Les Alcméonides (en grec ancien Ἀλκμαιωνίδαι / Alkmaiônídai) étaient l'une des familles eupatrides (nobles) d'Athènes.Les Alcméonides prétendaient descendre de Nélée, fils de Poséidon et roi mythique de Pylos, et avoir été chassés de leur royaume par l'invasion des Doriens.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Alcméonides (en grec ancien Ἀλκμαιωνίδαι / Alkmaiônídai) étaient l'une des familles eupatrides (nobles) d'Athènes.Les Alcméonides prétendaient descendre de Nélée, fils de Poséidon et roi mythique de Pylos, et avoir été chassés de leur royaume par l'invasion des Doriens.
 • The Alcmaeonidae /ˌælkmiːˈɒnɨdiː/ or Alcmaeonids /ˌælkmiːˈoʊnɪdz/ (Ἀλκμαιωνίδαι) were a powerful noble family of ancient Athens, a branch of the Neleides who claimed descent from the mythological Alcmaeon, the great-grandson of Nestor.The first notable Alcmaeonid was Megacles, who was the Archon Eponymous of Athens in the 7th century BC. He was responsible for killing the followers of Cylon of Athens during the attempted coup of 632 BC, as Cylon had taken refuge as a suppliant at the temple of Athena. As a result of their actions, Megacles and his Alcmaeonid followers were the subject of an ongoing curse and were exiled from the city. Even the bodies of buried Alcmaeonidae were dug up and removed from the city limits.The Alcmaeonids were allowed back into the city in 594 BC, during the archonship of Solon. During the tyranny of Pisistratus, the Alcmaeonid Megacles married his daughter to Pisistratus, but when the tyrant refused to have children with her, Megacles banished him. Later the Alcmaeonids would claim to have been exiled following Pisistratus' return in 546 BC so as to distance themselves from possible accusations of complicity, but epigraphic evidence in fact proves that Cleisthenes was archon for the year 525-4. Megacles was able to marry (for a second or third time) Agarista, the daughter of the tyrant Cleisthenes of Sicyon. They had two sons, Hippocrates and Cleisthenes, the reformer of the Athenian democracy. Hippocrates' daughter was Agariste, the mother of Pericles. This Cleisthenes overthrew Hippias, the son and successor of Pisistratus, in 508 BC. He had bribed the oracle at Delphi (which the Alcmaeonidae had helped to build while they were in exile) to convince the Spartans to help him, which they reluctantly did. Cleisthenes was, at first, opposed by some who felt the curse made the Alcmaeonidae ineligible to rule; the Spartan king Cleomenes I even turned against Cleisthenes and the latter was briefly exiled once more. However, the citizens called for Cleisthenes to return, and the restored Alcmaeonids were responsible for laying the foundations of Athenian democracy. The Alcmaeonidae were said to have negotiated for an alliance with the Persians during the Persian Wars, despite the fact that Athens was leading the resistance to the Persian invasion. Pericles and Alcibiades also belonged to the Alcmaeonidae, and during the Peloponnesian War the Spartans referred to the family's curse in an attempt to discredit Pericles. Alcibiades, as the previous generation of Alcmaeonidae had done, tried to ally with the Persians after he was accused of impiety. The family disappeared after Athens's defeat in the Peloponnesian War.
 • De Alcmaeoniden (Grieks: Ἀλκμαιωνίδαι of Ἀλκμεωνίδαι) waren een oude, aanzienlijke familieclan in het antieke Athene, die gedurende eeuwen een belangrijke rol speelde in het politieke leven van die stad. Onder meer Megacles, Clisthenes, Pericles en Alcibiades hebben tot dit geslacht behoord.Zij beroemden zich erop af te stammen van de oud-Atheense koning Alcmaeon, een achterkleinzoon van de Homerische held Nestor van Pylos. Vanwege een oude misstap (een daad van heiligschennis in de tempel van Athena) meenden sommigen dat er op het geslacht een vloek rustte; hiervan maakten latere politieke tegenstanders handig gebruik.Als familie oefenden zij vooral een grote invloed uit in de 6e eeuw v.Chr., toen zij als fervente tegenstanders van de tirannie bekendstonden. Nadat zij door Pisistratus uit Athene verbannen waren, lieten zij op hun kosten in Delphi de afgebrande tempel van Apollo herbouwen. Dat deden zij blijkbaar niet zonder bijbedoelingen, want het orakel deed nadien een voor hen gunstige uitspraak, waardoor zij in 510, na de verdrijving van Hippias, naar Athene konden terugkeren.Na de Perzische Oorlogen was de invloed van de Alcmaeoniden aanzienlijk geslonken, hoewel zij toch nog enkele belangrijke politici leverden, zoals Pericles en (langs moederskant) Alcibiades.
 • Els Alcmeònides (Alcmaneonidae, Ἀλκμαιωνίδαι) foren un família noble d'Atenes, una branca dels Neleídes, que van ocupar un paper destacat a la història d'Atenes del 1100 aC al 400 aC. Els Neleídes foren expulsat de Pilos (Messènia) pels doris, vers el 1100 aC i es van establir a Atenes on el cap de la família, Melantos, va esdevenir rei, i Alcmeon, representant de la branca segona va originar la família. Suposadament Alcmeé fou rebesnét de Néstor. El càrrec d'arcont de per vida que va existir a Atenes va correspondre en general a la família de Medon i només apareix dues vegades vinculat als Alcmeònides, però no se sap si eren autèntics o venien de la família per part de mare.Els principals membres de la família foren: Alcmeó, fundador de la família vers el 1100 aC Megacles, sisè arcont perpetu d'Atenes. Alcmeó, últim arcont perpetu d'Atenes (755 aC-753 aC). Megacles, arcont el 612 aC, que va ser culpable de sacrilegi pel tractament als insurgents sota Ciló. Es va demanar l'expulsió de la família i Soló, segurament per poder introduir les seves reformes, els va aconsellar de sotmetre la causa a un tribunal de 300 nobles; el tribunal els va expulsar d'Atenes i van haver de marxar a Fòcida vers el 596 aC. Alcmeó, fill de l'anterior, que va assistir a una ambaixada del rei Cressos de Lídia, i aquest rei el va cobrir d'or, d'on arranca la fortuna de la família (vers 590 aC). Megacles, fill de l'anterior i oponent de Pisístrat, casat amb Agariste, filla de Clístenes, tirà de Sició. Aprofitant la divisió política a Atenes van donar suport a Licurg, i van poder tornar. Poc després van expulsar a Pisístrat (559 aC) que havia arribat feia poc al govern, però al cap de cinc anys Pisístrat i Megacles es van reconciliar i Pisístrat es va casar amb la filla de Megacles, i fou restaurat en el govern. El maltractament de Pisístrat a la seva dona va produir el seu enderrocament pels alcmeònides; durant uns anys Pisístrat va reunir un exèrcit amb el que va envair Àtica i va derrotar els alcmeònides que foren enviats a l'exili. A la mort d'Hiparc els alcmeònides van obtenir la fortalesa de Lipsidicion, a la frontera, i van intentar recuperar el poder però foren derrotats per Hipies. El 548 aC el temple d'Apol·lo a Delfos fou incendiat i els Alcmeònides es van oferir al consell amfictiònic per restaurar-lo i el van fer molt millor del que podia esperar-se, el que els va fer molt populars. Llavors van acusar al Pisistràtides de haver provocat el foc. L'oracle els va afavorir doncs quan fou consultat per Esparta una i una altra vegada va donar la mateixa resposta: s'havia de restaurar la llibertat d'Atenes; així que els espartans van enderrocar a Hipies i van retornar el poder als Alcmeònides el 510 aC que llavors eren dirigits per Clístenes. Megacles i Argiste van tenir tres fills: Clístenes el reformador. Fou el pare de: Megacles, guanyador als jocs pitis, que fou el pare de Deinòmaca, que es va casar dues vegades: amb Clínies, comandant d'un trirrem a la batalla d'Artemísion el 480 aC; i amb Hipponicos, un dels comandants a la batalla de Tanagra el 426 aC. Clínies, el comandant de trirrem, era també un alcmeònida, fill d'Alcibíades, germà d'Axíloc i pare de: Alcibíades, home d'estat; i de Clínies. Cèsira (casada amb Pisístrat); i Hipòcrates. Aquest fou el pare de : Megacles, fill d'Hipòcrates. Aquest fou pare de Euriptòlem fou pare de Isòdice, casada amb Cimó II. Agarista o Agariste es va casar amb Xàntip i va tenir dos fills: Pèricles, l'home d'estat; Fou pare de Paralus i Xàntip el Jove Arifró. Hipponicos, comandant a Tanagra, fou pare de Càl·lies el ric.
 • Alkméonovci (Αλκμεωνίδες) byla významná aristokratická rodina starověkých Athén zapojující se do boje o moc v tomto městě často na straně demokratizujících reforem. Vyšlo z ní několik význačných historických osobností.
 • Alkmaionidai atau Alkmaionid (Ἀλκμαιωνίδαι) adalah keluarga bangsawan yang kuat di Athena kuno, salah satu cabang dari keluarga Neleid dan mengklaim sebagai keturunan Alkmaion, tokoh dalam mitologi Yunani dan kakek buyut Nestor. Alkmaionid pertama yang terkenal adalah Megakles, yang menjadi Arkhon Eponim Athena pada abad ke-7 SM. Keluarga Alkmaionid disebutkan melakukan negosiasi dengan Persia dalam Perang Yunani-Persia meskipun rakyat Athena melakukan perlawanan terhadap invasi Persia.
 • Gli Alcmeonidi (in greco antico Ἀλκμαιωνίδαι o Ἀλκμεωνίδαι) furono una potente famiglia aristocratica dell'antica Atene, che affermava di essere discendente del mitologico Alcmeone, nipote di Nestore: dalla Messenia i suoi componenti si sarebbero spostati in Attica al tempo dell'invasione dei Dori.
 • Az Alkmaiónidák (ógörögül: Ἀλκμαιωνίδαι) egy nagyhatalmú nemesi család volt az ókori Athénban a Neleidák nemzetségéből, akik a mitológiai Alkmaióntól, Nesztór ükunokájától eredeztetik származásukat.Az első jelentős Alkmaiónida Megaklész volt, aki Athén arkhón epónümosza volt az i. e. 7. században. Ő volt a felelős Külón híveinek lemészárlásáért az i. e. 632-ben megkísérelt puccs idején, amikor Külón Pallasz Athéné templomában keresett menedéket. Megaklészt és az őt támogató Alkamaiódákat miazma átokkal sújtották és száműzték őket a városból. Még a korábban eltemetett Alkmaiónidák maradványait is kiásták és a város határain kívül szórták szét.Az Alkmaiónidákat i. e. 594-ben engedték vissza a városba, Szolón arkhónsága idején. Peiszisztratosz türannosza alatt Megaklész a lányát az uralkodóhoz adta, de amikor Peiszisztratosz nem volt hajlandó gyermekeket nemzeni neki, Megaklész száműzte őt. Amikor Peiszisztratosz visszatért és megkezdte harmadik türanosszát i. e. 546-ban, az Alkmaiónidáknak ismét el kellett hagyniuk a poliszt. Hírnevük azonban nem csorbult, Megaklésznek sikerült megházasodnia (második vagy harmadik alkalommal), Kleiszthenész sziküóni türannosz lányát, Agarisztét vette el. Két gyermekük született, Hippokrátész és Kleiszthenész, az athéni demokrácia megreformálója. Hippokrátész lánya szintén Agariszté, Periklész anyja volt. Ez a Kleiszthenész i. e. 508-ban letaszította az athéni trónról Hippiaszt, Peiszisztratosz fiát. Megvesztegette a delphoi jósdát (amelynek újjáépítésében az Alkmaiónidák segédkeztek száműzetésük idején), hogy segítsen megszerezni a spártaiak támogatását, amely végül sikerült is. Kleiszthenészt eleinte többen ellenezték, akik szerint az átok miatt alkalmatlan volt a város vezetésére, I. Kleomenész spártai királynak pedig rövid időre sikerült újra száműznie. Azonban az athéni polgárok követelték Kleiszthenész visszatérését, ami meg is történt. Ezt követően a hatalomba visszakerült Alkmaiónidák letették az athéni demokrácia alapjait.A görög–perzsa háborúk idején az Alkmaiónidák állítólag a perzsákkal való szövetségről tárgyaltak annak ellenére, hogy Athén vezette a perzsa invázióval szembeni ellenállást. Periklész és Alkibiádész is az Alkmaiónidákhoz tartozott, amit a korábbi átok felemlegetésével a spártaiak megpróbáltak kihasználni a peloponnészoszi háború idején Periklész hiteltelenítésére. Alkibiádész, miután szentségtöréssel vádolták meg, elődeihez hasonlóan a perzsák szövetségét kereste. Az athéniak peloponnészoszi háborúban elszenvedett veresége után a család a feledés homályába merült.
 • Los Alcmeónidas, (en griego antiguo: Ἀλκμαιωνίδαι Alkmaiōnídai) fueron una de las familias eupátridas de la Atenas (siglos VI, V y IV a. C.)Los Alcmeónidas pretendían ser atenienses autóctonos, descendientes por Alcmeón de Neleo (rey mítico de Pilos, hijo de Poseidón) y de Tiro, y aducían haber sido expulsados de su reino por los dorios.
 • Алкмеонидите (на старогръцки: Ἀλκμαιωνίδαι, Alkmaioniden, Alcmaeonidae, Alcmaeonids, Alkmeoniden) са знатен род от древна Атина. Те произлзат от Алкмеон, правнук на Нестор, царя на Пилос и участник в Троянската война. Те носили на щитовете си герб във вид на бял трискелион. Алкмеон е изгонен от Хераклидите от неговата родина Месения. Неговите наследници се заселили в Атика.През 632 пр.н.е. архонт Мегакъл (I) от фамилията на Алкмеонидите успява да потуши въоръжен държавен заговор. Въстаниците и тяхния предводител Килон са затворени на Акропол и оставени да гладуват. След като нападнали крепостта, Алкмеонидите избили голяма част от въстаниците на олтара на Ериниите. От това замърсяване на олтара, над фамилията лежи проклятие. Алкмеонидите трябвало да напуснат града след вземането на властта от Пейсистрат през 546/545 пр.н.е., понеже са се били против Пейсистрат. Клистен, син на Мегакъл, през 507 пр.н.е. поставя началото на атинската демокрация. Перикъл, чрез майка си също e от този род, както и Алкивиад, правнук на Клистен. Алкмеонидите загубват влянието си след Пелопонеската война (431-404 пр.н.е.).Генеалогия на Алкмеонидите:
 • Die Alkmaioniden (altgriechisch Ἀλκμαιωνίδαι; auch attisch Ἀλκμεωνίδαι, Alkmeoniden, ältere Schreibweise „Alkmäoniden“;) waren ein Adelsgeschlecht im Athen archaischer Zeit, das seine Herkunft von der mythischen Gestalt Alkmaion, einem Urenkel Nestors, herleitete. Im Jahr 632 v. Chr. gelingt es dem Archon Megakles aus der Familie der Alkmaioniden, einen bewaffneten Staatsstreich abzuwehren. Die Aufständischen unter ihrem Führer Kylon von Athen wurden auf dem Burgberg, der Akropolis, eingeschlossen und ausgehungert. Bei der Erstürmung des Burgberges wurde ein Teil der Aufständischen an dem Altar der Eumeniden niedergemacht. Wegen dieses Verbrechens wurden die Alkmaioniden von einem Gericht aus 300 Vertretern der führenden Geschlechter Athens aus Attika verbannt, die verstorbenen Mitglieder der Familie wurden aus ihren Gräbern entfernt. Nach dieser Entweihung der heiligen Stätte glaubte man, dass ein Fluch auf dem Geschlecht liege.Die Alkmaioniden siedelten nach Phokis über und sollen laut Herodot durch Dienste, die sie einer Gesandtschaft des Lyderkönigs Kroisos leisteten, zu erheblichem Reichtum gekommen sein. Die Anekdote ist in sich historisch unschlüssig – denn der Sohn des Archon Megakles, Alkmaion, erster athenischer Sieger im olympischen Wagenrennen, und begünstigter der ausführlich bei Herodot ausgebreiteten Zuwendung kann kein Zeitgenosse des Kroisos gewesen sein–, zeugt aber von den legendären finanziellen Mitteln, über die die Alkmaioniden verfügten.Es ist ungewiss, wann die Alkmaioniden nach Athen zurückkehrten, möglicherweise unter Solon. Denn Plutarch gibt ausdrücklich unter Berufung auf die Akten in Delphi an, dass Alkmaion und nicht Solon die Athener im Ersten Heiligen Krieg gegen Krissa anführte. In das politische Geschehen Athens griffen sie erst wieder in peisistratischer Zeit ein. Megakles, der Sohn Alkmaions und seit etwa 575 v. Chr. mit Agariste, der Tochter des Tyrannen Kleisthenes von Sikyon verheiratet, unterstützte im Jahr 561 v. Chr. zunächst Lykurg in der Auseinandersetzung mit Peisistratos, den sie vorerst aus Athen vertreiben konnten. Bald darauf überwarf sich Megakles mit den Eupatriden, gab die Hand seiner Tochter dem Peisistratos und unterstützte dessen Wiedereinzug in Athen. Weil Peisistratos angeblich die Ehe nicht vollzog, kam es zum neuerlichen Zerwürfnis zwischen beiden und abermals mit der Hilfe Lykurgs gelang es, Peisistratos erneut zu vertreiben.Als Peisistratos nach zehnjährigem Exil nach Athen zurückkehrte und seine Tyrannis endgültig etablierte, mussten die Alkmaioniden 546/45 v. Chr. die Stadt verlassen,, zogen sich neach Phokis zurück. Dort finanzierten ist größter Freigiebigkeit den Wiederaufbau des abgebrannten Apollonheiligtums von Delphi. Möglicherweise arrangierten sie sich mit Hippias und Hipparchos und kehrten zwischenzeitlich nach Athen zurück. Zumindest war Kleisthenes, der Sohn des Megakles, wahrscheinlich Archon im Jahr 525/24 v. Chr. unter Hippias.. Die Alkmaioniden mussten die Stadt jedoch bald wieder verlassen, wohl da sie in Konkurrenz zu den beiden Tyrannen traten. Mit Hilfe der delphischen Priesterschaft – nun zahlte sich ihre Großzügigkeit aus – gelang es ihnen, die Spartaner dazu zu bewegen, Athen anzugreifen, um es im Jahr 510 v. Chr. von der Tyrannis des Hippias zu befreien. Kleisthenes, der wohl bedeutendste Vertreter des Geschlechts, legte 507 v. Chr. mit weitgreifenden Reformen unter Zerschlagung der gentilizischen Ordnung Athens den Grundstein der attischen Demokratie. Sein Bruder Hippokrates war über seine Tochter Agariste Großvater des Perikles. Der Sohn des Hippokrates, wie sein Großvater namens Megakles, wurde 487/86 v. Chr. durch Ostrakismos verbannt. Auch Kleisthenes hatte einen Sohn namens Megakles, der über seine Tochter Deinomache der Großvater des Alkibiades war und von dem Lysias berichtet, dieser wäre zweimal ostrakisiert worden.Weitere Angehörige der Alkmaioniden sind für das 5. Jahrhundert v. Chr. überliefert und ein Megakles, Sohn des Megakles, spielt in Den Wolken des Aristophanes eine gewisse Rolle. Die ehemalige Bedeutung des Geschlechts lässt sich jedoch nicht mehr erkennen.
 • Алкмеониды (др.-греч. Ἀλκμαιωνίδαι) — знатный род древних Афин. Возводил себя к Алкмеону, внуку Нестора, царя Пилоса и участника Троянской войны. Носили на щите герб в виде белого трискелиона.Алкмеониды запятнали себя бесчестием в 640 г. до н. э. при подавлении мятежа Килона, когда они (в том году все девять архонтов принадлежали к этому роду) перебили людей, искавших защиты у алтарей; дабы очистить город от скверны, Алкмеониды после этого несколько раз изгонялись из Афин (последний раз в 509 г. до н. э.), причём даже кости умерших выкидывались из могил. Подавлением мятежа Килона руководил Мегакл. Сын Мегакла, Алкмеон, победитель в конском беге на Олимпийских играх 592 г. до н. э., сделал свой род самым богатым в Афинах. Он оказал гостеприимство лидийским послам, отправленным, по Геродоту, Крёзом (но скорее его отцом Алиаттом) и за это в свою очередь был с почестями принят лидийским царём, который в награду предложил ему унести из царских сокровищниц столько золотого песка, сколько тот сможет. Воспользовавшись этим, Алкмеон явился в больших сапогах и длинном хитоне с глубокой пазухой и не только набил золотым песком хитон и сапоги, но даже рот и посыпал песком волосы. Этот же Аклмеон командовал афинским войском, посланным против города Кирры в помощь Дельфийскому храму, во время Первой Священной войны; благодаря этим событиям укрепились связи рода с Дельфами. Сын этого Алкмеона, Мегакл, в середине VI века до н. э. был предводителем умеренно-демократической партии «паралиев» («приморских») и враждовал с одной стороны с предводителем «диакриев» («горных») Писистратом, а с другой стороны с предводителем «педиеев» («равнинных») Ликургом, деятелем олигархического направления; когда Писистрат захватил тираническую власть, Мегакл соединился с Ликургом и изгнал его; затем, в борьбе с Ликургом, он вновь призвал Писистрата и выдал за него свою дочь; но так как Писистрат, имея взрослых сыновей и гнушаясь «килоновой скверны», не желал жить с его дочерью, то оскорблённый Мегакл вновь объединился с Ликургом и изгнал Писистрата. После возвращения Писистрата к власти (545 г. до н. э.) Мегакл и все Алкмеониды бежали из Афин и повели борьбу против Писистрата и затем его сына Гиппия. Правда, в 525 г. до н. э. сын Мегакла Клисфен фигурирует в списке афинских архонтов; из этого выводят предположение, что Алкмеониды помирились с Писистратом или его сыновьями и вновь были изгнаны Гиппием после убийства его брата Гиппарха Гармодием и Аристогитоном. Будучи изгнаны из Афин, Алкмеониды укрепили местечко Липсидрий на границе Аттики и попытались начать оттуда наступление на Афины, но были выбиты Гиппием. Тогда Алкмеониды подкупили Дельфийского оракула, и пифия стала регулярно давать спартанцам прорицания с повелением свергнуть тиранию в Афинах. В конце концов спартанцы, хотя и бывшие в союзе с Гиппием, послушались «воли бога» и в 509 г. до н.э. с помощью Алкмеонидов свергли тиранию. Немедленно вслед за этим разгорелась борьба между Алкмеонидами, пытавшимися восстановить конституцию Солона, и олигархической партией под предводительством Исагора. Последний, пользуясь поддержкой спартанцев, изгнал Алкмеонидов (под предлогом скверны), попытался установить олигархическое правление; однако эта попытка и спартанская интервенция вызвала всеобщее восстание, в результате которого спартанцы были изгнаны, сторонники Исагора частью изгнаны, частью перебиты, Алкмеониды же вернулись, после чего Клисфен провёл свои знаменитые демократические реформы. Враждуя со Спартой, Клисфен предоставил «землю и воду» (знак покорности) персидскому царю. В результате Алкмеонидов стойко обвиняли в «персидской измене»; во время Марафонской битвы ходил даже слух (видимо ложный, но упорный), что Алкмеониды подавали персам сигнал щитом. Алкмеониды некоторое время еще являлись одной из наиболее влиятельных политических группировок в Афинах; к ним примыкал в молодости Аристид Справедливый (входивший в окружение Клисфена) и Ксантипп, отец Перикла, который породнился с ними, взяв в жёны племянницу Клисфена Агаристу — так что Перикл по матери также принадлежал к этому роду. К этому же роду по матери принадлежал и Алкивиад.
 • Alkmeonidzi, jeden z najstarszych rodów arystokratycznych w Atenach, wywodzący swe legendarne pochodzenie od Alkmeona, prawnuka Nestora. Wygnani na pewien czas z kraju za znieważenie ołtarza bogini Ateny (tzw. zbrodnia Kilońska), powrócili do kraju, gdy jednemu z ich krewnych, Klejstenesowi, udało się obalić rządy tyranów w Atenach (510 przed Chr.). Na następnych dwóch generacjach wygasł ród Alkmeonidów, jednakże jeszcze dwaj najwięksi Ateńczycy wywodzili po matce ród swój od Alkmeonidów, mianowicie Perykles i Alcybiades.
 • Os Alcmeônidas (português brasileiro) ou Alcmeónidas (português europeu) (em grego: Ἀλκμαιωνίδαι) eram uma antiga e poderosa família nobre da Grécia Antiga, mais especificamente da antiga Atenas. Eram um ramo dos Neleidas, que alegam descender de Alcméon, personagem da mitologia grega, neto do célebre rei Nestor, que combateu na Guerra de Troia.O primeiro Alcmeônida notável foi Mégacles, Arconte Epônimo de Atenas no século VII a.C.. Foi responsável por assassinar os seguidores de Cilão de Atenas, durante a tentativa de golpe ocorrida em 632 a.C., depois que Cilão havia se refugiado como um dos suplicantes no templo de Atena. Mégacles e seus seguidores Alcmeônidas herdaram, com isto, uma maldição, e foram exilados da cidade. Até mesmo os cadáveres dos Alcmeônidas já sepultados foram exumados e levados para fora dos limites da cidade.Os Alcmeônidas só puderam retornar à cidade em 594 a.C., durante o arcontado de Sólon. Durante a tirania de Pisístrato, outro Alcmeônida de nome Mégacles concedeu sua filha em casamento ao próprio Pisístrato, porém quando o tirano se recusou a ter filhos com ela, Mégacles o baniu. Quando Pisístrato retornou, para sua terceira passagem no poder como tirano, em 546 a.C., os Alcmeônidas foram novamente exilados. Ainda assim, sua reputação continuou a ser elevada, e o próprio Mégacles se casou (pela segunda ou terceira vez) com Agarista, filho do tirano Clístenes de Sicião, com quem teve dois filhos, Hipócrates e Clístenes, o reformador da democracia ateniense. A filha de Hipócrates foi Agarista, mãe de Péricles.Este Clístenes derrubou Hípias, filho e sucessor de Pisístrato, em 508 a.C., depois de subornar o oráculo de Delfos (que os Alcmeônidas ajudaram a construir, enquanto estiveram no exílio) para convencer os espartanos a ajudá-lo - o que eles fizeram com relutância. Clístenes enfrentou alguma oposição inicial, por parte daqueles que temiam que a maldição tivesse tornado os Alcmeônidas incapazes de governar; o rei espartano Cleômenes I até mesmo se revoltou contra Clístenes, e conseguiu seu breve exílio novamente. Os cidadãos, no entanto, exigiram o seu retorno, e esta restauração dos Alcmeônidas ao poder revelou-se responsável por implementar os alicerces da democracia na pólis ateniense.Os Alcmeônidas teriam negociado uma aliança com os persas durante as Guerras Médicas, apesar do fato de Atenas estar liderando a resistência à invasão persa. Péricles e Alcebíades também pertenciam aos Alcmeônidas, e durante a Guerra do Peloponeso os espartanos se referiram à maldição familiar para tentar desacreditar Péricles. Alcebíades, como a geração anterior dos Alcmeônidas havia feito, tentou se aliar com os persas, após ser acusado de impiedade. A família desapareceu por completo após a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 94690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1908 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96467010 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Alcméonides (en grec ancien Ἀλκμαιωνίδαι / Alkmaiônídai) étaient l'une des familles eupatrides (nobles) d'Athènes.Les Alcméonides prétendaient descendre de Nélée, fils de Poséidon et roi mythique de Pylos, et avoir été chassés de leur royaume par l'invasion des Doriens.
 • Alkméonovci (Αλκμεωνίδες) byla významná aristokratická rodina starověkých Athén zapojující se do boje o moc v tomto městě často na straně demokratizujících reforem. Vyšlo z ní několik význačných historických osobností.
 • Alkmaionidai atau Alkmaionid (Ἀλκμαιωνίδαι) adalah keluarga bangsawan yang kuat di Athena kuno, salah satu cabang dari keluarga Neleid dan mengklaim sebagai keturunan Alkmaion, tokoh dalam mitologi Yunani dan kakek buyut Nestor. Alkmaionid pertama yang terkenal adalah Megakles, yang menjadi Arkhon Eponim Athena pada abad ke-7 SM. Keluarga Alkmaionid disebutkan melakukan negosiasi dengan Persia dalam Perang Yunani-Persia meskipun rakyat Athena melakukan perlawanan terhadap invasi Persia.
 • Gli Alcmeonidi (in greco antico Ἀλκμαιωνίδαι o Ἀλκμεωνίδαι) furono una potente famiglia aristocratica dell'antica Atene, che affermava di essere discendente del mitologico Alcmeone, nipote di Nestore: dalla Messenia i suoi componenti si sarebbero spostati in Attica al tempo dell'invasione dei Dori.
 • Los Alcmeónidas, (en griego antiguo: Ἀλκμαιωνίδαι Alkmaiōnídai) fueron una de las familias eupátridas de la Atenas (siglos VI, V y IV a. C.)Los Alcmeónidas pretendían ser atenienses autóctonos, descendientes por Alcmeón de Neleo (rey mítico de Pilos, hijo de Poseidón) y de Tiro, y aducían haber sido expulsados de su reino por los dorios.
 • Os Alcmeônidas (português brasileiro) ou Alcmeónidas (português europeu) (em grego: Ἀλκμαιωνίδαι) eram uma antiga e poderosa família nobre da Grécia Antiga, mais especificamente da antiga Atenas. Eram um ramo dos Neleidas, que alegam descender de Alcméon, personagem da mitologia grega, neto do célebre rei Nestor, que combateu na Guerra de Troia.O primeiro Alcmeônida notável foi Mégacles, Arconte Epônimo de Atenas no século VII a.C..
 • De Alcmaeoniden (Grieks: Ἀλκμαιωνίδαι of Ἀλκμεωνίδαι) waren een oude, aanzienlijke familieclan in het antieke Athene, die gedurende eeuwen een belangrijke rol speelde in het politieke leven van die stad. Onder meer Megacles, Clisthenes, Pericles en Alcibiades hebben tot dit geslacht behoord.Zij beroemden zich erop af te stammen van de oud-Atheense koning Alcmaeon, een achterkleinzoon van de Homerische held Nestor van Pylos.
 • Az Alkmaiónidák (ógörögül: Ἀλκμαιωνίδαι) egy nagyhatalmú nemesi család volt az ókori Athénban a Neleidák nemzetségéből, akik a mitológiai Alkmaióntól, Nesztór ükunokájától eredeztetik származásukat.Az első jelentős Alkmaiónida Megaklész volt, aki Athén arkhón epónümosza volt az i. e. 7. században. Ő volt a felelős Külón híveinek lemészárlásáért az i. e. 632-ben megkísérelt puccs idején, amikor Külón Pallasz Athéné templomában keresett menedéket.
 • Алкмеонидите (на старогръцки: Ἀλκμαιωνίδαι, Alkmaioniden, Alcmaeonidae, Alcmaeonids, Alkmeoniden) са знатен род от древна Атина. Те произлзат от Алкмеон, правнук на Нестор, царя на Пилос и участник в Троянската война. Те носили на щитовете си герб във вид на бял трискелион. Алкмеон е изгонен от Хераклидите от неговата родина Месения. Неговите наследници се заселили в Атика.През 632 пр.н.е. архонт Мегакъл (I) от фамилията на Алкмеонидите успява да потуши въоръжен държавен заговор.
 • Die Alkmaioniden (altgriechisch Ἀλκμαιωνίδαι; auch attisch Ἀλκμεωνίδαι, Alkmeoniden, ältere Schreibweise „Alkmäoniden“;) waren ein Adelsgeschlecht im Athen archaischer Zeit, das seine Herkunft von der mythischen Gestalt Alkmaion, einem Urenkel Nestors, herleitete. Im Jahr 632 v. Chr. gelingt es dem Archon Megakles aus der Familie der Alkmaioniden, einen bewaffneten Staatsstreich abzuwehren.
 • Els Alcmeònides (Alcmaneonidae, Ἀλκμαιωνίδαι) foren un família noble d'Atenes, una branca dels Neleídes, que van ocupar un paper destacat a la història d'Atenes del 1100 aC al 400 aC. Els Neleídes foren expulsat de Pilos (Messènia) pels doris, vers el 1100 aC i es van establir a Atenes on el cap de la família, Melantos, va esdevenir rei, i Alcmeon, representant de la branca segona va originar la família. Suposadament Alcmeé fou rebesnét de Néstor.
 • Alkmeonidzi, jeden z najstarszych rodów arystokratycznych w Atenach, wywodzący swe legendarne pochodzenie od Alkmeona, prawnuka Nestora. Wygnani na pewien czas z kraju za znieważenie ołtarza bogini Ateny (tzw. zbrodnia Kilońska), powrócili do kraju, gdy jednemu z ich krewnych, Klejstenesowi, udało się obalić rządy tyranów w Atenach (510 przed Chr.).
 • Алкмеониды (др.-греч. Ἀλκμαιωνίδαι) — знатный род древних Афин. Возводил себя к Алкмеону, внуку Нестора, царя Пилоса и участника Троянской войны. Носили на щите герб в виде белого трискелиона.Алкмеониды запятнали себя бесчестием в 640 г. до н. э.
 • The Alcmaeonidae /ˌælkmiːˈɒnɨdiː/ or Alcmaeonids /ˌælkmiːˈoʊnɪdz/ (Ἀλκμαιωνίδαι) were a powerful noble family of ancient Athens, a branch of the Neleides who claimed descent from the mythological Alcmaeon, the great-grandson of Nestor.The first notable Alcmaeonid was Megacles, who was the Archon Eponymous of Athens in the 7th century BC.
rdfs:label
 • Alcméonides
 • Alcmaeonidae
 • Alcmaeoniden
 • Alcmeonidi
 • Alcmeònides
 • Alcmeónidas
 • Alcmeônidas
 • Alkmaionid
 • Alkmaioniden
 • Alkmaiónidák
 • Alkmeonidzi
 • Alkméonovci
 • Алкмеониди
 • Алкмеониды
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:family of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:famille of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of