En philosophie, la notion d'abstraction consiste à construire ou séparer par la pensée certains aspects d'une chose ou d'une représentation afin d'en saisir des caractéristiques communes. La pensée abstraite est regardée avec méfiance, par son éloignement de la pensée réelle ou concrète. Néanmoins, en science moderne, l'abstraction est considérée comme une faculté de compréhension plus riche des phénomènes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En philosophie, la notion d'abstraction consiste à construire ou séparer par la pensée certains aspects d'une chose ou d'une représentation afin d'en saisir des caractéristiques communes. La pensée abstraite est regardée avec méfiance, par son éloignement de la pensée réelle ou concrète. Néanmoins, en science moderne, l'abstraction est considérée comme une faculté de compréhension plus riche des phénomènes.
 • L'astrazione in filosofia è un metodo logico per ottenere concetti universali ricavandoli dalla conoscenza sensibile di oggetti particolari mettendo da parte ogni loro caratteristica spazio-temporale. Il termine deriva da quello latino di abstractio che a sua volta riprende quello greco di Ἀφαίρεσις (aphàiresis).
 • Ez a szócikk az absztrakcióról általánosságban ír. Más használatért lásd: absztrakt (egyértelműsítő lap).A legegyszerűbb matematikai fogalmak is, mint a szám vagy a pont fogalma, magasfokú, és történetileg szinte mindig több évszázad, évezred alattvégbemenő absztrakció eredményei. E folyamat során dolgok (tárgyak, fogalmak) egy összességét tekintve elvonatkoztatunk azon tulajdonságoktól, melyek a vizsgálat szempontjából lényegtelenek, és csak bizonyos kiemelt tulajdonságokat veszünk figyelembe.
 • Soyutlama, bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için gerekli olan bilginin daha rahat elde edilebilmesi için yapılır.Felsefi anlamda soyutlama, fikirlerin nesnelerden uzaklaştırılması sürecine denir. Soyutlama, bir basitleştirme stratejisi olarak kullanılabilir. Örneğin birçok nesne kırmızı olabilir. Bu açıdan, bir nesneye ait kırmızılık özelliği bir soyutlamadır. Soyutlamayı hiyerarşik bir düzende ve değişik seviyelerde yapmak olasıdır. Soyutlama seviyeleri için aşağıdaki gibi bir örnek verilebilir:(1) bir yayın(2) bir gazete(3) Hürriyet gazetesi(4) Hürriyet'in 4 Ocak 2006 sayısı(5) Hürriyet'in 4 Ocak 2006 sayısının bendeki nüshası(6) Hürriyet'in 4 Ocak 2006 sayısının bendeki nüshasının ilk satın aldığım durumu (birkaç gün sonra şöminede yanmış olan hali değil)
 • Абстракция (от латински abstractio - отвлечен) е процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те са особена форма за опознаване на тази действителност. Съвременното си значение думата получава в началото на 20-ти век. Абстрактното мислене е по-висша форма на мислене от логическото мислене. За да разбере човек абстрактното изкуство, трябва винаги да може да го погледне от две различни гледни точки, от две различни позиции.
 • L'abstracció (del llatí abstrahere, "separar") és, en filosofia, una operació mental destinada a aïllar conceptualment una propietat concreta d'un objecte, i reflexionar mentalment sobre aquesta, ignorant mentalment les altres propietats de l'objecte en qüestió. La primera teoria sobre l'abstracció es deu a Aristòtil, que va introduir el terme aphairesis que es va traduir al llatí com abstractio. En contra del seu mestre Plató, que creia en una intuïció directa de les essències o idees, Aristòtil considerava que tota idea universal es fonamenta en dades empíriques. Així, per exemple, la idea (o concepte) de "taula", procediria del procés de comparació entre diverses classes d'objectes mobles que comparteixen entre si diverses característiques semblants que podem abstreure i quedar-nos finalment amb allò que comparteixen en comú. Allò que fa, doncs, que es pugui dir que tant una taula rodona, com una taula quadrada; que tant una taula de fusta, com una de ferro; que tant una taula amb tres potes, com una amb quatre potes, etc. són totes elles "taules" no és ni la seva forma, ni el seu color, ni el seu material. Comparant-les entre si, podem fer abstracció tant del color, com del nombre de potes, com del material amb què estan fetes i, finalment, acabat el procés d'abstracció, ens quedem solament amb el concepte o idea de taula. Aquest concepte seria, doncs fruit del procés d'abstracció.Si a partir de la reflexió o la comparació de múltiples objectes, la propietat, aïllada es considera comú a aquests objectes, l'objecte de l'abstracció és un universal. La qüestió de si els universals existeixen o no d'alguna manera separadament de la reflexió intel·lectual sobre ells (és a dir, si efectivament hi ha alguna cosa comuna als objectes, més enllà de la hipòtesi concebuda per la persona que els contempla) i, si hi ha tal cosa comuna, quina és la seva naturalesa en la seva relació amb els individus, és un dels temes que més disputes ha produït en metafísica, i un dels criteris fonamentals que separen empiristes i realistes, ja que mentre aquests últims sostenen que els universals són realitats independents de les coses, els empiristes creuen que solament són entitats mentals fruit dels procés d'abstracció. Quan, a més, es pensa que l'única existència dels universals és el fet que són solament noms, és a dir, quan es pensa que l'única realitat que té el concepte "taula" és ser el nom d'entitats mentals abstretes, llavors es parla de nominalisme.
 • Abstraction is a process by which concepts are derived from the usage and classification of literal ("real" or "concrete") concepts, first principles, or other methods. "An abstraction" is the product of this process—a concept that acts as a super-categorical noun for all subordinate concepts, and connects any related concepts as a group, field, or category.Abstractions may be formed by reducing the information content of a concept or an observable phenomenon, typically to retain only information which is relevant for a particular purpose. For example, abstracting a leather soccer ball to the more general idea of a ball retains only the information on general ball attributes and behavior, eliminating the other characteristics of that particular ball.
 • Abstrakzioa errealitate konkretutik abiatuz, horren elementu eta printzipio nagusiak jaso eta irudikatzeko prozesua da. Horrela, zenbakiak eta hizkuntza bera abstrakziorako gizakiak garatu dituen gaitasunak dira.Artean erabiltzen da: arte abstraktua munduaren errealitatea irudikatzen ez duen arte mota da.
 • Abstração (do latim abstractio) é uma operação intelectual que consiste em isolar, por exemplo num conceito, um elemento à exclusão de outros, do qual então se faz abstração.Por exemplo, abstraindo uma bola de futebol de couro, por uma bola de futebol, retemos apenas a informação enxuta das propriedades e comportamentos da palavra.
 • Abstrakcja (abstrahowanie) (łac. abstractio - oderwanie) - proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzi się do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj właściwości). Ostatecznie drogą tego procesu dochodzi się do pojęć najuboższych w treść, ale o najszerszym zakresie, takich jak rzecz, przedmiot, substancja czy Byt. Pojęcie powstałe w wyniku procesu abstrakcji nazywamy abstraktem.
 • Абстра́кция (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование; теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.В европейской философии и логике абстрагирование трактуется как способ поэтапного продуцирования понятий, которые образуют всё более общие модели — иерархию абстракций. Наиболее развитой системой абстракций обладает математика. Степень отвлечённости обсуждаемого понятия называется уровнем абстракции. В зависимости от целей и задач, можно рассуждать об одном и том же объекте на разных уровнях абстракции.
 • 抽象化(ちゅうしょうか)とは、思考における手法のひとつで、対象から注目すべき要素を重点的に抜き出して他は無視する方法である。抽象化において無視することについては捨象するという。従って、抽象と捨象は盾の両面といえる。
 • Abstractie komt van het Latijnse woord abstráhere (weglaten). Abstractie is het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten om de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Zo wordt een verkorte samenvatting van een wetenschappelijk werk soms ook 'een abstract' genoemd. Wie beschikt over voldoende 'abstractievermogen' kan goed 'in grote lijnen' denken.
 • 추상(抽象)은 사물을 정확하게 이해하기 위해서는 사물이 지니고 있는 여러 가지 측면 가운데서 특정한 측면만을 가려내어 포착하는 것이다. 어떤 일면만을 추상하는 것은 다른 측면을 버린다는 것과 같다. 이것을 '사상(捨象)'이라 한다.
 • Das Wort Abstraktion (lat. abstractus – „abgezogen“, Partizip Perfekt Passiv von abs-trahere – „abziehen, entfernen, trennen“) bezeichnet meist den induktiven Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. Daneben gibt es spezifische Verwendungen von Abstraktion in bestimmten Einzelwissenschaften und einzelnen Theorien.
 • La abstracción (del latín abstrahere, "separar") es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad concreta de un objeto, y reflexionar mentalmente sobre ésta, ignorando mentalmente las otras propiedades del objeto en cuestión. La primera reflexión sobre la abstracción se debe a Aristóteles, que introdujo el término aphaireis que se tradujo al latín como abstractio. En contra de Platón, que creía en una intuición directa de las esencias o ideas, Aristóteles considera que toda idea universal se fundamenta en datos empíricos. Así, la idea (o concepto) de mesa, por ejemplo, procede del proceso de comparación de diversos objetos muebles que comparten entre si unas características semejantes que podemos "abstraer" y quedarnos con lo que tienen en común. Aquello que hace que una mesa sea una mesa no es que sea cuadrada, redonda, rectangular, de madera, de mármol, verde, amarilla o roja, sino que abstraemos de estos objetos su color, su forma, el material del cual están hechas y nos quedamos con la idea o el concepto de mesa. Dicho concepto, pues, procede del proceso mental de abstracción.Si a partir de la reflexión o la comparación de múltiples objetos, la propiedad que se aísla se considera común a los mismos, el objeto de la abstracción es un universal.La cuestión de si los universales existen o no de alguna manera separadamente de la reflexión intelectual sobre ellos (es decir, si efectivamente existe algo común a los objetos, más allá de la hipótesis concebida por la persona que los contempla) y, de existir, cuál es su naturaleza en su relación con los individuos, es uno de los temas que más disputas ha producido en metafísica, y uno de los criterios fundamentales que separan a empiristas y realistas; estos últimos sostienen que los universales son realidades independientes de las cosas, realistas exagerados, (Platón es el prototipo de este realismo y quienes piensan que tales ideas universales están en la mente de Dios, que crea el mundo conforme a ellas en su Plan de su Divina Providencia) o realistas moderados, que piensan que los universales son entes de razón con fundamento en la realidad". (La Escolástica moderna).
 • Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak vyčleňovány jako podstatné a současně nabývají variabilní charakter prostřednictvím znaků nepodstatných.Výsledkem procesu abstrakce, který je těsně spjat se zobecněním, jsou pojmy, které odrážejí podstatu předmětů. Antonymem abstraktního je „konkrétní“.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 98450 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1724 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108243734 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:allemand
 • Abstraction
prop-fr:anglais
 • abstraction
prop-fr:français
 • abstraction
 • abstraction
prop-fr:grec
 • Ἀφαίρεσις
prop-fr:italien
 • astrazione
prop-fr:latin
 • abstractio
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Abstraction#Philosophie
prop-fr:wikiquoteTitre
 • abstraction
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En philosophie, la notion d'abstraction consiste à construire ou séparer par la pensée certains aspects d'une chose ou d'une représentation afin d'en saisir des caractéristiques communes. La pensée abstraite est regardée avec méfiance, par son éloignement de la pensée réelle ou concrète. Néanmoins, en science moderne, l'abstraction est considérée comme une faculté de compréhension plus riche des phénomènes.
 • L'astrazione in filosofia è un metodo logico per ottenere concetti universali ricavandoli dalla conoscenza sensibile di oggetti particolari mettendo da parte ogni loro caratteristica spazio-temporale. Il termine deriva da quello latino di abstractio che a sua volta riprende quello greco di Ἀφαίρεσις (aphàiresis).
 • Ez a szócikk az absztrakcióról általánosságban ír. Más használatért lásd: absztrakt (egyértelműsítő lap).A legegyszerűbb matematikai fogalmak is, mint a szám vagy a pont fogalma, magasfokú, és történetileg szinte mindig több évszázad, évezred alattvégbemenő absztrakció eredményei. E folyamat során dolgok (tárgyak, fogalmak) egy összességét tekintve elvonatkoztatunk azon tulajdonságoktól, melyek a vizsgálat szempontjából lényegtelenek, és csak bizonyos kiemelt tulajdonságokat veszünk figyelembe.
 • Abstrakzioa errealitate konkretutik abiatuz, horren elementu eta printzipio nagusiak jaso eta irudikatzeko prozesua da. Horrela, zenbakiak eta hizkuntza bera abstrakziorako gizakiak garatu dituen gaitasunak dira.Artean erabiltzen da: arte abstraktua munduaren errealitatea irudikatzen ez duen arte mota da.
 • Abstração (do latim abstractio) é uma operação intelectual que consiste em isolar, por exemplo num conceito, um elemento à exclusão de outros, do qual então se faz abstração.Por exemplo, abstraindo uma bola de futebol de couro, por uma bola de futebol, retemos apenas a informação enxuta das propriedades e comportamentos da palavra.
 • Abstrakcja (abstrahowanie) (łac. abstractio - oderwanie) - proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzi się do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj właściwości). Ostatecznie drogą tego procesu dochodzi się do pojęć najuboższych w treść, ale o najszerszym zakresie, takich jak rzecz, przedmiot, substancja czy Byt. Pojęcie powstałe w wyniku procesu abstrakcji nazywamy abstraktem.
 • 抽象化(ちゅうしょうか)とは、思考における手法のひとつで、対象から注目すべき要素を重点的に抜き出して他は無視する方法である。抽象化において無視することについては捨象するという。従って、抽象と捨象は盾の両面といえる。
 • Abstractie komt van het Latijnse woord abstráhere (weglaten). Abstractie is het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten om de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Zo wordt een verkorte samenvatting van een wetenschappelijk werk soms ook 'een abstract' genoemd. Wie beschikt over voldoende 'abstractievermogen' kan goed 'in grote lijnen' denken.
 • 추상(抽象)은 사물을 정확하게 이해하기 위해서는 사물이 지니고 있는 여러 가지 측면 가운데서 특정한 측면만을 가려내어 포착하는 것이다. 어떤 일면만을 추상하는 것은 다른 측면을 버린다는 것과 같다. 이것을 '사상(捨象)'이라 한다.
 • Das Wort Abstraktion (lat. abstractus – „abgezogen“, Partizip Perfekt Passiv von abs-trahere – „abziehen, entfernen, trennen“) bezeichnet meist den induktiven Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. Daneben gibt es spezifische Verwendungen von Abstraktion in bestimmten Einzelwissenschaften und einzelnen Theorien.
 • Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu.
 • L'abstracció (del llatí abstrahere, "separar") és, en filosofia, una operació mental destinada a aïllar conceptualment una propietat concreta d'un objecte, i reflexionar mentalment sobre aquesta, ignorant mentalment les altres propietats de l'objecte en qüestió. La primera teoria sobre l'abstracció es deu a Aristòtil, que va introduir el terme aphairesis que es va traduir al llatí com abstractio.
 • La abstracción (del latín abstrahere, "separar") es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad concreta de un objeto, y reflexionar mentalmente sobre ésta, ignorando mentalmente las otras propiedades del objeto en cuestión. La primera reflexión sobre la abstracción se debe a Aristóteles, que introdujo el término aphaireis que se tradujo al latín como abstractio.
 • Soyutlama, bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için gerekli olan bilginin daha rahat elde edilebilmesi için yapılır.Felsefi anlamda soyutlama, fikirlerin nesnelerden uzaklaştırılması sürecine denir. Soyutlama, bir basitleştirme stratejisi olarak kullanılabilir. Örneğin birçok nesne kırmızı olabilir. Bu açıdan, bir nesneye ait kırmızılık özelliği bir soyutlamadır.
 • Абстра́кция (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование; теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.В европейской философии и логике абстрагирование трактуется как способ поэтапного продуцирования понятий, которые образуют всё более общие модели — иерархию абстракций.
 • Абстракция (от латински abstractio - отвлечен) е процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те са особена форма за опознаване на тази действителност. Съвременното си значение думата получава в началото на 20-ти век. Абстрактното мислене е по-висша форма на мислене от логическото мислене.
 • Abstraction is a process by which concepts are derived from the usage and classification of literal ("real" or "concrete") concepts, first principles, or other methods.
rdfs:label
 • Abstraction (philosophie)
 • Abstracció (filosofia)
 • Abstracción (filosofía)
 • Abstractie
 • Abstraction
 • Abstrakce
 • Abstrakcja (filozofia)
 • Abstraktion
 • Abstrakzio
 • Abstração
 • Absztrakció
 • Astrazione (filosofia)
 • Soyutlama
 • Абстракция
 • Абстракция
 • 抽象化
 • 추상
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of