L'élite est la tranche d'une population qui a une place en haut d'une hiérarchie, en pratique celle qui détient le plus de pouvoir. Le terme d’élite superpose les notions de meilleurs et de choix ou élection. Un régime élitiste est une aristocratie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'élite est la tranche d'une population qui a une place en haut d'une hiérarchie, en pratique celle qui détient le plus de pouvoir. Le terme d’élite superpose les notions de meilleurs et de choix ou élection. Un régime élitiste est une aristocratie.
 • Elit, siyaset ve sosyoloji kuramlarında, fazlasıyla büyük miktarda sermayeyi veya iktidarı elinde tutan küçük bir insan grubudur.
 • Elite (Frans: élite uit Latijn eligere = uitkiezen) is een kleine groep in een maatschappij met buitengewone kwalificaties of privileges waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie innemen. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire, economische en culturele elites.Volledig egalitaire samenlevingen komen niet voor, doordat er altijd wel sprake is van enige sociale ongelijkheid. Deze kan gebaseerd zijn op zaken als aanzien, macht, geboorte, bezit, verkiezing, kennis en ervaring. In het geval dat geboorte een rol speelt, kan een bovenklasse ontstaan.Doordat elites zich aan de bovenkant van de maatschappij bevinden, kunnen deze selectiecriteria zich onttrekken aan controle vanuit de rest van de maatschappij. Dit geldt vooral voor totalitaire systemen, maar ook in een bureaucratie, expertocratie of meritocratie kunnen de criteria onduidelijk zijn.
 • Con il termine élite si designa un ristretto sottogruppo di un sovraordinato gruppo o categoria sociale, a tale sottogruppo viene attribuita una specifica o generica superiorità rispetto alla restante parte del corpo sociale di riferimento; il consenso a tale attribuzione può essere più o meno generale e, al limite, circoscritto agli stessi membri della élite.Benché il termine sia intrinsecamente elogiativo, quando è adoperato da coloro che non ne condividono l'attribuzione assume un connotato dispregiativo (es: le auto-nominate élite).Adoperato genericamente in un contesto culturale o politico, indica la ristretta cerchia di persone che vi ha un ruolo predominante rispetto al resto della popolazione. In ambito militare o di polizia i corpi d'élite sono quelli con funzionalità ed addestramento specifici e di prestigio superiore.
 • 엘리트(elite)는 사회의 각 분야에서 그 분야의 동향에 결정적인 영향력을 갖고, 또 한 나라의 운명을 좌우하는 영향력을 갖는 비교적 소수의 사람들을 말한다. 원래 귀족주의적인 개념으로서 발생하였다. 절대다수 사회성원 스스로의 운명을 결정할 수 없다는 불만은 특히 사회적 모순이 심화·불안·동요할 때 표면화한다. 이러한 때 기존체제를 옹호하고 위기를 극복하고자 지배자 측에서 먼저 나서는 게 통례이다. 사회에는 소수의 정치적·지적 자질이 뛰어난 자가 있다는 설득적인 논거가 엘리트란 말 속에 함축되어 있다.이러한 함축성 있는 의미에서 지배계급이 극단적으로 문화를 전유(專有)하고 있는 상태를 기본으로 하면, 지배계급=인텔리겐치아=엘리트로 되고 이러한 의미에서 엘리트는 인텔리겐치아와 개념적으로 관련된다. 그러나 현대사회에서는 이와 같은 관련은 통용되지 않는다. 특히 독일 나치즘의 엘리트론으로 쓰라린 경험을 맛본 이후 엘리트에는 이미 하나의 의미가 더해졌다. 그것은 지적 자질의 우수성이라기보다도 권모(權謀)·술책(術策) 기타 반인간적·반사회적인 것에 있어서의 탁월성을 뜻한다. 밀스(C. W. Mills, 1916-1962)의 '파워 엘리트'는 이러한 것의 하나이고, 이 경우에는 인텔리겐치아의 개념과는 무관하게 된다.고전적 엘리트 개념과 현대적 엘리트 개념의 공통점은 대중을 무력한 존재로 보고 있다는 점이다.
 • Эли́та (от лат. eligo, англ. фр. élite — избранный, лучший) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума.Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению.Слово также применяется для обозначения несоциальных субъектов, обладающих исключительными качествами (фактическими или мнимыми — например, в сельском хозяйстве, в коммерции). Распространено ироническое применение слова, термином является в сельском хозяйстве.
 • エリート(フランス語: élite、選良)とは、社会の中で優秀とされ指導的な役割を持つ人間や集団のこと。
 • Una elit és una classe social minoritària dins una societat que és privilegiada a través de la seua preeminència en aspectes tan diversos com pot ser l'economia, la institucionalitat, la cultura... i que manté una situació de superioritat respecte a la resta de classes que componen el col·lectiu.Dins d'una mateixa societat poden existir diferents elits, depenent dels interessos particulars de cada una d'elles. L'existència d'aquestes elits en plural es relaciona amb la creixent diferenciació de la societat. En la mesura que diferents camps socials es van fent cada vegada més autònoms (art, economia, ciència, política, etc.), Van emergint elits sectorials que defensen els seus propis punts de vista. Des d'aquest angle, un dels problemes centrals de les societats modernes és la integració horitzontal, és a dir, el manteniment de relacions mitjanament harmòniques entre diferents elits sectorials. D'altra banda, també presenten el desafiament de la integració vertical, és a dir, l'establiment d'un contacte fluid amb el comú de la població. A la història del pensament social aquest tema ha estat estudiat des de l'antiguitat, a partir de conceptes de saviesa i virtut. No obstant això, és cap a finals del segle XVIII i principis del XIX quan la noció d'elit cobra gran rellevància. L'aparició del terme elit en el francès està íntimament relacionat amb els ideals republicans, en tant el concepte simbolitza la demanda de què els qui exerceixen el poder han de ser escollits "per les seves virtuts i els seus mèrits" i no pel seu origen familiar. En termes analítics, els pares d'una teoria d'elits són Caetano Mosca i Vilfredo Pareto, encara que alguns també consideren la rellevància fundacional de Robert Michels, sobretot per la seva llei sobre la creixent oligarquizació dels partits polítics en particular i de les organitzacions socials en general. Un altre autor de gran rellevància és Wright Mills, ja que ell va encunyar el terme d'elit de poder. Amb aquest concepte es fa referència al nucli de poder que als Estats Units es produeix entre les elits econòmiques, polítiques i militars. Actualment hi ha cert consens en què les elits són necessàries en la societat i que seria més aviat quimèrica pensar en la seva inexistència. De fet, amb la caiguda dels social real i l'ocàs de la utopia d'una societat sense classes, les elits tornen lentament a ocupar un lloc central en la teoria social. El propi d'una teoria de elits és l'accent del conflicte entre diferents elits, i també la imputació de responsabilitat pel decurs que va adoptant la societat i, finalment, l'èmfasi en l'agència abans que en l'estructura. De fet, les elits poden ser concebudes com a actors claus per possibilitar o impedir el canvi d'una societat.
 • Élite o elite es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de dicha sociedad. .Ejemplo cristalino: la llamada élite de la lucha contra los incendios forestales la brigada de la elif Víctor1.Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites,dependiendo de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia de estas élites en plural se relaciona con la creciente diferenciación de la sociedad. En la medida que distintos campos sociales se van haciendo cada vez más autónomos (arte, economía, ciencia, política, etc.), van emergiendo élites sectoriales que defienden sus propios puntos de vista. Desde este ángulo, uno de los problemas centrales de las sociedades modernas es la integración horizontal, es decir, el mantenimiento de relaciones medianamente armónicas entre distintas élites sectoriales. Por otra parte, también presentan el desafío de la integración vertical, esto es, el establecimiento de un contacto fluido con el común de la población. En la historia del pensamiento social este tema ha sido estudiado desde la antigüedad, a partir de conceptos de sabiduría y virtud. No obstante, es hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando la noción de élite cobra gran relevancia. La aparición del término élite en el francés está íntimamente relacionado con los ideales republicanos, en tanto el concepto simboliza la demanda de que quienes ejercen el poder deben ser escogidos "por sus virtudes y sus méritos" y no por su origen familiar.En términos analíticos, los padres de una Teoría de élites son Caetano Mosca y Vilfredo Pareto, aún cuando algunos también consideran la relevancia fundacional de Robert Michels, sobre todo por su ley sobre la creciente oligarquización de los partidos políticos en particular y de las organizaciones sociales en general. Otro autor de gran relevancia es Wright Mills, que acuñó el concepto "élite de poder", que hace referencia al núcleo de poder que en Estados Unidos se produce entre las élites económicas, políticas y militares. José Ortega y Gasset reflexionó sobre la relación entre élites y masas en La rebelión de las masas (1930).Desde el punto de vista del conservadurismo, y en general de las ideologías políticas escoradas a la derecha, existe cierto consenso en que las élites son necesarias en la sociedad y que sería más bien quimérico pensar en su inexistencia[cita requerida]. De hecho, con la caída del socialismo soviético, las élites vuelven lentamente a ocupar un lugar central en la teoría social. Lo propio de una teoría de élites es el acento del conflicto entre distintas élites, así como también la imputación de responsabilidad por el decurso que va adoptando la sociedad y, por último, el énfasis en la agencia antes que en la estructura. De hecho, las élites pueden ser concebidas como actores claves para posibilitar o impedir el cambio de una sociedad.
 • Segundo Thomas Bottomore, a palavra elite (do francês élite, substantivação do antigo particípio passado eslit, de élire 'escolher, eleger', este do latim vulgar exlegere, do latim clássico eligere, 'escolher') era usada durante o século XVIII para nomear produtos de qualidade excepcional. Posteriormente, o seu emprego foi expandido para abarcar grupos sociais superiores, tais como as unidades militares de primeira linha ou os elementos mais altos da nobreza. Assim, de modo geral, o termo 'elite' designa um grupo dominante na sociedade ou um grupo localizado em uma camada hierárquica superior, em uma dada estratificação social.A teoria das elites foi plasmada no pensamento de Gaetano Mosca, com sua doutrina da classe política; Vilfredo Pareto, com sua teoria da circulação das elites, na qual utiliza o termo 'elite' como uma alternativa ao conceito de classe dominante de Karl Marx; Robert Michels, com sua concepção da lei de ferro da oligarquia. Charles Wright Mills utiliza o termo para referir-se a um grupo situado em uma posição hierárquica superior, numa dada organização, dotado de poder de decisão política e econômica. Robert Dahl descreve a elite como o grupo minoritário que exerce dominação política sobre a maioria, dentro de um sistema de poder democrático.Elite pode ser uma referência genérica a grupos posicionados em locais hierárquicos de diferentes instituições públicas, partidos ou organizações de classe, ou seja, pode ser entendido simplesmente como aqueles que têm capacidade de tomar decisões políticas ou econômicas.Pode ainda designar aquelas pessoas ou grupos capazes de formar e difundir opiniões que servem como referência para os demais membros da sociedade. Neste caso, elite seria um sinônimo tanto para 'liderança' quanto para 'formadores de opinião'.Outra forma de identificar uma elite é aproximando-a da categoria 'classe dirigente', ou seja, um intelectual orgânico, tal como definido por Gramsci. Neste caso, a idéia de formação da opinião pública é substituída pela idéia de construção ideológica, entendida como a direção política em um dado momento histórico. Sob este aspecto, a elite cumpriria também o papel de dirigente cultural.
 • Elita – kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy elita jest grupą społeczną. Współczesne podejścia skłaniają się raczej ku stanowisku, że elicie brak takich cech grupy jak wewnętrzna organizacja, odrębność czy więź. Elitą są więc różnorodne zbiory utworzone przez ludzi wyróżniających się w rozmaitych dziedzinach. W XVIII wieku terminem "elita" określano dobra szczególnej jakości.
 • Elita (z latinského eligere = vybírat, vyvolit) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení.Původně bylo tohoto termínu užíváno v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny.
 • Elite (urspr. vom lateinischen electus, „ausgelesen“) bezeichnet soziologisch eine Gruppierung (tatsächlich oder mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Funktionseliten, Leistungseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische Eliten) einer Gesellschaft. Konkret bezieht sich der Begriff meist auf näher definierte Personenkreise, wie z. B. die Positionselite oder die Bildungselite. Der Elite gegenüber stehen die „Masse“ oder der „Durchschnitt“ („Normalbürger“).Als Elitarismus bezeichnet man die Ideologie, die vom Bewusstsein getragen wird, einer Elite anzugehören.
 • In political and sociological theory, an elite is a small group of people who control a disproportionate amount of wealth or political power.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 605112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23124 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109932520 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Élite
prop-fr:wiktionary
 • élite
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'élite est la tranche d'une population qui a une place en haut d'une hiérarchie, en pratique celle qui détient le plus de pouvoir. Le terme d’élite superpose les notions de meilleurs et de choix ou élection. Un régime élitiste est une aristocratie.
 • Elit, siyaset ve sosyoloji kuramlarında, fazlasıyla büyük miktarda sermayeyi veya iktidarı elinde tutan küçük bir insan grubudur.
 • エリート(フランス語: élite、選良)とは、社会の中で優秀とされ指導的な役割を持つ人間や集団のこと。
 • Elita (z latinského eligere = vybírat, vyvolit) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení.Původně bylo tohoto termínu užíváno v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny.
 • In political and sociological theory, an elite is a small group of people who control a disproportionate amount of wealth or political power.
 • Эли́та (от лат. eligo, англ. фр. élite — избранный, лучший) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума.Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению.Слово также применяется для обозначения несоциальных субъектов, обладающих исключительными качествами (фактическими или мнимыми — например, в сельском хозяйстве, в коммерции).
 • 엘리트(elite)는 사회의 각 분야에서 그 분야의 동향에 결정적인 영향력을 갖고, 또 한 나라의 운명을 좌우하는 영향력을 갖는 비교적 소수의 사람들을 말한다. 원래 귀족주의적인 개념으로서 발생하였다. 절대다수 사회성원 스스로의 운명을 결정할 수 없다는 불만은 특히 사회적 모순이 심화·불안·동요할 때 표면화한다. 이러한 때 기존체제를 옹호하고 위기를 극복하고자 지배자 측에서 먼저 나서는 게 통례이다. 사회에는 소수의 정치적·지적 자질이 뛰어난 자가 있다는 설득적인 논거가 엘리트란 말 속에 함축되어 있다.이러한 함축성 있는 의미에서 지배계급이 극단적으로 문화를 전유(專有)하고 있는 상태를 기본으로 하면, 지배계급=인텔리겐치아=엘리트로 되고 이러한 의미에서 엘리트는 인텔리겐치아와 개념적으로 관련된다. 그러나 현대사회에서는 이와 같은 관련은 통용되지 않는다. 특히 독일 나치즘의 엘리트론으로 쓰라린 경험을 맛본 이후 엘리트에는 이미 하나의 의미가 더해졌다.
 • Una elit és una classe social minoritària dins una societat que és privilegiada a través de la seua preeminència en aspectes tan diversos com pot ser l'economia, la institucionalitat, la cultura... i que manté una situació de superioritat respecte a la resta de classes que componen el col·lectiu.Dins d'una mateixa societat poden existir diferents elits, depenent dels interessos particulars de cada una d'elles.
 • Segundo Thomas Bottomore, a palavra elite (do francês élite, substantivação do antigo particípio passado eslit, de élire 'escolher, eleger', este do latim vulgar exlegere, do latim clássico eligere, 'escolher') era usada durante o século XVIII para nomear produtos de qualidade excepcional. Posteriormente, o seu emprego foi expandido para abarcar grupos sociais superiores, tais como as unidades militares de primeira linha ou os elementos mais altos da nobreza.
 • Elite (Frans: élite uit Latijn eligere = uitkiezen) is een kleine groep in een maatschappij met buitengewone kwalificaties of privileges waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie innemen. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire, economische en culturele elites.Volledig egalitaire samenlevingen komen niet voor, doordat er altijd wel sprake is van enige sociale ongelijkheid.
 • Élite o elite es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de dicha sociedad. .Ejemplo cristalino: la llamada élite de la lucha contra los incendios forestales la brigada de la elif Víctor1.Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites,dependiendo de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia de estas élites en plural se relaciona con la creciente diferenciación de la sociedad.
 • Elita – kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy elita jest grupą społeczną. Współczesne podejścia skłaniają się raczej ku stanowisku, że elicie brak takich cech grupy jak wewnętrzna organizacja, odrębność czy więź.
 • Con il termine élite si designa un ristretto sottogruppo di un sovraordinato gruppo o categoria sociale, a tale sottogruppo viene attribuita una specifica o generica superiorità rispetto alla restante parte del corpo sociale di riferimento; il consenso a tale attribuzione può essere più o meno generale e, al limite, circoscritto agli stessi membri della élite.Benché il termine sia intrinsecamente elogiativo, quando è adoperato da coloro che non ne condividono l'attribuzione assume un connotato dispregiativo (es: le auto-nominate élite).Adoperato genericamente in un contesto culturale o politico, indica la ristretta cerchia di persone che vi ha un ruolo predominante rispetto al resto della popolazione.
 • Elite (urspr. vom lateinischen electus, „ausgelesen“) bezeichnet soziologisch eine Gruppierung (tatsächlich oder mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Funktionseliten, Leistungseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische Eliten) einer Gesellschaft. Konkret bezieht sich der Begriff meist auf näher definierte Personenkreise, wie z. B. die Positionselite oder die Bildungselite.
rdfs:label
 • Élite
 • Elit
 • Elit
 • Elita
 • Elita
 • Elite
 • Elite
 • Elite
 • Elite
 • Elite (sociologia)
 • Élite (sociologia)
 • Элита
 • エリート
 • 엘리트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of