L'alphabet grec est un alphabet bicaméral de vingt-quatre lettres, principalement utilisé pour écrire la langue grecque depuis la fin du IXe ou le début du VIIIe siècle av. J.-C. C'est le premier et le plus ancien alphabet, dans l'acception la plus réduite de ce mot, car il note chaque voyelle et consonne avec un graphème séparé. Aujourd'hui encore, le grec moderne utilise cet alphabet. Par le passé, les lettres ont servi également pour la numération grecque, depuis le IIe siècle av.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'alphabet grec est un alphabet bicaméral de vingt-quatre lettres, principalement utilisé pour écrire la langue grecque depuis la fin du IXe ou le début du VIIIe siècle av. J.-C. C'est le premier et le plus ancien alphabet, dans l'acception la plus réduite de ce mot, car il note chaque voyelle et consonne avec un graphème séparé. Aujourd'hui encore, le grec moderne utilise cet alphabet. Par le passé, les lettres ont servi également pour la numération grecque, depuis le IIe siècle av. J.-C., mais les chiffres arabes tendent à les remplacer en Grèce. D'abord uniquement écrit en capitales, l'alphabet grec s'est progressivement doté de minuscules et de diacritiques.L'alphabet grec descend de l'alphabet phénicien. Il n'a aucun lien avec le linéaire B ou le syllabaire chypriote (en), utilisés avant lui pour écrire ce qui était alors le grec. Cet alphabet en a engendré de nombreux autres en Europe et au Moyen-Orient, et notamment l'alphabet latin, via l'alphabet étrusque. En plus de servir à l'écriture du grec moderne, les lettres de l'alphabet grec sont utilisées comme symboles en sciences, noms de particules en physique, noms d'étoiles, noms de fraternités et sororités, noms de cyclones surnuméraires, etc.
 • 그리스 문자(그리스어: Ελληνικό αλφάβητο) 또는 희랍 문자(希臘文字)는 그리스어를 쓰는 데 사용되는 자모 문자이다. 자음과 모음이 따로 있는 자모 문자 중 가장 오래된 문자로, 자모 문자를 뜻하는 영어 단어 ‘알파벳(alphabet)’은 그리스 문자의 첫 두 글자인 알파와 베타에서 왔다. 기원전 9세기경 발달하여 현재까지 그리스어 표기에 사용된다. 그밖에 그리스 숫자를 비롯, 원주율 등의 여러 수학 기호, 물리학의 여러 입자 이름, 항성의 이름 등 다양한 용도로도 쓰인다.그리스 문자는 페니키아 문자에서 비롯되었으며, 오늘날 널리 쓰이는 로마 문자와 키릴 문자의 발달에 큰 영향을 주었다. 익히 알려진 그리스 문자 형태는 이오니아 지방에서 사용되던 형태로 아테네와 그 연맹 도시들이 그리스 문명의 중심지로 떠오르면서 널리 쓰이기 시작했다. 특히 헬레니즘 시기를 거치면서 이오니아 지방, 특히 아티카 변형이 소아시아와 그리스 일대에서 널리 쓰이게 되었다. 로마 문자는 서부 그리스 문자 변형에서 유래한 것으로, 정확히는 서부 그리스 문자 변형을 받아들인 에트루리아에서 들어온 것이다. 키릴 문자는 사실상 포교의 일환으로 만들어진 것으로 그리스 문자와 그리스 문자의 영향을 받은 슬라브 토착 문자를 혼합해서 만들어진 것이다.
 • Гре́ческий алфави́т — алфавит греческого языка и других языков греческой группы. Он непрерывно используется с конца IX или начала VIII века до н. э. Греческий алфавит, по-видимому, первый алфавит, содержащий как согласные, так и гласные, и использующий для них раздельные знаки. В алфавите 24 буквы, кроме того в доклассическую эпоху в некоторых диалектах греческого применялись ещё несколько букв — Ϝ, ϝ (дигамма), Ϻ, ϻ (сан), Ϙ, ϙ (коппа), стигма, Ͳ, ͳ (сампи), Ͱ, ͱ (хета). В классическом греческом первые три из этих букв использовались для записи чисел.
 • Yunan alfabesi yedisi ünlü, onbeşi ünsüz, ikisi ise birleşik yirmi dört harften oluşur:
 • L'alfabet grec (en grec: Ελληνικό αλφάβητο) és un repertori de vint-i-quatre lletres que s'ha fet servir per escriure la llengua grega des dels segles IX o VIII aC. És el primer alfabet complet, és a dir, un sistema d'escriptura amb caràcters diferents per a cada vocal i cada consonant. Actualment es fa servir per a escriure el grec modern i també per a designar unitats de diversos tipus (en matemàtiques, física, astronomia, etc.). És l'avantpassat de l'alfabet llatí i de l'alfabet ciríl·lic, entre altres.
 • Alfabeto greko greziera idazteko sortutako 24 letrako alfabetoa da. K. a. IX. mendean sortu zuten feniziar alfabeto silabikoa garatuz. Greziarrek historiako lehendabiziko alfabeto osoa sortu zuten, non bokal eta kontsonante bakoitzak bere ikur ezberdina zuten.Egun oraindik erabiltzen dute, egungo grezierarako edota zientzietarako (matematika, fisika, astronomia edo informatikarako).
 • L'alfabeto greco è uno script (insieme di grafi) originalmente creato per il sistema di scrittura della lingua greca e risale al IX secolo a.C.; l'alfabeto derivava dall'alfabeto fenicio, nel quale a ogni segno era associato un solo suono. Secondo fondati studi lo stesso alfabeto fenicio deriva da una semplificazione di alcuni fonogrammi dei geroglifici egizi, i quali, per il principio dell'acrofonia, persero il loro completo valore fonico per far assumere al segno solo il valore iniziale.Dal momento che la scrittura fenicia era di tipo appercettivo, ovvero venivano indicate solo le consonanti che dovevano poi essere integrate da suoni vocalici non specificati, (e quindi solo un fenicio era in grado di leggere una parola scritta in fenicio) i greci dovettero trasformare alcune lettere fenicie non usate nel loro alfabeto per indicare i suoni vocalici, che nell'alfabeto greco sono basilari tanto per una questione metrica quanto per il problema della flessione delle parole e degli articoli.Nell'antica Grecia le lettere venivano usate anche per scrivere i numeri, posponendo al simbolo grafico un segno molto simile a un apostrofo, in maniera analoga ai numeri romani usati dai latini.Le lettere dell'alfabeto greco sono molto utilizzate oggi per numerosi altri scopi: in matematica e in fisica per indicare gli angoli e le costanti, in astronomia per assegnare il nome alle stelle, e così via.Dall'alfabeto greco bizantino deriva anche l'alfabeto cirillico.
 • Alfabet Yunani (bahasa Yunani: Ελληνικό αλφάβητο, Elli̱nikó alfávi̱to) adalah sebuah alfabet yang terdiri dari 24 huruf yang telah digunakan untuk menuliskan bahasa Yunani sejak akhir abad ke-9 SM atau awal abad ke-8 SM. Ini merupakan tulisan alfabet tertua yang masih digunakan sekarang. Huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili angka Yunani (nomor), sejak abad ke-2 SM.
 • El alfabeto griego es un alfabeto de veinticuatro letras utilizado para escribir la lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo IX a. C. a partir del alfabeto consonántico fenicio, los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto.Su uso continúa hasta nuestros días, tanto como alfabeto nativo del griego moderno como a modo de crear denominaciones técnicas para las ciencias, en especial la lógica, la matemática, la física, la astronomía y la informática.
 • Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabéta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př. n.l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes.Z alfabéty do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i námi používaná latinka.V kódování Unicode jsou znaky řeckého písma umístěny v rozsahu 0370–03FF (hexadecimálně).
 • ギリシア文字(ギリシアもじ/ギリシャ文字と表記される事も)は、ギリシア語の文字。
 • Гръ̀цката а̀збука (на гръцки: Ελληνικό αλφάβητο) представлява сбор от двадесет и четири букви, която се отнася както за писмеността в съвременна Гърция (новогръцки), така и за старогръцкия език през Античността. Това е най-старата азбука, която се използва и до днес. В Древна Гърция гръцките букви са били използвани също за означаване на цифри, подобно на Римските цифри. В днешно време освен за писане в гръцкия език гръцките букви се използват в науката като математически символи и имена на звезди.Гръцката азбука произлиза от финикийската азбука и няма общо с Линеар Б и Кипърското писмо - по-ранни писмени системи, използвани на териториите на Гърция. Гръцката азбука се използва като гръбнак за създаването на писменост в Европа и Близкия Изток, включително латинската азбука и кирилицата.
 • Alfabet grecki – powstały ok. IX w. p.n.e. alfabet służący do zapisu języka greckiego i języków kilku ludów znajdujących się pod wpływem kultury greckiej. Znaki alfabetu służyły Grekom także do zapisu liczb oraz do notacji muzycznej. Stworzono go pod wpływem kontaktów z ludami Lewantu. Dawniej wywodzono jego powstanie od alfabetu fenickiego. We wczesnej starożytności istniało niewiele form alfabetu greckiego, wypartych w okresie klasycznym przez formę jońską (zachodnią), której w niezmienionej postaci używa się do dziś do zapisu języka nowogreckiego. Używany jest też w matematyce, m.in. do oznaczania kątów.
 • A görög ábécét a görög nyelv írására használják a Kr.e. IX. század vége (vagy a VIII. század eleje) óta, egészen napjainkig. Huszonnégy betűből áll, az első és legrégibb olyan ábécé, amely minden magán- és mássalhangzót különálló szimbólummal jelöl. Az ősi görögben egyes betűket számokként is használtak körülbelül a Kr. e. II. századtól fogva, ezeket görög számoknak hívjuk (hasonlóan a római számokhoz). A görög ábécé az ugariti és/vagy a föníciai ábécéből fejlődött ki, és alapja sok más írásrendszernek, mint például a latin vagy a cirill ábécé.
 • The Greek alphabet is the script that has been used to write the Greek language since the 8th century BC. It was derived from the earlier Phoenician alphabet, and was in turn the ancestor of numerous other European and Middle Eastern scripts, including Cyrillic and Latin. Apart from its use in writing the Greek language, both in its ancient and its modern forms, the Greek alphabet today also serves as a source of technical symbols and labels in many domains of mathematics, science and other fields.In its classical and modern forms, the alphabet has 24 letters, ordered from alpha to omega. Like Latin and Cyrillic, Greek originally had only a single form of each letter; it developed the letter case distinction between upper-case and lower-case forms in parallel with Latin during the modern era.Sound values and conventional transcriptions for some of the letters differ between Ancient Greek and Modern Greek usage, owing to phonological changes in the language.In traditional ("polytonic") Greek orthography, vowel letters can be combined with several diacritics, including accent marks, so-called "breathing" marks, and the iota subscript. In common present-day usage for Modern Greek since the 1980s, this system has been simplified to a so-called "monotonic" convention.
 • De Griekse taal wordt geschreven in het Griekse alfabet (Nieuwgrieks: Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó Alfábito). Dit alfabet is in de oudheid (rond de 9e eeuw v.Chr.) ontwikkeld uit het Fenicische alfabet en bestaat uit 24 letters. Het wordt nog steeds in Griekenland en Cyprus gebruikt.
 • Das griechische Alphabet (neugriechisch Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó Alfávito) ist die Schrift, in der die griechische Sprache seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. geschrieben wird. Die griechische Schrift ist eine Weiterentwicklung der phönizischen Schrift. Sie war die erste Alphabetschrift im engeren Sinne. Vom griechischen Alphabet stammen u. a. das lateinische, kyrillische und koptische Alphabet ab. Das griechische Alphabet umfasst heute 24 Buchstaben, die ebenso wie im lateinischen Alphabet als Majuskeln (Großbuchstaben) und Minuskeln (Kleinbuchstaben) vorkommen.
 • O alfabeto utilizado para escrever a Língua grega teve o seu desenvolvimento por volta do século IX a.C., utilizando-se até aos nossos dias, tanto no grego moderno como também na Matemática, Física, Astronomia etc.Anteriormente, o alfabeto grego (Ελληνικό αλφάβητο) foi escrito mediante um silabário, utilizado em Creta e zonas da Grécia continental como Micenas ou Pilos entre os séculos XVI a.C. e XII a.C. e conhecido como linear B. O Grego que reproduz parece uma versão primitiva dos dialectos Arcado-cipriota e Jónico-ático, dos quais provavelmente é antepassado, e é conhecido habitualmente como grego micênico.Crê-se que o alfabeto grego deriva duma variante do semítico, introduzido na Grécia por mercadores fenícios. Dado que o alfabeto semérico não necessita de notar as vogais, ao contrário da língua grega e outras da família indo-europeia, como o latim e em consequência o português, os gregos adaptaram alguns símbolos fenícios sem valor fonético em grego para representar as vogais. Este fato pode considerar-se fundamental e tornou possível a transcrição fonética satisfatória das línguas Europeias.As letras Digamma, San, Qoppa e Sampi desapareceram do alfabeto nos seus primeiros tempos, antes do denominado período clássico. Dado que a aparição das letras minúsculas é bastante posterior, não existem minúsculas das ditas letras, exceto como símbolos numéricos (Digamma ϛ, Qoppa ϟ, Sampi ϡ).Originariamente existiram variantes do alfabeto grego, sendo as mais importantes a ocidental (Calcídica) e a oriental (Jónica). A variante ocidental originou o alfabeto etrusco e daí o alfabeto romano. Atenas adoptou no ano 403 a.C. a variante oriental, dando lugar a que pouco depois desaparecessem as demais formas existentes do alfabeto. Já nesta época o grego escrevia-se da esquerda para a direita, enquanto que a princípio a maneira de o escrever era alternadamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, de maneira que se começava pelo lado em que se tinha concluído a linha anterior, invertendo todos os caracteres em dito processo.O factor inovador introduzido com o alfabeto grego são as vogais. As primeiras vogais foram Alfa, Épsilon, Iota, Ómicron e Upsilon. Se contempla o processo de criação do alfabeto grego como resultado de um processo dinâmico baseado na adopção de vários alfabetos semíticos através do tempo, encontrando inclusive influências do linear-B, poder-se-ia dar uma explicação mais satisfatória da sua origem do que as teorias que postulam uma adaptação única de um alfabeto determinado num momento dado.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 39352 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110732239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • Kostas Kazazis
prop-fr:commons
 • Greek alphabet
prop-fr:commonsTitre
 • L'alphabet grec
prop-fr:direction
 • aujourd'hui, de gauche à droite
prop-fr:dérivés
prop-fr:fam
prop-fr:fr
 • syllabaire chypriote
prop-fr:iso
 • Grek
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langues
 • Grec ancien, Grec moderne, et de nombreuses langues par le passé
prop-fr:légende
 • « Alphabet grec » en grec
prop-fr:nom
 • Alphabet grec
prop-fr:site
 • Ellinikamisera
prop-fr:titre
 • Examples of Greek Handwriting
 • Greek Font Society
 • Polices de grec
prop-fr:trad
 • Cypriot syllabary
prop-fr:type
prop-fr:unicode
 • 370 (xsd:integer)
prop-fr:url
 • http://ellinikasimera.dartmouth.edu/resources/texts/shapes1.html
 • http://www.ephodia.eu/polices_grecques.htm
 • http://www.greekfontsociety.gr/pages/en_about.html
 • http://enoriaka.gr/index.php?option=content&task=view&id=748
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Alphabet/Grec ancien
prop-fr:wikiversityTitre
 • L'alphabet grec
prop-fr:wiktionary
 • alphabet grec
prop-fr:époque
 • à nos jours
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'alphabet grec est un alphabet bicaméral de vingt-quatre lettres, principalement utilisé pour écrire la langue grecque depuis la fin du IXe ou le début du VIIIe siècle av. J.-C. C'est le premier et le plus ancien alphabet, dans l'acception la plus réduite de ce mot, car il note chaque voyelle et consonne avec un graphème séparé. Aujourd'hui encore, le grec moderne utilise cet alphabet. Par le passé, les lettres ont servi également pour la numération grecque, depuis le IIe siècle av.
 • Yunan alfabesi yedisi ünlü, onbeşi ünsüz, ikisi ise birleşik yirmi dört harften oluşur:
 • Alfabeto greko greziera idazteko sortutako 24 letrako alfabetoa da. K. a. IX. mendean sortu zuten feniziar alfabeto silabikoa garatuz. Greziarrek historiako lehendabiziko alfabeto osoa sortu zuten, non bokal eta kontsonante bakoitzak bere ikur ezberdina zuten.Egun oraindik erabiltzen dute, egungo grezierarako edota zientzietarako (matematika, fisika, astronomia edo informatikarako).
 • Alfabet Yunani (bahasa Yunani: Ελληνικό αλφάβητο, Elli̱nikó alfávi̱to) adalah sebuah alfabet yang terdiri dari 24 huruf yang telah digunakan untuk menuliskan bahasa Yunani sejak akhir abad ke-9 SM atau awal abad ke-8 SM. Ini merupakan tulisan alfabet tertua yang masih digunakan sekarang. Huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili angka Yunani (nomor), sejak abad ke-2 SM.
 • ギリシア文字(ギリシアもじ/ギリシャ文字と表記される事も)は、ギリシア語の文字。
 • De Griekse taal wordt geschreven in het Griekse alfabet (Nieuwgrieks: Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó Alfábito). Dit alfabet is in de oudheid (rond de 9e eeuw v.Chr.) ontwikkeld uit het Fenicische alfabet en bestaat uit 24 letters. Het wordt nog steeds in Griekenland en Cyprus gebruikt.
 • Гре́ческий алфави́т — алфавит греческого языка и других языков греческой группы. Он непрерывно используется с конца IX или начала VIII века до н. э. Греческий алфавит, по-видимому, первый алфавит, содержащий как согласные, так и гласные, и использующий для них раздельные знаки. В алфавите 24 буквы, кроме того в доклассическую эпоху в некоторых диалектах греческого применялись ещё несколько букв — Ϝ, ϝ (дигамма), Ϻ, ϻ (сан), Ϙ, ϙ (коппа), стигма, Ͳ, ͳ (сампи), Ͱ, ͱ (хета).
 • Alfabet grecki – powstały ok. IX w. p.n.e. alfabet służący do zapisu języka greckiego i języków kilku ludów znajdujących się pod wpływem kultury greckiej. Znaki alfabetu służyły Grekom także do zapisu liczb oraz do notacji muzycznej. Stworzono go pod wpływem kontaktów z ludami Lewantu. Dawniej wywodzono jego powstanie od alfabetu fenickiego.
 • Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabéta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př.
 • O alfabeto utilizado para escrever a Língua grega teve o seu desenvolvimento por volta do século IX a.C., utilizando-se até aos nossos dias, tanto no grego moderno como também na Matemática, Física, Astronomia etc.Anteriormente, o alfabeto grego (Ελληνικό αλφάβητο) foi escrito mediante um silabário, utilizado em Creta e zonas da Grécia continental como Micenas ou Pilos entre os séculos XVI a.C. e XII a.C. e conhecido como linear B.
 • L'alfabeto greco è uno script (insieme di grafi) originalmente creato per il sistema di scrittura della lingua greca e risale al IX secolo a.C.; l'alfabeto derivava dall'alfabeto fenicio, nel quale a ogni segno era associato un solo suono.
 • L'alfabet grec (en grec: Ελληνικό αλφάβητο) és un repertori de vint-i-quatre lletres que s'ha fet servir per escriure la llengua grega des dels segles IX o VIII aC. És el primer alfabet complet, és a dir, un sistema d'escriptura amb caràcters diferents per a cada vocal i cada consonant. Actualment es fa servir per a escriure el grec modern i també per a designar unitats de diversos tipus (en matemàtiques, física, astronomia, etc.).
 • 그리스 문자(그리스어: Ελληνικό αλφάβητο) 또는 희랍 문자(希臘文字)는 그리스어를 쓰는 데 사용되는 자모 문자이다. 자음과 모음이 따로 있는 자모 문자 중 가장 오래된 문자로, 자모 문자를 뜻하는 영어 단어 ‘알파벳(alphabet)’은 그리스 문자의 첫 두 글자인 알파와 베타에서 왔다. 기원전 9세기경 발달하여 현재까지 그리스어 표기에 사용된다. 그밖에 그리스 숫자를 비롯, 원주율 등의 여러 수학 기호, 물리학의 여러 입자 이름, 항성의 이름 등 다양한 용도로도 쓰인다.그리스 문자는 페니키아 문자에서 비롯되었으며, 오늘날 널리 쓰이는 로마 문자와 키릴 문자의 발달에 큰 영향을 주었다. 익히 알려진 그리스 문자 형태는 이오니아 지방에서 사용되던 형태로 아테네와 그 연맹 도시들이 그리스 문명의 중심지로 떠오르면서 널리 쓰이기 시작했다. 특히 헬레니즘 시기를 거치면서 이오니아 지방, 특히 아티카 변형이 소아시아와 그리스 일대에서 널리 쓰이게 되었다.
 • Гръ̀цката а̀збука (на гръцки: Ελληνικό αλφάβητο) представлява сбор от двадесет и четири букви, която се отнася както за писмеността в съвременна Гърция (новогръцки), така и за старогръцкия език през Античността. Това е най-старата азбука, която се използва и до днес. В Древна Гърция гръцките букви са били използвани също за означаване на цифри, подобно на Римските цифри.
 • El alfabeto griego es un alfabeto de veinticuatro letras utilizado para escribir la lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo IX a. C.
 • A görög ábécét a görög nyelv írására használják a Kr.e. IX. század vége (vagy a VIII. század eleje) óta, egészen napjainkig. Huszonnégy betűből áll, az első és legrégibb olyan ábécé, amely minden magán- és mássalhangzót különálló szimbólummal jelöl. Az ősi görögben egyes betűket számokként is használtak körülbelül a Kr. e. II. századtól fogva, ezeket görög számoknak hívjuk (hasonlóan a római számokhoz).
 • The Greek alphabet is the script that has been used to write the Greek language since the 8th century BC. It was derived from the earlier Phoenician alphabet, and was in turn the ancestor of numerous other European and Middle Eastern scripts, including Cyrillic and Latin.
 • Das griechische Alphabet (neugriechisch Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó Alfávito) ist die Schrift, in der die griechische Sprache seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. geschrieben wird. Die griechische Schrift ist eine Weiterentwicklung der phönizischen Schrift. Sie war die erste Alphabetschrift im engeren Sinne. Vom griechischen Alphabet stammen u. a. das lateinische, kyrillische und koptische Alphabet ab.
rdfs:label
 • Alphabet grec
 • Alfabet Yunani
 • Alfabet grec
 • Alfabet grecki
 • Alfabeto greco
 • Alfabeto grego
 • Alfabeto greko
 • Alfabeto griego
 • Greek alphabet
 • Griechisches Alphabet
 • Grieks alfabet
 • Görög ábécé
 • Yunan alfabesi
 • Řecká abeceda
 • Греческий алфавит
 • Гръцка азбука
 • ギリシア文字
 • 그리스 문자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:apparentés of
is prop-fr:fam of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of