Une étoile variable est une étoile dont la luminosité varie.Alors que la plupart des étoiles sont de luminosité presque constante, comme le Soleil qui ne possède pratiquement pas de variation mesurable (environ 0,1 % sur un cycle de 11 ans), la luminosité de certaines étoiles varie de façon perceptible pendant des périodes de temps beaucoup plus courtes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une étoile variable est une étoile dont la luminosité varie.Alors que la plupart des étoiles sont de luminosité presque constante, comme le Soleil qui ne possède pratiquement pas de variation mesurable (environ 0,1 % sur un cycle de 11 ans), la luminosité de certaines étoiles varie de façon perceptible pendant des périodes de temps beaucoup plus courtes.
 • Голяма част от звездите на небесната сфера практически се намират в стационарно състояние, т.е. в състояние на механично и топлинно равновесие. Промените в тяхната маса, радиус, светимост, температура, плътност, както и в химичния им състав стават много бавно и практически не се наблюдават.Съществуват, обаче и други звезди, които ту бледнеят, ту засияват с ослепителен блясък. Още в древността те са наречени "Променливи звезди".Променливите звезди са всички звезди, чиито блясък не е постоянна величина, а се изменя с определена амплитуда. Откриването на променливите звезди е от изключителна важност. Причините за промяната в блясъка на тези звезди не е външна, а се дължи на протичащи в самите звезди физични процеси. Наблюдават се около 14000 звезди, които не се проявявят бурно, но все пак изпитват повече или по-малко периодични или пък съвсем хаотични и непрекъснати колебания на блясъка. Наричат се пулсиращи променливи, защото може да се каже, че за повечето от тях колебанията в блясъка се предизвикват от колебанията в размерите им. Звездата ту се издува, ту се свива, като непрекъснато търпи радиални пулсации. Една такава пулсираща звезда е алфа от съзвездие Малка мечка, позната като Полярна звезда.Групата на пулсиращите звезди е изключително разнообразна. В нея се откриват повече от 10 типа променливи. Тяхното проучване дава изключително важна информация за Вселената: чрез двойни звезди можем да измерим директно масите им, да проследим драматичната им еволюция, можем да измерим разстоянието до други галактики(с наблюдения на свръхнови звезди, както и на цефеиди) и т.н.Откриването на променливостта на някои звезди започнало с Дейвид Фабрициус (1564-1617) през 1596, когато той установил, че звездата Мира (омикрон Кит) е променлива. По това време това било сензация, защото всички силно вярвали, че звездите са вечни и неизменни, фиксирани върху въображаемата сфера на неподвижните звезди. Той нарекъл звездата „Мира“, което на латински означава „чудна“. След почти век, италианският астроном Геминиано Монтанари (1633-1687) установил, че втората по яркост звезда от съзвездието Персей променя блясъка си. Тази звезда се наричала „Алгол“, или „Дяволската звезда“, което означава, че арабите, които са и дали това име, са забелязали променливостта на Алгол още преди Монтанари.Променливостта на звездите може да се дължи на физически промени в тях (пулсиращи звезди), или на затъмнения на една от звездите от другата в двойна система.
 • Una estrella variable és una estrella la lluminositat de la qual varia considerablement al llarg del temps. Aquestes variacions han de ser prou significatives; el nostre Sol, per exemple, presenta unes variacions de lluminositat d'un 0,1% cada 11 anys, aproximadament, però no es pot considerar una estrella variable. Les estrelles variables poden ser intrínseques, on la variabilitat està provocada per mecanismes propis, o extrínseques, on la variabilitat està produïda per efectes externs. Les variables intrínseques es classifiquen en molts tipus diferents, anomenats habitualment a partir de la primera estrella descoberta (o la més important) que presenta el tipus determinat de variabilitat.Les estrelles variables s'analitzen amb tècniques fotomètriques i espectrofotomètriques i es poden caracteritzar mitjançant la seva corba de llum, que representa la magnitud de l'estrella en funció del temps. Algunes variables són molt regulars, és a dir, la variació de llum es repeteix amb un període molt ben definit; altres, en canvi, no mostren cap mena de regularitat.
 • Una stella variabile è una stella la cui luminosità apparente cambia nel tempo. Esse possono presentare variazioni che vanno da pochi millesimi di magnitudine a venti magnitudini in periodi che vanno da frazioni di secondo ad anni. La variazione può essere causata sia da un effettivo cambiamento nella luminosità emessa, sia da un cambiamento nel quantitativo di radiazione che raggiunge la Terra; di conseguenza, le stelle variabili si dividono in:Variabili intrinseche la cui luminosità cambia realmente, per esempio a causa di cambiamenti nelle dimensioni dell'astro.Variabili estrinseche il cui apparente cambiamento di luminosità è dovuto al diverso quantitativo di radiazione che raggiunge la Terra, per esempio a causa di una compagna che orbita intorno all'astro e che talvolta lo eclissa.Molte stelle, forse la maggior parte di esse, cambia luminosità nel tempo. Il Sole non fa eccezione: la sua luminosità varia dello 0,1% durante il suo undecennale ciclo.
 • 변광성(變光星)은 광도가 변하는 별이다. 별 자체의 밝기가 변하는 종류와 식(蝕) 등의 이유로 겉보기 밝기가 변하는 종류가 있다.세페이드 변광성은 그 밝기가 변광주기와 일정한 관계에 있기 때문에 중요하다. 변광주기를 관측하면 별의 밝기를 구할 수 있고, 이를 별의 겉보기 밝기와 비교하면 별까지의 거리를 구할 수 있다. 세페이드 변광성의 관측은 가까운 은하까지의 거리를 구하는 데에 쓰이고 있다.
 • Gwiazda zmienna – gwiazda, która w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.
 • A változócsillagok (röviden változók) olyan csillagok, amelyek állapothatározói emberi időskálán mérve rövid idő alatt megváltoznak. Lehetséges ugyanis, hogy egy csillag luminozitása állandó, csupán a spektrális jellemzői (egyes színképvonalak erőssége, előfordulása) változnak és ez árulkodik bizonyos fizikai állapotok megváltozásáról. A fedési kettőscsillagokat is változóknak tekintjük, annak ellenére, hogy esetükben nem belső fizikai változás, hanem a kísérőcsillaguk által történő fedés okozza a fényességváltozást. Ugyancsak ide soroljuk a forgó változócsillagokat, amiknél a fényességváltozást csillagfoltok, mágneses mező vagy ellipszoidális változások okozzák.A legtöbb csillagnak azonban állandó a fényessége. Legjobb példa erre Napunk, amely relatíve kicsi fényességváltozásokat mutat, ennek értéke durván 0,1%, ami a 11 éves naptevékenységi ciklusnak tudható be.
 • Bintang variabel adalah bintang yang berubah-ubah cahayanya. Secara umum bintang variabel dibagi ke dalam dua kategori besar berdasarkan penyebab variabilitasnya: variabel intrinsik, yaitu bintang variabel yang variabilitas cahayanya disebabkan proses fisis yang berlangsung di bagian dalam bintang. Termasuk dalam kategori ini adalah bintang berdenyut dan bintang variabel eruptif (nova dan supernova). variabel ekstrinsik, yaitu bintang variabel yang penyebab variabilitas cahayanya berasal dari luar bintang. Termasuk dalam kategori ini adalah bintang ganda gerhana.
 • Değişen Yıldız, parlaklıkları zaman içinde değişen yıldızlardır. Parlaklıkları genelde ya çok gençken, ya da çok yaşlı iken değişir. Bunun nedeni, ya genişleme, daralma, püskürme gibi yıldızın iç dinamiğinden; ya da iki ya da daha fazla yıldızın birbirlerinin yörüngelerinde dönerken oluşturdukları tutulmalardan kaynaklanan dış dinamiklerden dolayı oluşur. 2000 yılına kadar 30,000'in üzerinde değişken yıldız bulunup kataloglanmıştır. Ayrıca 14,000 kadar başka yıldızda parlaklık değişiminden şüphelenilmektedir. Güneşimiz ve Kutup Yıldızı dahil olmak üzere birçok yıldızın, yeterli duyarlılıkta ölçüldüğünde, parlaklıkları değişmektedir.
 • 変光星(へんこうせい)は、恒星の一種で、明るさ(等級)が変化するもののことである。大まかに爆発変光星(爆発星)、脈動変光星(脈動星)、回転変光星(回転星)、激変変光星(激変星)、食変光星(食連星)、変光X線源の6種類に分類される。
 • Por definição, uma estrela variável é uma estrela cuja luminosidade varia em uma escala de tempo menor que 100 anos.Enquanto a maior parte das estrelas têm luminosidade praticamente constante — como o nosso Sol, que não apresenta praticamente nenhuma variação mensurável (em torno de 0,1% em um ciclo de 11 anos) — a luminosidade de certas estrelas varia de maneira perceptível em períodos de tempo muito mais curtos.
 • Veranderlijke sterren of variabele sterren zijn sterren waarvan de helderheid aan variaties onderhevig is. Het verschil in helderheid tussen het maximum, wanneer de ster op zijn helderst is, en het minimum wordt de amplitude genoemd. Veranderlijke sterren worden globaal verdeeld in twee groepen: intrinsieke veranderlijken, dat wil zeggen sterren waarvan de helderheid werkelijk verandert, bijvoorbeeld doordat de ster periodiek opzwelt en weer inkrimpt; en bedekkings- en rotatieveranderlijken, waarbij de verandering in helderheid een perspectivisch effect is.
 • Las estrellas variables son estrellas que experimentan una variación en su brillo en el transcurso del tiempo. Algunas son muy conocidas y son el "prototipo" de una clase de variables, como Algol (Beta Persei), algólidas, Mira (Omicron Ceti), tipo Mira, Delta Cephei, cefeidas.La mayoría de las estrellas tiene una luminosidad prácticamente constante. El Sol, nuestra estrella más cercana, es un buen ejemplo de esos astros que experimentan poca variación (usualmente sólo un 0.1% dentro de su ciclo solar, que dura 11 años). Sin embargo, muchas otras estrellas experimentan variaciones significativas de luminosidad, por lo cual son conocidas como estrellas variables.Las estrellas variables de una constelación se denominan por el orden de descubrimiento si no tienen nombre propio. Si no es así se nombrarán con el alfabeto desde la R a Z, y si hay más se colocará doble letra: RR, RS, RT... ZZ. Si estas resultaran cortas, se haría el procedimiento de doble letra desde a la A a P, eliminando J. Esto hace un total de 334 estrellas, si hubiera más, se llamaría V, seguido del número de descubrimiento y el genitivo de la constelación.
 • Proměnná hvězda je hvězda, jejíž hvězdná velikost (zdánlivá jasnost), popř. i spektrum, se mění buď v pravidelných nebo nepravidelných časových obdobích.Podle základních příčin změn jasnosti rozlišujeme proměnné hvězdy do dvou skupin: fyzické proměnné hvězdy – celkový zářivý tok a tedy i jasnost samotné hvězdy se skutečně mění, například kvůli pulzacím geometrické proměnné hvězdy – změna jasnosti je způsobena například rotací nebo zákrytem hvězdy, celkový zářivý tok hvězdy se neměníPodrobněji se pak dělí na jednotlivé třídy a typy.
 • A variable star is a star whose brightness as seen from Earth (its apparent magnitude) fluctuates.This variation may be caused by a change in emitted light or by something partly blocking the light, so variable stars are classified as either:Intrinsic variables, whose luminosity actually changes; for example, because the star periodically swells and shrinks.Extrinsic variables, whose apparent changes in brightness are due to changes in the amount of their light that can reach Earth; for example, because the star has an orbiting companion that sometimes eclipses it.Many, possibly most, stars have at least some variation in luminosity: the energy output of our Sun, for example, varies by about 0.1% over an 11 year solar cycle.
 • Переме́нная звезда́ — звезда, блеск которой изменяется со временем в результате происходящих в её районе физических процессов. Строго говоря, блеск любой звезды меняется со временем в той или иной степени. Например, величина выделяемой Солнцем энергии изменяется на 0,1 % в течение одиннадцатилетнего солнечного цикла, что соответствует изменению абсолютной звездной величины на одну тысячную. Переменной называется звезда, изменения блеска которой были надёжно обнаружены на достигнутом уровне наблюдательной техники. Для отнесения звезды к разряду переменных достаточно, чтобы блеск звезды хотя бы однажды претерпел изменение.Переменные звёзды сильно отличаются друг от друга. Изменения блеска могут носить периодический характер. Основными наблюдательными характеристиками являются период, амплитуда изменений блеска, форма кривой блеска и кривой лучевых скоростей.Причинами изменения блеска звёзд могут быть: радиальные и нерадиальные пульсации, хромосферная активность, периодические затмения звёзд в тесной двойной системе, процессы, связанные с перетеканием вещества с одной звезды на другую в двойной системе, катастрофические процессы такие как взрыв сверхновой и др…Не следует путать переменность звёзд с их мерцанием, которое происходит из-за колебаний воздуха земной атмосферы. При наблюдении из космоса звёзды не мерцают.
 • Veränderliche Sterne, variable Sterne oder kurz Veränderliche, sind Sterne, die von der Erde aus gesehen Helligkeitsschwankungen aufweisen in einem Zeitraum kürzer als ein Jahrhundert. Diese Helligkeitsschwankungen sind nicht zu verwechseln mit der Szintillation, dem Funkeln der Sterne, welches durch Luftunruhe hervorgerufen wird. Während früher veränderliche Sterne als etwas Besonderes angesehen wurden nimmt man heute an, dass alle Sterne im Laufe ihrer Entwicklung zeitweise Helligkeitsschwankungen zeigen. Man unterscheidet zwei unterschiedliche Arten von Veränderlichkeit: Intrinsische Veränderlichkeit, wobei sich die Leuchtkraft des Sterns ändert Extrinsische Veränderlichkeit, wobei sich die Helligkeit in alle Raumrichtungen nicht ändert, aber in Richtung der Erde. Ein Beispiel ist Bedeckungsveränderlichkeit, bei der ein Stern von einem Begleiter verdeckt wird.In den letzten Jahrzehnten haben Beobachtung und Entwicklung der Messtechnik das Wissen über veränderliche Sterne erweitert. Die Zahl der Sterne, an denen man Helligkeitsvariationen feststellen kann, hat sich dadurch um ein Vielfaches erhöht. Durch die Steigerung der Messgenauigkeit ist es komplizierter geworden, eine allgemeingültige Definition zu finden, um veränderliche Sterne von den unveränderlichen abzugrenzen: Eine Helligkeitsveränderung findet in Zeiträumen statt, die im Vergleich zur allgemeinen Sternentwicklung als kurz anzusehen sind (Lichtwechsel innerhalb von Jahrzehnten bis Jahrhunderten). Der Lichtwechsel ist im optischen, nahem Ultraviolett oder nahinfraroten Bereich beobachtbar. Die fotometrisch messbaren Amplituden haben sich in den letzten 100 Jahren von etwa 0,05 mag auf 0,0001 mag bei Satellitenmessungen verfeinert, was eine Grenzziehung zu „unveränderlichen“ Sternen relativiert.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 27036 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13288 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 96 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110054622 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une étoile variable est une étoile dont la luminosité varie.Alors que la plupart des étoiles sont de luminosité presque constante, comme le Soleil qui ne possède pratiquement pas de variation mesurable (environ 0,1 % sur un cycle de 11 ans), la luminosité de certaines étoiles varie de façon perceptible pendant des périodes de temps beaucoup plus courtes.
 • 변광성(變光星)은 광도가 변하는 별이다. 별 자체의 밝기가 변하는 종류와 식(蝕) 등의 이유로 겉보기 밝기가 변하는 종류가 있다.세페이드 변광성은 그 밝기가 변광주기와 일정한 관계에 있기 때문에 중요하다. 변광주기를 관측하면 별의 밝기를 구할 수 있고, 이를 별의 겉보기 밝기와 비교하면 별까지의 거리를 구할 수 있다. 세페이드 변광성의 관측은 가까운 은하까지의 거리를 구하는 데에 쓰이고 있다.
 • Gwiazda zmienna – gwiazda, która w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.
 • 変光星(へんこうせい)は、恒星の一種で、明るさ(等級)が変化するもののことである。大まかに爆発変光星(爆発星)、脈動変光星(脈動星)、回転変光星(回転星)、激変変光星(激変星)、食変光星(食連星)、変光X線源の6種類に分類される。
 • Por definição, uma estrela variável é uma estrela cuja luminosidade varia em uma escala de tempo menor que 100 anos.Enquanto a maior parte das estrelas têm luminosidade praticamente constante — como o nosso Sol, que não apresenta praticamente nenhuma variação mensurável (em torno de 0,1% em um ciclo de 11 anos) — a luminosidade de certas estrelas varia de maneira perceptível em períodos de tempo muito mais curtos.
 • A variable star is a star whose brightness as seen from Earth (its apparent magnitude) fluctuates.This variation may be caused by a change in emitted light or by something partly blocking the light, so variable stars are classified as either:Intrinsic variables, whose luminosity actually changes; for example, because the star periodically swells and shrinks.Extrinsic variables, whose apparent changes in brightness are due to changes in the amount of their light that can reach Earth; for example, because the star has an orbiting companion that sometimes eclipses it.Many, possibly most, stars have at least some variation in luminosity: the energy output of our Sun, for example, varies by about 0.1% over an 11 year solar cycle.
 • Переме́нная звезда́ — звезда, блеск которой изменяется со временем в результате происходящих в её районе физических процессов. Строго говоря, блеск любой звезды меняется со временем в той или иной степени. Например, величина выделяемой Солнцем энергии изменяется на 0,1 % в течение одиннадцатилетнего солнечного цикла, что соответствует изменению абсолютной звездной величины на одну тысячную.
 • Голяма част от звездите на небесната сфера практически се намират в стационарно състояние, т.е. в състояние на механично и топлинно равновесие. Промените в тяхната маса, радиус, светимост, температура, плътност, както и в химичния им състав стават много бавно и практически не се наблюдават.Съществуват, обаче и други звезди, които ту бледнеят, ту засияват с ослепителен блясък.
 • Değişen Yıldız, parlaklıkları zaman içinde değişen yıldızlardır. Parlaklıkları genelde ya çok gençken, ya da çok yaşlı iken değişir. Bunun nedeni, ya genişleme, daralma, püskürme gibi yıldızın iç dinamiğinden; ya da iki ya da daha fazla yıldızın birbirlerinin yörüngelerinde dönerken oluşturdukları tutulmalardan kaynaklanan dış dinamiklerden dolayı oluşur. 2000 yılına kadar 30,000'in üzerinde değişken yıldız bulunup kataloglanmıştır.
 • Las estrellas variables son estrellas que experimentan una variación en su brillo en el transcurso del tiempo. Algunas son muy conocidas y son el "prototipo" de una clase de variables, como Algol (Beta Persei), algólidas, Mira (Omicron Ceti), tipo Mira, Delta Cephei, cefeidas.La mayoría de las estrellas tiene una luminosidad prácticamente constante.
 • A változócsillagok (röviden változók) olyan csillagok, amelyek állapothatározói emberi időskálán mérve rövid idő alatt megváltoznak. Lehetséges ugyanis, hogy egy csillag luminozitása állandó, csupán a spektrális jellemzői (egyes színképvonalak erőssége, előfordulása) változnak és ez árulkodik bizonyos fizikai állapotok megváltozásáról.
 • Proměnná hvězda je hvězda, jejíž hvězdná velikost (zdánlivá jasnost), popř.
 • Una stella variabile è una stella la cui luminosità apparente cambia nel tempo. Esse possono presentare variazioni che vanno da pochi millesimi di magnitudine a venti magnitudini in periodi che vanno da frazioni di secondo ad anni.
 • Veranderlijke sterren of variabele sterren zijn sterren waarvan de helderheid aan variaties onderhevig is. Het verschil in helderheid tussen het maximum, wanneer de ster op zijn helderst is, en het minimum wordt de amplitude genoemd.
 • Bintang variabel adalah bintang yang berubah-ubah cahayanya. Secara umum bintang variabel dibagi ke dalam dua kategori besar berdasarkan penyebab variabilitasnya: variabel intrinsik, yaitu bintang variabel yang variabilitas cahayanya disebabkan proses fisis yang berlangsung di bagian dalam bintang. Termasuk dalam kategori ini adalah bintang berdenyut dan bintang variabel eruptif (nova dan supernova).
 • Veränderliche Sterne, variable Sterne oder kurz Veränderliche, sind Sterne, die von der Erde aus gesehen Helligkeitsschwankungen aufweisen in einem Zeitraum kürzer als ein Jahrhundert. Diese Helligkeitsschwankungen sind nicht zu verwechseln mit der Szintillation, dem Funkeln der Sterne, welches durch Luftunruhe hervorgerufen wird.
 • Una estrella variable és una estrella la lluminositat de la qual varia considerablement al llarg del temps. Aquestes variacions han de ser prou significatives; el nostre Sol, per exemple, presenta unes variacions de lluminositat d'un 0,1% cada 11 anys, aproximadament, però no es pot considerar una estrella variable. Les estrelles variables poden ser intrínseques, on la variabilitat està provocada per mecanismes propis, o extrínseques, on la variabilitat està produïda per efectes externs.
rdfs:label
 • Étoile variable
 • Bintang variabel
 • Değişen yıldız
 • Estrela variável
 • Estrella variable
 • Estrella variable
 • Gwiazda zmienna
 • Proměnná hvězda
 • Stella variabile
 • Variable star
 • Veranderlijke ster
 • Veränderlicher Stern
 • Változócsillag
 • Переменная звезда
 • Променлива звезда
 • 変光星
 • 변광성
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:variabilité of
is foaf:primaryTopic of