman
 • Rybářský prsten
 • Vissersring
 • Кольцо рыбака
 • Пръстен на рибаря
 • 어부의 반지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of