Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le plus souvent cette énergie est elle-même transformée en énergie électrique. Les éoliennes produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs, tandis que les éoliennes qui pompent directement de l'eau sont parfois dénommées éoliennes de pompage, dont un type particulier est l'éolienne Bollée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le plus souvent cette énergie est elle-même transformée en énergie électrique. Les éoliennes produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs, tandis que les éoliennes qui pompent directement de l'eau sont parfois dénommées éoliennes de pompage, dont un type particulier est l'éolienne Bollée. Ernest Sylvain Bollée a utilisé ce mot « éolienne » pour la première fois (1885) comme nom commun et non plus comme un adjectif (énergie éolienne). Le mot se retrouve dans le Larousse quelques années plus tard en 1907.Les termes de parc éolien ou de ferme éolienne sont utilisés pour décrire les unités de production groupées (installées à terre ou en mer).Les États dans le monde où les champs éoliens sont les plus nombreux sont la Chine, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis et le Danemark.En France, les centrales éoliennes de production d'électricité sont en pleine expansion sur une grande partie du territoire. L'Aude, la Bretagne et la Champagne-Ardenne sont des zones géographiques pionnières en la matière.
 • A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into electrical power. A wind turbine used for charging batteries may be referred to as a wind charger.The result of over a millennium of windmill development and modern engineering, today's wind turbines are manufactured in a wide range of vertical and horizontal axis types. The smallest turbines are used for applications such as battery charging for auxiliary power for boats or caravans or to power traffic warning signs. Slightly larger turbines can be used for making small contributions to a domestic power supply while selling unused power back to the utility supplier via the electrical grid. Arrays of large turbines, known as wind farms, are becoming an increasingly important source of renewable energy and are used by many countries as part of a strategy to reduce their reliance on fossil fuels.
 • 풍력 터빈은 바람의 운동 에너지를 기계적인 에너지로 변환시키는 회전 기구이다. 이 기계적 에너지가 전기를 생산하는데 쓰이면 풍력 터빈을 ‘풍력 발전기’라고도 부를 수 있고, 또는 그 에너지가 기계(곡식 제분기, 워터 펌프 등)를 작동시키는데 쓰이면 풍력 터빈을 ‘풍차’ 또는 ‘윈드 펌프’라고도 부를 수 있다.풍차 개발을 기점으로 오랜 기간동안의 연구로 얻어진 현대 공학 기술의 결과로, 오늘날의 풍력 터빈은 다양한 종류의 수직축 또는 수평축으로 만들어진다. 작은 크기의 터빈은 배터리 충전, 배의 보조 동력장치 등에 사용되고 있다. 풍력 터빈 내의 거대한 격자 배열들(Grid-connected arrays)은 상업용 전기 생산을 위한 수단으로 점점 중요한 역할이 되고 있다.
 • Haize-sorgailuak edo aerosorgailuak (batzuetan sorgailu eolikoak) haizeak abiarazten duen turbina batengatik (turbina eolikoa) mugitzen den sorgailu elektriko bat da. Kasu honetan, airearen mugimenduaren energia zinetikoak, errotore helize bati ematen dio energia mekanikoa eta errotore horren transmisio sistema mekanikoaren bidez generadorearen errotorea biratu egiten da. Normalean alternadore trifasiko bat izaten da eta horrek, errotazio energia mekanikoa energia elektrikoa bihurtzen du.Aerosorgailu ezberdinak existitzen dira: potentziaren arabera, errotazio ardatzaren disposizioaren arabera, generadorearen arabera...Aerosorgailuak bakarrik, modu isolatu batean, edo taldeetan lan egin dezakete, parke eolikoetan edo generazio eolikoen plantetan, inpaktu anbientalaren arabera eta palen mugimenduak eragindako turbulentzien arabera.Europan bi eredu bereizten dira bereziki: Europa erdialdeko eredua, non aerosorgailuak hirietatik gertu talde txikietan kokatzen diren.(Alemanian, Danimarkan eta Herbehereetan). Espainiako eredua, non aerosorgailuak hirietatik nahiko urrun egoten diren, mendialdean taldetan.
 • Un aerogenerador és una màquina que permet transformar l'energia del vent en energia elèctrica. Històricament s'ha aprofitat l'energia del vent per diferents usos, entre els quals cal destacar els molins de vents que eren utilitzats en diferents zones per moldre gra i obtenir farina. A causa del baix preu d'altres fonts d'energia, els molins de vent es van anar abandonant, fins que darrerament la preocupació per medi ambient, i per l'efecte hivernacle han fet augmentar molt l'interès per les energies renovables, recuperant energies pràcticament abandonades com l'energia eòlica.En el cas dels aerogeneradors la força del vent és captada per un rotor, que transforma l'energia cinètica del vent en energia mecànica giratòria de l'eix principal. Mitjançant una caixa d'engranatges, anomenada multiplicador, es transforma la velocitat de l'eix principal a la velocitat de gir adequada pel generador elèctric, habitualment un generador asíncron, que al seu torn transforma l'energia mecànica en energia elèctrica de corrent altern. Normalment, per disminuir l'impacte ambiental i aprofitar millor les instal·lacions de transformació i d'evacuació de l'energia elèctrica, els aerogeneradors s'agrupen en els anomenats parcs eòlics.Com que el vent és molt variable, un dels elements més importants d'aquestes màquines és el control tant de la potència com de les revolucions a que gira el generador, ja que perquè el corrent elèctric generat pels aerogeneradors es pugui aportar a la xarxa és necessari que la seva freqüència estigui perfectament sincronitzada amb la de la xarxa elèctrica que a l'estat espanyol és de 50 Hz.
 • Um aerogerador é um gerador elétrico integrado ao eixo de um cata-vento e que converte energia eólica em energia elétrica. É um equipamento que tem se popularizado rapidamente por ser uma fonte de energia renovável e não poluente.Mas a geração de energia eólica é ainda muito pequena em relação ao consumo mundial de eletricidade.O uso de aerogeradores tem algumas restrições técnicas: Nas proximidades dos parques eólicos é detectada poluição sonora, devido ao ruído produzido. Alguns também consideram a poluição visual; Os aerogeradores só podem ser instalados de forma rentável em áreas de vento constante;
 • Вятърната турбина е машина, която преобразува кинетичната енергия на вятъра в механична енергия (въртене на ротора). Турбината е задвижвана от вятъра, който преминава покрай лопатките ѝ. Ако механичната енергия е пряко използвана в машината (например развъртане на помпа или задвижване на мелнично колело), тогава е прието такова устройсто да се нарича вятърна помпа или съответно вятърна мелница. В случая когато механичната енергия е преобразувана в електричество, тогава машината се нарича ветрогенератор.
 • 風力原動機(ふうりょくげんどうき)あるいは風力タービンとは、風の運動エネルギーを、他の形態の機械エネルギーへ変換する機械や装置(原動機、タービン)のことである。風の運動エネルギーを回転運動の機械エネルギーに変換するものが圧倒的に多いが、振動などを利用するものも研究されてはいる。歴史的に見ると、風車での粉ひき(あるいはかんがいなど)のように、機械エネルギーの形のままの利用が多かった。現代では、装置内に発電機を備え運動エネルギーを電力の形に変換する風力発電を行う装置の割合が増えている。これは一般的には風力発電機や風力発電装置と呼ばれている。
 • Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin verilebilir.Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.
 • «Torre eólica» redirige aquí. Para la construcción arquitectónica homónima, véase Torre Eólica.Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la disposición de su eje de rotación, el tipo de generador, etc.Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos de otros, en función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas.Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red.Ya en la primera mitad del siglo XX, la generación de energía eléctrica con rotores eólicos fue bastante popular en casas aisladas situadas en zonas rurales.La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber demostrado la viabilidad industrial, y nació como búsqueda de una diversificación en el abanico de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda y una situación geopolítica cada vez más complicada en el ámbito de los combustibles tradicionales.
 • Eine Windkraftanlage (WKA) erntet mit ihrem Rotor die Energie des Windes, wandelt sie in elektrische Energie um und speist sie in das Stromnetz ein. In der Fachliteratur hat sich auch die Bezeichnung Windenergieanlage (WEA) durchgesetzt. Ferner wird Windkraftwerk als Synonym verwendet, manchmal auch Windkraftkonverter (WKK). In der Umgangssprache finden sich auch die Bezeichnungen Windrad oder Windmühle.Dieser Artikel befasst sich mit leistungsstarken Anlagen, die typischerweise mit Netzanschluss betrieben werden. Kleinanlagen, die im Inselbetrieb wirtschaftlich sein können, werden unter Windgenerator behandelt; windgetriebene Pumpen im Artikel Windpumpe. Die Betrachtung mehrerer Windkraftanlagen findet sich im Artikel Windpark, weitere Anwendungen sowie energiepolitische Aspekte in den Artikeln Windenergie, Erneuerbare Energie und Energiewende.
 • Turbina wiatrowa, silnik wiatrowy, wieża wiatrowa, siłownia wiatrowa, generator wiatrowy – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Mylnie nazywana elektrownią wiatrową – turbina wiatrowa stanowi zasadniczy element elektrowni wiatrowej.
 • Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.
 • Větrná turbína je stroj, který přeměňuje kinetickou energii větru na mechanickou energii (rotace hřídele). Turbína je roztáčena větrem proudícím přes lopatky turbíny. Jestliže je mechanická energie používána přímo strojem (např. čerpadlo nebo pohon mlýnských kamenů), pak se takové zařízení běžně označuje větrný mlýn. Ale když je mechanická energie přeměňována na elektřinu, stroj se pak nazývá větrný generátor.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3426952 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 97458 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 257 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111064572 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le plus souvent cette énergie est elle-même transformée en énergie électrique. Les éoliennes produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs, tandis que les éoliennes qui pompent directement de l'eau sont parfois dénommées éoliennes de pompage, dont un type particulier est l'éolienne Bollée.
 • 풍력 터빈은 바람의 운동 에너지를 기계적인 에너지로 변환시키는 회전 기구이다. 이 기계적 에너지가 전기를 생산하는데 쓰이면 풍력 터빈을 ‘풍력 발전기’라고도 부를 수 있고, 또는 그 에너지가 기계(곡식 제분기, 워터 펌프 등)를 작동시키는데 쓰이면 풍력 터빈을 ‘풍차’ 또는 ‘윈드 펌프’라고도 부를 수 있다.풍차 개발을 기점으로 오랜 기간동안의 연구로 얻어진 현대 공학 기술의 결과로, 오늘날의 풍력 터빈은 다양한 종류의 수직축 또는 수평축으로 만들어진다. 작은 크기의 터빈은 배터리 충전, 배의 보조 동력장치 등에 사용되고 있다. 풍력 터빈 내의 거대한 격자 배열들(Grid-connected arrays)은 상업용 전기 생산을 위한 수단으로 점점 중요한 역할이 되고 있다.
 • 風力原動機(ふうりょくげんどうき)あるいは風力タービンとは、風の運動エネルギーを、他の形態の機械エネルギーへ変換する機械や装置(原動機、タービン)のことである。風の運動エネルギーを回転運動の機械エネルギーに変換するものが圧倒的に多いが、振動などを利用するものも研究されてはいる。歴史的に見ると、風車での粉ひき(あるいはかんがいなど)のように、機械エネルギーの形のままの利用が多かった。現代では、装置内に発電機を備え運動エネルギーを電力の形に変換する風力発電を行う装置の割合が増えている。これは一般的には風力発電機や風力発電装置と呼ばれている。
 • Turbina wiatrowa, silnik wiatrowy, wieża wiatrowa, siłownia wiatrowa, generator wiatrowy – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Mylnie nazywana elektrownią wiatrową – turbina wiatrowa stanowi zasadniczy element elektrowni wiatrowej.
 • Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.
 • Větrná turbína je stroj, který přeměňuje kinetickou energii větru na mechanickou energii (rotace hřídele). Turbína je roztáčena větrem proudícím přes lopatky turbíny. Jestliže je mechanická energie používána přímo strojem (např. čerpadlo nebo pohon mlýnských kamenů), pak se takové zařízení běžně označuje větrný mlýn. Ale když je mechanická energie přeměňována na elektřinu, stroj se pak nazývá větrný generátor.
 • Um aerogerador é um gerador elétrico integrado ao eixo de um cata-vento e que converte energia eólica em energia elétrica. É um equipamento que tem se popularizado rapidamente por ser uma fonte de energia renovável e não poluente.Mas a geração de energia eólica é ainda muito pequena em relação ao consumo mundial de eletricidade.O uso de aerogeradores tem algumas restrições técnicas: Nas proximidades dos parques eólicos é detectada poluição sonora, devido ao ruído produzido.
 • «Torre eólica» redirige aquí. Para la construcción arquitectónica homónima, véase Torre Eólica.Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina.
 • A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into electrical power. A wind turbine used for charging batteries may be referred to as a wind charger.The result of over a millennium of windmill development and modern engineering, today's wind turbines are manufactured in a wide range of vertical and horizontal axis types. The smallest turbines are used for applications such as battery charging for auxiliary power for boats or caravans or to power traffic warning signs.
 • Eine Windkraftanlage (WKA) erntet mit ihrem Rotor die Energie des Windes, wandelt sie in elektrische Energie um und speist sie in das Stromnetz ein. In der Fachliteratur hat sich auch die Bezeichnung Windenergieanlage (WEA) durchgesetzt. Ferner wird Windkraftwerk als Synonym verwendet, manchmal auch Windkraftkonverter (WKK).
 • Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.
 • Вятърната турбина е машина, която преобразува кинетичната енергия на вятъра в механична енергия (въртене на ротора). Турбината е задвижвана от вятъра, който преминава покрай лопатките ѝ. Ако механичната енергия е пряко използвана в машината (например развъртане на помпа или задвижване на мелнично колело), тогава е прието такова устройсто да се нарича вятърна помпа или съответно вятърна мелница.
 • Un aerogenerador és una màquina que permet transformar l'energia del vent en energia elèctrica. Històricament s'ha aprofitat l'energia del vent per diferents usos, entre els quals cal destacar els molins de vents que eren utilitzats en diferents zones per moldre gra i obtenir farina.
 • Haize-sorgailuak edo aerosorgailuak (batzuetan sorgailu eolikoak) haizeak abiarazten duen turbina batengatik (turbina eolikoa) mugitzen den sorgailu elektriko bat da. Kasu honetan, airearen mugimenduaren energia zinetikoak, errotore helize bati ematen dio energia mekanikoa eta errotore horren transmisio sistema mekanikoaren bidez generadorearen errotorea biratu egiten da.
rdfs:label
 • Éolienne
 • Aerogenerador
 • Aerogenerador
 • Aerogerador
 • Haize-sorgailu
 • Rüzgâr türbini
 • Szélturbina
 • Turbin angin
 • Turbina wiatrowa
 • Větrná turbína
 • Wind turbine
 • Windkraftanlage
 • Windturbine
 • Ветрогенератор
 • Вятърна турбина
 • 風力原動機
 • 풍력 터빈
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of