L’administration publique, au singulier, est un champ d'étude de la science politique. Celle-ci étudie les formes d'organisations des États, de l'organisation de la démocratie, de la mise en œuvre des politiques publiques. En bref, tout ce qui touche l'action ou l'organisation de la sphère publique.Une instance gouvernementale est une administration publique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’administration publique, au singulier, est un champ d'étude de la science politique. Celle-ci étudie les formes d'organisations des États, de l'organisation de la démocratie, de la mise en œuvre des politiques publiques. En bref, tout ce qui touche l'action ou l'organisation de la sphère publique.Une instance gouvernementale est une administration publique. Il s'agit généralement d'un gouvernement, d'un État, d'institutions ou d'établissements publics qui instaurent des politiques publiques, offre des services non marchands ou vend des biens et services marchands à titre accessoires.Selon la norme européenne de comptabilité nationale (SEC 95), les administrations publiques sont définies commeEnsemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales. Elles tirent la majeure partie de leurs ressources de contributions obligatoires.Le secteur des administrations publiques comprend les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale.On sépare les administrations publiques entre l’administration centrale (qui regroupe l'État — dont les ministères — et les ODAC), l’administration territoriale, et les administrations de sécurité sociale.
 • Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań. Samo słowo "administracja" pochodzi od łacińskiego słowa ministrare (kierować, służyć, pomagać, wykonywać). Poprzez przedrostek ad należy rozumieć celowe, długotrwałe i ciągłe działanie. Trudności ze stworzeniem doskonałej i pełnej definicji administracji towarzyszyły już pierwszym próbom zdefiniowania. Ich efektem jest stwierdzenie L. von Steina że administracją jest „to, czego nie umiem nazwać”. Kolejnym teoretykiem, który wyszedł naprzeciw temu problemowi jest J. S. Langrod, który uznał że: „administracja to planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej a dopiero po przez tych ludzi suma urządzeń, którymi dysponują”. Podstawową definicją administracji, która obecnie została uznana za klasyczną jest definicja O. Mayera uznana również przez W. Jellinka. Głosi ona, że administracja to ta działalność państwa, która nie jest ustawodawstwem ani sądownictwem. Definiowanie to bazuje na trójpodziale władzy Monteskiusza. W naukach prawnych uznawana jest za definicje „wielkiej reszty” czy quasi-negatywną. W oparciu o definicje quasi-negatywną powstał współczesny pogląd E. Ochendowskiego zgodnie z którym „administracja jest to ta działalność państwa której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej”.Najszerszą definicją, która łączy aspekt podmiotowy i przedmiotowy jest definicja prof. Lipowicz: „Administracja jest to system złożony z ludzi, zorganizowany w celu stałej i systematycznej skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne”.
 • Administrazio publikoa Estatuak bere gain hartutako funtzioak modu exekutuboan bete egiten egiten dituzten erakundeen multzoa da, zerbitzu publikoak eta Estatua eta hiritarrak harremanetan jartzen dituzten beste jarduerak bilduz, hala nola eskola publikoak eta udalak.
 • A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati igazgatás, az országos jelentőségű ügyekben a központi közigazgatás jár el. Régebben – a hajdani szocialista országoknak köszönhetően – a közigazgatást az államigazgatással azonos fogalomként kezeltük. Ennek oka az volt, hogy ezek az országok a közigazgatás összes területét központosították. Azonban amikor 1990-ben megalakultak a helyi önkormányzatok, a közigazgatás és az államigazgatás fogalma elkülönült egymástól. Ettől fogva beszélhetünk önkormányzatok által végzett igazgatásról (önkormányzati igazgatás) és az államigazgatás szervei által végzett igazgatásról (államigazgatás).Az egyes közigazgatási szervek, szervezetek hatalmát területi szempontból az illetékességük, az általuk lefolytatható eljárások típusa szempontjából a hatáskörük határozza meg. A közigazgatási eljárást hivatalból vagy a közigazgatás ügyfeleinek kérelmére a köztisztviselők (vagy kormánytisztviselők) folytatják le. A modern közigazgatás jellemzője, hogy a köztisztviselő (vagy a kormánytisztviselő) a saját nevében, vagy a szolgálatadó szerv vezetője nevében valamilyen jogszabályt alkalmazva, semlegesen és pártatlanul jár el. A modern közigazgatás az írásbeliségre épül és formalizált. A modern bürokrácia első nagy teoretikusa Max Weber volt. Egyébként a bürokrácia fogalma Webernél sem egyértelműen negatív, s a rutinnal azonosítható.
 • Administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata.Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de "Administración Pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de "Administración General" en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno.La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado.
 • 行政学(ぎょうせいがく, 英: Public administration)は19世紀末のアメリカで生まれた、政治学の新しい領域である。
 • 행정학(行政學, Public Administration)은 정부의 운영과 관리를 연구하는 정치학의 한 분야이다. 행정학의 세분야로는 정책학, 재무행정론, 인사행정론, 도시행정론, 지방행정론, 조직론 등이 있다.현대적 의미로서의 행정학은 우드로 윌슨의 논문 〈행정의 연구〉(The Study of Administration, 1887년)를 계기로 정립되기 시작하였다는 견해가 일반적 이기는 하지만 이에 대해서는 여러 비판적인 견해들을 경청할 필요가 있다. 윌슨은 당시 유럽대륙에서 진행되고 있었던 산업혁명 과정에서 대규모 조직들이 형성되고 효율적으로 관리되고 있는 현상을 주의깊게 관찰하였으며 당시 미국에서 펜들턴 법의 등장과 함께 인사 제도를 실적주의(Merit System)로 전환하는 개혁을 지켜보면서 인사제도를 개혁하는 것 뿐만이 아니라 행정 시스템을 어떻게 효율적으로 바꿀 것인가를 고민하였는데 위 논문은 그 결과라고 볼 수 있다. 한편 유럽내 독일의 경우 이미 관방학(Cameralism)의 전통이 있었고 아시아도 국가통치를 위한 각종 제도와 철학적 기반들이 이미 오래 전부터 형성되어 왔다는 점을 간과해서는 안된다. 이러한 흐름속에서 정부의 운영과 관리에 대한 관점은 20세기 들어서 매우 심도있게 논의 되었으며 이러한 논의를 통하여 정부역할의 팽창과 더불어 단순히 전통적인 통치와 권력 개념에서 이해되던 정부의 활동 뿐만 아니라 이를 결정하고 집행하는 정부기구의 관리와 운영에 대한 관점이 획기적으로 전환되면서 근대 행정학이 탄생하게 된 것이다.한국 행정학의 역사는 1950년대 서울대학교 행정대학원의 탄생과 더불어 미국식 행정학이 도입되면서 시작되었다고 볼 수 있으나, 김운태 교수의 근대조선행정사의 연구나 다산 정약용의 관료제에 대한 연구들, 그리고 다양한 행정기구들이 체계적으로 관리되고 운영되었던 긴 역사들을 고려한다면 훨씬 더 깊은 연원을 갖는다고 할 수 있다. 불행한 것은 이러한 행정학의 역사가 형식적으로는 단절적으로 진행되었다는 점이다. 즉 미국식 행정학 도입 이전의 한국행정학에 대한 이론과 분석들이 주류이론으로 편입되지 못함에 따라 많은 행정학자들이 한국행정학의 연속적인 발전고리를 찾아 제시하지 못하는 한계를 보이고 있다.그럼에도 불구하고 한국행정학의 발전은 눈부시다. 대부분의 나라에서 행정학은 정치학과의 일부분으로 간주되어 상대적으로 중요성이 낮게 평가되지만 한국은 100여개가 넘는 대학에서 독립적인 학과로 행정학과가 존재하고 있다. 이러한 양적 측면이 아니라 그 연구내용에 있어서도 독특한 특징을 가지고 있다. 일부에서는 선진국에 비해서 한국 행정학의 수준이 떨어진다는 자조적인 견해를 표명하고 있으나 한국행정학은 그 연구영역이 광범위하고 현실 행정문제를 적극적으로 다루고 있으며, 한편으로는 각국에서 진행되고 있는 다양한 행정이론의 논쟁들을 적극적으로 받아들이고 발전시키고 있다.
 • Öffentliche Verwaltung (auch Administrative genannt) ist der Oberbegriff für die Verwaltungen, die Aufgaben des Staates einschließlich Einrichtungen des öffentlichen Rechtes wahrnehmen. Sie ist daher der administrative Teil der Exekutive (vollziehenden Gewalt). Deshalb ist die Regierungstätigkeit (Regierungsgewalt) an sich nicht Teil der öffentlichen Verwaltung.Das Handeln der Verwaltung basiert auf Gesetzesgrundlagen und Vorschriften und muss innerhalb der jeweiligen Verwaltungskompetenz stattfinden. Handlungsträger der Verwaltung sind die Behörden, die hierarchisch strukturiert sind; die Ausführungskontrolle (Dienst-, Rechts- und Fachaufsicht) obliegen der jeweils höheren Behörde bzw. der Verwaltungsspitze. Oberste Behörden sind in der Regel die Ministerien, die Verwaltungsspitze ist der Minister. Die Verwaltungsspitze ist oft gegenüber einem gewählten Gremium rechenschaftspflichtig (z. B. Bürgermeister als Hauptverwaltungsbeamter der Stadtverwaltung gegenüber dem Gemeinderat).Als organisationstheoretisches Leitbild für die öffentliche Verwaltung fungiert die Bürokratietheorie nach Max Weber.Die öffentliche Verwaltung als wissenschaftliches Untersuchungsobjekt ist der Gegenstand der Verwaltungswissenschaft.
 • Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan good governance.
 • Публичната администрация е съвкупност от обществени организации, които работят в една страна. Публична администрация е също и академична дисциплина.
 • La locuzione amministrazione pubblica viene utilizzata per designare un singolo ente pubblico che esercita la funzione amministrativa e che compone, quindi, la pubblica amministrazione in senso soggettivo.L'aggettivo "pubblica" che qualifica il termine amministrazione fa capire che quest'ultimo ha di per sé un significato più ampio: in effetti qualsiasi persona o ente svolge attività volta alla cura dei propri interessi privati o di quelli della collettività di riferimento.Viene anche utilizzata per riferirsi ad un ente pubblico compreso all'interno della pubblica amministrazione.
 • Государственное управление (англ. public administration) — деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (англ. public policy).Деятельность по государственному управлению традиционно противопоставляется, с одной стороны, политической деятельности, а с другой стороны, — деятельности по формулированию политического курса.
 • Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu.Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem i ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3 české Ústavy: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2 LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.")
 • Generalment, s'entén per Administració Pública el tipus d'organització integrada per un personal professional, dotada de mitjans econòmics i materials públics, que posa en pràctica les decisions preses pel govern d'un estat. Es compon de tot el que la fa efectiva, amb funcionaris i edificis públics, entre altres. Per la seva funció, és l'enllaç entre la ciutadania i el poder polític. Tanmateix, no solament hi ha Administració Pública en el Poder Executiu, sinó en gran part de l'Estat i fins i tot en ens privats que exerceixen funcions administratives per habilitació de l'Estat. El terme prové del llatí ad-ministrare, que significa servir, o ad manus trahere, que al·ludeix a la idea de manejar o gestionar.Tot i així, el concepte d'Administració Pública pot ser entès des de dos punts de vista. Des d'un punt de vista formal, s'entén l'entitat que administra, és a dir, a l'organisme públic que ha rebut del poder polític la competència i als mitjans necessaris per a la satisfacció dels interessos generals. Des d'un punt de vista material, s'entén més aviat l'activitat administrativa, és a dir, l'activitat d'aquest organisme considerat en els seus problemes de gestió i d'existència pròpia, tant en les seves relacions amb altres organismes semblants com amb els particulars per assegurar l'execució de la seva missió.També es pot entendre com la disciplina encarregada del control científic dels recursos i de la direcció del treball humà enfocada a la satisfacció de l'interès públic, entenent aquest darrer com les expectatives de la col·lectivitat.Els elements de l'Administració Publica són, bàsicament: Mitjans personals o persones físiques Mitjans econòmics, els principals són els tributs Organització administrativa, ordenació racional dels mitjans. Les normes d'organització determinen les competències i els principis de relació entre els diferents òrgans. Finalitats, principis de l'entitat administrativa Actuació, que ha de ser licita, dins d'una competència de l'òrgan que actua.Jurídicament, el concepte d'Administració Pública s'usa més freqüentment en sentit formal, no denota una persona jurídica, sinó un organisme que realitza una activitat de l'Estat. En aquest sentit, si diem "responsabilitat de l'Administració" es vol significar que l'acte o fet de l'Administració és el que responsabilitza l'Estat. Així doncs, en realitat és l'Estat la part en judici, a aquest títol té l'Administració Pública el privilegi del contenciós administratiu.Actualment el model d'administració habitual és el model burocràtic descrit per Max Weber. Es basa en la racionalitat instrumental i en l'ajust entre objectius i mitjans. L'Administració té una sèrie de prerrogatives que la col·loquen en una posició superior a la de l'administrat. Entre els esmentats poders destaquen: La interpretació unilateral de contractes. La capacitat executiva dels actes administratius (per exemple, el cobrament de multes pel procediment de pressa). És a dir, els actes de l'administració han de complir-se, són obligatoris, i l'administració està autoritzada per imposar-los unilateralment als particulars. La submissió a una jurisdicció especialitzada, la jurisdicció contenciós-administrativa.
 • Bestuurskunde is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de wijze waarop het openbaar bestuur functioneert, zowel intern als extern. Bestuurskundigen houden zich bezig met de beschrijving, verklaring en oplossing van praktische vraagstukken die te maken hebben met het bestuur, de organisatie en het beleid van organisaties in het openbaar bestuur, in relatie tot de omgeving.
 • Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslek niteliği taşımaktadır. Disiplinler arası bir nitelik de taşıyan kamu yönetimi çeşitli disiplinlerden gerekenleri alır ve kamusal sorunların çözümüne uygular. Çünkü kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Kamu bürokrasisini ve onun halkla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Amaç olarak ise yönetimi oluşturan unsurların ortaya konulması, statü, örgüt, işlev ve davranışların tanımlanıp açıklanması söz konusudur.Daha önceleri siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak incelenmesini ilk olarak Thomas Woodrow Wilson dile getirmiş, yazdığı Yönetimin İncelenmesi isimli makalesiyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu alan İngilizcede "Public Administration" kelimesi ile karşılanır. Türkiye'de TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü) bu alanda inceleme ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir birimdir. Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bölümlerinden biridir. "Kamu Yönetimi" bölümlerinde başta "Devlet İdaresi" olmak üzere"Anayasa Hukuku","Türk Siyasal Yaşamı", Toplumbilim, İktisat gibi dersler de verilmektedir. Kamu Yönetimi bölümünün öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı olanlarda hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.
 • Public administration refers to two meanings: first, it is concerned with the implementation of government policy; second, it is an academic discipline that studies this implementation and prepares civil servants for working in the public service. As a "field of inquiry with a diverse scope" its "fundamental goal... is to advance management and policies so that government can function." Some of the various definitions which have been offered for the term are: "the management of public programs"; the "translation of politics into the reality that citizens see every day"; and "the study of government decision making, the analysis of the policies themselves, the various inputs that have produced them, and the inputs necessary to produce alternative policies."Public administration is "centrally concerned with the organization of government policies and programmes as well as the behavior of officials (usually non-elected) formally responsible for their conduct" Many unelected public servants can be considered to be public administrators, including heads of city, county, regional, state and federal departments such as municipal budget directors, human resources (H.R.) administrators, city managers, census managers, state mental health directors, and cabinet secretaries. Public administrators are public servants working in public departments and agencies, at all levels of government.In the US, civil servants and academics such as Woodrow Wilson promoted American civil service reform in the 1880s, moving public administration into academia. However, "until the mid-20th century and the dissemination of the German sociologist Max Weber's theory of bureaucracy" there was not "much interest in a theory of public administration." The field is multidisciplinary in character; one of the various proposals for public administration's sub-fields sets out six pillars, including human resources, organizational theory, policy analysis and statistics, budgeting, and ethics.
 • Administração pública é um conceito que abrange pelo menos três sentidos distintos, podendo ser entendido como o conjunto de estruturas estatais voltadas para o atendimento de necessidades da coletividade, como o conjunto de funções relacionadas com a gestão da máquina estatal e como área do conhecimento científico-social.Em sentido prático ou subjetivo, administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas (tais como as autarquias locais) que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, a cultura, a saúde e o bem estar das populações. Uma pessoa empregada na administração pública diz-se servidor público ou funcionário público.A administração pública também designa o conjunto de funções desempenhadas para organizar a administração do Estado em todas as suas instâncias, funções essas regidas por um sistema de normas.Como área de estudo, é uma subárea da administração, enfocando o desenvolvimento e sistematização de conhecimentos administrativos no âmbito das organizações públicas, tendo surgido há mais de um século. Um dos pioneiros da administração pública foi Woodrow Wilson.Ainda na esfera das ciências sociais, o ramo do direito que tem por objeto as normas aplicáveis à administração pública é o direito administrativo.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 82595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2461 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 25 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108571709 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • APU
prop-fr:wiktionaryTitre
 • APU
 • APU
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’administration publique, au singulier, est un champ d'étude de la science politique. Celle-ci étudie les formes d'organisations des États, de l'organisation de la démocratie, de la mise en œuvre des politiques publiques. En bref, tout ce qui touche l'action ou l'organisation de la sphère publique.Une instance gouvernementale est une administration publique.
 • Administrazio publikoa Estatuak bere gain hartutako funtzioak modu exekutuboan bete egiten egiten dituzten erakundeen multzoa da, zerbitzu publikoak eta Estatua eta hiritarrak harremanetan jartzen dituzten beste jarduerak bilduz, hala nola eskola publikoak eta udalak.
 • 行政学(ぎょうせいがく, 英: Public administration)は19世紀末のアメリカで生まれた、政治学の新しい領域である。
 • Публичната администрация е съвкупност от обществени организации, които работят в една страна. Публична администрация е също и академична дисциплина.
 • La locuzione amministrazione pubblica viene utilizzata per designare un singolo ente pubblico che esercita la funzione amministrativa e che compone, quindi, la pubblica amministrazione in senso soggettivo.L'aggettivo "pubblica" che qualifica il termine amministrazione fa capire che quest'ultimo ha di per sé un significato più ampio: in effetti qualsiasi persona o ente svolge attività volta alla cura dei propri interessi privati o di quelli della collettività di riferimento.Viene anche utilizzata per riferirsi ad un ente pubblico compreso all'interno della pubblica amministrazione.
 • Государственное управление (англ. public administration) — деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (англ. public policy).Деятельность по государственному управлению традиционно противопоставляется, с одной стороны, политической деятельности, а с другой стороны, — деятельности по формулированию политического курса.
 • Bestuurskunde is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de wijze waarop het openbaar bestuur functioneert, zowel intern als extern. Bestuurskundigen houden zich bezig met de beschrijving, verklaring en oplossing van praktische vraagstukken die te maken hebben met het bestuur, de organisatie en het beleid van organisaties in het openbaar bestuur, in relatie tot de omgeving.
 • Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát.
 • Administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local.
 • Administração pública é um conceito que abrange pelo menos três sentidos distintos, podendo ser entendido como o conjunto de estruturas estatais voltadas para o atendimento de necessidades da coletividade, como o conjunto de funções relacionadas com a gestão da máquina estatal e como área do conhecimento científico-social.Em sentido prático ou subjetivo, administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas (tais como as autarquias locais) que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, a cultura, a saúde e o bem estar das populações.
 • Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslek niteliği taşımaktadır. Disiplinler arası bir nitelik de taşıyan kamu yönetimi çeşitli disiplinlerden gerekenleri alır ve kamusal sorunların çözümüne uygular.
 • Generalment, s'entén per Administració Pública el tipus d'organització integrada per un personal professional, dotada de mitjans econòmics i materials públics, que posa en pràctica les decisions preses pel govern d'un estat. Es compon de tot el que la fa efectiva, amb funcionaris i edificis públics, entre altres. Per la seva funció, és l'enllaç entre la ciutadania i el poder polític.
 • Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań. Samo słowo "administracja" pochodzi od łacińskiego słowa ministrare (kierować, służyć, pomagać, wykonywać). Poprzez przedrostek ad należy rozumieć celowe, długotrwałe i ciągłe działanie. Trudności ze stworzeniem doskonałej i pełnej definicji administracji towarzyszyły już pierwszym próbom zdefiniowania.
 • A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati igazgatás, az országos jelentőségű ügyekben a központi közigazgatás jár el. Régebben – a hajdani szocialista országoknak köszönhetően – a közigazgatást az államigazgatással azonos fogalomként kezeltük.
 • Öffentliche Verwaltung (auch Administrative genannt) ist der Oberbegriff für die Verwaltungen, die Aufgaben des Staates einschließlich Einrichtungen des öffentlichen Rechtes wahrnehmen. Sie ist daher der administrative Teil der Exekutive (vollziehenden Gewalt).
 • Public administration refers to two meanings: first, it is concerned with the implementation of government policy; second, it is an academic discipline that studies this implementation and prepares civil servants for working in the public service. As a "field of inquiry with a diverse scope" its "fundamental goal...
 • 행정학(行政學, Public Administration)은 정부의 운영과 관리를 연구하는 정치학의 한 분야이다. 행정학의 세분야로는 정책학, 재무행정론, 인사행정론, 도시행정론, 지방행정론, 조직론 등이 있다.현대적 의미로서의 행정학은 우드로 윌슨의 논문 〈행정의 연구〉(The Study of Administration, 1887년)를 계기로 정립되기 시작하였다는 견해가 일반적 이기는 하지만 이에 대해서는 여러 비판적인 견해들을 경청할 필요가 있다. 윌슨은 당시 유럽대륙에서 진행되고 있었던 산업혁명 과정에서 대규모 조직들이 형성되고 효율적으로 관리되고 있는 현상을 주의깊게 관찰하였으며 당시 미국에서 펜들턴 법의 등장과 함께 인사 제도를 실적주의(Merit System)로 전환하는 개혁을 지켜보면서 인사제도를 개혁하는 것 뿐만이 아니라 행정 시스템을 어떻게 효율적으로 바꿀 것인가를 고민하였는데 위 논문은 그 결과라고 볼 수 있다.
 • Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.
rdfs:label
 • Administration publique
 • Administració pública
 • Administración pública
 • Administracja publiczna
 • Administrasi publik
 • Administrazio publiko
 • Administração pública
 • Amministrazione pubblica
 • Bestuurskunde
 • Kamu yönetimi
 • Közigazgatás
 • Public administration
 • Veřejná správa
 • Государственное управление
 • Öffentliche Verwaltung
 • Публична администрация
 • 行政学
 • 행정학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteurD'activité of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of