Les épigones (en grec ancien Ἐπίγονοι / Epígonoi, « les descendants ») sont les fils des Sept contre Thèbes. Ils attaquèrent Thèbes, sous le commandement d'Adraste.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les épigones (en grec ancien Ἐπίγονοι / Epígonoi, « les descendants ») sont les fils des Sept contre Thèbes. Ils attaquèrent Thèbes, sous le commandement d'Adraste.
 • Epigoni (gr. Epigonoi - później urodzeni) – w mitologii greckiej synowie wodzów poległych w wyprawie siedmiu przeciw Tebom. W 10 lat po wyprawie epigoni, dowodzeni przez Adrastosa - jedynego ocalałego z siedmiu, zdobyli i złupili Teby, mszcząc tym samym śmierć ojców. Należeli do nich: Alkmeon i Amfilochos, synowie Amfiaraosa Ajgialeus, syn Adrastosa Diomedes, syn Tydeusa Promachos, syn Partenopajosa Stenelos, syn Kapaneusa Tersandros, syn Polinika Euryalos, syn MekisteusaW znaczeniu historycznym epigoni to następcy diadochów.== Przypisy ==
 • Dalam mitologi Yunani, Epigonoi (bahasa Yunani: Ἐπίγονοι, "keturunan") adalah putra-putra dari para pahlawan Argos, yang berperang dan terbunuh dalam Pertempuran Thebes Pertama. Para Epigonoi membalaskan kematian atah-ayah mereka dengan menyerang Thebes lagi dalam suatu pertempuran yang disebut Perang Epigonoi.Berdasarkan Apollodoros, Para Epigonoi adalah: Aigialeus, Putra Adrastos AlKmaion, Putra Amfiaraos Amfilokhos, Putra Amfiaraos Diomedes, Putra Tideus Eurialos, Putra Mekisteus Promakhos, Putra Parthenopaios Sthenelus Putra Kapaneus Thersandros Putra PolinikesKe dalam daftar tersebut, Pausanias juga menambahkan: Polidoros putra Hippomedon↑ ↑
 • Това е статия за гръцкия мит. За наследниците на Александър Македонски (също наричани епигони) вижте ДиадохиЕпигони (от гр. „наследници“) в древногръцката митология са синовете на Аргоските герои, които се бият и умират в първия поход срещу Тива. Полиник и шест негови другари („Седемте срещу Тива“) нападат Тива, защото братът близнак на Полиник - Етеокъл, отказва да предаде трона. Вторият поход срещу Тива, наречен войната на Епигоните е 10 години по-късно, когато Епигоните решават да отмъстят за смъртта на бащите си.Според Аполодор те са: Егиалей, син на Адраст Алкмеон, син на Амфиарай Амфилох, син на Амфиарай Диомед, син на Тидей Евриал, син на Мекестей Промах, син на Партенопей Стенел син на Капаней Терсандър син на ПолиникКъм тях Павзаний добавя и: Полидор син на Хипомедонт
 • Els Epígons (Epigoni, Ἐπίγονοι) són els set herois que van fer l'expedició contra Tebes i van morir allí; deu anys després els descendents del set herois van marxar altre cop contra Tebes per venjar els pares i aquesta lluita es va anomenar "guerra dels epígons" iniciada a petició d'Àdrastos o Àdrast, l'únic supervivent dels set herois. Els noms dels epígons varia segons el relat però el més comú és Alcmeó (comandant), Egialeu, Diomedes, Pròmac, Estènel, Tersandre, i Euríal. Els tebans estaven dirigits per Laodamant que va morir, i per part dels epígons va morir Agesilau II. Per una intercessió sobrenatural de l'èsser Tirèsies, els tebans van evacuar la ciutat i van enviar ambaixadors a negociar la pau. Però els argius que ajudaven als set epígons van ocupar la ciutat i la van arrasar; una part del botí fou enviat a Manto, filla de Tirèsies i una altra a Delfos. Aquesta gesta fou objecte de diversos poemes tràgics i els set epígons van tenir una estàtua a Delfos.Com a conseqüència d'aquests fets llegendaris, epígons fou després el nom donat pels grecs als hereus o descendents, però s'aplicà específicament als fills o néts dels diàdocs, és a dir els primers descendents dels generals d'Alexandre el Gran que es van repartir l'imperi. Els epígons més destacats són:CassandreDemetri PoliorcetesPtolemeu II FiladelfAntíoc I Sòter
 • 에피고노이 (고대 그리스어: Ἐπίγονοι, 후손)는 그리스 신화에서 《테바이드》의 주제인 1차 테바이 전쟁에서 전사한 아르고스 영웅들의 아들들로, 1차 테바이 전쟁은 폴리네이케스와 여섯 동맹 장수 (테바이를 공격한 일곱 장수)가 폴리네이케스의 형제 에테오클레스가 약속한 왕위 계승을 거부하자 테바이를 공격한 전쟁이다. 2차 테바이 전쟁은 에피고노이의 전쟁이라고도 부르며, 1차 테바이 전쟁 10년 후, 에피고노이가 아버지들의 복수를 하고자 테바이를 공격한 전쟁이다. 이 전쟁은 1차 테바이 전쟁과 반대로 공격한 장수들이 테바이를 함락시키지만, 과거의 일곱 장수 중 유일하게 전투에서 살아남은 아드라토스의 아들 아이기알레우스는 전투에서 죽는다.아폴로도로스의 《비블리오테케》에 따르면 에피고노이는 다음과 같다. 아드라토스의 아들, 아이기알레우스 암피아라오스의 아들, 알크메온 암피아라오스의 아들, 암필로코스 티데우스의 아들, 디오메데스 메키스테우스의 아들, 에우리알로스 파르테노파이오스의 아들, 프로마코스 카파네우스의 아들, 스테넬로스 폴리네이케스의 아들, 테르산드로스파우사니아스는 에우리알로스 대신 히포메돈의 아들, 폴리도로스를 넣기도 한다.
 • Эпиго́ны (др.-греч. ἐπίγονοι, буквально — «потомки») в древнегреческой мифологии — сыновья героев, участвовавших в известном походе против Фив, предпринявшие через десять лет после неудачного похода их отцов новую войну.Это были: Алкмеон, сын Амфиарая, Эгиалей, сын Адраста, Диомед, сын Тидея, Промах, сын Парфенопея, Сфенел, сын Капанея, Ферсандр, сын Полиника, и Евриал, сын Мекистея.По указанию Дельфийского оракула главное командование досталось Алкмеону, который подступил к городу с большим войском аргивян; фиванцами командовал сын Этеокла Лаодамант. Когда он пал в битве (со стороны эпигонов был убит Эгиалей), фиванцы вернулись в город, но затем, по совету прорицателя Тиресия, оставили Фивы, послав к аргивянам гонца с предложением мира. Узнав о бегстве фиванцев, аргивяне взяли город и разрушили его, причём часть добычи, а также дочь Тиресия Манто отправили в Дельфы, сами же вернулись домой, успешно окончив предприятие.Гомер приводит слова Сфенела о взятии Фив, но число семь им не упомянуто. Поэтическая разработка сказания о войне эпигонов была дана в киклической поэме «Эпигоны»; в Дельфийском храме стояли посвящённые аргивянами статуи эпигонов. Их поход описан в трагедии Эсхила «Эпигоны» (фр. 55 Радт), трагедии Софокла «Эпигоны» (фр. 185—190 Радт), трагедиях Астидаманта Младшего, неизвестного автора и Акция «Эпигоны».
 • Gli Epigoni, figure della mitologia greca, sono i figli dei sette capi che combatterono contro Tebe (vedi I sette contro Tebe).Il nome "epigoni", dal greco ἐπίγονος ("nato dopo"), significa "coloro che vennero dopo" e cioè la seconda generazione. Il termine epigono conserva, in italiano, il significato di "continuatore"/"imitatore". Del mito degli epigoni esiste anche la tragedia I Discendenti di Sofocle.
 • En la mitología griega los epígonos (en griego antiguo Ἐπίγονοι Epígonoi, ‘nacidos después’) son los hijos de los héroes argivos que lucharon y murieron en la primera guerra tebana. Polinices y seis aliados (los siete contra Tebas) atacaron Tebas porque el hermano de éste, Eteocles, rehusó cederle el trono, como había prometido. La segunda guerra tebana, también llamada guerra de los epígonos, sucedió diez años después, cuando éstos, queriendo vengar la muerte de sus padres, atacaron Tebas.
 • エピゴノイ(επιγονοι、epigonoi)はギリシア語で「後に生まれた者」を意味するエピゴノス(epigonos)の複数形。ギリシア神話では、テーバイ攻めの七将が敗れた10年後に、七将の子供たちが復讐を誓い、再びテーバイを攻めた故事において、この七将の子供たちを「エピゴノイ」と呼んだ。エピゴノイの戦いは「テーバイ攻めの七将」のときとは逆の経過をたどった。彼らは勝利してテーバイを落城させたが、かつての七将のうちただ一人生還したアドラーストスの子アイギアレウスのみがこの戦いで死んだ。ロバート・グレーヴスによれば、これは古くから吟遊詩人たちが語り伝えてきた物語で、アルゴナウタイの冒険やトロイア戦争より前の紀元前14世紀ごろの史実ではないかと考えられている。歴史上では、アレクサンドロス大王の死後、その後継者となった部下たちをディアドコイといい、さらにその次代を担う指導者のことをいう。
 • This is an article about the Greek myth. For the epic on the subject, see Epigoni (epic). For the play by Sophocles, see Epigoni (play). For the sons and descendants of successors of Alexander the Great (called Epigoni) see DiadochiIn Greek mythology, Epigoni (Ancient Greek: Ἐπίγονοι, meaning "offspring") are the sons of the Argive heroes who had fought and been killed in the first Theban war, the subject of the Thebaid, in which Polynices and six allies (the Seven Against Thebes) attacked Thebes because Polynices' brother, Eteocles, refused to give up the throne as promised. The second Theban war, also called the war of the Epigoni, occurred ten years later, when the Epigoni, wishing to avenge the death of their fathers, attacked Thebes.According to the Bibliotheca, they were: Aegialeus, son of Adrastus Alcmaeon, son of Amphiaraus Amphilochus, son of Amphiaraus Diomedes, son of Tydeus Euryalus, son of Mecisteus Promachus, son of Parthenopaeus Sthenelus son of Capaneus Thersander son of PolynicesTo this list, Pausanias also adds: Polydorus son of Hippomedon↑ ↑
 • In de Griekse mythologie vielen Polynices en zes bondgenoten (de Zeven tegen Thebe) Thebe aan omdat Eteocles (broer van Polynices) de hem beloofde troon van Thebe niet wilde opgeven. Zes van de zeven werden gedood tijdens de slag. Alleen Adrastus ontkwam dankzij de snelheid van zijn paard Arion. De zonen van De Zeven zwoeren wraak en vielen Thebe op hun beurt aan. Dit gevecht wordt de Slag van de Epigonen genoemd. (Επιγονοι (Epigonoi) = nakomelingen).De Epigonen: Aegialeus - zoon van de daimon Eleos, of van Adrastos, de legendarische koning van Argos (afhankelijk van de bron) Alcmaeon zoon van Amphiaraus Amphilochus zoon van Amphiaraus Diomedes zoon van Tydeus Thersander zoon van Polynikes Euryalus zoon van Mecisteus Promachus zoon van Parthenopaeus Sthenelus zoon van CapaneusPausanias voegt nog toe: Polydorus zoon van HippomedonZe versloegen en doodden Laodamas, zoon van Eteocles en veroverden Thebe.
 • Az epigonok a Hetek fiai. Ἐπίγονοι (epigonoi) azt jelenti, „utódok, sarjak”. A sikertelen vállalkozást felújítva, tíz évvel a Hetek után ismét megtámadták Thébait. Ez alkalommal az ostrom sikeres volt, míg a Hetek közül egy hős maradt életben (Adrasztosz), addig az epigonok hadjáratában egy esett el (Aigialeusz) és Thébait ezúttal elfoglalták. Az esemény nem sokkal a trójai háború előtt történt, az itt szereplők egy része feltűnik az Iliaszban is. A történet a thébai epikus ciklus négy részéből a harmadik.Az első thébai háborúban Polüneikész próbálta megszerezni testvérétől, Eteoklésztől a város feletti hatalmat. A második thébai háborúban a Hetek fiai akartak bosszút állni és Polüneikész fiát, Therszandroszt Thébai trónjára emelni. A háborút Therszandrosz szervezte és egy jóslat alapján a sereg fővezérének Alkamiónt, Amphiaraosz argoszi király fiát szemelte ki, mivel a jóslat szerint Alkmaión vezetésével arathatnak csak győzelmet. Alkmaión épp úgy nem akart részt venni ebben, ahogy apja sem, de Therszandrosz megvesztegette anyját, Euriphülét, hogy beszélje rá. Végül ráállt testvérével együtt és később Alkamión győzte le a thébai királyt, Laodamaszt, Eteoklész fiát.Aigialeusz gyakorlatilag az első áldozat volt, mivel Laodamasz már akkor megtámadta az epigonok seregét, amikor azok még csak a környező településeket prédálták. Mivel azonban Laodamasz is meghalt, a thébaiak behúzódtak a várba, majd a gyermekekkel és nőkkel együtt az éj leple alatt elmenekültek. A várost az ostromló sereg kifosztotta.A hadjárat idején halt meg a leghíresebb jós, a thébai születésű, hét emberöltőnyi időt megélt Teiresziasz. Leányát, Mantót viszont elhurcolták a városból, majd a Thébaiból rabolt kincsek egy részét vele küldték Apollón delphoi jósdájába, mivel ezt már a háború előtt felajánlották.
 • O epigonech v kultuře pojednává článek Epigon.Epigoni (řecky Ἐπίγονοι, latinsky Epigoni) jsou v řecké mytologii potomci vojevůdců z války Sedm proti Thébám. První krutá válka proti opevněným Thébám nebyla dlouhá a útočící armádě přinesla zkázu. Všichni vojevůdci padli s výjimkou argejského krále Adrásta. Město se ubránilo. Jejich synové přísahali, že smrt svých otců pomstí. A stalo se tak po deseti letech, kdy jejich vojsko zaútočilo na Théby, aby znovu vyrazili proti dosud nepokořeným Thébám. Vůdců první války bylo sedm, Epigonů se uvádí devět: Aigialeus - syn Adrástův Alkmaión a Amfilochos - synové Amfiaráovi Diomédés - syn Týdeův Euryalos - syn Mékistův (byl Adrástův bratr, ale nebyl vždy uváděn jako jeden ze Sedmi) Promachos - syn Parthenopaiův Sthenelos - syn Kapaneův Thersandros - syn Polyneikův Polydóros - syn HippomedontůvVojska vytáhla do boje za příznivých znamení bohů. Vojevůdci se také ptali věštců a z Delf se dozvěděli, že tažení bude vítězné, bude-li mu velet Amfiáráův syn Alkmaión. Ten se dlouho přel se svým bratrem Amfilochem, zda jít do války, či ne a tak se stalo, že nechali rozhodnutí na své matce Erifýlé. A tady se opakovala historie: Thersandros - stejně jako před lety jeho otec Polyneikés - podplatil královnu kouzelným pláštěm od pramáti rodu Harmonie. Erifýlé dar bez ostychu převzala a poslala své syny do války. Boj začal pod hradbami Théb a tam zahynul jako první a jediný z dobyvatelů - Aigialeus, syn Adrástův. Thébané si vyslechli věštbu svého rodáka Teiresia, který pravil: vaše město bude vypleněno; hradby budou pevné jen do té doby, dokud bude žít i jenom jediný z původních dobyvatelů, tedy Adrástos; a Adrástos zemře žalem, až se dozví o smrti svého jediného syna. Proto Teiresiás radí thébským, aby opustili své město a uprchli. A on, věštec, má psáno, že zemře v okamžiku, kdy Théby padnou do rukou argejských. Thébané poslechli a za tmy opustili Théby se svými rodinami a nejnutnějším majetkem. Putovali dlouho a daleko a tam založili město Hestia. Teiresias se za svítání vydal k pramenu a napil se. To byl jeho poslední okamžik života. Když se Adrástos dozvěděl o synově smrti, zemřel žalem. Argejci vstoupili do prázdného města, srovnali je se zemí a vydrancovali kořist. Obětovali bohům a prý pomohli k vládě Thersandrovi, protože vládnoucí král Láodamás padl ve válce. Tak se Thersandros stal posledním thébským králem, který je známý z mýtů. Thersandros spustil okolnosti, které vedly k naplnění osudu hamižné Erifýlé: chlubil se, že má hlavní zásluhu na vítězství ve válce, protože ji stejně jako kdysi jeho otec uplatil vzácnými dary a ona poslala svého manžela do první války Sedmi proti Thébám a své syny do druhé války Epigonů. To uslyšel Alkmaión, nechal si potvrdit věštírnou, že Erifýlé je vinna a matku zabil. O to ho ostatně prosil už jeho otec Amfiaráos při odchodu do první války. Umírající Erifýlé oba své syny proklela. Alkmaióna od té chvíle pronásledovaly Erínye a dohnaly ho až k šílenství.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 60405 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89824867 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Epigoni
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • épigone
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les épigones (en grec ancien Ἐπίγονοι / Epígonoi, « les descendants ») sont les fils des Sept contre Thèbes. Ils attaquèrent Thèbes, sous le commandement d'Adraste.
 • Gli Epigoni, figure della mitologia greca, sono i figli dei sette capi che combatterono contro Tebe (vedi I sette contro Tebe).Il nome "epigoni", dal greco ἐπίγονος ("nato dopo"), significa "coloro che vennero dopo" e cioè la seconda generazione. Il termine epigono conserva, in italiano, il significato di "continuatore"/"imitatore". Del mito degli epigoni esiste anche la tragedia I Discendenti di Sofocle.
 • En la mitología griega los epígonos (en griego antiguo Ἐπίγονοι Epígonoi, ‘nacidos después’) son los hijos de los héroes argivos que lucharon y murieron en la primera guerra tebana. Polinices y seis aliados (los siete contra Tebas) atacaron Tebas porque el hermano de éste, Eteocles, rehusó cederle el trono, como había prometido. La segunda guerra tebana, también llamada guerra de los epígonos, sucedió diez años después, cuando éstos, queriendo vengar la muerte de sus padres, atacaron Tebas.
 • エピゴノイ(επιγονοι、epigonoi)はギリシア語で「後に生まれた者」を意味するエピゴノス(epigonos)の複数形。ギリシア神話では、テーバイ攻めの七将が敗れた10年後に、七将の子供たちが復讐を誓い、再びテーバイを攻めた故事において、この七将の子供たちを「エピゴノイ」と呼んだ。エピゴノイの戦いは「テーバイ攻めの七将」のときとは逆の経過をたどった。彼らは勝利してテーバイを落城させたが、かつての七将のうちただ一人生還したアドラーストスの子アイギアレウスのみがこの戦いで死んだ。ロバート・グレーヴスによれば、これは古くから吟遊詩人たちが語り伝えてきた物語で、アルゴナウタイの冒険やトロイア戦争より前の紀元前14世紀ごろの史実ではないかと考えられている。歴史上では、アレクサンドロス大王の死後、その後継者となった部下たちをディアドコイといい、さらにその次代を担う指導者のことをいう。
 • O epigonech v kultuře pojednává článek Epigon.Epigoni (řecky Ἐπίγονοι, latinsky Epigoni) jsou v řecké mytologii potomci vojevůdců z války Sedm proti Thébám. První krutá válka proti opevněným Thébám nebyla dlouhá a útočící armádě přinesla zkázu. Všichni vojevůdci padli s výjimkou argejského krále Adrásta. Město se ubránilo. Jejich synové přísahali, že smrt svých otců pomstí. A stalo se tak po deseti letech, kdy jejich vojsko zaútočilo na Théby, aby znovu vyrazili proti dosud nepokořeným Thébám.
 • Epigoni (gr. Epigonoi - później urodzeni) – w mitologii greckiej synowie wodzów poległych w wyprawie siedmiu przeciw Tebom. W 10 lat po wyprawie epigoni, dowodzeni przez Adrastosa - jedynego ocalałego z siedmiu, zdobyli i złupili Teby, mszcząc tym samym śmierć ojców.
 • In de Griekse mythologie vielen Polynices en zes bondgenoten (de Zeven tegen Thebe) Thebe aan omdat Eteocles (broer van Polynices) de hem beloofde troon van Thebe niet wilde opgeven. Zes van de zeven werden gedood tijdens de slag. Alleen Adrastus ontkwam dankzij de snelheid van zijn paard Arion. De zonen van De Zeven zwoeren wraak en vielen Thebe op hun beurt aan. Dit gevecht wordt de Slag van de Epigonen genoemd.
 • 에피고노이 (고대 그리스어: Ἐπίγονοι, 후손)는 그리스 신화에서 《테바이드》의 주제인 1차 테바이 전쟁에서 전사한 아르고스 영웅들의 아들들로, 1차 테바이 전쟁은 폴리네이케스와 여섯 동맹 장수 (테바이를 공격한 일곱 장수)가 폴리네이케스의 형제 에테오클레스가 약속한 왕위 계승을 거부하자 테바이를 공격한 전쟁이다. 2차 테바이 전쟁은 에피고노이의 전쟁이라고도 부르며, 1차 테바이 전쟁 10년 후, 에피고노이가 아버지들의 복수를 하고자 테바이를 공격한 전쟁이다. 이 전쟁은 1차 테바이 전쟁과 반대로 공격한 장수들이 테바이를 함락시키지만, 과거의 일곱 장수 중 유일하게 전투에서 살아남은 아드라토스의 아들 아이기알레우스는 전투에서 죽는다.아폴로도로스의 《비블리오테케》에 따르면 에피고노이는 다음과 같다.
 • Това е статия за гръцкия мит. За наследниците на Александър Македонски (също наричани епигони) вижте ДиадохиЕпигони (от гр. „наследници“) в древногръцката митология са синовете на Аргоските герои, които се бият и умират в първия поход срещу Тива. Полиник и шест негови другари („Седемте срещу Тива“) нападат Тива, защото братът близнак на Полиник - Етеокъл, отказва да предаде трона.
 • Az epigonok a Hetek fiai. Ἐπίγονοι (epigonoi) azt jelenti, „utódok, sarjak”. A sikertelen vállalkozást felújítva, tíz évvel a Hetek után ismét megtámadták Thébait. Ez alkalommal az ostrom sikeres volt, míg a Hetek közül egy hős maradt életben (Adrasztosz), addig az epigonok hadjáratában egy esett el (Aigialeusz) és Thébait ezúttal elfoglalták. Az esemény nem sokkal a trójai háború előtt történt, az itt szereplők egy része feltűnik az Iliaszban is.
 • Els Epígons (Epigoni, Ἐπίγονοι) són els set herois que van fer l'expedició contra Tebes i van morir allí; deu anys després els descendents del set herois van marxar altre cop contra Tebes per venjar els pares i aquesta lluita es va anomenar "guerra dels epígons" iniciada a petició d'Àdrastos o Àdrast, l'únic supervivent dels set herois. Els noms dels epígons varia segons el relat però el més comú és Alcmeó (comandant), Egialeu, Diomedes, Pròmac, Estènel, Tersandre, i Euríal.
 • Эпиго́ны (др.-греч.
 • This is an article about the Greek myth. For the epic on the subject, see Epigoni (epic). For the play by Sophocles, see Epigoni (play).
 • Dalam mitologi Yunani, Epigonoi (bahasa Yunani: Ἐπίγονοι, "keturunan") adalah putra-putra dari para pahlawan Argos, yang berperang dan terbunuh dalam Pertempuran Thebes Pertama.
rdfs:label
 • Épigones
 • Epigoni
 • Epigoni
 • Epigoni
 • Epigoni (mitologia)
 • Epigonoi
 • Epigonok
 • Epígonos
 • Epígons
 • Slag van de Epigonen
 • Епигони
 • Эпигоны (мифология)
 • エピゴノイ
 • 에피고노이
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of