L’étymologie est une discipline diachronique de la linguistique, qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une unité lexicale, le plus souvent un mot.Elle s’appuie sur des lois de la phonétique historique et sur l’évolution sémantique des termes envisagés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’étymologie est une discipline diachronique de la linguistique, qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une unité lexicale, le plus souvent un mot.Elle s’appuie sur des lois de la phonétique historique et sur l’évolution sémantique des termes envisagés.
 • Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia.Określenie "etymologia" pochodzi z greckiego ἐτυμολογία etymologia, wyrazu o tym samym znaczeniu, poświadczonego już na początku I wieku n.e. To z kolei pochodzi od greckiego rzeczownika ἔτυμον etymon – w znaczeniu "rdzeń każdego słowa, pierwotne, początkowe znaczenie" i λόγος logos – w znaczeniu "objaśnienie". Z kolei rzeczownik ἔτυμον pochodzi od przymiotnika ἔτυμος etymos, "prawdziwy".Zadaniem badań etymologicznych jest odtworzenie wyrazu, wykrycie przypuszczalnego pierwotnego znaczenia, wyjaśnienie jego dalszego rozwoju semantycznego i objaśnienie struktury morfologicznej. Badania etymologiczne opiera się często na analizie porównawczej.Etymologię o podstawach naukowych (językoznawstwa historycznego i porównawczego) należy odróżniać od etymologii ludowej, potocznej, próbującej określać pochodzenie (etiologię) wyrazów na podstawie podobieństwa ich formy dźwiękowej (wymowy, brzmienia) do innych wyrazów.Etymon – wyraz używany do oznaczenia podstawy derywacyjnej (tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie sufiksów i prefiksów) danego wyrazu.
 • Etymologie (Wortherkunft) im Verständnis der modernen Sprachwissenschaft ist die Erklärung der Entstehung eines Worts oder Morphems in einer gegebenen Gestalt und Bedeutung. Als sprachgeschichtlich (diachron) ausgerichtete Erklärungsweise ist sie Bestandteil der historischen Sprachwissenschaft, ihre Ergebnisse werden gesammelt in etymologischen Wörterbüchern und werden als Zusatzinformation auch in Wörterbüchern und Lexika anderer Art aufgenommen.Älteren Epochen diente die Etymologie als Erklärung einer im Wort angelegten „Wahrheit“ (το ἔτυμον), die mithilfe von Ähnlichkeiten der Wortgestalt zu anderen Wörtern erschlossen und als Aussage über die vom Wort bezeichnete Sache und/oder als eigentliche, ursprüngliche Wortbedeutung verstanden wurde. Als rhetorisches Argument (argumentum a nomine) dient die Etymologie in Form eines Hinweises oder einer Berufung auf die angenommene Herkunft und ursprüngliche Bedeutung eines Worts traditionell dem Zweck, die eigene Argumentation durch einen objektiven sprachlichen Sachverhalt zu stützen und ihr so besondere Überzeugungskraft zu verleihen.
 • Этимоло́гия (от др.-греч. ἔτυμος — истинный, правильный, верный + др.-греч. λόγος суждение) — раздел лингвистики (конкретнее сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение слов. Первоначально, у древних — учение об «истинном» («первоначальном») значении слова (см. Исидор Севильский (ок. 560—636) и его en:Etymologiae).Порой так же называют само происхождение слова: например, «у слова тетрадь греческая этимология», «предложить новую этимологию», то есть версию происхождения.Термин зародился в среде древнегреческих стоиков, приписывается Хрисиппу (281/278—208/205 до н. э.). Древнеримский грамматист Варрон (116—27 годы до н. э.) определял этимологию как науку, которая устанавливает «почему и отчего появились слова».До появления сравнительно-исторического метода большинство этимологий носило совершенно фантастический характер. Русский поэт и филолог XVIII века В. К. Тредиаковский (1703—1769) считал, что название страны Норвегия есть искаженная форма слова «наверхия», так как эта страна расположена наверху географической карты, а название Италия восходит к слову «удалия», потому что страна эта на много вёрст удалена от России. Подобные «штудии» вынудили Вольтера (1694—1778) сказать, что «этимология — это наука, в которой гласные ничего, а согласные почти ничего не значат». Инструментарий этимологии дал сравнительно-исторический метод — совокупность приемов, позволяющих доказать родство языков и выявить факты их древнейшей истории (Я. Гримм, Ф. Бопп, Р. Раск, А. Х. Востоков и др.).
 • Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících.Pokud v jazyce existují historické psané texty, pak jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila. Etymologové také používají metodu komparativní lingvistiky k rekonstrukci jazyků, které jsou příliš staré na to, aby o nich existovala jakákoliv přímá informace. Analýzou příbuzných jazyků pomocí komparativní metody mohou zjistit něco o jazyku, který byl jejich společným předchůdcem, a jeho slovní zásobě. Tímto způsobem byly nalezeny kořeny, které vedou mj. k původu indoevropské jazykové rodiny.Ačkoliv etymologický výzkum vzešel z filologické tradice, v dnešní době se zkoumají především jazykové rodiny, u kterých je jen málo nebo žádná dokumentace, jako uralská nebo austronéská.Zvláštním, převážně etymologickým oborem je onomastika, zabývající se původem vlastních jmen.Etymologická příbuznost slov se nazývá filiace.
 • 語源(ごげん、英語:etymology)とは、ある語の元となる古い語や故事である。語の意味、発音、表記は時と共にしばしば変わるため、語源がいつも明らかとは限らない。ある語について、何に由来するのか、あるいはいつ借用されたのか、意味や形がどのように変化したのかを探る学問を、語源学という。語源学は言語学の中では主要な分野ではなく、また一つ一つの語の由来を探ることは学問的に重視されていないが、その成果は言語の系統を調べる比較言語学で利用される。英語やドイツ語、フランス語などの近代語には、ラテン語、ギリシア語など古典語に由来する専門語が多く、語源を知るとその語の意味がよく分かることがある。ただし、比較言語学の知識が無い場合、語源の説明にはしばしば強引なこじつけがされる。特に日本語や朝鮮語のように同系統の言語が未だに確認されていない言語では、この傾向が著しい。民間語源も同様の現象であり、言語学的な根拠の無い、民間で流布する語源説のことである。
 • Az etimológia a nyelvészet egyik ága, mely a szavak eredetével foglalkozik; illetve szűkebb értelemben maga a szó eredete. Régi szövegeken és más nyelvekkel való összehasonlításon keresztül az etimológusok rekonstruálják a szó történetét – mikor terjedtek el a nyelvben, hogyan változott az alakjuk, jelentésük, és mi az ősszó. (etimon) Fontos itt megjegyezni Platón Kratülosz című művét, melyben ezzel a témával foglalkozik.Hosszú írott történettel rendelkező nyelveknél az etimológia a filológia segítségét veszi igénybe a régi szövegek vizsgálatához, emellett az összehasonlító nyelvészet eszközeit is felhasználják az írott anyagok hiányában. Rokon nyelvek összehasonlításával a nyelvészek megállapíthatják az egykori ősi nyelv szókincsét. Ebben az esetben közös szótövek segítségével feltérképezhetik a nyelvcsalád fáját, mint például az indoeurópai nyelvek esetében.Manapság a legalaposabb etimológiai kutatás azoknál a nyelvcsaládoknál folyik, ahol hiányzik a korai írásos anyag. Ilyen például a magyar nyelvet tartalmazó uráli nyelvcsalád is.
 • Se denomina etimología (griego antiguo: etimologia, ‘discursos verdaderos’‘έτυμος con la escritura latina étymos, real; λόγος con la escritura latina lógos, discurso’)? al estudio: Del origen de las palabras De la cronología de su incorporación a un idioma De la fuente y los detalles de sus cambios estructurales (de «forma») y de significado.En idiomas de larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado original, de su estructura, así como de su (evolución diacrónica): posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo.Así mismo, para obtener alguna fuente directa, por ejemplo la escritura, mediante métodos de lingüística comparativa se pueden reconstruir datos relativos a lenguas sumamente antiguas. Así, por medio de análisis de otros idiomas relacionados, los lingüistas pueden establecer inferencias acerca de la lengua de la que son originarias y de su vocabulario.
 • Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ἡ ἐτυμολογία - hē etymología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır. Bir başka tabirle köken bilimi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi, hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit ederek parça ya da bileşenlerinin analiz edilmesi bilimidir.Etimoloji kelimesi de asıl, hakiki, gerçek anlamındaki ὁ ἔτυμος (ho étymos) ile söz, kelime anlamındaki λόγος / lógos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Eskiden kullanılan ve Arapça kökenli olan ismi ise iştikak ilmidir. Köken bilimi uzmanlarına etimolog, köken bilimci veya iştikakçı denir.Ayrıca, etimologlar artık hakkında doğrudan bilgi edinilemeyecek ölü diller hakkında, kalıntı ve bulguları takip ederek çeşitli sonuçlar çıkartırlar. İlgili dillerdeki kelimeleri karşılaştırarak ortak ana dil hakkında daha fazla bilgi elde edilebilir. Bir sözcüğün en eski, kaynak şekline etymon (τὸ ἔτυμον) denmektedir.
 • Etimologia (do grego antigo ἐτυμολογία, composto de ἔτυμον e -λογία "-logia") é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Por outras palavras, é o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica.Algumas palavras derivam de outras línguas, possivelmente de uma forma modificada (as palavras-fontes são chamadas étimos). Por meio de antigos textos e comparações com outras línguas, os etimologistas tentam reconstruir a história das palavras - quando eles entram em uma língua, quais as suas fontes, e como a suas formas e significados se modificaram.Os etimólogos também tentam reconstruir informações sobre línguas que são velhas demais para que uma informação direta (tal como a escrita) possa ser conhecida. Comparando-se palavras em línguas correlatas, pode-se aprender algo sobre suas línguas afins compartilhadas. Deste modo, foram encontrados radicais de palavras que podem ser rastreadas por todo o caminho de volta até a origem da família de línguas indo-europeias.A própria palavra etimologia vem do grego ἔτυμον (étimo, o verdadeiro significado de uma palavra, de 'étymos', verdadeiro) e λόγος (lógos, ciência, tratado).
 • Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal usul suatu kata. Misalkan kata etimologi sebenarnya diambil dari bahasa Belanda etymologie yang berakar dari bahasa Yunani; étymos (arti sebenarnya adalah sebuah kata) dan lògos (ilmu). Pendeknya, kata etimologi itu sendiri datang dari bahasa Yunani ήτυμος (étymos, arti kata) dan λόγος (lógos, ilmu).Beberapa kata yang telah diambil dari bahasa lain, kemungkinan dalam bentuk yang telah diubah (kata asal disebut sebagai etimon). Melalui naskah tua dan perbandingan dengan bahasa lain, etimologis mencoba untuk merekonstruksi asal usul dari suatu kata - ketika mereka memasuki suatu bahasa, dari sumber apa, dan bagaimana bentuk dan arti dari kata tersebut berubah.Etimologi juga mencoba untuk merekonstruksi informasi mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama untuk memungkinkan mendapatkan informasi langsung mengenai bahasa tersebut (seperti tulisan) untuk diketahui. Dengan membandingkan kata-kata dalam bahasa yang saling bertautan, seseorang dapat mempelajari mengenai bahasa kuno yang merupakan “generasi yang lebih lama”. Dengan cara ini, akar bahasa yang telah diketahui yang dapat ditelusuri jauh ke belakang kepada asal usul keluarga bahasa Austronesia.
 • 어원학(語原學)은 단어의 역사, 즉 그 단어가 어디에서부터 왔으며, 단어의 형태와 의미가 시간이 흐르면서 어떻게 변화되었는가를 연구하는 학문이다.오랜 기간 글로 쓰였던 언어에서, 초기에는 단어가 어떤 식으로 사용되었고 언제 그 언어로 유입되었는가에 관한 지식을 얻기 위해 그 언어로 쓰였거나 그와 관계있는 문헌 사료들이 이용된다. 또한 이용 가능한 어떤 직접적인 정보도 남아 있지 않은 오래된 언어에 관한 정보를 재현하기 위해 비교언어학적 방법을 적용하기도 한다. 비교학적 방법이라고 알려진 기술을 이용해 그와 관계있는 다른 언어를 분석함으로써, 그들의 부모 언어와 그 어휘에 관해 추론할 수가 있다. 이러한 방법으로, 어근이 발견되면 예를 들어 인도-유럽어족과 같은 가장 기본적인 근원까지 거슬러 올라갈 수 있다. 본래 어원 연구가 문헌학적 전통으로부터 형성된 것이긴 하나, 오늘날에는 우랄어족이나 오스트로네시아어족과 같은 이용 가능한 자료가 거의 남아있지 않은 어족에서도 많이 이루어지고 있다.
 • Етимология (от гръцки etymon - истинско, действително значение, и logos - наука) е наука за произхода и развитието на думите. Изследват се по-ранните форми на думата, измененията в значението и конотациите ѝ, значението и произхода на морфемния ѝ състав; разпространение в чужди езици и влияние е от тях, повлияване на нейното значение от употребата и значението на други думи. Изучава произхода на думите, но не като система, а като отделни лингвистични явления.
 • L'etimologia è la scienza che studia l'origine e la storia delle parole. Il termine viene dal greco ἔτυμος étymos, "vero, reale, genuino (significato della parola)" e da λόγος lógos, "discorsi".
 • Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over time. By an extension, the term "the etymology of [a word]" means the origin of the particular word.For languages with a long written history, etymologists make use of texts in these languages and texts about the languages to gather knowledge about how words were used during earlier periods of their history and when they entered the languages in question. Etymologists also apply the methods of comparative linguistics to reconstruct information about languages that are too old for any direct information to be available.By analyzing related languages with a technique known as the comparative method, linguists can make inferences about their shared parent language and its vocabulary. In this way, word roots have been found that can be traced all the way back to the origin of, for instance, the Indo-European language family.Even though etymological research originally grew from the philological tradition, currently much etymological research is done on language families where little or no early documentation is available, such as Uralic and Austronesian.The word etymology is derived from the Greek word ἐτυμολογία, etymologia, itself from ἔτυμον, etymon, meaning "true sense" and the suffix -logia, denoting "the study of".Etymon is also used in English to refer to the source word of a given word. For example, Latin candidus, which means "white", is the etymon of English candid.
 • De etymologie is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst (Duits: Wortherkunft) genoemd.Iemand die etymologie bedrijft is een etymoloog. Etymologen werken vaak bij uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën.Bekende Nederlandse etymologen zijn Jan de Vries (1890-1964) en Nicoline van der Sijs (1955). Bekende Belgische etymologen zijn Albert Carnoy (1878-1961) en Jean Haust (1868-1946).
 • Etimologia hitzen historiaren azterketa da; noiztik erabiltzen den, zein jatorri duen, eta beronen forma eta esanahiak izan duen bilakaera.Idatzizko historia luzea duten hizkuntzetan filologia eta hizkuntzalaritza historikoari lotuta doan ikerketa arloa da, hitzen jatorrizko esanahi eta formak aztertuz hauen bilakaera aztertzen duena. Horrez gain, hizkuntzalaritza konparatiboan oinarritutako teknikak baliatuz, iturria jakitea oso zaila den hizkuntza zaharren kasuetan informazioa berreraiki daiteke. Honenbestez, erlazioa duten hizkuntzekin alderatuz jatorria ezagutzea posible izan daiteke.
 • L'etimologia és la ciència de la lingüística que estudia l'origen i l'evolució de les paraules: quan van entrar a la llengua, de quina font, i la manera en què llur forma i llur significat ha canviat. En les llengües amb una història escrita abundant, l'etimologia fa servir la filologia, l'estudi de la manera en què les paraules canvien de cultura en cultura a través del temps. No obstant això, els etimòlegs també utilitzen els mètodes de la lingüística comparativa per reconstruir la informació sobre les llengües que són massa velles i de les quals no existeix cap informació directa (com l'escriptura) coneguda. En analitzar les llengües relacionades amb la tècnica coneguda com el mètode comparatiu, els lingüistes realitzen inferències sobre la llengua mare o antecessora i el seu vocabulari. Així, s'han trobat paraules arrel fins i tot de llengües antigues de la família indoeuropeu. Encara que la recerca etimològica originalment es va desenvolupar a partir de la tradició filològica, en l'actualitat la majoria de la recerca etimològica es realitza en famílies de llengües de les quals hi ha poc o cap documentació. La paraula etimologia prové del grec ἔτυμον (étymon, significat veritable, de etymos veritable) i λόγος (lógos, paraula o tractat).El terme es va utilitzar per referir-se originalment a la recerca del significat suposadament "original" o "veritable" de les paraules, basat en principis que en l'actualitat són rebutjats pels lingüistes contemporanis i considerats no-científics. El segle XIX va suposar la consolidació de l'etimologia, si bé l'interès per l'origen dels mots ja està present en els textos clàssics.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3858 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12596 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 83 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111043026 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Étymologie de la langue française
prop-fr:wikiversity
 • Département : Étymologie et racines
prop-fr:wiktionary
 • étymologie
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’étymologie est une discipline diachronique de la linguistique, qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une unité lexicale, le plus souvent un mot.Elle s’appuie sur des lois de la phonétique historique et sur l’évolution sémantique des termes envisagés.
 • 語源(ごげん、英語:etymology)とは、ある語の元となる古い語や故事である。語の意味、発音、表記は時と共にしばしば変わるため、語源がいつも明らかとは限らない。ある語について、何に由来するのか、あるいはいつ借用されたのか、意味や形がどのように変化したのかを探る学問を、語源学という。語源学は言語学の中では主要な分野ではなく、また一つ一つの語の由来を探ることは学問的に重視されていないが、その成果は言語の系統を調べる比較言語学で利用される。英語やドイツ語、フランス語などの近代語には、ラテン語、ギリシア語など古典語に由来する専門語が多く、語源を知るとその語の意味がよく分かることがある。ただし、比較言語学の知識が無い場合、語源の説明にはしばしば強引なこじつけがされる。特に日本語や朝鮮語のように同系統の言語が未だに確認されていない言語では、この傾向が著しい。民間語源も同様の現象であり、言語学的な根拠の無い、民間で流布する語源説のことである。
 • Етимология (от гръцки etymon - истинско, действително значение, и logos - наука) е наука за произхода и развитието на думите. Изследват се по-ранните форми на думата, измененията в значението и конотациите ѝ, значението и произхода на морфемния ѝ състав; разпространение в чужди езици и влияние е от тях, повлияване на нейното значение от употребата и значението на други думи. Изучава произхода на думите, но не като система, а като отделни лингвистични явления.
 • L'etimologia è la scienza che studia l'origine e la storia delle parole. Il termine viene dal greco ἔτυμος étymos, "vero, reale, genuino (significato della parola)" e da λόγος lógos, "discorsi".
 • De etymologie is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst (Duits: Wortherkunft) genoemd.Iemand die etymologie bedrijft is een etymoloog.
 • Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ἡ ἐτυμολογία - hē etymología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır.
 • Etimologia (do grego antigo ἐτυμολογία, composto de ἔτυμον e -λογία "-logia") é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Por outras palavras, é o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica.Algumas palavras derivam de outras línguas, possivelmente de uma forma modificada (as palavras-fontes são chamadas étimos).
 • Se denomina etimología (griego antiguo: etimologia, ‘discursos verdaderos’‘έτυμος con la escritura latina étymos, real; λόγος con la escritura latina lógos, discurso’)? al estudio: Del origen de las palabras De la cronología de su incorporación a un idioma De la fuente y los detalles de sus cambios estructurales (de «forma») y de significado.En idiomas de larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado original, de su estructura, así como de su (evolución diacrónica): posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo.Así mismo, para obtener alguna fuente directa, por ejemplo la escritura, mediante métodos de lingüística comparativa se pueden reconstruir datos relativos a lenguas sumamente antiguas.
 • Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia.Określenie "etymologia" pochodzi z greckiego ἐτυμολογία etymologia, wyrazu o tym samym znaczeniu, poświadczonego już na początku I wieku n.e.
 • L'etimologia és la ciència de la lingüística que estudia l'origen i l'evolució de les paraules: quan van entrar a la llengua, de quina font, i la manera en què llur forma i llur significat ha canviat. En les llengües amb una història escrita abundant, l'etimologia fa servir la filologia, l'estudi de la manera en què les paraules canvien de cultura en cultura a través del temps.
 • Etymologie (Wortherkunft) im Verständnis der modernen Sprachwissenschaft ist die Erklärung der Entstehung eines Worts oder Morphems in einer gegebenen Gestalt und Bedeutung.
 • Az etimológia a nyelvészet egyik ága, mely a szavak eredetével foglalkozik; illetve szűkebb értelemben maga a szó eredete. Régi szövegeken és más nyelvekkel való összehasonlításon keresztül az etimológusok rekonstruálják a szó történetét – mikor terjedtek el a nyelvben, hogyan változott az alakjuk, jelentésük, és mi az ősszó.
 • Etimologia hitzen historiaren azterketa da; noiztik erabiltzen den, zein jatorri duen, eta beronen forma eta esanahiak izan duen bilakaera.Idatzizko historia luzea duten hizkuntzetan filologia eta hizkuntzalaritza historikoari lotuta doan ikerketa arloa da, hitzen jatorrizko esanahi eta formak aztertuz hauen bilakaera aztertzen duena.
 • Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over time. By an extension, the term "the etymology of [a word]" means the origin of the particular word.For languages with a long written history, etymologists make use of texts in these languages and texts about the languages to gather knowledge about how words were used during earlier periods of their history and when they entered the languages in question.
 • Этимоло́гия (от др.-греч. ἔτυμος — истинный, правильный, верный + др.-греч. λόγος суждение) — раздел лингвистики (конкретнее сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение слов. Первоначально, у древних — учение об «истинном» («первоначальном») значении слова (см. Исидор Севильский (ок.
 • Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících.Pokud v jazyce existují historické psané texty, pak jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila. Etymologové také používají metodu komparativní lingvistiky k rekonstrukci jazyků, které jsou příliš staré na to, aby o nich existovala jakákoliv přímá informace.
 • Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal usul suatu kata. Misalkan kata etimologi sebenarnya diambil dari bahasa Belanda etymologie yang berakar dari bahasa Yunani; étymos (arti sebenarnya adalah sebuah kata) dan lògos (ilmu). Pendeknya, kata etimologi itu sendiri datang dari bahasa Yunani ήτυμος (étymos, arti kata) dan λόγος (lógos, ilmu).Beberapa kata yang telah diambil dari bahasa lain, kemungkinan dalam bentuk yang telah diubah (kata asal disebut sebagai etimon).
 • 어원학(語原學)은 단어의 역사, 즉 그 단어가 어디에서부터 왔으며, 단어의 형태와 의미가 시간이 흐르면서 어떻게 변화되었는가를 연구하는 학문이다.오랜 기간 글로 쓰였던 언어에서, 초기에는 단어가 어떤 식으로 사용되었고 언제 그 언어로 유입되었는가에 관한 지식을 얻기 위해 그 언어로 쓰였거나 그와 관계있는 문헌 사료들이 이용된다. 또한 이용 가능한 어떤 직접적인 정보도 남아 있지 않은 오래된 언어에 관한 정보를 재현하기 위해 비교언어학적 방법을 적용하기도 한다. 비교학적 방법이라고 알려진 기술을 이용해 그와 관계있는 다른 언어를 분석함으로써, 그들의 부모 언어와 그 어휘에 관해 추론할 수가 있다. 이러한 방법으로, 어근이 발견되면 예를 들어 인도-유럽어족과 같은 가장 기본적인 근원까지 거슬러 올라갈 수 있다.
rdfs:label
 • Étymologie
 • Etimologi
 • Etimologia
 • Etimologia
 • Etimologia
 • Etimologia
 • Etimología
 • Etimológia
 • Etymologia
 • Etymologie
 • Etymologie
 • Etymologie
 • Etymology
 • Köken bilimi
 • Етимология
 • Этимология
 • 語源
 • 어원학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is foaf:primaryTopic of