L'Évangile selon Matthieu est le premier des quatre évangiles canoniques que contient le Nouveau Testament.Ce livre est traditionnellement attribué à Matthieu, collecteur d'impôt devenu apôtre de Jésus-Christ.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Évangile selon Matthieu est le premier des quatre évangiles canoniques que contient le Nouveau Testament.Ce livre est traditionnellement attribué à Matthieu, collecteur d'impôt devenu apôtre de Jésus-Christ.
 • Het Evangelie volgens Matteüs (vaak kortweg Matteüs of Mattheüs genoemd) is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het behoort tot de drie synoptische evangeliën. De evangeliën worden traditioneel afgedrukt in de volgorde Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.
 • 마태오 복음서( - 福音書, 그리스어: Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, 라틴어: Evangelium secundum Matthaeum, 영어: Gospel of Matthew, Gospel According to Matthew), 마태복음서( - 福音書) 또는 마태복음( - 福音)은 신약성서의 네 복음서의 처음에 나오는 복음서이다.
 • Injil Matius adalah satu di antara empat Injil Perjanjian Baru (PB). Injil secara tradisi disalin dalam urutan dengan Matius terlebih dulu, disusul dengan Markus, Lukas dan Yohanes. Bersama-sama Injil Markus dan Lukas, Injil ini digolongkan Injil sinoptis.Kitab Matius mempunyai amanat tentang "Kabar Baik" (injil; bahasa Inggris: gospel) bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan, ini dapat terlihat melalui contoh Doa Bapa Kami. Melalui Kerajaan Allah inilah Yesus Kristus akan memulihkan kondisi Bumi dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal inilah yang akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah akhir sistem dunia ini berakhir . Melalui Yesus itulah Tuhan menepati apa yang telah dijanjikan-Nya di dalam Perjanjian Lama kepada umat-Nya. Sekalipun Yesus lahir dari orang Yahudi dan hidup sebagai orang Yahudi, namun Kabar Baik itu bukanlah hanya untuk bangsa Yahudi saja melainkan untuk seluruh dunia.
 • Евангелие от Матей bn:Template:নতুন বাইবেলda:Skabelon:Ny Testamentede:Vorlage:Linkbox Neues Testamenten:Template:Books of the New Testamenteo:Ŝablono:Libroj de La Nova Testamentoid:Templat:Kitab-kitab Perjanjian Baruit:Template:Nuovo testamentoja:Template:新約聖書ka:თარგი:ახალი აღთქმაko:틀:신약성경ku:Şablon:Peymana Nûky:Template:Жаңы Осуятhu:Sablon:Az Újszövetség könyveimr:साचा:New Testamentro:Format:Noul Testamentru:Шаблон:Книги Нового Заветаta:வார்ப்புரு:புதிய ஏற்பாடு நூல்கள்ug:Template:ئىنجىلzh:Template:新約聖經Евангелието от Матей (на старогръцки: εὐαγγέλιον κατὰ Μαϑϑαῖον) е първата библейска книга от Новия завет и първото синоптично и едно от четирите канонични евангелия.Традиционно се приема, че авторът е апостол Матей. Той написва евангелието първоначално на едно еврейско наречие, като читателите, за които той го написва, са вярващи евреи.
 • マタイによる福音書(マタイによるふくいんしょ、ギリシア語: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Kata Matthaion Euangelion、ラテン語: Evangelium Secundum Mattheum)は新約聖書におさめられた四つの福音書の一つ。伝統的に『マタイによる福音書』が新約聖書の巻頭に収められ、以下『マルコによる福音書』、『ルカによる福音書』、『ヨハネによる福音書』の順になっている。呼び方としては『マタイの福音書』、『マタイ福音』、『マタイ伝』などがあり、ただ単に『マタイ』といわれることもある。
 • Evangelium podle Matouše (zkratka Mt nebo Mat) je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona. Spolu s evangeliem Markovým a Lukášovým patří mezi tzv. synoptická evangelia. Evangelia se obvykle datuje dle badatelů do rozmezí od 40 až do 133 n. l. Místem sepsání byla pravděpodobně syrská židokřesťanská komunita, snad v Antiochii.Má se za to, že podobně jako ostatní evangelisté, i autor prvního evangelia sesbíral různé materiály pojednávající o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista a sestavil z nich ucelené vyprávění. Matoušovo evangelium je ze všech čtyř evangelií nejtěsněji spjato s židovskou starozákonní tradicí a snaží se ukázat, že Ježíš Kristus pochází z Davidova rodu (viz Mt 1, 1 (Kral, ČEP)) a že je očekávaný Mesiáš. Proto se soudí, že bylo určeno křesťanům ze židovského prostředí.
 • El Evangelio de Mateo (en griego Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, Katá Mattháīon evangélion) es uno de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. Los evangelios son tradicionalmente impresos con Mateo primero porque todas las listas primitivas que existen de los evangelios lo ponen como el primero (tradición recogida y defendida). Es seguido por Marcos, Lucas, y Juan, en dicho orden.
 • L'Evangeli segons Mateu és un dels evangelis canònics, és a dir, acceptats per l'Església com a transmissor de l'autèntica història de Jesús de Natzaret. Segons la tradició primitiva de l'Església, l'autor seria un apòstol de Jesús, Mateu Leví (Mt 9,9-13), antic recaptador d'impostos, que hauria escrit la seva recopilació entorn l'any 80. Alguns estudiosos moderns neguen aquesta autoria.És l'evangeli més dirigit als jueus, com proven les múltiples referències culturals semítiques. Malgrat això, no podem excloure del tot que la comunitat receptora fos mixta, formada per cristians d'origen jueu i d'origen pagà. Inclou també múltiples cites de L'Antic Testament per provar que Jesús és l'enviat de Déu que anunciaven les profecies. Per això les podem llegir en els moments més significatius de la vida de Jesús, el Messies: Mt 1,23; 2,6.15.18.23; 4,15-16; 8,17; 12,18-21; 13,35; 21,5; 27,9-10. Hi ha dubtes sobre si l'original estava escrit en hebreu o en arameu (el més probable).El context històric en què va ser escrit és d'un judaisme posterior a la destrucció del temple l'any 70 dC. És per això que es percep un enfrontament (cc. 12 i 23) entre el judaisme fariseu o rabínic -pràcticament l'únic que va quedar a partir d'aquest moment- i els seguidors de Jesús de Natzaret, mort i ressuscitat.Les fonts que va utilitzar l'autor d'aquest evangeli són, d'una banda, l'Evangeli de Marc i, de l'altra, el material d'altres fonts, la principal de les quals seria l'anomenada font Q.Síria seria un dels llocs amb més probabilitats d'ubicar la comunitat destinatària de l'Evangeli de Mateu. No podem concretar gaire, però podríem pensar per exemple en Antioquia de Síria o Damasc. El cert és que Ignasi d'Antioquia ja coneixia aquest evangeli cap a l'any 115 dC.
 • Ewangelia wg św. Mateusza [Mt lub Mat] – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo tradycyjnie przypisywano Mateuszowi Ewangeliście. Ewangelia Mateusza należy do ewangelii synoptycznych. Miejsce powstania Ewangelii nie zostało dotąd rozstrzygnięte i jest przedmiotem nieustającej debaty wśród biblistów. Oryginalny język Ewangelii (hebrajski, aramejski, grecki) jest również przedmiotem debaty uczonych. Zwykle datuje się ją po roku 70, choć nie brak biblistów opowiadających się za wcześniejszym datowaniem.Ewangelia Mateusza częściej niż inne cytuje Stary Testament, częściej nawiązuje do zwyczajów i tradycji żydowskich. Autor usiłuje wykazać, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Uważa się, że autor pisał swą Ewangelię dla Żydów.
 • The Gospel According to Matthew (Greek: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, kata Matthaion euangelion, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, to euangelion kata Matthaion) (Gospel of Matthew or simply Matthew) is one of the four canonical gospels, one of the three synoptic gospels, and the first book of the New Testament. The narrative tells how the Messiah, Jesus, rejected by Israel, finally sends the disciples to preach his Gospel to the whole world.The Gospel of Matthew is generally believed to have been composed between 70 and 110, with most scholars preferring the period 80–90; a pre-70 date remains a minority view, but has been strongly supported. The anonymous author was probably a highly educated Jew, intimately familiar with the technical aspects of Jewish law, and the disciple Matthew was probably honored within his circle. The author drew on three main sources to compose his gospel: the Gospel of Mark; the hypothetical collection of sayings known as the Q source; and material unique to his own community, called "Special Matthew", or the M source.
 • Das Evangelium nach Matthäus oder kurz Matthäus-Evangelium (Mt) ist eines der vier kanonischen Evangelien des Neuen Testaments der christlichen Bibel. Formal wird es traditionell als erstes Buch des Neuen Testaments dargestellt und inhaltlich mit dem Markus- und Lukasevangelium zu den synoptischen Evangelien gezählt. Umstritten ist bisher allerdings, in welcher zeitlichen Reihenfolge es zu diesen steht.Im Griechischen heißt es εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαῖον (euangelion kata Matthaion, zusammengesetzt aus eu εὖ ‚gut‘, hē angelia ἡ ἀγγελία ‚die Nachricht‘ und kata κατὰ ‚gemäß‘).
 • O Evangelho Segundo Mateus (em grego: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, transl. katá Matthaion euangelion , ou τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, transl. to euangelion katá Matthaion), comumente abreviado para Evangelho de Mateus, é um dos quatro evangelhos canônicos e é o primeiro livro do Novo Testamento. Este evangelho sinótico (junto com o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São Lucas) é um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele detalha a história de sua genealogia até a Grande Comissão.O Evangelho de Mateus está muito alinhado com o judaísmo do primeiro século, e tem sido associado aos evangelhos judaico-cristãos; ressalta como Jesus cumpriu as profecias judaicas. Alguns detalhes da vida de Jesus, de sua infância, em particular, estão relacionados somente em Mateus. Seu evangelho é o único a mencionar a Igreja ou ecclesia. Mateus também enfatiza a obediência e a preservação da lei bíblica. Uma vez que este evangelho tem prosa ritmada e muitas vezes poética , que ele é adequado para a leitura pública, tornando-se uma escolha popular litúrgica.Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus foi composto na parte final do primeiro século por um judeu cristão, o período mais aceitável por evidências históricas é entre a queda de Jerusalém 70 D.C. e de Inácio de Antioquia escrever a Epístola aos Esmirniotas ao redor de 115 D.C., na qual Inácio cita a "parábola das Bodas" de Mt 22 assim como Mt 3:15 . Escritos cristãos primitivos diziam que Mateus, o apóstolo, o escreveu em hebraico. Muitos estudiosos hoje acreditam que o Mateus canônico foi originalmente escrito em grego por uma testemunha cujo nome é desconhecido para nós e baseado em fontes como o Evangelho segundo Marcos e na Fonte Q", uma posição conhecida como "prioridade de Marcos"[1]. No entanto, hoje outros estudiosos, nomeadamente Craig Blomberg, discordam de diversas sobre estes pontos e acredita que Mateus escreveu o Evangelho. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em cinco seções distintas: o Sermão da Montanha (cap. 5-7), as Instruções para a missão aos doze apóstolos (cap 10), as três parábolas (cap. 13), instruções para a comunidade (18), o Sermão do Monte das Oliveiras (cap. 24-25).É seguido pelo Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Lucas e Evangelho de São João, nessa ordem. Para o uso litúrgico na Igreja Católica Romana, os evangelhos são apresentados desde o Concílio Vaticano II num livro chamado de evangeliário.
 • Matta İncili (Yunanca: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, kata Matthaion euangelion, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, to euangelion kata Matthaion), İsa'nın oniki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice "efendimizin (tanrımızın) hediyesi" anlamına gelmektedir. M.S. 52 - 68 yılları arasında, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir.Matta İncili, İsa'nın soyağacı ile başlar, hayatını ve dinî faaliyetlerini özetler. Havarilerin seçimini ve İsa'ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen ilk olarak İbranice yazılmıştır. Markos İncili temel alınmıştır. Diğer üç kanonik incilden çok daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa'nın da mensubu olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği düşünülmektedir. Yahudileri, Nasıra'lı İsa'nın yüzyıllardır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa'nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta İncili'nde İsa'nın manevî krallığı vurgulanır.
 • A Máté evangéliuma az Újszövetség első könyve, a négy kanonikus evangélium egyike. Márk evangéliumával és Lukács evangéliumával együtt az úgynevezett szinoptikus evangéliumok közé tartozik.
 • Евангелие от Матфея (др.-греч. Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον или Ματθαίον) — первая книга Нового Завета и первое из четырёх канонических Евангелий. За ним традиционно следуют Евангелия от Марка, от Луки и от Иоанна.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 36254 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33013 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109314771 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Évangile selon Matthieu est le premier des quatre évangiles canoniques que contient le Nouveau Testament.Ce livre est traditionnellement attribué à Matthieu, collecteur d'impôt devenu apôtre de Jésus-Christ.
 • Het Evangelie volgens Matteüs (vaak kortweg Matteüs of Mattheüs genoemd) is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het behoort tot de drie synoptische evangeliën. De evangeliën worden traditioneel afgedrukt in de volgorde Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.
 • 마태오 복음서( - 福音書, 그리스어: Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, 라틴어: Evangelium secundum Matthaeum, 영어: Gospel of Matthew, Gospel According to Matthew), 마태복음서( - 福音書) 또는 마태복음( - 福音)은 신약성서의 네 복음서의 처음에 나오는 복음서이다.
 • マタイによる福音書(マタイによるふくいんしょ、ギリシア語: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Kata Matthaion Euangelion、ラテン語: Evangelium Secundum Mattheum)は新約聖書におさめられた四つの福音書の一つ。伝統的に『マタイによる福音書』が新約聖書の巻頭に収められ、以下『マルコによる福音書』、『ルカによる福音書』、『ヨハネによる福音書』の順になっている。呼び方としては『マタイの福音書』、『マタイ福音』、『マタイ伝』などがあり、ただ単に『マタイ』といわれることもある。
 • El Evangelio de Mateo (en griego Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, Katá Mattháīon evangélion) es uno de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. Los evangelios son tradicionalmente impresos con Mateo primero porque todas las listas primitivas que existen de los evangelios lo ponen como el primero (tradición recogida y defendida). Es seguido por Marcos, Lucas, y Juan, en dicho orden.
 • A Máté evangéliuma az Újszövetség első könyve, a négy kanonikus evangélium egyike. Márk evangéliumával és Lukács evangéliumával együtt az úgynevezett szinoptikus evangéliumok közé tartozik.
 • Евангелие от Матфея (др.-греч. Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον или Ματθαίον) — первая книга Нового Завета и первое из четырёх канонических Евангелий. За ним традиционно следуют Евангелия от Марка, от Луки и от Иоанна.
 • Injil Matius adalah satu di antara empat Injil Perjanjian Baru (PB). Injil secara tradisi disalin dalam urutan dengan Matius terlebih dulu, disusul dengan Markus, Lukas dan Yohanes. Bersama-sama Injil Markus dan Lukas, Injil ini digolongkan Injil sinoptis.Kitab Matius mempunyai amanat tentang "Kabar Baik" (injil; bahasa Inggris: gospel) bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan, ini dapat terlihat melalui contoh Doa Bapa Kami.
 • The Gospel According to Matthew (Greek: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, kata Matthaion euangelion, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, to euangelion kata Matthaion) (Gospel of Matthew or simply Matthew) is one of the four canonical gospels, one of the three synoptic gospels, and the first book of the New Testament.
 • Das Evangelium nach Matthäus oder kurz Matthäus-Evangelium (Mt) ist eines der vier kanonischen Evangelien des Neuen Testaments der christlichen Bibel. Formal wird es traditionell als erstes Buch des Neuen Testaments dargestellt und inhaltlich mit dem Markus- und Lukasevangelium zu den synoptischen Evangelien gezählt.
 • Ewangelia wg św. Mateusza [Mt lub Mat] – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo tradycyjnie przypisywano Mateuszowi Ewangeliście. Ewangelia Mateusza należy do ewangelii synoptycznych. Miejsce powstania Ewangelii nie zostało dotąd rozstrzygnięte i jest przedmiotem nieustającej debaty wśród biblistów. Oryginalny język Ewangelii (hebrajski, aramejski, grecki) jest również przedmiotem debaty uczonych.
 • L'Evangeli segons Mateu és un dels evangelis canònics, és a dir, acceptats per l'Església com a transmissor de l'autèntica història de Jesús de Natzaret. Segons la tradició primitiva de l'Església, l'autor seria un apòstol de Jesús, Mateu Leví (Mt 9,9-13), antic recaptador d'impostos, que hauria escrit la seva recopilació entorn l'any 80. Alguns estudiosos moderns neguen aquesta autoria.És l'evangeli més dirigit als jueus, com proven les múltiples referències culturals semítiques.
 • Mateoren Ebanjelioa Jesu Kristoren bizitza eta eginak kontatzen dituzten lau ebanjelio kanonikoetakoa da. Jesusen zuhaitz genealogikoa, jaiotza harrigarria, haurtzaroa, bataioa, tentaldia, irakaspenak, heriotza eta biztuera kontatzen ditu.
 • Matta İncili (Yunanca: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, kata Matthaion euangelion, τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, to euangelion kata Matthaion), İsa'nın oniki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice "efendimizin (tanrımızın) hediyesi" anlamına gelmektedir. M.S.
 • Evangelium podle Matouše (zkratka Mt nebo Mat) je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona. Spolu s evangeliem Markovým a Lukášovým patří mezi tzv. synoptická evangelia. Evangelia se obvykle datuje dle badatelů do rozmezí od 40 až do 133 n. l.
 • Евангелие от Матей bn:Template:নতুন বাইবেলda:Skabelon:Ny Testamentede:Vorlage:Linkbox Neues Testamenten:Template:Books of the New Testamenteo:Ŝablono:Libroj de La Nova Testamentoid:Templat:Kitab-kitab Perjanjian Baruit:Template:Nuovo testamentoja:Template:新約聖書ka:თარგი:ახალი აღთქმაko:틀:신약성경ku:Şablon:Peymana Nûky:Template:Жаңы Осуятhu:Sablon:Az Újszövetség könyveimr:साचा:New Testamentro:Format:Noul Testamentru:Шаблон:Книги Нового Заветаta:வார்ப்புரு:புதிய ஏற்பாடு நூல்கள்ug:Template:ئىنجىلzh:Template:新約聖經Евангелието от Матей (на старогръцки: εὐαγγέλιον κατὰ Μαϑϑαῖον) е първата библейска книга от Новия завет и първото синоптично и едно от четирите канонични евангелия.Традиционно се приема, че авторът е апостол Матей.
 • O Evangelho Segundo Mateus (em grego: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, transl. katá Matthaion euangelion , ou τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, transl. to euangelion katá Matthaion), comumente abreviado para Evangelho de Mateus, é um dos quatro evangelhos canônicos e é o primeiro livro do Novo Testamento. Este evangelho sinótico (junto com o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São Lucas) é um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré.
rdfs:label
 • Évangile selon Matthieu
 • Evangelho segundo Mateus
 • Evangeli segons Mateu
 • Evangelie volgens Matteüs
 • Evangelio de Mateo
 • Evangelium nach Matthäus
 • Evangelium podle Matouše
 • Ewangelia Mateusza
 • Gospel of Matthew
 • Injil Matius
 • Mateoren Ebanjelioa
 • Matta İncili
 • Máté evangéliuma
 • Vangelo secondo Matteo
 • Евангелие от Матей
 • Евангелие от Матфея
 • マタイによる福音書
 • 마태오의 복음서
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:sources of
is prop-fr:text of
is prop-fr:titreOuvrage of
is foaf:primaryTopic of