L'aide publique au développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, les dons et les prêts préférentiels prévus au budget et transférés des pays développés vers les pays en voie de développement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'aide publique au développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, les dons et les prêts préférentiels prévus au budget et transférés des pays développés vers les pays en voie de développement.
 • L'Ajuda Oficial al Desenvolupament és el total de fluxos de finançament oficials i en condicions favorables, orientats a la promoció del desenvolupament econòmic i el benestar dels països en vies de desenvolupament. Duta a terme majoritàriament per institucions estatals, l'AOD ha servit, des de la seva promoció després de la Segona Guerra Mundial, per impulsar el desenvolupament de països amb dificultats per finançar tant les seves necessitats bàsiques com el necessari creixement econòmic.Es fa impossible entendre l'ascens de les ajudes al desenvolupament en el discurs públic i l'agenda de la comunitat internacional sense emplaçar-ho en el seu context històric. Al creixement econòmic dels anys cinquanta i seixanta, basat en l'acord entre la política i el mercat i la construcció dels estats del benestar europeus, s'hi contraposa la fi del colonialisme i les succesives independències dels països de l'Àfrica i l'Àsia. En un marc complex (trascendència del moment, mala consciència europea i por a l'avenç de l'esfera soviètica), els països ja desenvolupats van acceptar les línies de Nacions Unides, principals impulsores d'aquesta política. A finals dels setanta, la ONU fixa en el 0,7% la proporció que cada país havia d'aportar en relació al seu Producte Interior Brut. Així doncs, i conjuntament amb les institucions de crèdit del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, es promourà el finançament progressiu de les regions menys desenvolupades del món en concepte d'ajudes i crèdits. El llegat tangible de més de mig segle d'ajuda al desenvolupament és evident, doncs la política per al desenvolupament ha permès pal·liar els efectes de la pobresa en moltes regions del món i ha donat resposta a reiterades crisis humanitàries. També és cert però, que ben pocs països han complert amb l'objectiu del 0,7, i que les intencions reals d'aquests no han estat sempre honestes, condicionant en certs casos l'ajuda a polítiques econòmiques beneficioses pel donant, o concentrant la inversió nacional en localitzacions associades a interessos geoestratègics, pel que l'AOD no ha estat mai exempta de crítiques. La tendència en els últims anys ha estat a incrementar el nivell de l'ajuda tot i les contingències econòmiques: el G8 va engegar un pla d'ajuda per a l'Àfrica a 2005 calculat en 50 mil milions de dòlars; els països de la Unió Europea s'han compromès a assolir la xifra del 0,56% pel 2015; i els temes de condonació del deute extern o els impostos a les transaccions especulatives (Taxa Robin) semblen guanyar consens en fòrums de diàleg intergovernamentals.
 • Official development assistance (ODA) is a term coined by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to measure aid. The DAC first used the term in 1969. It is widely used as an indicator of international aid flow. It includes some loans.
 • Officiële ontwikkelingshulp (Engels: Official Development Assistance, ODA) is de overdracht van leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden.De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) houdt jaarlijks bij hoeveel ODA landen verstrekken, en hoe de ODA wordt uitgegeven. Deze taak is in handen van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC, Development Assistance Committee) van de OESO. De DAC brengt elk jaar het Rapport Ontwikkelingssamenwerking (Development Co-operation Report) uit. Dit is een kernrapport met statistieken en analyses over ontwikkelingen in de internationale ontwikkelingshulp.
 • Bantuan Pembangunan Resmi (bahasa Inggris: ODA - Official Development Assistance) adalah statistik yang disusun oleh Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), untuk mengukur bantuan. Komite pertama kali menyusunnya pada tahun 1969. Statistik ini banyak digunakan oleh para akademisi dan jurnalis sebagai indikator yang mudah untuk mengukur aliran bantuan internasional. Selain itu, statistik tersebut juga mencakup beberapa jenis pinjaman.
 • Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) — to według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje państwowe i samorządowe. Oficjalna Pomoc Rozwojowa jest odpowiedzią krajów rozwiniętych na problemy krajów uboższych, które wynikają z ich niższego poziomu rozwoju. Celem Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest wspieranie rozwoju i dobrobytu krajów rozwijających się. Przepływy finansowe zaliczane są do ODA wówczas, gdy zawierają minimum 25% darowizny. Kryterium uznania pomocy za Oficjalną Pomoc Rozwojową jest obecność kraju-biorcy na liście ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee, DAC) - do którego co roku Oficjalna Pomoc Rozwojowa jest raportowana przez państwa-dawców. Kryteria Oficjalnej Pomocy Rozwojowej są ustalane przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Dotacje, kredyty i pożyczki przeznaczone na cele militarne nie wliczają się do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Na liście krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej DAC OECD znajduje się 148 krajów i terytoriów zamorskich. Lista ta jest aktualizowana przez OECD co trzy lata. Są to kraje o niskim i średnim poziomie dochodu narodowego brutto per capita według Banku Światowego (ang. World Bank, WB), wyłączając kraje-członkowskie G8, kraje Unii Europejskiej i kraje objęte akcesją do UE . Lista zawiera również kraje najsłabiej rozwinięte (ang. Least Developed Countries, LCDs) zdefiniowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
 • Per aiuto pubblico allo sviluppo (APS) si intendono i contributi prevalentemente di tipo economico, forniti a comunità o Paesi per conseguire un obiettivo di sviluppo, aspirando a creare crescita economica sostenibile di lungo termine: pertanto beneficiari degli APS sono i Paesi in via di sviluppo che rientrano nella parte I della lista DACBisogna distinguere i "doni" (trasferimenti finanziari al 100% gratuiti) dai "crediti di aiuto". La terminologia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS, ODA in inglese) è stata coniata dal DAC, Comitato per l'aiuto allo sviluppo, forum di 23 donors bilaterali, tavolo contabile dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I "crediti di aiuto" hanno alcune caratteristiche peculiari: il 25% dell'importo versato è il cosiddetto "elemento dono": un tasso di interesse inferiore al 10 %, con periodo di maturità e periodo di grazia negoziati alla stipula del prestito, mentre il resto del credito è prestato a condizioni di mercato.L'attributo pubblici si riferisce alla possibilità di classificare l'importo della donazione o del credito nelle risorse iscritte nel bilancio dello Stato nazionale o sub nazionale del donatore. Si classificano come allo sviluppo in quanto perseguono finalità di sviluppo economico e non includono trasferimenti di risorse a incondizionata disposizione del Paese beneficiario. Tassativamente esclusi da tale catalogazione sono gli aiuti militari. Essendo vincolati al miglioramento delle condizioni di vita di lungo periodo, il trasferimento delle risorse finanziarie può avvenire mediante:contributi bilaterali: trasferimenti diretti al paese beneficiario;sussidi multilaterali nel caso in cui i sussidi vengano forniti da un governo ad un'agenzia internazionale (con governance formata dai paesi contribuenti) e poi girati a favore del Paese beneficiario; intermedi: i finanziamenti che un singolo Paese donatore trasferisce ad un'organizzazione internazionale per la gestione di un progetto specifico. Gli APS tuttavia non sono da confondere con le donazioni o i progetti delle Organizzazioni non governative.
 • Se entiende como ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los críterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto es, en condiciones financieras favorables y que tengan como objetivo primordial el desarrollo económico y social del país receptor.La ayuda oficial para el desarrollo busca la mejora de las economías de los países en vía de desarrollo mediante las políticas y préstamos de las instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas mundiales a causa de su pobreza y endeudamiento extremos (estos países son conocidos también como países menos adelantados). Los países donantes (22 países de los más ricos ) acordaron destinar el 0.7 % de su producto nacional bruto (PNB) a este grupo de países.Además de los Estados mencionados se encuentran aquellos con características especiales que requieren de atención especial. Entre estos se encuentran los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares y los países con economías en transición.
 • 정부개발원조(Official development assistance, ODA) 또는 공적개발원조는 경제 협력 개발 기구의 개발 원조 위원회에서 집계하는 선진국의 해외 원조 통계치다. 정부개발원조는 1969년에 처음으로 집계되었으며, 학계나 언론에서 국제 원조 추이를 편리하게 파악하는 지표로 널리 쓰이고 있다. OECD는 경제발전의 도상에 있는 여러지역의 건전한 경제성장에 기여함을 그 설립목적의 하나로 하고 있다. 이에따라 선진국 주도로 남북문제에 적극적으로 대처하기 위하여 개발원조위원회(Development Assistance Committee : DAC)를 산하기관으로 설치하여 운영하고 있다. DAC는 개도국에 대한 경제협력방안을 연구·검토하고, 개도국에 대한 원조의 양적증대와 질적개선을 추진하기 위해 원조공여에 대한 내부적인 상호심사를 하고 있다. 원조공여국인 DAC회원국은 EU, 미국, 일본, 대한민국 등 선진 24개국으로 구성되며, IMF/IBRD는 옵서버로 참가하고 있는데 개발원조위원회(DAC)는 정부개발원조 등 여러 가지 경제협력 프로그램을 실시하고 있다.
 • Die Official Development Assistance oder Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (kurz: ODA) umfasst die Bereitstellung finanzieller (FZ), technischer (TZ) und personeller Leistungen (PZ) im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nach der Definition des Development Assistance Committee (DAC), Teil der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
 • Официальная помощь в целях развития (ОПР) - один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию. ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме (товаров или услуг) странам-партнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР ОЭСР, и международным многосторонним институтам. Отличительной особенностью ОПР является ее направленность на содействие социально-экономическому развитию развивающихся стран и льготный характер, который характеризуется наличием в помощи грант-элемента в размере не менее 25% (при расчете по фиксированной ставке дисконтирования в 10%).
 • 政府開発援助(せいふかいはつえんじょ、英語:Official Development Assistance, 略称:ODA)とは、発展途上国の経済発展や福祉の向上のために先進工業国の政府及び政府機関が発展途上国に対して行う援助や出資のこと。
 • Rozvojová spolupráce (ZRS = zahraniční rozvojová spolupráce nebo ODA = official development assistance) je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí. Termín rozvojová spolupráce nebo rozvojová pomoc je připisován německému spolkovému prezidentovi Lübkemu. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu (např. po přírodních katastrofách, ve válce atd.) má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Jedná se jak o podporu finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know-how (např. vzdělávání učitelů, školení porodních asistentek i státní správy). Oproti dříve užívanému termínu rozvojová pomoc je dnes preferováno spojení rozvojová spolupráce, což má zdůraznit partnerství mezi zemí poskytovatele a příjemce při plánování i realizaci projektů. Podle závazku přijatého všemi státy OSN by měly vyspělé země na rozvojovou spolupráci vyčlenit 0,7 procenta svého HND.. To se však dosud nepovedlo naplnit
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 253555 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15591 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 77 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107062245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'aide publique au développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, les dons et les prêts préférentiels prévus au budget et transférés des pays développés vers les pays en voie de développement.
 • Official development assistance (ODA) is a term coined by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to measure aid. The DAC first used the term in 1969. It is widely used as an indicator of international aid flow. It includes some loans.
 • Bantuan Pembangunan Resmi (bahasa Inggris: ODA - Official Development Assistance) adalah statistik yang disusun oleh Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), untuk mengukur bantuan. Komite pertama kali menyusunnya pada tahun 1969. Statistik ini banyak digunakan oleh para akademisi dan jurnalis sebagai indikator yang mudah untuk mengukur aliran bantuan internasional. Selain itu, statistik tersebut juga mencakup beberapa jenis pinjaman.
 • Die Official Development Assistance oder Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (kurz: ODA) umfasst die Bereitstellung finanzieller (FZ), technischer (TZ) und personeller Leistungen (PZ) im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nach der Definition des Development Assistance Committee (DAC), Teil der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
 • 政府開発援助(せいふかいはつえんじょ、英語:Official Development Assistance, 略称:ODA)とは、発展途上国の経済発展や福祉の向上のために先進工業国の政府及び政府機関が発展途上国に対して行う援助や出資のこと。
 • Per aiuto pubblico allo sviluppo (APS) si intendono i contributi prevalentemente di tipo economico, forniti a comunità o Paesi per conseguire un obiettivo di sviluppo, aspirando a creare crescita economica sostenibile di lungo termine: pertanto beneficiari degli APS sono i Paesi in via di sviluppo che rientrano nella parte I della lista DACBisogna distinguere i "doni" (trasferimenti finanziari al 100% gratuiti) dai "crediti di aiuto".
 • L'Ajuda Oficial al Desenvolupament és el total de fluxos de finançament oficials i en condicions favorables, orientats a la promoció del desenvolupament econòmic i el benestar dels països en vies de desenvolupament.
 • Se entiende como ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los críterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
 • Rozvojová spolupráce (ZRS = zahraniční rozvojová spolupráce nebo ODA = official development assistance) je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí. Termín rozvojová spolupráce nebo rozvojová pomoc je připisován německému spolkovému prezidentovi Lübkemu. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu (např. po přírodních katastrofách, ve válce atd.) má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě.
 • Officiële ontwikkelingshulp (Engels: Official Development Assistance, ODA) is de overdracht van leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden.De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) houdt jaarlijks bij hoeveel ODA landen verstrekken, en hoe de ODA wordt uitgegeven. Deze taak is in handen van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC, Development Assistance Committee) van de OESO.
 • Официальная помощь в целях развития (ОПР) - один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию. ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме (товаров или услуг) странам-партнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР ОЭСР, и международным многосторонним институтам.
 • 정부개발원조(Official development assistance, ODA) 또는 공적개발원조는 경제 협력 개발 기구의 개발 원조 위원회에서 집계하는 선진국의 해외 원조 통계치다. 정부개발원조는 1969년에 처음으로 집계되었으며, 학계나 언론에서 국제 원조 추이를 편리하게 파악하는 지표로 널리 쓰이고 있다. OECD는 경제발전의 도상에 있는 여러지역의 건전한 경제성장에 기여함을 그 설립목적의 하나로 하고 있다. 이에따라 선진국 주도로 남북문제에 적극적으로 대처하기 위하여 개발원조위원회(Development Assistance Committee : DAC)를 산하기관으로 설치하여 운영하고 있다. DAC는 개도국에 대한 경제협력방안을 연구·검토하고, 개도국에 대한 원조의 양적증대와 질적개선을 추진하기 위해 원조공여에 대한 내부적인 상호심사를 하고 있다.
 • Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) — to według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje państwowe i samorządowe.
rdfs:label
 • Aide publique au développement
 • Aiuto pubblico allo sviluppo
 • Ajuda Oficial al Desenvolupament
 • Ayuda oficial al desarrollo
 • Bantuan Pembangunan Resmi
 • Official Development Assistance
 • Official development assistance
 • Officiële ontwikkelingshulp
 • Oficjalna Pomoc Rozwojowa
 • Rozvojová spolupráce
 • Официальная помощь в целях развития
 • 政府開発援助
 • 정부개발원조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of