PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'œuvre d'art totale (de l'allemand Gesamtkunstwerk) est un concept esthétique issu du romantisme allemand et apparu au XIXe siècle en Europe.
 • El terme alemany Gesamtkunstwerk (traduïble com obra d'art total) s'atribuïx al compositor d'òpera Richard Wagner, qui ho va encunyar per a referir-se a un tipus d'obra d'art que integrava la música, el teatre i les arts visuals. Wagner creia que la tragèdia grega fusionava tots aquests elements, que després es van separar en diferents arts; de fet, Wagner era molt crític amb el tipus d'òpera imperant en la seva època, a la qual acusava de centrar-se massa en la música, a la qual se subordinaven els altres elements, especialment el drama. Wagner concedia gran importància als elements ambientals, tals com la il·luminació, els efectes de so o la disposició dels seients, per a centrar tota l'atenció de l'espectador en el escenari, assolint així la seva completa immersió en el drama. Aquestes idees eren revolucionàries en el seu moment, però aviat van passar a ser assumides per l'òpera moderna. Des de la seva encunyació, el terme ha estat utilitzat per a descriure diferents manifestacions artístiques en les quals es combinen elements de diverses arts. En arquitectura, per exemple, s'empra aquest terme per a descriure un edifici en el qual cada part està dissenyada per a complementar a unes altres dintre d'un tot. En èpoques recents, l'art cinematogràfic i altres manifestacions audiovisuals populars com els vídeos musicals o els videojocs, han estat descrits com "obres d'art total" per la seva combinació de teatre, música, imatge, etc. El terme també va ser emprat pels artistes pertanyents a la "Secessió de Viena" de començaments del segle XX, per a descriure el seu objectiu estètic.
 • Synteza sztuk – idea i praktyka syntezy sztuk, rozumianej jako ich wspólnota mimo rozmaitości tworzywa. Związana z poszukiwaniem uniwersalnego języka sztuki. Od okresu romantyzmu określana jako correspondance des arts (z fr. wspólnota sztuk).
 • Gesamtkunstwerk (integrální či souhrnné umění) je označení díla, v němž je spojeno současně více druhů umění, např. hudba, poezie, tanec/pantomima, architektura a malba. Přitom sestava není libovolná ani názorná a jednotlivé složky se musejí doplňovat. Gesamtkunstwerk má „tendenci ke stírání hranic mezi estetickým útvarem a realitou“ (Odo Marquard). Není to ale odkaz na božské stvoření, jak tomu bývalo v umění v dobách gotiky a baroka, nýbrž vznáší nárok na svou vlastní platnost.
 • Gesamtkunstwerk, ou em português, Obra de arte total, é um conceito estético oriundo do romantismo alemão do século XIX. Geralmente associado ao compositor alemão Richard Wagner, o termo refere-se à conjugação de música, teatro, canto, dança e artes plásticas, em uma única obra de arte. Wagner acreditava que, na antiga tragédia grega, esses elementos estavam unidos, mas, em algum momento, separaram-se. O compositor criticava o estado da ópera do seu tempo, em que toda ênfase era dada à música, em detrimento da qualidade do drama.O termo é usado com freqüência, principalmente na Alemanha, para descrever qualquer integração de diferentes formas de expressão artística.Na construção de seu teatro em Bayreuth, Wagner deu grande importância a elementos que proporcionassem ao público uma total imersão no mundo da ópera - como o escurecimento do teatro, efeitos sonoros, rebaixamento da orquestra e reposicionamento dos assentos para focar a atenção no palco. Esses conceitos foram revolucionários na época e hoje fazem parte da maioria das produções operísticas.== Referências ==
 • Als Gesamtkunstwerk bezeichnet man ein Werk, in dem verschiedene Künste, wie Musik, Dichtung, Tanz/Pantomime, Architektur und Malerei, vereint sind. Dabei ist die Zusammenstellung nicht beliebig und illustrativ: die Bestandteile ergänzen sich notwendig. Das Gesamtkunstwerk hat eine „Tendenz zur Tilgung der Grenze zwischen ästhetischem Gebilde und Realität“ (Odo Marquard). Es ist kein Hinweis auf die göttliche Schöpfung, wie dies in der Kunst zwischen Gotik und Barock üblich war, sondern es erhebt Anspruch auf eigene Geltung.
 • A zenedráma a német Musikdrama tükörfordítása (nem azonos az olasz dramma per musica kifejezéssel, mely tulajdonképpen operát jelent), Wagner összművészeti törekvéseihez (Gesamtkunstwerk) kapcsolódó fogalom, olyan zenés színpadi alkotás, amelyben az opera hagyományos zárt számainak körvonalai feloldódnak, és a szöveg, énekhang, zene összefonódik a színpadi cselekményt értelmező vezérmotívumos szerkesztéssel. Az énekhangok a zenekar sűrű szövedékébe ágyazódnak. A cselekmény drámai sodrásának elsőbbsége nem szünteti meg a zenei folyamat öntörvényűségét, mindössze új zenei formáláselvek kikristályosodását segíti elő. A tematikus anyag zenekari bemutatása, illetve feldolgozása egy gyökerű azzal a változással, ahogyan a klasszikus szimfónia témacsoport elve a szimfonikus költemény műfajában átalakult. Wagner műveiben a korábban már Monteverdi és Gluck által is megfogalmazott drámai esztétikai elsőbbséget hangsúlyozta a zene fölött és így jutott el a Gesamtkunstwerk fogalmáig, mely tulajdonképpen zenedrámáit jelöli. A fogalmat először Művészet és forradalom című 1849-es esszéjében használta először. A Gesamtkunstwerk fogalma, amelynek bevezetése heves vitákat váltott ki, a maga tekintetében duplán értelmezhető. Lehet semmitmondó, abban az esetben ha csak annyit mond, hogy a zenés drámában a költői szöveg és a színpadi cselekmény nem jelmezes koncert puszta ürügye, hanem a zenével együtt és azzal kölcsönhatásban a dráma szerves része. De lehet fellengzős is, amennyiben annyit jelent, hogy az egymástól elszigetelt részművészetek addigi története csupán hanyatlásuk története és a költészet, zene és festészet kiteljesedését és voltaképpeni jelentését csak a zenedráma alkotóelemeként, az antik tragédia restaurációjaként felfogott szintézisben érheti el.A zenedráma helytálló kifejezés Muszorgszkij színpadi műveinek elemzésekor is, amelyek számos vonásukban eltérnek a hagyományos operáktól, lényegileg különböznek azonban Wagner elgondolásától is.
 • Een gesamtkunstwerk is een ideaal samenspel van alle kunsten. Deze opvatting over het kunstwerk ontstaat in de romantiek. Het begrip werd wellicht voor het eerst gebruikt door de schrijver, theoloog en filosoof Eusebius Trahndorff in zijn werk Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst (1827). De term duikt in 1849 opnieuw op in Richard Wagners boek Die Kunst und die Revolution, waar hij de term gebruikt in zijn bespreking van de Griekse tragedie. Later zal hij met de term verwijzen naar de opera waarin de verschillende kunsten, dichtkunst, muziek, architectuur, dans,... zich verenigen en aanvullen.
 • Gesamtkunstwerk, bütünlüklü sanat eseri manasına gelir. Richard Wagner tarafından ortaya konulup, operada devrim niteliğinde gelişmelere sahne olan ve sinemayı da etkileyen teoridir. Bu teori, müziğin, dramanın, şiirin ve sahnede bulunan herşeyin aynı düzlemde estetize edilmesiyle mükemmel ve tamamlanmış sanat eserine ulaşılacağını savunur.
 • Gesamtkunstwerk (traducibile in italiano: opera d'arte totale) è un termine che fu usato per la prima volta nel 1827 dallo scrittore e filosofo tedesco K. F. E. Trahndorff e poi utilizzato, a partire dal 1849, anche da Richard Wagner, che lo inserì all'interno del suo saggio Arte e rivoluzione (Die Kunst und die Revolution). Wagner cita come massima espressione della Gesamtkunstwerk l'arte teatrale dell'antica Grecia. Dopo poco tempo nel saggio L'Opera d'arte dell'avvenire (Das Kunstwerk der Zukunft), scritto lo stesso anno, sviluppa ancora il concetto ed infine nel suo Opera e dramma (Oper und Drama) del 1851 descrive nei dettagli la sua idea dell'unione fra opera e dramma, in cui le arti singole sono subordinate ad un unico proposito. Il termine indicava l'ideale di teatro in cui convergono musica, drammaturgia, coreutica, poesia, arti figurative, al fine di realizzare una perfetta sintesi delle diverse arti. Inoltre tale opera totale da un lato costituirà l'espressione più profonda dell'anima di un popolo, dall'altro sarà proiettata in un ambito di universalità. Esempio supremo di tale concezione era, per il compositore di Bayreuth, la tragedia attica e specialmente eschilea, mentre in seguito, da Euripide fino alla tradizione operistica, in particolar modo italiana, l'ideale di Gesamtkunstwerk è andato incontro ad un progressivo deperimento; intento di Wagner era proprio quello di rifondare l'opera d'arte totale ed imporla come forma artistica perfetta e definitiva. Poco dopo Wagner, infatti, Aleksandr Skrjabin concepì il suo Prometeo o Poema del Fuoco, una grandiosa sinestesia artistica, per ottenere la quale progettò addirittura uno strumento che associava ad ogni nota un fascio di luce colorata che avrebbe dovuto inondare la sala. Un progetto, questo, talmente in anticipo sui tempi, che non fu possibile realizzarlo.L'ideale di Gesamtkunstwerk è esaltato dagli artisti figurativi della Secessione Viennese tra cui Gustav Klimt che progettano, scolpiscono, dipingono e decorano in vista di una fusione idealizzata delle varie arti.
 • A Gesamtkunstwerk (translated as total work of art, ideal work of art, universal artwork, synthesis of the arts, comprehensive artwork, all-embracing art form or total artwork) is a work of art that makes use of all or many art forms or strives to do so. The term is a German word which has come to be accepted in English as a term in aesthetics.The term was first used by the German writer and philosopher K. F. E. Trahndorff in an essay in 1827. That the aesthetic of this inherently Romantic concept preceded the explicit term may be seen in Carl Maria von Weber's enthusiastic review of the opera Undine (1814), a collaboration between E.T.A. Hoffman, who composed the score, and Friedrich de la Motte Fouqué who adapted his own novella Undine for a libretto: Weber admired it in his review as 'an art work complete in itself, in which partial contributions of the related and collaborating arts blend together, disappear, and, in disappearing, somehow form a new world'.The German opera composer Richard Wagner used the term in two 1849 essays. It is unclear whether Wagner knew of Trahndorff's essay. The word has become particularly associated with Wagner's aesthetic ideals.
 • El término alemán Gesamtkunstwerk (traducible como obra de arte total) se atribuye al compositor de ópera Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba la música, el teatro y las artes visuales. Wagner creía que la tragedia griega fusionaba todos estos elementos, que luego se separaron en distintas artes; de hecho, Wagner era muy crítico con el tipo de ópera imperante en su época, a la que acusaba de centrarse demasiado en argumentos fatuos con música casi subordinada a requerimientos del texto y para lucimiento de los solistas y dejando casi ignorados a los demás elementos. Wagner concedía gran importancia a los elementos ambientales, tales como la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los asientos, para centrar toda la atención del espectador en el escenario, logrando así su completa inmersión en el drama. Sin embargo, fácilmente se tiende a confundir las ideas de Wagner, pues él, aunque propuso que todas las formas de arte tienen gran importancia, no son necesariamente igual de importantes. La obra donde se nota más claramente una "igualdad relativa" de todas las formas de arte en Wagner es El Oro del Rin. Pero como el mismo Hans Richter (director de orquesta) llegó a afirmar: "Pasado el tiempo, si bien para Richard [Wagner] sus teorías tenían validez, terminó entendiendo que la música es lo que define a una obra". Así, en los dramas maduros de Wagner, como Tristán e Isolda, La valquiria, Sigfrido, El ocaso de los dioses y Parsifal, va ganando de manera creciente mayor importancia el contenido musical. Estas ideas eran revolucionarias en su momento, pero pronto pasaron a ser asumidas por la ópera moderna.Desde su acuñación, el término ha sido utilizado para describir distintas manifestaciones artísticas en las que se combinan elementos de varias artes. En arquitectura, por ejemplo, se emplea este término para describir a un edificio en el que cada parte está diseñada para complementar a otras dentro de un todo. En épocas recientes, el arte cinematográfico y otras manifestaciones audiovisuales populares, han sido descritos como "obras de arte total" por su combinación de teatro, música, imagen, etc.El término también fue empleado por los artistas pertenecientes a la "Secesión de Viena" de comienzos del siglo XX, para describir su objetivo estético.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 396683 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2050 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 16 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103061355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'œuvre d'art totale (de l'allemand Gesamtkunstwerk) est un concept esthétique issu du romantisme allemand et apparu au XIXe siècle en Europe.
 • Synteza sztuk – idea i praktyka syntezy sztuk, rozumianej jako ich wspólnota mimo rozmaitości tworzywa. Związana z poszukiwaniem uniwersalnego języka sztuki. Od okresu romantyzmu określana jako correspondance des arts (z fr. wspólnota sztuk).
 • Gesamtkunstwerk (integrální či souhrnné umění) je označení díla, v němž je spojeno současně více druhů umění, např. hudba, poezie, tanec/pantomima, architektura a malba. Přitom sestava není libovolná ani názorná a jednotlivé složky se musejí doplňovat. Gesamtkunstwerk má „tendenci ke stírání hranic mezi estetickým útvarem a realitou“ (Odo Marquard). Není to ale odkaz na božské stvoření, jak tomu bývalo v umění v dobách gotiky a baroka, nýbrž vznáší nárok na svou vlastní platnost.
 • Gesamtkunstwerk, bütünlüklü sanat eseri manasına gelir. Richard Wagner tarafından ortaya konulup, operada devrim niteliğinde gelişmelere sahne olan ve sinemayı da etkileyen teoridir. Bu teori, müziğin, dramanın, şiirin ve sahnede bulunan herşeyin aynı düzlemde estetize edilmesiyle mükemmel ve tamamlanmış sanat eserine ulaşılacağını savunur.
 • Gesamtkunstwerk, ou em português, Obra de arte total, é um conceito estético oriundo do romantismo alemão do século XIX. Geralmente associado ao compositor alemão Richard Wagner, o termo refere-se à conjugação de música, teatro, canto, dança e artes plásticas, em uma única obra de arte. Wagner acreditava que, na antiga tragédia grega, esses elementos estavam unidos, mas, em algum momento, separaram-se.
 • Gesamtkunstwerk (traducibile in italiano: opera d'arte totale) è un termine che fu usato per la prima volta nel 1827 dallo scrittore e filosofo tedesco K. F. E. Trahndorff e poi utilizzato, a partire dal 1849, anche da Richard Wagner, che lo inserì all'interno del suo saggio Arte e rivoluzione (Die Kunst und die Revolution). Wagner cita come massima espressione della Gesamtkunstwerk l'arte teatrale dell'antica Grecia.
 • Een gesamtkunstwerk is een ideaal samenspel van alle kunsten. Deze opvatting over het kunstwerk ontstaat in de romantiek. Het begrip werd wellicht voor het eerst gebruikt door de schrijver, theoloog en filosoof Eusebius Trahndorff in zijn werk Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst (1827). De term duikt in 1849 opnieuw op in Richard Wagners boek Die Kunst und die Revolution, waar hij de term gebruikt in zijn bespreking van de Griekse tragedie.
 • El término alemán Gesamtkunstwerk (traducible como obra de arte total) se atribuye al compositor de ópera Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba la música, el teatro y las artes visuales.
 • Als Gesamtkunstwerk bezeichnet man ein Werk, in dem verschiedene Künste, wie Musik, Dichtung, Tanz/Pantomime, Architektur und Malerei, vereint sind. Dabei ist die Zusammenstellung nicht beliebig und illustrativ: die Bestandteile ergänzen sich notwendig. Das Gesamtkunstwerk hat eine „Tendenz zur Tilgung der Grenze zwischen ästhetischem Gebilde und Realität“ (Odo Marquard).
 • A zenedráma a német Musikdrama tükörfordítása (nem azonos az olasz dramma per musica kifejezéssel, mely tulajdonképpen operát jelent), Wagner összművészeti törekvéseihez (Gesamtkunstwerk) kapcsolódó fogalom, olyan zenés színpadi alkotás, amelyben az opera hagyományos zárt számainak körvonalai feloldódnak, és a szöveg, énekhang, zene összefonódik a színpadi cselekményt értelmező vezérmotívumos szerkesztéssel. Az énekhangok a zenekar sűrű szövedékébe ágyazódnak.
 • A Gesamtkunstwerk (translated as total work of art, ideal work of art, universal artwork, synthesis of the arts, comprehensive artwork, all-embracing art form or total artwork) is a work of art that makes use of all or many art forms or strives to do so. The term is a German word which has come to be accepted in English as a term in aesthetics.The term was first used by the German writer and philosopher K. F. E. Trahndorff in an essay in 1827.
 • El terme alemany Gesamtkunstwerk (traduïble com obra d'art total) s'atribuïx al compositor d'òpera Richard Wagner, qui ho va encunyar per a referir-se a un tipus d'obra d'art que integrava la música, el teatre i les arts visuals.
rdfs:label
 • Œuvre d'art totale
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Gesamtkunstwerk
 • Obra de arte total
 • Synteza sztuk
 • Zenedráma
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of