L'alphabétisation est «l'acquisition des connaissances et des compétences de base [de lecture et d'écriture] dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution [et] un droit fondamental de la personne humaine.»↑ CONFINTÉA V (1997)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'alphabétisation est «l'acquisition des connaissances et des compétences de base [de lecture et d'écriture] dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution [et] un droit fondamental de la personne humaine.»
 • A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação. De um modo mais abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo constrói a gramática e em suas variações. Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades mecânicas (codificação e decodificação) do acto de ler, mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir conhecimento. Todas essas capacidades citadas anteriormente só serão concretizadas se os alunos tiverem acesso a todos os tipos de portadores de textos. O aluno precisa encontrar os usos sociais da leitura e da escrita. A alfabetização envolve também o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da linguagem de uma maneira geral.A alfabetização de um indivíduo promove sua socialização, já que possibilita o estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros indivíduos, acesso a bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. A alfabetização é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo. A incapacidade de ler e escrever é denominada analfabetismo, enquanto que a incapacidade de interpretar textos simples é chamada analfabetismo funcional ou semianalfabetismo.
 • L'alfabetització és l'acció i efecte d'ensenyar de llegir i d'escriure grans masses de persones adultes i d'instruir-les; és l'acció d'ensenyar a llegir i escriure a les persones d'una regió o comunitat. En l'informe final de la Cinquena Conferència Internacional sobre l'Educació dels Adults, organitzada per la Unesco, es va concloure que és "l'adquisició dels coneixements i les competències bàsiques que tots necessitem en un món que canvia ràpidament, i un dret fonamental dels éssers humans".L'alfabetisme és la capacitat d'estar alfabetitzat. Sovint inclou la capacitat de dominar operacions bàsiques de càlcul i tenir unes mínimes nocions culturals per a sobreviure en l'entorn. Molts polítics consideren la taxa d'alfabetització (el percentatge d'una regió que pot llegir i escriure) com un mesurament crucial del capital humà i de l'accés a noves oportunitats d'ocupació i desenvolupament en la societat així com en la capacitat per produir riquesa i la igualtat social. Per a altres, serveix com a indicador de la cultura d'un país; és un factor més per tenir en compte el seu grau de desenvolupament. Alfabetitzar sovint es considera l'aprenentatge del primer nivell de l'educació d'adults i equival als primers cursos de l'educació primària.Molts països han dut a terme campanyes d'alfabetització, generalment en correlació amb fenòmens de profund canvi social: la reforma a Alemanya, la Revolució Francesa, la Revolució Russa, la Revolució Cubana, etc. Les bases de les campanyes mundials d'alfabetització daten, però, del 1962 i són un dels resultats de l'empresa d'educació popular i de base començada al segle XIX. La UNESCO, en la sessió de la conferència general del novembre de 1960, llançà les bases d'un programa mundial d'alfabetització, i a l'assemblea general de l'ONU del desembre de 1961 hom demanà que aquest organisme se'n responsabilitzés; la seva feina consisteix a coordinar les diferents accions i a fer el programa d'estudis, i a fornir consells, experts i precisions tècniques als estats.Hi ha grans diferències entre el nombre d'analfabets als països desenvolupats i els anomenats del "tercer món", i en aquests països, també existeixen grans diferències entre homes i dones, que són les que sovint tenen menys accés a l'ensenyament. Segons la Unesco, es calcula que l'any 2008 hi havia uns 774 milions de persones adultes analfabetes (aproximadament un de cada cinc adults). L'opacitat de les dades de determinats governs no ajuda a la detecció i solució del problema. Els països de l'antic bloc soviètic són dels que més esforços van fer en aquest camp.Determinats tècnics diferencien entre analfabetisme i il·letrisme. Una persona il·letrada pot entendre un missatge senzill, copsa el mecanisme de la lectoescriptura, però no pot arribar a la idea central d'un text curt i no sap usar els conceptes que llegeix (manca de vocabulari i de comprensió lectora). L'il·letrisme és molt més difícil de mesurar i afecta també zones desenvolupades. Està molt relacionat amb la qualitat de l'educació. El Dia internacional de l'alfabetització se celebra el dia 8 de setembre.
 • Гра́мотность — степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке.Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и писать или только читать на каком-либо языке. В современном смысле это означает способность писать согласно установленным нормам грамматики и правописания. Людей, умеющих только читать, также называют «полуграмотными». В статистике под грамотностью понимается способность человека прочитать, понять и написать короткий простой текст, касающийся его повседневной жизни. Уровень грамотности взрослого населения — доля грамотных в возрасте 15 лет и старше. Индекс грамотности (называемый иногда просто грамотность) данного народа есть отношение между числом грамотных и численностью всего населения. Отношение это обыкновенно выражается в процентах. Индекс грамотности если и не измеряет, то, во всяком случае, характеризует уровень развития начального образования.Грамотность — фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека. Открывая доступ к книге, она даёт возможность пользоваться сокровищницей мысли и знания, созданной человечеством. Однако грамотность может выступать и как орудие пропаганды той или иной идеологии в обществе. Чему и как служит грамотность, зависит от условий, в которые поставлено народное образование данной страны.Степенью распространения грамотности характеризуется степень участия народа той или иной страны в умственной жизни всего человечества, но характеризуется лишь до известной степени, так как и народы неграмотные участвуют и участвовали, хотя, возможно, и в меньшей мере, в накоплении умственных и нравственных сокровищ человечества.
 • Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především - schopnost porozumět jeho obsahu.Gramotnost vyjadřuje, jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se nebo si něco spočítat.Samozřejmě na příslušníky společnosti je kladen vyšší nárok, jak získané dovednosti dokáží využít - funkční gramotnost1) literární gramotnost (schopnost porozumět textu)2) dokumentová gramotnost (schopnost vyhledat informace i někde jinde než v daném textu)3) numerická gramotnost (schopnost pracovat s čísly, s matematickými operacemi)Funkční gramotnost je možno neustále rozvíjet. Gramotnost není odrazem stupně vzdělání. V ČR vyšší vzdělání koreluje s kvalitou funkční gramotnosti. Opakem gramotnosti je negramotnost. S cílem zvýšit gramotnost jsou často pořádány alfabetizační kampaně.
 • La alfabetización es la habilidad de usar texto para comunicarse a través del espacio y del tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, sólo a la de leer. Los estándares para los que se constituyen los niveles de alfabetización varían entre las diferentes sociedades. Algunas otras destrezas como la informática o las nociones elementales de cálculo aritmético básicas también se pueden incluir en definiciones más amplias de alfabetización.El Día Internacional de la Alfabetización se celebra el 8 de septiembre.
 • Az írástudás legegyszerűbb formájában az írni-olvasni tudást fedi. Részletesebb meghatározásában az írástudás magában foglalja az értő és megértésre törekedő olvasást, az összefüggő írott szöveg létrehozását és az előző kettőhöz kapcsolódó, kritikai gondolkodás képességét. Legszélesebb értelmezéseiben magában foglalhatja az írott vagy nyomtatott szövegek kulturális feltételrendszerének, etikai normáinak és esztétikai értékeinek tudatos és kritikus ismeretét is.Ellentéte az analfabetizmus.
 • リテラシー(英: literacy)とは、特に和製英語(Japanese English)において、「何らかの表現されたものを適切に理解・解釈・分析・記述し、改めて表現する」という意味に使われている言葉であり、現代的には、日本語の「識字率」と同じ意味で使われている。ちなみに、古典的には「書き言葉を正しく読んだり書いたりできる能力」と言う意味で用いられた時代もあった。
 • Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Günümüz bağlamında okuryazarlık iletişimin bir parçasıdır. Bir dili bilip, konuşabilmenin yanı sıra iletişim kurabilmek için yeterli derecede okumayı ve yazmayı da bilmek gerekir. UNESCO'nun tanımına göre okuryazarlık; Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. Toplumun geniş bir kitlesine hitap edebilmek, bilgisini ve gücünü geliştirerek hedeflerine ulaşması için bireye olanak veren olgudur. Günümüzde her yıl 8 Eylül günü Dünya Okuryazarlık Günü olarak kutlanır.
 • Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem.
 • L'alfabetizzazione è il grado (minore o maggiore) di sviluppo delle capacità individuali di lettura e scrittura, con riferimento al gruppo culturale di appartenenza.
 • Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis Lawan katanya adalah buta huruf atau tuna aksara dimana ketidak mampuan membaca ini masih menjadi masalah terutama di negara-negara Asia selatan, arab, dan Afrika utara (40% sampai 50%). Asia timur dan Amerika selatan memiliki tingkat buta huruf sekitar 10% sampai 15%. Biasanya, tingkat melek aksara dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) memiliki definisi sebagai berikut: Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh di Kerala, India, tingkat kematian wanita dan anak-anak menurun drastis pada tahun 1960an, saat anak-anak gadis terdidik disaat reformasi pendidikan setelah tahun 1948 mulai berkeluarga. Walaupun begitu riset terbaru beragumentasi bahwa hasil yang didapat di atas mungkin lebih banyak disumbangkan sebagai hasil dari disekolahkannya anak-anak tersebut dibandingkan dari kemampuan baca-tulisnya saja. Walaupun begitu, diseluruh dunia fokus dari sistem pendidikan tetap merupakan konsep-konsep yang meliputi komunikasi melalui teks dan media cetak, dan hal ini masih merupakan dasar dari definisi melek aksara.
 • Literacy is the ability to read and write. The inability to do so is called illiteracy or analphabetism. Visual literacy also includes the ability to understand visual forms of communication such as body language, pictures, maps, and video. Evolving definitions of literacy often include all the symbol systems relevant to a particular community. Literacy encompasses a complex set of abilities to understand and use the dominant symbol systems of a culture for personal and community development. In a technological society, the concept of literacy is expanding to include the media and electronic text, in addition to alphabetic and number systems. These abilities vary in different social and cultural contexts according to need, demand and education.The primary sense of literacy still represents the lifelong, intellectual process of gaining meaning from a critical interpretation of the written or printed text. The key to all literacy is reading development, a progression of skills that begins with the ability to understand spoken words and decode written words, and culminates in the deep understanding of text. Reading development involves a range of complex language underpinnings including awareness of speech sounds (phonology), spelling patterns (orthography), word meaning (semantics), grammar (syntax) and patterns of word formation (morphology), all of which provide a necessary platform for reading fluency and comprehension. Once these skills are acquired, the reader can attain full language literacy, which includes the abilities to approach printed material with critical analysis, inference and synthesis; to write with accuracy and coherence; and to use information and insights from text as the basis for informed decisions and creative thought.The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) defines literacy as the "ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society".
 • 문해(文解) 또는 문자 해득(文字解得)은 문자를 읽고 쓸 수 있는 일 또는 그러한 일을 할 수 있는 능력을 말한다. 넓게는 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기와 같은 언어의 모든 영역이 가능한 상태를 말한다. 유네스코는 "문해란 다양한 내용에 대한 글과 출판물을 사용하여 정의, 이해, 해석, 창작, 의사 소통, 계산 등을 할 수 있는 능력"이라 정의하였다. 유의어로는 글이나 글자를 안다는 뜻의 식자(識字)가 있다.
 • De alfabetiseringsgraad is een statistische grootheid die het alfabetisme aangeeft; het aandeel van een bevolkingsgroep dat kan lezen of schrijven. Hiermee is het tevens een indicator voor de ontwikkelingsgraad van een bevolkingsgroep. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage van het totale aantal mensen, mannen of vrouwen.De alfabetiseringsgraad zegt iets over in hoeverre de overheid er in is geslaagd om de bevolking te scholen. Het cijfer wordt vaak gebruikt om de ontwikkelingsgraad van ontwikkelingslanden aan te geven of de verhouding van het aantal vrouwen dat kan lezen of schrijven ten opzichte van het aantal mannen. Het wordt vaak gebruikt binnen vergelijkingssystemen, zoals de index van de menselijke ontwikkeling van de VN.Oorzaken voor verschillen tussen landen en gebieden binnen landen: Migratieachtergrond (nieuwkomers, gastarbeiders of vluchtelingen) Culturele achtergrond (bijvoorbeeld het kastensysteem in India en stamregels in Nigeria) Discriminatie van bepaalde groepen door anderen met machtEen voorbeeld van discriminatie is de positie van de vrouw ten opzichte van de man binnen sommige religieuze fundamentalistische groepen, zoals de Taliban.De alfabetiseringsgraad zegt echter niet altijd alles over een bevolking. Naast primair analfabetisme komt vooral in ontwikkelingslanden ook secundair en tertiair analfabetisme voor. Secundair analfabetisme geeft het aantal mensen in een bevolkingsgroep aan dat op latere leeftijd door gebrek aan oefening het vermogen tot lezen en/of schrijven is kwijtgeraakt. Bij tertiair analfabetisme gaat het om een gedeelte van deze vaardigheden.
 • Грамотността е способността за четене и писане. Стандартите за грамотност са различни в различните общества. В съвременен контекст терминът предполага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване на писмена комуникация. В някои случаи се включват и други умения, като елементарно смятане или компютърни умения.Много изследователи смятат нивото на грамотност за ключово при оценката на човешкия капитал на даден регион. Причина за този възглед е фактът, че грамотните хора могат да бъдат обучавани много по-евтино от неграмотните. Смята се, че грамотността увеличава възможностите за намиране на работа и достъпа до по-високо образование. Например в Керала, Индия, женската и детската смъртност намаляват чувствително през 60-те години на 20 век, когато момичетата, изпратени на училище след образователната реформа от 1948, започват да създават семейства. От друга страна според някои по-нови изследвания подобни корелации може би се дължат не на грамотността, а на самото посещение на училище.
 • Als Alphabetisierung bezeichnet man den Prozess der Vermittlung der Lesefähigkeit sowie ggf. auch der Schreibfähigkeit, unabhängig davon, ob die erlernte Schrift eine alphabetische ist. Der Grad der Lese- oder Schreib- bzw. Schriftkompetenz einer Bevölkerung kann prozentual für einzelne Bevölkerungsschichten sowie teilweise auch für historische Epochen angegeben werden. Alphabetisierung gilt als Basisbildung.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 91365 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107206663 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Literacy
prop-fr:fr
 • Frontier College
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • Frontier College
prop-fr:trad
 • Frontier College
 • Frontier College
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • alphabétisation
prop-fr:wiktionaryTitre
 • alphabétisation
 • alphabétisation
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'alphabétisation est «l'acquisition des connaissances et des compétences de base [de lecture et d'écriture] dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution [et] un droit fondamental de la personne humaine.»↑ CONFINTÉA V (1997)
 • Az írástudás legegyszerűbb formájában az írni-olvasni tudást fedi. Részletesebb meghatározásában az írástudás magában foglalja az értő és megértésre törekedő olvasást, az összefüggő írott szöveg létrehozását és az előző kettőhöz kapcsolódó, kritikai gondolkodás képességét. Legszélesebb értelmezéseiben magában foglalhatja az írott vagy nyomtatott szövegek kulturális feltételrendszerének, etikai normáinak és esztétikai értékeinek tudatos és kritikus ismeretét is.Ellentéte az analfabetizmus.
 • リテラシー(英: literacy)とは、特に和製英語(Japanese English)において、「何らかの表現されたものを適切に理解・解釈・分析・記述し、改めて表現する」という意味に使われている言葉であり、現代的には、日本語の「識字率」と同じ意味で使われている。ちなみに、古典的には「書き言葉を正しく読んだり書いたりできる能力」と言う意味で用いられた時代もあった。
 • L'alfabetizzazione è il grado (minore o maggiore) di sviluppo delle capacità individuali di lettura e scrittura, con riferimento al gruppo culturale di appartenenza.
 • 문해(文解) 또는 문자 해득(文字解得)은 문자를 읽고 쓸 수 있는 일 또는 그러한 일을 할 수 있는 능력을 말한다. 넓게는 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기와 같은 언어의 모든 영역이 가능한 상태를 말한다. 유네스코는 "문해란 다양한 내용에 대한 글과 출판물을 사용하여 정의, 이해, 해석, 창작, 의사 소통, 계산 등을 할 수 있는 능력"이라 정의하였다. 유의어로는 글이나 글자를 안다는 뜻의 식자(識字)가 있다.
 • Als Alphabetisierung bezeichnet man den Prozess der Vermittlung der Lesefähigkeit sowie ggf. auch der Schreibfähigkeit, unabhängig davon, ob die erlernte Schrift eine alphabetische ist. Der Grad der Lese- oder Schreib- bzw. Schriftkompetenz einer Bevölkerung kann prozentual für einzelne Bevölkerungsschichten sowie teilweise auch für historische Epochen angegeben werden. Alphabetisierung gilt als Basisbildung.
 • Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis Lawan katanya adalah buta huruf atau tuna aksara dimana ketidak mampuan membaca ini masih menjadi masalah terutama di negara-negara Asia selatan, arab, dan Afrika utara (40% sampai 50%). Asia timur dan Amerika selatan memiliki tingkat buta huruf sekitar 10% sampai 15%.
 • De alfabetiseringsgraad is een statistische grootheid die het alfabetisme aangeeft; het aandeel van een bevolkingsgroep dat kan lezen of schrijven. Hiermee is het tevens een indicator voor de ontwikkelingsgraad van een bevolkingsgroep. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage van het totale aantal mensen, mannen of vrouwen.De alfabetiseringsgraad zegt iets over in hoeverre de overheid er in is geslaagd om de bevolking te scholen.
 • Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova.
 • A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação. De um modo mais abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo constrói a gramática e em suas variações. Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades mecânicas (codificação e decodificação) do acto de ler, mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir conhecimento.
 • Гра́мотность — степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке.Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и писать или только читать на каком-либо языке. В современном смысле это означает способность писать согласно установленным нормам грамматики и правописания. Людей, умеющих только читать, также называют «полуграмотными».
 • Literacy is the ability to read and write. The inability to do so is called illiteracy or analphabetism. Visual literacy also includes the ability to understand visual forms of communication such as body language, pictures, maps, and video. Evolving definitions of literacy often include all the symbol systems relevant to a particular community. Literacy encompasses a complex set of abilities to understand and use the dominant symbol systems of a culture for personal and community development.
 • Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Günümüz bağlamında okuryazarlık iletişimin bir parçasıdır. Bir dili bilip, konuşabilmenin yanı sıra iletişim kurabilmek için yeterli derecede okumayı ve yazmayı da bilmek gerekir. UNESCO'nun tanımına göre okuryazarlık; Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir.
 • L'alfabetització és l'acció i efecte d'ensenyar de llegir i d'escriure grans masses de persones adultes i d'instruir-les; és l'acció d'ensenyar a llegir i escriure a les persones d'una regió o comunitat.
 • Грамотността е способността за четене и писане. Стандартите за грамотност са различни в различните общества. В съвременен контекст терминът предполага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване на писмена комуникация. В някои случаи се включват и други умения, като елементарно смятане или компютърни умения.Много изследователи смятат нивото на грамотност за ключово при оценката на човешкия капитал на даден регион.
 • La alfabetización es la habilidad de usar texto para comunicarse a través del espacio y del tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, sólo a la de leer. Los estándares para los que se constituyen los niveles de alfabetización varían entre las diferentes sociedades.
 • Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej.
rdfs:label
 • Alphabétisation
 • Alfabetiseringsgraad
 • Alfabetisme
 • Alfabetización
 • Alfabetização
 • Alfabetizzazione
 • Alfabetyzm
 • Alphabetisierung (Lesefähigkeit)
 • Gramotnost
 • Literacy
 • Melek aksara
 • Okuryazarlık
 • Írástudás
 • Грамотност
 • Грамотность
 • リテラシー
 • 문해
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:but of
is foaf:primaryTopic of