Les annales (du latin annus, année) sont une forme d’écrit historique, concis, qui détaillent ou recueillent des événements jugés importants, pour chaque année, dans un ordre chronologique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les annales (du latin annus, année) sont une forme d’écrit historique, concis, qui détaillent ou recueillent des événements jugés importants, pour chaque année, dans un ordre chronologique.
 • Annals (Annales) era el recull cronològic organitzat per anys que feia el Pontífex Màxim de Roma, dels esdeveniments organitzats en el que s'anomenava àlbum, que incloïa els noms dels magistrats i tota mena d'esdeveniments com guerres, pestes, prodigis etc. El seu nom era annales pontificum o annales maximi, però foren destruïts en l'incendi de Roma pels gals el 389 aC i encara que foren restaurats hi ha alguns error i llacunes. Van continuar fins al 130 aC quan foren col·leccionats en vuit llibres, i després foren continuats pels anomenats annalistes (els escriptors d'annals)Posteriorment es van dir annals a tots els reculls històrics organitzats per anys.
 • Annalen (Mehrzahl) sind chronologische Aufzeichnungen wichtiger Begebenheiten und Ereignisse eines Jahres.Annalen leitet sich aus dem Lateinischen ab („libri annales“, zu: annus = „Jahr“). Annales ist die lateinische Bezeichnung für „Jahrbücher“. Die Bezeichnung Annalen wird auch häufig für Jahresberichte, Geschichtswerke und als Titel von Zeitschriften (z. B. den „Annales d'histoire économique et sociale“, „Annalen der Physik“) gebraucht.
 • Annals (Latin annālis, yearly from annus, a year) are a concise form of historical representation which record events chronologically, year by year. The Oxford English Dictionary defines annals as "a narrative of events written year by year". In The Content of Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Hayden White discusses annals in contrast to chronicles and history, two other forms of historical representation. He claims that annals lack a "social center". A social center locates the list of events in time to a point of view, which would imply the moral importance of the events. In contrast to the chronicle, annals do not organize events by topics, such as the reigns of kings. Unlike history, the annal does not conclude and tie up all the loose ends, but simply terminates. The annalist leaves the recorded events unexplained and often one event has as equal weight as another. Furthermore, annalists represent events as happening to humankind, rather than human beings causing events.
 • Az annales az ókori és a középkori történetírás egyik legalapvetőbb műfaja.Az ókorban legfőbb sajátossága az események krónikaszerű, szigorúan évről évre haladó feljegyzése. Az általános szóhasználatban annales névvel illették a távoli múlt eseményeit feldolgozó történeti munkákat, a közelmúlt, esetleg a jelen elbeszélésére hivatott mű elnevezése a historiae volt. Ezt a megkülönböztetést azonban igen gyakran figyelmen kívül hagyták.A tulajdonképpeni annales legfontosabb előzményei az úgynevezett annales maximi (főpapi évkönyvek) voltak, ezek állítólag nyolcvan kötetet tettek ki. Tartalmuk feltehetőleg a pontifex maximus által évenként a saját épületében felállított, gipsszel bevont naptári táblákon alapult, amelyekre fel voltak jegyezve a magisztrátusok nevei, illetve az adott év legfontosabb eseményei. Ezt a szokást Publius Mucius Scaevola (nem azonos a római mitológiából jól ismert, kezét a tűzbe tartó Mucius Scaevolával) törölte el Kr. e. 131–114 között. Feltehetőleg ebben az időszakban ment végbe az addigi feljegyzéseket tartalmazó Annales Maximi összeállítása is. Mivel e gyűjtemény sajnos nem maradt ránk, vitatott, hogy meddig nyúlt vissza az időben, illetve milyen terjedelemben használtak fel benne még korábbi forrásokat is.A római történetírás első úttörői (Fabius Pictor, Cincius Alimentus, Aulus Postumius Albinus, Publius Cornelius Scipio Africanus, Caius Acilius) még nem tartoztak a szorosan vett annalisztika körébe: krónikáikat görögül írták, leginkább a hellénisztikus irodalomra támaszkodva. A latin nyelv érvényesülése Idősebb Catonak köszönhető, az ő Kezdetek című műve volt az első komolyabb, latin nyelven írott, s már annalesnek nevezhető munka. Catót követve lépett színre az annalisták első nagy csoportja: Cassius Hemina, Servius Fabius Pictor, Calpurnius Piso Frugi, Caius Sempronius Tuditanus, Gellius és Fannius. Ők is leginkább a hatalmat gyakorló államférfiak közül kerültek ki.A Gracchusok fellépésével kezdődő politikai harcok, majd a polgárháborúk az annalisztikát mindinkább politikai színezetűvé tették, a szerzőkön egyre inkább érződik pártállásuk. Az annalisták „fiatalabb” csoportjának képviselői (Claudius Quadrigatus, Valerius Antias, Licinius Macer, Lucius Aelius Tubero) általában bőbeszédűbbek szűkszavú, csak a száraz adatok közlésére szorítkozó elődeiknél, ez azonban inkább emeli, mintsem csökkentené történeti értéküket, hisz rengeteg, a korabeli Róma köznapi életére vonatkozó feljegyzést is megörökítettek műveikben. Sok olyan kép, amely ma már az ókori Rómáról alkotott képünk része, nekik köszönheti fennmaradását: a Horatiusok és Curiatusok, Lucretia, Coriolanus, Verginia, Camillus stb. Rajtuk keresztül vált mérvadóvá a történeti hagyomány így kialakult képe Livius és Plutarkhosz műveiben.Az annales az annalisztikához szorosan nem köthető művek címében is előfordul, például Lucius Scribonius Libo, Quintus Hortensius Hortalus, Marcus Terentius Varro, Tanusius Geminus, Fenestella és Aulus Cremutius Cordus műveiben. Publius Cornelius Tacitus más című művét röviden maga is annalesnek nevezi, de ugyanezt találjuk Ennius történeti eposzánál is. Egykötetes időtáblázatát Titus Pomponius Atticus is Annali liber-nek nevezte.Az annales mint műfaj a középkor elején tovább élt, főképp kolostorokban, esetleg az uralkodó udvarában készítettek feljegyzéseket, amelyek az eseményeket követték évről évre, feljegyezve lényeges, de néha egészen jelentéktelen eseményeket is. Az eseményeket már válogató, de az időrendiséget még szorosan betartó műfajt nevezzük krónikának. A história a középkori történetírásban – szemben az ókori históriával – az események legrégebbi idejétől a históriát író személy koráig terjedt. A legpontosabb, legalaposabb leírásra, az összefüggések feltárására törekvő mű a gesta volt, bár a határok a fent említett műfajok közt hamar elmosódtak.
 • 편년체(編年體)는 한자 문화권에서 역사책을 쓸 때 사용되는 체제이다. 역사적 사실을 연, 월, 일 순으로 기록하는 것으로 동양에서 가장 보편적이고 전통적인 방법이다. 현전하는 편년체 사서 중 가장 오래된 것은 공자(孔子)가 노나라의 역사를 쓴 《춘추(春秋)》이다.한자 문화권에 한정되지 않고, 역사적 사실을 순서대로 기록한 책을 가리켜 연대기(年代記)라고 부른다.
 • Met annalen wordt een vorm van geschiedschrijving bedoeld waarbij gebeurtenissen summier en op strikt chronologische wijze jaar voor jaar worden beschreven. Het begrip annalen is afgeleid van het Latijnse annus (een jaar) zoals gebruikt in de betekenis van libri annales (jaarboeken).
 • Letopisy neboli anály (z latinského annus ­– rok) jsou strukturované historické prameny, kde jsou dějiny zaznamenávány rok po roce. Na rozdíl od jiných historických pramenů nemívají literární ambice, často vznikaly spíš jako záznamy nějaké instituce, třeba kláštera. Za jejich základ se považují starořímské anály, které zaznamenávaly primárně posloupnost vysokých úředníků (například konzulů). Ve středověku se pak letopisy vyvinuly z původně velmi stručných poznámek vpisovaných mnichy do volného místa na okrajích tabulek pro výpočet data Velikonoc.
 • Los Anales son una forma concisa de escrito histórico que registra los hechos cronológicamente, año por año.
 • Anais (do latim annales, de annus, "ano") são, tradicionalmente, uma forma concisa de registro da história de um povo ou instituição, originalmente organizada ano a ano. O termo passou a designar, por derivação, qualquer publicação científica ou artística de frequência regular ou periódica, ou obra que registre memórias ou fatos pessoais.
 • Annały (łac. annales) – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w porządku chronologicznym najważniejsze dla danej społeczności czy kraju wydarzenia.
 • 編年体(へんねんたい)とは歴史の記述法の一つで、起こった出来事を年代順に記してゆく方法を指す。対して、個人や一つの国に関しての情報をまとめて記述するのを紀伝体という。日本の六国史のうち『日本書紀』を除くものは国史体とよばれる独特の記述法になっている。これは編年体を基本としつつ、重要人物の死亡記事があるごとに簡単な列伝を挿入するものであるが、編年体の一種とされる。
 • Анна́лы (множественное число, лат. annales от annus — год) — погодные записи событий, связанных с жизнью города, области или страны. Древний аналог русских летописей. Наиболее известное произведение с этим названием принадлежит Тациту (см. «Анналы» Тацита).В современном языке слово «анналы» часто используется в значении «хроника», запись значительных событий. В этом смысле выражение «вошёл в анналы» синонимично выражению «вошёл в историю». Со слова «анналы» начинаются названия многих научных журналов: например, «Анналы хирургии» и «Анналы хирургической гепатологии».
 • Аналите (лат. Annales - летописи, от annus /година/ или annalis /годишен, т.е. който продължава година/) са историографски произведения в които се изреждат/изброяват последователно в хронологичен ред важните исторически събития. По същността си аналите са първите писмени паметници разкриващи историята на античния свят. В България и Русия аналите са известни под името летописи, а във Византия - хроники.
 • Gli annali sono documenti d'archivio che narrano succintamente i maggiori eventi storici e le catastrofi naturali più rilevanti che coinvolgono un popolo. Si dicono così perché originariamente erano ordinati di anno in anno, ma in età moderna il termine si applica indipendentemente dal modo di ordinamento.Erano spesso redatti e conservati da autorità religiose. Quelli di Roma antica erano gli annales pontificum: ciascun anno era indicato con i nomi dei due alti magistrati eponimi in carica. Da essi deriva l'annalistica medioevale. Gli annali romani rappresentano, in qualche modo, gli albori di un'attitudine storiografica. Esistono vari esemplari di tali narrazioni.Ecco un elenco dei più importanti annali romani e medioevali:Annali romaniAnnales pontificumAnnales maximi, raccolta di annales pontificum pubblicata in 80 libri dal pontifex maximus Mucio Scevola nel 130 a.C.Annales di Quinto Fabio PittoreAnnales di Lucio Cincio AlimentoAnnales di Lucio Cassio EminaAnnales di Quinto EnnioAnnales di Gaio AcilioAnnales di Publio Cornelio TacitoAnnales ValesianiAnnali medioevaliAnnales CambriaeAnnales Alamannici, annalistica degli anni dal 709 al 799, prodotta da diversi monasteri della Svevia e continuata in forme e tempi autonomi (dall'abbazia di Reichenau, con Hermannus Contractus, fino al 939 e da quella di San Gallo fino al 926)Annales regni Francorum, cronaca franca scritta per i primi re franchi, che copre gli anni dal 741 all'829; coinvolse almeno tre redattori, uno dei quali potrebbe essere stato lo storico franco Eginardo; rappresentano la più importante fonte per la storia politica e militare del regno di Carlo MagnoAnnales Bertiniani, cronaca franca ritrovata nel monastero di San Bertino, da cui prese il nome, che copre gli anni dall'830 all'882; fu scritta da diversi redattori, tra cui Incmaro di Reims, ed è conservata nella Monumenta Germaniae Historica; rappresentano una prosecuzione degli Annales regni FrancorumAnnales Cavenses, annotazioni effettuate dai monaci della Badia di Cava e riguardanti il periodo 569-1318Annales Fuldenses, cronaca franca che copre gli ultimi anni di regno di Luigi il Pio (m. nel 840), fino alla presa del potere da parte di Luigi III di Francia (900); è una fonte fondamentale per la storia dei Carolingi; rappresentano una prosecuzione degli Annales regni FrancorumAnnales Iuvavenses (o Annali di Salisburgo), serie di annali scritti tra il IX e il X secolo a Salisburgo, utile fonte per la storia della Germania sudorientale (Baviera e Austria), che però sopravvive solo in frammenti copiati nel XII secoloAnnales Vedastini (o Annali di St-Vaast), serie di annali scritti all'inizio del X secolo nel monastero di St-Vaast ad Arras, importante fonte per la storia del IX secolo; insieme agli Annales Fuldenses e agli Annales Bertiniani, vengono combinati con altri annali in un insieme indicato come Chronicon Vedastinum, una cronaca generale che copre tutta la storia dell'Impero Carolingio fino all'899Annales Xantenses (o Annali di Xanten), serie di annali probabilmente scritti a Lorsch (per la parte che copre il periodo che va dall'832 al 852, fonte indipendente dal Chronicon Vedastinum) e a Colonia (per la parte che giunge fino all'873)La serie degli Annali irlandesiAnnali del Caffaro, riguardanti la storia di Genova dal 1099 al 1163Annali musulmaniKitāb (o Taʾrīkh) al-rusul wa l-mulūk (Libro - o Storia - dei profeti e dei re) di Tabari: annali che coprono l'intero periodo dell'umanità, dall'epoca della creazione di Adamo fino al Califfato abbaside dei primi del IX secolo.↑
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3830071 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108882329 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les annales (du latin annus, année) sont une forme d’écrit historique, concis, qui détaillent ou recueillent des événements jugés importants, pour chaque année, dans un ordre chronologique.
 • Annalen (Mehrzahl) sind chronologische Aufzeichnungen wichtiger Begebenheiten und Ereignisse eines Jahres.Annalen leitet sich aus dem Lateinischen ab („libri annales“, zu: annus = „Jahr“). Annales ist die lateinische Bezeichnung für „Jahrbücher“. Die Bezeichnung Annalen wird auch häufig für Jahresberichte, Geschichtswerke und als Titel von Zeitschriften (z. B. den „Annales d'histoire économique et sociale“, „Annalen der Physik“) gebraucht.
 • 편년체(編年體)는 한자 문화권에서 역사책을 쓸 때 사용되는 체제이다. 역사적 사실을 연, 월, 일 순으로 기록하는 것으로 동양에서 가장 보편적이고 전통적인 방법이다. 현전하는 편년체 사서 중 가장 오래된 것은 공자(孔子)가 노나라의 역사를 쓴 《춘추(春秋)》이다.한자 문화권에 한정되지 않고, 역사적 사실을 순서대로 기록한 책을 가리켜 연대기(年代記)라고 부른다.
 • Met annalen wordt een vorm van geschiedschrijving bedoeld waarbij gebeurtenissen summier en op strikt chronologische wijze jaar voor jaar worden beschreven. Het begrip annalen is afgeleid van het Latijnse annus (een jaar) zoals gebruikt in de betekenis van libri annales (jaarboeken).
 • Los Anales son una forma concisa de escrito histórico que registra los hechos cronológicamente, año por año.
 • Anais (do latim annales, de annus, "ano") são, tradicionalmente, uma forma concisa de registro da história de um povo ou instituição, originalmente organizada ano a ano. O termo passou a designar, por derivação, qualquer publicação científica ou artística de frequência regular ou periódica, ou obra que registre memórias ou fatos pessoais.
 • Annały (łac. annales) – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w porządku chronologicznym najważniejsze dla danej społeczności czy kraju wydarzenia.
 • 編年体(へんねんたい)とは歴史の記述法の一つで、起こった出来事を年代順に記してゆく方法を指す。対して、個人や一つの国に関しての情報をまとめて記述するのを紀伝体という。日本の六国史のうち『日本書紀』を除くものは国史体とよばれる独特の記述法になっている。これは編年体を基本としつつ、重要人物の死亡記事があるごとに簡単な列伝を挿入するものであるが、編年体の一種とされる。
 • Аналите (лат. Annales - летописи, от annus /година/ или annalis /годишен, т.е. който продължава година/) са историографски произведения в които се изреждат/изброяват последователно в хронологичен ред важните исторически събития. По същността си аналите са първите писмени паметници разкриващи историята на античния свят. В България и Русия аналите са известни под името летописи, а във Византия - хроники.
 • Annals (Annales) era el recull cronològic organitzat per anys que feia el Pontífex Màxim de Roma, dels esdeveniments organitzats en el que s'anomenava àlbum, que incloïa els noms dels magistrats i tota mena d'esdeveniments com guerres, pestes, prodigis etc. El seu nom era annales pontificum o annales maximi, però foren destruïts en l'incendi de Roma pels gals el 389 aC i encara que foren restaurats hi ha alguns error i llacunes.
 • Letopisy neboli anály (z latinského annus ­– rok) jsou strukturované historické prameny, kde jsou dějiny zaznamenávány rok po roce. Na rozdíl od jiných historických pramenů nemívají literární ambice, často vznikaly spíš jako záznamy nějaké instituce, třeba kláštera. Za jejich základ se považují starořímské anály, které zaznamenávaly primárně posloupnost vysokých úředníků (například konzulů).
 • Gli annali sono documenti d'archivio che narrano succintamente i maggiori eventi storici e le catastrofi naturali più rilevanti che coinvolgono un popolo. Si dicono così perché originariamente erano ordinati di anno in anno, ma in età moderna il termine si applica indipendentemente dal modo di ordinamento.Erano spesso redatti e conservati da autorità religiose. Quelli di Roma antica erano gli annales pontificum: ciascun anno era indicato con i nomi dei due alti magistrati eponimi in carica.
 • Анна́лы (множественное число, лат. annales от annus — год) — погодные записи событий, связанных с жизнью города, области или страны. Древний аналог русских летописей. Наиболее известное произведение с этим названием принадлежит Тациту (см. «Анналы» Тацита).В современном языке слово «анналы» часто используется в значении «хроника», запись значительных событий. В этом смысле выражение «вошёл в анналы» синонимично выражению «вошёл в историю».
 • Annals (Latin annālis, yearly from annus, a year) are a concise form of historical representation which record events chronologically, year by year. The Oxford English Dictionary defines annals as "a narrative of events written year by year". In The Content of Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Hayden White discusses annals in contrast to chronicles and history, two other forms of historical representation. He claims that annals lack a "social center".
 • Az annales az ókori és a középkori történetírás egyik legalapvetőbb műfaja.Az ókorban legfőbb sajátossága az események krónikaszerű, szigorúan évről évre haladó feljegyzése. Az általános szóhasználatban annales névvel illették a távoli múlt eseményeit feldolgozó történeti munkákat, a közelmúlt, esetleg a jelen elbeszélésére hivatott mű elnevezése a historiae volt.
rdfs:label
 • Annales
 • Anais (história)
 • Anales
 • Annalen
 • Annalen
 • Annales
 • Annali
 • Annals
 • Annals
 • Annały
 • Letopisy
 • Анали
 • Анналы
 • 編年体
 • 편년체
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is foaf:primaryTopic of