L'évangélisme, plus couramment christianisme évangélique ou protestantisme évangélique, est une partie importante du christianisme mondial. Cet ensemble réunit des confessions chrétiennes dans diverses églises. Le terme « évangélique » est au départ un simple adjectif découlant du terme « Évangile ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'évangélisme, plus couramment christianisme évangélique ou protestantisme évangélique, est une partie importante du christianisme mondial. Cet ensemble réunit des confessions chrétiennes dans diverses églises. Le terme « évangélique » est au départ un simple adjectif découlant du terme « Évangile ». Bien que les évangéliques reconnaissent la contribution de la Réforme protestante par Luther démarrée en 1517, ils se distinguent en reconnaissant certains mouvements rejetés par les autres protestants; à savoir le baptisme en 1609, le pentecôtisme en 1906 et les autres réveils évangéliques qui ont suivis. En effet, le 1er point de distinction d'une Église chrétienne évangélique est l'anabaptisme (notamment le baptême pour les croyants adultes seulement). Selon l'Alliance évangélique mondiale, le mouvement rassemble 600 millions de personnes dans le monde, en 2014.Les chrétiens évangéliques ont essentiellement en commun l'importance cruciale qu'ils accordent primo à la conversion individuelle relevant d'un choix personnel à la suite de l'expérience religieuse de « la rencontre avec le Christ » et impliquant donc un changement de vie, et secundo à une relation individuelle avec Dieu s'articulant autour de la lecture de la Bible et de la communion avec Dieu par la prière (personnelle ou bien en communauté).
 • Les Esglésies evangèliques o moviment evangèlic són diverses congregacions cristianes protestants que es troben difoses arreu del món i presenten diferents graus de diferenciació entre si, que normalment són lleus; però, totes afirmen tres creences bàsiques dins de la seva doctrina: La Trinitat, la Salvació només per la fe en Crist i la inerrància bíblica.Són totes esglésies de tendències protestants, caracteritzades per un èmfasi en l'evangelització, una experiència personal de conversió, amb una fe bíblica-ment orientada i una creença en la rellevància de la fe cristiana. Des de finals del segle XX i durant principis del segle XXI, a les persones, esglésies i moviments socials protestants comunament se'ls anomena evangèlics, en contrast al protestantisme liberal.
 • Evangelicalismo é um movimento cristão protestante que começou no século XVII e se tornou uma vertente organizada com o surgimento, por volta de 1730, dos metodistas na Inglaterra e dos pietistas entre os luteranos na Alemanha e Escandinávia. O movimento tornou-se ainda mais significativo nos Estados Unidos durante o Grande Despertamento do séculos XVIII e XIX, onde conseguiu muito mais membros do que na Europa. O movimento continua a atrair adeptos em nível mundial no século XXI, especialmente no mundo em desenvolvimento.O evangelicalismo desenfatiza o ritual e enfatiza a piedade do indivíduo, exigindo-lhe que cumpra certos compromissos ativos, incluindo: A necessidade de conversão pessoal ou de "renascimento"; Um grande respeito pela autoridade bíblica; Ênfase em ensinamentos que proclamam a morte redentora e a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo; Expressar e compartilhar ativamente o evangelho;David Bebbington classificou estes quatro aspectos distintivos como conversionismo, biblicismo, crucicentrismo e ativismo, observando que "juntos, eles formam um quadrilátero de prioridades que é a base do evangelicalismo".
 • Ева́нгельские христиа́не (еванге́лики) — группа родственных протестантских деноминаций, таких как меннониты, баптисты (в России — Евангельские христиане-баптисты), пятидесятники и Евангельские христиане (прохановцы). Иногда в группу евангеликов относят методистов, пресвитериан и «умеренных» харизматов.Основные характерные черты евангельских протестантских церквей: акцент на личном духовном возрождении каждого верующего, миссионерская активность и строгая этическая позиция.Принципиальным отличием евангельских христиан является их особое отношение к Библии (и, в первую очередь, Новому Завету) как к единственному абсолютно авторитетному источнику для веры и жизни, они считают, что Церковное Предание только отдаляет христиан от законченного Божьего откровения, данного в Священном Писании.
 • Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid. Deze christenen worden in het Engels 'evangelicals' genoemd, en in het Nederlands spreken we over 'evangelischen', 'evangelische christenen' en ook wel 'evangelicalen'. De evangelischen stellen de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal. Zij hechten daarnaast groot belang aan evangelisatie.
 • 복음주의(福音主義, 독일어: evangelikalismus, 영어: evangelicalism)는 기독교내에서 16세기 종교개혁 시기부터 개신교를 지칭하던 용어에서 나타났다.
 • Евангелизмът, наречен още евангелско протестантство, днес е доминиращо течение в протестантството по брой вярващи.Под това наименование са обединени множество християнски вероизповедания от различни протестантски църкви, които имат следните общи черти. На първо място - отделят специално внимание на личното обръщане в християнската вяра, следствие от личен избор, следствие от религиозен опит (среща с Христос) и включващо основна промяна в начина на живот („да последваш Христос“). На второ място - лична връзка с Бог, свързана с активното четене и следване на Библията.В днешно време като евангелистки се обособяват християните от всички протестантски течения (лутерани, презвитерианци, англикани, калвинисти, баптисти и дори малка част от католиците).
 • Ebanjelismoa kristau-federako iturri bakartzat ebanjelioa hartzen duen edozein doktrina edo jarrera. Bereziki Erdi Aroko zenbait mugimendu (kataro, frantziskotar, etab.ez) eta Erreforma ondoko eliza protestanteaz esaten da.Bere jarraitzaileek Eliza ebanjelikoak osatzen dituzte. Eliza hauek eklesiologia (gobernu) arloan, liturgia (gurtza-estiloia) arloan edo bigarren mailako sinismetan aldeak izan arren, guztiek bere doktrinan hiru sineste oinarriak onartzen dituzte: Hirutasuna, Kristoren Fedearen bitarteko salbamena eta Bibliaren hutsezintasuna.Protestantismoaren barruko elizak, XX. mendeko bukaeran eta XXI. mendeko hasieran, bere jarraitzaileek "ebanjelikoak" dute izena, protestantismo liberaletik aldentzeko.
 • Evangelicalismo, detto anche evangelicismo o evangelismo, è un termine utilizzato a partire dal XVIII-XIX secolo per indicare un movimento protestante nato in seno al metodismo e al periodo del risveglio (revival) negli Stati Uniti d'America. I seguaci di questa chiesa vengono detti "evangelicali" o "evangelici" e pongono molta enfasi sulla predicazione, l'essere born again (cioè "rinati" dopo la conversione), l'evangelizzazione ed il perdono dei peccati. Si tratta di un movimento molto ampio, con varie ramificazioni, più o meno istituzionalizzate.Tra i leader più influenti dell'evangelicalismo si possono citare John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards.Da non confondere assolutamente con i cristiani protestanti luterani, il principale gruppo cristiano della riforma protestante sorto in Europa durante il Rinascimento, i quali si rifanno agli insegnamenti di Martin Lutero e si definiscono "evangelici" solo per differenziarsi dai cattolici; non c'entrano niente col movimento evangelicale.
 • Evangelicalism is a world-wide Protestant movement maintaining that the essence of the gospel consists in the doctrine of salvation by faith in Christ's atonement. The movement gained great momentum in the 18th and 19th centuries with the emergence of Methodism and the Great Awakenings in the British Isles and North America. Pietism, Nicolaus Zinzendorf and the Moravian Church, Presbyterianism and Puritanism have influenced Evangelicalism.Influential leaders in the English-speaking world have included John Wesley, George Whitefield and Jonathan Edwards. The United States has the largest concentration of Evangelicals by country, with roughly a quarter of the world's Evangelicals (over 90 million). Many Evangelicals now live outside the English-speaking world and over 42 million live in Brazil alone. The movement continues to draw adherents globally in the 21st century, especially in the developing world.
 • Evangelikalisme adalah istilah yang biasanya merujuk kepada praktik-praktik dan tradisi-tradisi keagamaan yang terdapat dalam agama Kristen Protestan konservatif. Evangelikalisme dicirikan oleh penekanan pada penginjilan, pengalaman pertobatan secara pribadi, iman yang berorientasi pada Alkitab dan keyakinan tentang relevansi iman Kristen pada masalah-masalah kebudayaan. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Gereja-gereja, orang-orang, dan gerakan-gerakan sosial Protestan telah sering dicap evangelikal yang dibedakan dari liberalisme Protestan. Perlu dicatat bahwa di Eropa daratan, kata yang sama dalam bahasa Inggris “Evangelical”, yang biasanya diterjemahkan menjadi “Injili” dalam bahasa Indonesia, biasanya diartikan sebagai Protestan atau bahkan Lutheran seperti yang biasa digunakan dalam terjemahannya ke dalam bahasa Jerman "evangelisch". Di Jerman, kelompok Protestan yang dikenal sebagai Lutheran di AS dan di berbagai tempat lainnya di seluruh dunia, secara eksklusif disebut sebagai Evangelische atau Injili, yang tergolong ke dalam Gereja Injili di Jerman. Lihat lebih jauh dalam "Penggunaan" di bawah ini.
 • Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości.W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Wspólnoty ewangelikalne łączy wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego w sprawach wiary i życia, również przede wszystkim szczególny typ duchowości, podkreślający konieczność świadomego osobistego nawrócenia (nowe narodzenie) do zbawienia człowieka. Ewangelikalni chrześcijanie uznają bezbłędność i nieomylność Biblii. Ewangelikalizm jest zazwyczaj kojarzony z ewangelizacją – działaniem misyjnym mającym na celu przekonanie słuchacza do żalu za grzechy oraz wiary w przebaczenie grzechów dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu.
 • Der Evangelikalismus (vom englischen evangelicalism) ist eine theologische Richtung innerhalb des Protestantismus, die auf den deutschen Pietismus, den englischen Methodismus und die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts zurückgeht.Evangelikale machen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zur Grundlage ihres Christentums. In dem Rahmen sind persönliche Willensentscheidungen für eine solche Beziehung wie auch individuelle Erweckungs- und Bekehrungserlebnisse von Bedeutung. Zentral ist ebenso die Berufung auf die (teilweise als irrtumsfrei angesehene) Autorität der Bibel.Das zugehörige Adjektiv evangelikal wird von dem umfassenderen und häufig konfessionsbezogen verwendeten Adjektiv evangelisch unterschieden. Evangelikale Christen können verschiedenen protestantischen Konfessionen angehören, sie können beispielsweise reformiert, lutherisch, baptistisch, methodistisch oder anglikanisch sein, sich aber auch konfessionsübergreifenden (überkonfessionellen) oder nicht-konfessionellen Gruppierungen zugehörig fühlen. Damit ist Evangelikalismus kein trennscharfer, konfessionsspezifischer Begriff. In Deutschland arbeiten die Evangelikalen in der Mehrzahl in den evangelischen Landeskirchen mit, in denen sie zum Teil eigenständige Gemeinschaften und Strukturen bilden.
 • Las iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de adoración) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como denominaciones.Aunque comúnmente se les llama evangélicos a todas las personas, iglesias y movimientos sociales protestantes, en algunos países este término sólo se refiere a un determinado grupo dentro del protestantismo.
 • Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikalismus má silnou pozici zejména v anglicky mluvících zemích (v USA se k němu hlásí asi čtvrtina obyvatel) a obecně je ve světě na vzestupu. V České republice se k evangelikálním církvím hlásí jen asi 0,3 % obyvatel; evangelikální společenství jsou zde obvykle malá a roztříštěná, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí.To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.
 • 福音主義(ふくいんしゅぎ、英語: Evangelicalism)とは、キリスト教の教派・神学分類の用語である。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 910896 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 45833 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111062374 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'évangélisme, plus couramment christianisme évangélique ou protestantisme évangélique, est une partie importante du christianisme mondial. Cet ensemble réunit des confessions chrétiennes dans diverses églises. Le terme « évangélique » est au départ un simple adjectif découlant du terme « Évangile ».
 • 복음주의(福音主義, 독일어: evangelikalismus, 영어: evangelicalism)는 기독교내에서 16세기 종교개혁 시기부터 개신교를 지칭하던 용어에서 나타났다.
 • 福音主義(ふくいんしゅぎ、英語: Evangelicalism)とは、キリスト教の教派・神学分類の用語である。
 • Evangelikalisme adalah istilah yang biasanya merujuk kepada praktik-praktik dan tradisi-tradisi keagamaan yang terdapat dalam agama Kristen Protestan konservatif. Evangelikalisme dicirikan oleh penekanan pada penginjilan, pengalaman pertobatan secara pribadi, iman yang berorientasi pada Alkitab dan keyakinan tentang relevansi iman Kristen pada masalah-masalah kebudayaan.
 • Evangelicalismo é um movimento cristão protestante que começou no século XVII e se tornou uma vertente organizada com o surgimento, por volta de 1730, dos metodistas na Inglaterra e dos pietistas entre os luteranos na Alemanha e Escandinávia. O movimento tornou-se ainda mais significativo nos Estados Unidos durante o Grande Despertamento do séculos XVIII e XIX, onde conseguiu muito mais membros do que na Europa.
 • Las iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales.
 • Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid. Deze christenen worden in het Engels 'evangelicals' genoemd, en in het Nederlands spreken we over 'evangelischen', 'evangelische christenen' en ook wel 'evangelicalen'.
 • Евангелизмът, наречен още евангелско протестантство, днес е доминиращо течение в протестантството по брой вярващи.Под това наименование са обединени множество християнски вероизповедания от различни протестантски църкви, които имат следните общи черти. На първо място - отделят специално внимание на личното обръщане в християнската вяра, следствие от личен избор, следствие от религиозен опит (среща с Христос) и включващо основна промяна в начина на живот („да последваш Христос“).
 • Ebanjelismoa kristau-federako iturri bakartzat ebanjelioa hartzen duen edozein doktrina edo jarrera. Bereziki Erdi Aroko zenbait mugimendu (kataro, frantziskotar, etab.ez) eta Erreforma ondoko eliza protestanteaz esaten da.Bere jarraitzaileek Eliza ebanjelikoak osatzen dituzte.
 • Evangelicalism is a world-wide Protestant movement maintaining that the essence of the gospel consists in the doctrine of salvation by faith in Christ's atonement. The movement gained great momentum in the 18th and 19th centuries with the emergence of Methodism and the Great Awakenings in the British Isles and North America.
 • Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikalismus má silnou pozici zejména v anglicky mluvících zemích (v USA se k němu hlásí asi čtvrtina obyvatel) a obecně je ve světě na vzestupu.
 • Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości.W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2.
 • Der Evangelikalismus (vom englischen evangelicalism) ist eine theologische Richtung innerhalb des Protestantismus, die auf den deutschen Pietismus, den englischen Methodismus und die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts zurückgeht.Evangelikale machen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zur Grundlage ihres Christentums. In dem Rahmen sind persönliche Willensentscheidungen für eine solche Beziehung wie auch individuelle Erweckungs- und Bekehrungserlebnisse von Bedeutung.
 • Les Esglésies evangèliques o moviment evangèlic són diverses congregacions cristianes protestants que es troben difoses arreu del món i presenten diferents graus de diferenciació entre si, que normalment són lleus; però, totes afirmen tres creences bàsiques dins de la seva doctrina: La Trinitat, la Salvació només per la fe en Crist i la inerrància bíblica.Són totes esglésies de tendències protestants, caracteritzades per un èmfasi en l'evangelització, una experiència personal de conversió, amb una fe bíblica-ment orientada i una creença en la rellevància de la fe cristiana.
 • Ева́нгельские христиа́не (еванге́лики) — группа родственных протестантских деноминаций, таких как меннониты, баптисты (в России — Евангельские христиане-баптисты), пятидесятники и Евангельские христиане (прохановцы).
 • Evangelicalismo, detto anche evangelicismo o evangelismo, è un termine utilizzato a partire dal XVIII-XIX secolo per indicare un movimento protestante nato in seno al metodismo e al periodo del risveglio (revival) negli Stati Uniti d'America. I seguaci di questa chiesa vengono detti "evangelicali" o "evangelici" e pongono molta enfasi sulla predicazione, l'essere born again (cioè "rinati" dopo la conversione), l'evangelizzazione ed il perdono dei peccati.
rdfs:label
 • Évangélisme
 • Ebanjelismo
 • Evangelicalism
 • Evangelicalismo
 • Evangelicalismo
 • Evangelikalisme
 • Evangelikalismus
 • Evangelikalismus
 • Evangelisch christendom
 • Ewangelikalizm
 • Iglesias evangélicas
 • Moviment evangèlic
 • Евангелизъм
 • Евангельские христиане
 • 福音主義
 • 복음주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:religiousOrder of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:courant of
is prop-fr:culte of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:religion of
is foaf:primaryTopic of