PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'évaluation d'entreprise est ici l'estimation, à partir de critères qui se veulent objectifs, de sa valeur de marché potentielle ou sa valeur patrimoniale. L'évaluation d'entreprise se distingue de l'évaluation de projets d'investissement par les outils d'évaluation utilisés, même s'il est possible d'évaluer l'entreprise à partir de la somme de ses projets.
 • Инвестиционный анализ — это комплекс методических и практических приемов и методов разработки, обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного решения.
 • Business valuation is a process and a set of procedures used to estimate the economic value of an owner’s interest in a business. Valuation is used by financial market participants to determine the price they are willing to pay or receive to effect a sale of a business. In addition to estimating the selling price of a business, the same valuation tools are often used by business appraisers to resolve disputes related to estate and gift taxation, divorce litigation, allocate business purchase price among business assets, establish a formula for estimating the value of partners' ownership interest for buy-sell agreements, and many other business and legal purposes such as in shareholders deadlock, divorce litigation and estate contest. In some cases, the court would appoint a forensic accountant as the joint expert doing the business valuation.
 • Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij huizen en informatie, kunstwerken en verzamelobjecten. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving, en de ervaring van de makelaar. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen of verzekeren.Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten.Een taxateur kan erg nuttig zijn bij bijvoorbeeld vraag en aanbod sites op Internet (voor kopende/verkopende partij), bij erfenissen, scheidingen, enz.Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een waardebepaler/taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must om zich de kwestie of object eigen te kunnen maken, cq. gespecialiseerd te zijn in de waarde van het object.Erkend zijn van een taxateur/taxatrice is zonder meer een vereiste. In Nederland zijn twee certificerende instellingen die makelaars/taxateurs te toetsen op vakbekwaamdheid: DNV en DEKRA Certification B.V. (voormalig KEMA Quality). Met een certificaat van DNV (als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie) kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM), met een certificaat van DEKRA kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting Vastgoedcert. Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging.Tegenwoordig is inschrijving in een der registers om voor Nationale Hypotheek Garantie te mogen taxeren niet meer voldoende. Men moet tevens verplicht aangesloten zijn bij een branchevereniging en taxaties moeten verlopen via een taxatieinstituut zoals bijvoorbeeld het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).
 • Na administração, a avaliação de empresas e negócios consiste no processo usado para o apuração do valor de uma determinada entidade, seja ela comercial, industrial, de serviços ou ainda de investimento, que tem como intuito exercer uma actividade económica.Existem diversos modelos e variadas técnicas, simples ou mais complexas para o apuramento do valor da empresa, residindo no entanto a complexidade de apuramento sobretudo nos valores subjectivos que revestem a avaliação, pois o valor de uma empresa é em última análise o equilíbrio entre o que o vendedor aceita como preço perante todas as alternativas de que dispõe, e o que o comprador estiver disposto a pagar, que poderá incluir além do valor de mercado esperado, o Goodwill envolvido na aquisição.*[1]Avaliar significa apurar ou estimar o valor de determinada coisa, assim avaliar é sem dúvida um processo bastante subjectivo, pois depende de um conjunto vário de condicionantes alguns deles deveras subjectivos como por exemplo: as características do avaliador, a finalidade da avaliação (compra, venda, fusão, liquidação), do contexto económico, social e político em que a avaliação é realizada, bem como dos diversos modelos de avaliação existentes.
 • Die Unternehmensbewertung hat die Ermittlung des Wertes von ganzen Unternehmen oder von Anteilen an Unternehmen zum Gegenstand. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Finance. Die ökonomische Teildisziplin, die sich mit der Bewertung von Unternehmen beschäftigt, heißt Bewertungslehre. Die Person oder der Personenkreis, in deren Interesse eine Bewertung durchgeführt wird, heiß Bewertungssubjekt, der zu bewertende Gegenstand heißt Bewertungsobjekt.
 • Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.W finansach, wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.Podstawowe metody wyceny firmy (również spółek giełdowych) to: Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych inaczej zwana metodą DCF;Powyższa metoda polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę a następnie sprowadzeniu ich do wartości bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymuje się wartość firmy. Metoda porównawcza inaczej zwana metodą mnożnikową;Metoda ta polega na określeniu wartości badanej firmy na podstawie wyceny porównywalnych firmy notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym.Modele opcyjne używane są do wyceny pewnych typów aktywów (np. opcji kupna, opcji sprzedaży), a także aktywów które zawierają część opcyjną. Modele te wykorzystują złożone narzędzia matematyczne. Najbardziej popularnym modelem jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.Metody dochodowe - spośród stosowanych metod wyceny zasługują na szczególną uwagę gdyż praktycy biznesu jak i teoretycy wyceny uznają te metody za najbardziej uniwersalne i najlepiej odzwierciedlające realną wartość firmy. Specyfika tych metod wyceny polega na powiązaniu wartości firmy z generowanymi dochodami tzn. zyskiem, dywidendą czy wolnymi przepływami pieniężnymi cash-flow.Przy wycenie często wyróżnia się kilka określeń na wartość aktywa czy pasywa: m.in. wartość rynkowa, godziwa wartość rynkowa czy wartość wewnętrzna. Przykładowo, jeśli inwestor obliczy wartość wewnętrzną przy użyciu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, i ta wartość będzie wyższa niż wartość rynkowa, wtedy analityk rekomenduje aby taką akcję kupić.Sposób wyceny przedsiębiorstw zależy głównie od celu, dla którego wycenę się przeprowadza, choć nie można też zapominać, że sposób wyceny zależy również od dostępności danych, stanu gospodarki czy samej spółki . Metody majątkowe używane są głównie podczas rozstrzygania spraw sądowych, ze względu na fakt słabej znajomości finansów przez prawników, a także przez audytorów, ze względu. Metody porównawcze znajdują zastosowanie w wycenach analityków giełdowych w funduszach powierniczych, ale także w bankowości inwestycyjnej przy wycenie spółek w czasie transakcji fuzji i przejęć. Metody dochodowe, jak DCF, używa się w podobnych zastosowaniach co metody porównawcze, z tą różnicą, że traktuje się je raczej jako uwiarygodnienie wyceny otrzymanej metodą porównawczą. Metody mieszane powstają głównie z połączenia metody dochodowej i porównawczej (obliczanie wartości rezydualnej w modelu DCF za pomocą metody mnożnikowej).
 • La valutazione è quella attività che, nell'ambito dell'economia aziendale, si occupa specificamente della stima economica delle aziende dal momento che il bilancio aziendale non è sempre sufficiente alla determinazione di tale grandezza.Le valutazioni di aziende, o parti di esse, possono essere effettuate per scopi diversi: in alcuni casi è la legge stessa a porre l'obbligo della valutazione (come nel caso di conferimenti di beni in natura nelle società per azioni), mentre in altri casi la valutazione è volontaria.Alcuni, tra i principali, scopi di valutazione possono essere:trasferimento (cessione o fusione d'azienda)liquidazioneredazione del bilancio d'esercizio secondo le norme dettate dal codice civiletrasformazione del tipo societariorecesso del socioa seconda dei diversi scopi ai quali la valutazione sarà rivolta si otterranno diverse configurazioni di capitale (né il capitale né, tanto meno, il reddito d'impresa sono grandezze certe ma quantità astratte non univocamente determinabili che assumono diverse configurazioni di valore a seconda dei diversi fini della valutazione).Se il fine della valutazione è quello della determinazione del reddito periodico d'esercizio avremo come configurazione finale quella del capitale di funzionamento o di gestione, se invece il fine è quello della liquidazione la valutazione che ne sortirà sarà quella del capitale di liquidazione.Anche all'interno di uno stesso fine diversa può essere la posizione di colui il quale effettua la stima; nel caso di cessione d'azienda, un esempio concreto è quello della differenza tra venditore e acquirente: i redditi attesi da acquirente o venditore non saranno necessariamente gli stessi ad esempio a causa, per quest'ultimo, della possibilità dell'acquisto di quote di mercato che consentano una posizione dominante di controllo o di monopolio dello stesso ovvero l'eliminazione di potenziali concorrenti, economie di scala, sinergie di marketing e/o di prodotto, ecc.I processi che ispirano le valutazioni saranno quindi differenti a differenza delle varie posizioni soggettive. Ma anche nell'ambito di una stessa posizione soggettiva (acquirente, venditore) si può agire per scopi diversi; è possibile, ad esempio, avere tre diversi tipi di acquirente:acquirente imprenditore che acquista l'azienda per diventarne soggetto economicoacquirente investitore che acquista l'azienda, o parti di essa, per attuare un investimento di capitaliacquirente speculatore, ovvero chi acquista oggi per rivendere a breve o brevissimo termine, che ha interesse solo per i guadagni in conto capitale (o capital gain)Una posizione da queste differente è invece quella del perito indipendente ovvero di colui il quale, dotato di elevate capacità professionali, viene chiamato dalle parti ad effettuare una valutazione imparziale dell'azienda; è usualmente chiamato di comune accordo (arbitrato e successivo lodo), ma può anche venire nominato d'ufficio dal giudice del tribunale ed in questo caso la valutazione dell'azienda o ramo di essa ha valore peritale vincolante. Si definisce capitale economico quella particolare configurazione del capitale d'impresa che si intende determinare quando si valuta il sistema aziendale nel suo complesso al fine del trasferimento e nella posizione di perito indipendente; detto in altri termini: solo quando la valutazione aziendale è effettuata da un perito indipendente ai fini del trasferimento, si ha valutazione del capitale economico d'impresa.Per la determinazione del capitale economico vi è, cioè, la necessità di due requisiti:uno oggettivo, consistente nella finalità del trasferimentouno soggettivo, ovvero la posizione di perito indipendente.In ogni caso, si può dire che la valutazione è strumento utile e necessario in più ambiti, ed esattamente per quanto riguarda:a) le scelte strategiche di azienda;b) la misurazione delle performance;c) la redazione del bilancio di esercizio;d) le applicazioni di garanzia relative al diritto societario ed al diritto fallimentare;e) le operazioni di acquisto di attività di impresa.
 • Ekonomian, balorazioa edo tasazioa ondasun baten balioa zenbatetsi eta ezartzeko prozesua da. Bereziki garrantzitsua da kontabilitatean, enpresa bateko aktiboak eta pasiboak behar bezala baloratu behear baitira, enpresak bere egoeraren irudi fidela eman dezan.
 • En finanzas, la valuación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un activo (por ejemplo: acciones, opciones, empresas o activos intangibles tales como patentes y marcas registradas) o de un pasivo (por ejemplo: títulos de deuda de una compañía). El proceso de valuación es muy importante en muchas situaciones incluyendo análisis de inversión, presupuesto de capital, Fusiones y Adquisiciones, etc.Es importante observar que la valuación es tanto un arte como una ciencia porque requiere del juicio del profesional interviniente. Generalmente se utilizan varios métodos de valuación en diferentes escenarios, obteniéndose distintas valuaciones del activo objetivo en función del método empleado y el escenario elegido. De esta forma, puede apreciarse que los métodos de valuación no son excluyentes entre sí, sino que la utilización de más de uno de ellos, permite a los analistas ofrecer una opinión que contemple distintos puntos de vista.
 • En finances, la valoració o estimació és el procés d'estimar el valor d'un actiu (per exemple: accions, opcions, empreses o actius intangibles com ara patents i marques registrades) o d'un passiu (per exemple: títols de deute d'una companyia). El procés de valoració és molt important en moltes situacions incloent anàlisi d'inversió, pressupost de capital, Fusions i Adquisicions, etc.És important observar que la valoració és tant un art com una ciència perquè requereix del judici del professional intervinent. Generalment s'utilitzen diversos mètodes de valoració en diferents escenaris, obtenint diferents avaluacions de l'actiu objectiu en funció del mètode emprat i l'escenari triat. D'aquesta manera, pot apreciar-se que els mètodes de valoració no són excloents entre si, sinó que la utilització de més d'un d'ells, permet als analistes oferir una opinió que contempli diferents punts de vista.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 75698 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16625 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109201875 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'évaluation d'entreprise est ici l'estimation, à partir de critères qui se veulent objectifs, de sa valeur de marché potentielle ou sa valeur patrimoniale. L'évaluation d'entreprise se distingue de l'évaluation de projets d'investissement par les outils d'évaluation utilisés, même s'il est possible d'évaluer l'entreprise à partir de la somme de ses projets.
 • Инвестиционный анализ — это комплекс методических и практических приемов и методов разработки, обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного решения.
 • Na administração, a avaliação de empresas e negócios consiste no processo usado para o apuração do valor de uma determinada entidade, seja ela comercial, industrial, de serviços ou ainda de investimento, que tem como intuito exercer uma actividade económica.Existem diversos modelos e variadas técnicas, simples ou mais complexas para o apuramento do valor da empresa, residindo no entanto a complexidade de apuramento sobretudo nos valores subjectivos que revestem a avaliação, pois o valor de uma empresa é em última análise o equilíbrio entre o que o vendedor aceita como preço perante todas as alternativas de que dispõe, e o que o comprador estiver disposto a pagar, que poderá incluir além do valor de mercado esperado, o Goodwill envolvido na aquisição.*[1]Avaliar significa apurar ou estimar o valor de determinada coisa, assim avaliar é sem dúvida um processo bastante subjectivo, pois depende de um conjunto vário de condicionantes alguns deles deveras subjectivos como por exemplo: as características do avaliador, a finalidade da avaliação (compra, venda, fusão, liquidação), do contexto económico, social e político em que a avaliação é realizada, bem como dos diversos modelos de avaliação existentes.
 • Die Unternehmensbewertung hat die Ermittlung des Wertes von ganzen Unternehmen oder von Anteilen an Unternehmen zum Gegenstand. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Finance. Die ökonomische Teildisziplin, die sich mit der Bewertung von Unternehmen beschäftigt, heißt Bewertungslehre. Die Person oder der Personenkreis, in deren Interesse eine Bewertung durchgeführt wird, heiß Bewertungssubjekt, der zu bewertende Gegenstand heißt Bewertungsobjekt.
 • Ekonomian, balorazioa edo tasazioa ondasun baten balioa zenbatetsi eta ezartzeko prozesua da. Bereziki garrantzitsua da kontabilitatean, enpresa bateko aktiboak eta pasiboak behar bezala baloratu behear baitira, enpresak bere egoeraren irudi fidela eman dezan.
 • La valutazione è quella attività che, nell'ambito dell'economia aziendale, si occupa specificamente della stima economica delle aziende dal momento che il bilancio aziendale non è sempre sufficiente alla determinazione di tale grandezza.Le valutazioni di aziende, o parti di esse, possono essere effettuate per scopi diversi: in alcuni casi è la legge stessa a porre l'obbligo della valutazione (come nel caso di conferimenti di beni in natura nelle società per azioni), mentre in altri casi la valutazione è volontaria.Alcuni, tra i principali, scopi di valutazione possono essere:trasferimento (cessione o fusione d'azienda)liquidazioneredazione del bilancio d'esercizio secondo le norme dettate dal codice civiletrasformazione del tipo societariorecesso del socioa seconda dei diversi scopi ai quali la valutazione sarà rivolta si otterranno diverse configurazioni di capitale (né il capitale né, tanto meno, il reddito d'impresa sono grandezze certe ma quantità astratte non univocamente determinabili che assumono diverse configurazioni di valore a seconda dei diversi fini della valutazione).Se il fine della valutazione è quello della determinazione del reddito periodico d'esercizio avremo come configurazione finale quella del capitale di funzionamento o di gestione, se invece il fine è quello della liquidazione la valutazione che ne sortirà sarà quella del capitale di liquidazione.Anche all'interno di uno stesso fine diversa può essere la posizione di colui il quale effettua la stima; nel caso di cessione d'azienda, un esempio concreto è quello della differenza tra venditore e acquirente: i redditi attesi da acquirente o venditore non saranno necessariamente gli stessi ad esempio a causa, per quest'ultimo, della possibilità dell'acquisto di quote di mercato che consentano una posizione dominante di controllo o di monopolio dello stesso ovvero l'eliminazione di potenziali concorrenti, economie di scala, sinergie di marketing e/o di prodotto, ecc.I processi che ispirano le valutazioni saranno quindi differenti a differenza delle varie posizioni soggettive.
 • Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij huizen en informatie, kunstwerken en verzamelobjecten. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving, en de ervaring van de makelaar.
 • En finances, la valoració o estimació és el procés d'estimar el valor d'un actiu (per exemple: accions, opcions, empreses o actius intangibles com ara patents i marques registrades) o d'un passiu (per exemple: títols de deute d'una companyia).
 • Business valuation is a process and a set of procedures used to estimate the economic value of an owner’s interest in a business. Valuation is used by financial market participants to determine the price they are willing to pay or receive to effect a sale of a business.
 • En finanzas, la valuación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un activo (por ejemplo: acciones, opciones, empresas o activos intangibles tales como patentes y marcas registradas) o de un pasivo (por ejemplo: títulos de deuda de una compañía).
 • Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.W finansach, wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np.
rdfs:label
 • Évaluation d'entreprise
 • Avaliação de empresas
 • Balorazio
 • Business valuation
 • Taxatie
 • Unternehmensbewertung
 • Valoració (finances)
 • Valuación
 • Valutazione (impresa)
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Инвестиционный анализ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of