L’état de droit ou la primauté du droit est une situation juridique dans laquelle toute personne a des droits mais aussi des devoirs, et se trouve par sa volonté à « avoir des droits » à se soumettre au respect du droit, du simple individu et surtout la puissance publique.L'état de droit s'oppose philosophiquement à l'état de nature (Rousseau, Hobbes). Il ne faut donc pas confondre « état de droit » et « État de droit », ce dernier signifiant « État par le droit ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’état de droit ou la primauté du droit est une situation juridique dans laquelle toute personne a des droits mais aussi des devoirs, et se trouve par sa volonté à « avoir des droits » à se soumettre au respect du droit, du simple individu et surtout la puissance publique.L'état de droit s'oppose philosophiquement à l'état de nature (Rousseau, Hobbes). Il ne faut donc pas confondre « état de droit » et « État de droit », ce dernier signifiant « État par le droit ». Un État caractérisé par un état de droit peut parfois être appelé « État de droit » mais « bien que l'erreur soit fréquemment commise, « état » s'écrit sans majuscule dans l'expression « état de droit », lorsque l'acception de ce mot est « situation » (comme dans état d'urgence ou état de siège, …) et non « corps politique » (comme dans État souverain ou État démocratique, …). Ainsi écrit-on : « Rousseau imagine le passage de l'état de nature à l'état de droit mais La République française est un État de droit » ».Il est très étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Il est étroitement lié au développement du constitutionnalisme. On oppose traditionnellement la notion d'état de droit avec la notion de raison d'État même s'il est évident que tout État, qu'il soit ou non un État par le droit, peut être amené à faire prévaloir ses intérêts nationaux sur toute autre considération.L'état de droit est celui dans lequel les mandataires politiques — en démocratie : les élus — sont tenus par le droit qui a été édicté.La théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, sur laquelle se fondent la majorité des États occidentaux modernes, affirme la distinction des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et leur limitation mutuelle. Par exemple, dans une démocratie parlementaire, le législatif (le Parlement) limite le pouvoir de l'exécutif (le gouvernement) : celui-ci n'est donc pas libre d'agir à sa guise et doit constamment s'assurer de l'appui du Parlement, lequel est l'expression de la volonté de la population. De la même façon, le judiciaire permet de faire contrepoids à certaines décisions gouvernementales (en particulier, au Canada, avec le pouvoir que la Charte canadienne des droits et libertés confère aux magistrats). L'état de droit s'oppose donc aux monarchies absolues de droit divin et aux dictatures, dans lesquelles l'autorité agit souvent au mépris des droits fondamentaux. L'état de droit n'exige pas que tout le droit soit écrit. La Constitution de la Grande-Bretagne, par exemple, est fondée uniquement sur la coutume : elle ne possède pas de disposition écrite. Dans un tel système de droit, les mandataires politiques doivent respecter le droit coutumier avec la même considération des droits fondamentaux que dans un système de droit écrit.
 • O estado de direito é uma situação jurídica, ou um sistema institucional, no qual cada um é submetido ao respeito do direito, do simples indivíduo até a potência pública. O estado de direito é assim ligado ao respeito da hierarquia das normas, da separação dos poderes e dos direitos fundamentais.Em outras palavras, o estado de direito é aquele no qual os mandatários políticos (na democracia: os eleitos) são submissos às leis promulgadas.A teoria da separação dos poderes de Montesquieu, na qual se baseiam a maioria dos estados ocidentais modernos, afirma a distinção dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e suas limitações mútuas. Por exemplo, em uma democracia parlamentar, o legislativo (Parlamento) limita o poder do executivo (Governo): este não está livre para agir à vontade e deve constantemente garantir o apoio do Parlamento, que é a expressão da vontade do povo. Da mesma forma, o poder judiciário permite fazer contrapeso às certas decisões governamentais (especialmente, no Canadá, com o poder que a Carta dos Direitos e Liberdades da Pessoa confere aos magistrados). O estado de direito se opõe assim às monarquias absolutas de direito divino (o rei no antigo regime pensava ter recebido seu poder de Deus e, assim, não admitia qualquer limitação a ele: "O Estado, sou eu", como afirmava Luís XIV) e às ditaduras, na qual a autoridade age frequentemente em violação aos direitos fundamentais. O estado de direito não exige que todo o direito seja escrito. A Constituição do Reino Unido, por exemplo, é fundada unicamente no costume: ela não dispõe de disposições escritas. Num tal sistema de direito, os mandatários políticos devem respeitar o direito baseado no costume com a mesma consideração que num sistema de direito escrito.O poder do Estado é uno e indivisível. A função do poder se divide em três grandes funções: a função legislativa, a função judicial e a função executiva.
 • L'estat de dret és un sistema institucional en què un estat garanteix els drets individuals a partir de l'aplicació de la llei, d'acord amb la dignitat de les persones i fent que la sanció de les conductes il·legals recaigui exclusivament sobre els seus autors.Aquest es crea quan tota acció social i estatal troba sosteniment en la norma; és així que el poder de l'estat queda subordinat a l'ordre jurídic vigent per complir amb el procediment per a la seva creació i eficaç quan s'aplica en la realitat amb base en el poder de l'Estat a través dels seus òrgans de govern, creant un ambient de respecte absolut de l'ésser humà i de l'ordre públic. Aquest ordenament ha de reunir una sèrie de requisits, aquests requisits són: Han de crear-se diferents òrgans de poder de l'estat lliurant a cadascun una de les funcions de govern.Aquests òrgans de poder de l'estat han d'actuar autònomament.Ha d'estar establerta la forma que es nomenen els titulars de l'òrgan respectiu, i les solemnitats i procediments per a posar terme als seus càrrecs.El poder ha d'estar institucionalitzat i no personalitzat, que vol dir que ha de recaure en institucions jurídicopolítiques i no en autoritats específiques, les quals detenen temporalment el poder mentre revesteixen el seu càrrec.Tal vegada, el requisit més important és el que diu que tant les normes jurídiques de l'estat en qüestió com les actuacions de les seves autoritats, en aplicar aquestes normes jurídiques, han de respectar, promoure i consagrar els drets essencials que emanen de la naturalesa de les persones i dels cossos intermedis que constituïxen la trama de la societat.El terme estat de dret té el seu origen en la doctrina alemanya (Rechtsstaat). El primer que ho va utilitzar com a tal va ser Robert von Mohl en el seu llibre Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats. En tradició anglosaxona el terme més equivalent, conceptualment, és la Rule of law.
 • 法治国家(ほうちこっか、独:Rechtsstaat、仏:État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。
 • Para otros conceptos similares ver: Estado de derecho, Imperio de la ley, Estado constitucional de derechoPara el ámbito legal, ver Principio de legalidadEl concepto de Rechtsstaat se originó en el sistema jurídico-político alemán, a partir del cual se ha extendido a otros países de Europa continental Literalmente significa algo así como Estado Regulado o Normado o Estado Legal, lo que generalmente se entiende como significando un Estado de Derecho, como equivalente al concepto hispano de Imperio de la ley o al anglo sajón de Rule of Law. Sin embargo -y quizás debido a que no hay un acuerdo general acerca del significado preciso de esos términos- se ha sugerido que hay algunas diferencias entre esos conceptos. (ver más abajo)En la práctica jurídico-política actual generalmente se entiende por Rechtsstaat un estado constitucional, en el cual el poder del Estado está limitado a fin de proteger la población de abusos de poder. En un Rechtsstaat los ciudadanos tienen derechos básicos garantizados por una Constitución y enforzables jurídicamente. Originalmente se entendía que un Rechtsstaat es una condición indispensable o necesaria para la existencia de un estado sin embargo, posteriormente, algunos teóricos han sugerido que un estado no puede constituir una democracia sin ser un Rechtsstaat. (en el sentido que un Rechtsstaat es una condición necesaria para la existencia de una democracia)
 • Ein Rechtsstaat ist ein Staat, dessen konstitutionelle Gewalten rechtlich gebunden sind (Gesetzesbindung) und der damit in seinem Handeln durch Recht begrenzt wird, um die Freiheit des Einzelnen zu sichern. Alles staatliche Handeln, das in die Rechte eines Einzelnen eingreift, unterliegt somit dem Rechtsschutz. Es kann also durch ein Gericht überprüft werden, ob die getroffene Entscheidung dem Recht entspricht.Rechtsstaatlichkeit ist eine der wichtigsten Forderungen, die an ein modernes Gemeinwesen gestellt werden. Sie wurde als Antwort auf den absolutistischen Polizeistaat begriffen und sollte die Staatsmacht begrenzen (government of laws).
 • Правово́е госуда́рство (нем. Rechtsstaat) — государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права. Подчинённость деятельности верховных органов власти стабильным законам или судебным решениям является отличительным признаком конституционных политических режимов. Принцип соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в том числе, обладающими властью лицами или органами, называется «законностью» в российской и «верховенством права» (англ. rule of law) в западной юриспруденции. Следует иметь в виду, что в российском правоведении также существует термин «верховенство закона», под которым понимается подчинённость закону всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство закона является одним из основных компонентов правового государства.Идея правового государства, прежде всего, противоположна произволу во всех его разновидностях: диктатуре большинства, деспотизму, полицейскому государству, равно как и отсутствию правопорядка. Эта идея преследует ряд целей: Ограничение и направление процесса осуществления власти. Правовое государство не стремится принизить важность компетентности, авторитета, личной воли и других качеств руководителей, а устанавливает стандарт легитимности методов руководства. Формирование чувства определённости и правомерных ожиданий в отношении поведения всех субъектов права. Охрана устоявшихся общественных представлений о морали, справедливости, свободе и равенстве, а также защита достоинства и прав граждан согласно этим представлениям. Некоторые правоведы полагают, что указанная функция неотделима от обеспечения более полной реализации перечисленных ценностей.Правовое государство требует наличия следующих институтов: Назначение наказаний за правонарушения исключительно согласно опубликованным и чётко определённым процедурам и нормам. Равенство перед законом, так, что все граждане получают одинаковую защиту в рамках закона, а нарушители правопорядка подлежат соразмерному наказанию, независимо от их политического, социального или экономического положения. Существование независимых, эффективных, беспристрастных и доступных для граждан судов, полиции и других правоохранительных органов. Выполнение функции нормативного регулирования действий государства отделённым от исполнительной власти законодательным органом.Важную роль играет согласие среди правящих классов в отношении норм политического поведения, принципов разрешения конфликтов и базовых культурных ценностей, в том числе, законности.
 • Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen.In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen. Een rechter kan bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk geregeld zijn. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt, maar een democratie hoeft niet per se een rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.
 • Rechtsstaat (German: Rechtsstaat) is a doctrine in continental European legal thinking, originally borrowed from German jurisprudence, which can be translated as a "legal state", "state of law", "state of justice", "state of rights" or "state based on justice and integrity". It is a "constitutional state" in which the exercise of governmental power is constrained by the law, and is often tied to the Anglo-American concept of the rule of law, but differs from it in that it also places an emphasis on what is just (i.e. a concept of moral rightness based on ethics, rationality, law, natural law, religion or equity). Thus it is the opposite of Obrigkeitsstaat (a state based on the arbitrary use of power).In a Rechtsstaat, the power of the state is limited in order to protect citizens from the arbitrary exercise of authority. In a Rechtsstaat the citizens share legally-based civil liberties and they can use the courts. A country cannot be a liberal democracy without first being a Rechtsstaat.
 • Lo stato di diritto (locuzione derivata dall'originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo) è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, insieme alla garanzia dello stato sociale.
 • Państwo prawa (państwo prawne) – koncepcja państwa, w którym prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności. W państwie prawa organy i instytucje państwowe mogą działać jedynie w zakresie określonym przez prawo, natomiast obywatele mogą czynić to wszystko, czego prawo nie zakazuje. Przeciwieństwem państwa prawnego jest państwo, w którym władza sprawowana jest arbitralnie, a prawo jest traktowane instrumentalnie. Koncepcja państwa prawnego ma korzenie liberalne, a obecnie jest ściśle związana z demokracją liberalną. Jest ona charakterystyczna dla państw Europy kontynentalnej i wywodzi się z niemieckiej idei Rechtsstaat. Zbliżoną (choć odmienną) koncepcją, charakterystyczną dla krajów anglosaskich, jest idea rządów prawa (rule of law). Anglosaska koncepcja rule of law wywodzi się z brytyjskiej tradycji parlamentarnej, i przeciwstawia prawo (obejmujące gwarancje praw jednostki) władzy państwa.
 • Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı olarak devlet gücü, vatandaşları keyfi uygulamalardan korumak amacıyla yasalar yardımıyla tanımlanır (Şekli Hukuk Devleti kavramı). Modern anlayış temelindeki bir hukuk devleti bunun dışında maddi anlamda adaletli bir düzenin yaratılması ve korunmasını hedefler (Maddi Hukuk Devleti kavramı). Nesnel değer yargıları bireylerin öznel haklarından farklı olarak, belirlenmiş prensipler aracılığıyla kanun koyucunun sınırlanması işlevi görürler.
 • Правовата държава (на немски: Rechtsstaat) е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи: спазване на гражданските права и свободи; върховенство на закона - всеобщо равенство на всички пред закона без изключение; конституционно закрепване на принципа за разделение на властите; разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.Понятието и терминът "правова държава" са продукт на немската правна школа. В англо-саксонския свят се използва израза (на английски: Rule of Law), означаващ върховенство на закона, който има по-различно звучене и значение с оглед разликата между англо-саксонската и пандектната правна система.За първи път израза правова държава е използван от немския юрист Роберт фон Мол в едно негово съчинение "Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates" от 1832/34 г. Философията на правото в случая е заимствана от идеите на Имануел Кант.
 • Právní stát je právně-filosofický koncept státu (politického systému), ve kterém je právu podřízena veškerá státní moc, tedy stát který jedná v souladu s vlastním právním řádem. Předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu. Což znamená, že občan může od systému očekávat některé stálé hodnoty (například nezávislou soudní moc), neznamená to však, že nemůže docházet k dílčím změnám právního řádu.[zdroj?]Právní stát je typický pro západní pojetí státu, práva a politiky moderní doby, počínaje[zdroj?] osvícenstvím.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 166531 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12723 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110556288 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’état de droit ou la primauté du droit est une situation juridique dans laquelle toute personne a des droits mais aussi des devoirs, et se trouve par sa volonté à « avoir des droits » à se soumettre au respect du droit, du simple individu et surtout la puissance publique.L'état de droit s'oppose philosophiquement à l'état de nature (Rousseau, Hobbes). Il ne faut donc pas confondre « état de droit » et « État de droit », ce dernier signifiant « État par le droit ».
 • 法治国家(ほうちこっか、独:Rechtsstaat、仏:État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。
 • Lo stato di diritto (locuzione derivata dall'originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo) è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, insieme alla garanzia dello stato sociale.
 • Państwo prawa (państwo prawne) – koncepcja państwa, w którym prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności. W państwie prawa organy i instytucje państwowe mogą działać jedynie w zakresie określonym przez prawo, natomiast obywatele mogą czynić to wszystko, czego prawo nie zakazuje.
 • Ein Rechtsstaat ist ein Staat, dessen konstitutionelle Gewalten rechtlich gebunden sind (Gesetzesbindung) und der damit in seinem Handeln durch Recht begrenzt wird, um die Freiheit des Einzelnen zu sichern. Alles staatliche Handeln, das in die Rechte eines Einzelnen eingreift, unterliegt somit dem Rechtsschutz.
 • Právní stát je právně-filosofický koncept státu (politického systému), ve kterém je právu podřízena veškerá státní moc, tedy stát který jedná v souladu s vlastním právním řádem. Předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu.
 • Para otros conceptos similares ver: Estado de derecho, Imperio de la ley, Estado constitucional de derechoPara el ámbito legal, ver Principio de legalidadEl concepto de Rechtsstaat se originó en el sistema jurídico-político alemán, a partir del cual se ha extendido a otros países de Europa continental Literalmente significa algo así como Estado Regulado o Normado o Estado Legal, lo que generalmente se entiende como significando un Estado de Derecho, como equivalente al concepto hispano de Imperio de la ley o al anglo sajón de Rule of Law.
 • Правово́е госуда́рство (нем. Rechtsstaat) — государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права. Подчинённость деятельности верховных органов власти стабильным законам или судебным решениям является отличительным признаком конституционных политических режимов. Принцип соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в том числе, обладающими властью лицами или органами, называется «законностью» в российской и «верховенством права» (англ.
 • Правовата държава (на немски: Rechtsstaat) е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи: спазване на гражданските права и свободи; върховенство на закона - всеобщо равенство на всички пред закона без изключение; конституционно закрепване на принципа за разделение на властите; разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.Понятието и терминът "правова държава" са продукт на немската правна школа.
 • Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen.In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen.
 • O estado de direito é uma situação jurídica, ou um sistema institucional, no qual cada um é submetido ao respeito do direito, do simples indivíduo até a potência pública.
 • L'estat de dret és un sistema institucional en què un estat garanteix els drets individuals a partir de l'aplicació de la llei, d'acord amb la dignitat de les persones i fent que la sanció de les conductes il·legals recaigui exclusivament sobre els seus autors.Aquest es crea quan tota acció social i estatal troba sosteniment en la norma; és així que el poder de l'estat queda subordinat a l'ordre jurídic vigent per complir amb el procediment per a la seva creació i eficaç quan s'aplica en la realitat amb base en el poder de l'Estat a través dels seus òrgans de govern, creant un ambient de respecte absolut de l'ésser humà i de l'ordre públic.
 • Rechtsstaat (German: Rechtsstaat) is a doctrine in continental European legal thinking, originally borrowed from German jurisprudence, which can be translated as a "legal state", "state of law", "state of justice", "state of rights" or "state based on justice and integrity".
 • Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı olarak devlet gücü, vatandaşları keyfi uygulamalardan korumak amacıyla yasalar yardımıyla tanımlanır (Şekli Hukuk Devleti kavramı). Modern anlayış temelindeki bir hukuk devleti bunun dışında maddi anlamda adaletli bir düzenin yaratılması ve korunmasını hedefler (Maddi Hukuk Devleti kavramı).
rdfs:label
 • État de droit
 • Estado de direito
 • Estat de dret
 • Hukuk devleti
 • Państwo prawa
 • Právní stát
 • Rechtsstaat
 • Rechtsstaat
 • Rechtsstaat
 • Rechtsstaat
 • Stato di diritto
 • Правова държава
 • Правовое государство
 • 法治国家
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of