L’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi (principe d’isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi (principe d’isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi.
 • Igualdade perante a lei, também conhecida como igualdade aos olhos da lei ou igualdade legal, é o princípio segundo o qual todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis da justiça (devido processo legal). Leis levantam questões importantes e complexas relativas à igualdade, equidade e justiça.O Artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que "Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei".De acordo com as Nações Unidas, este princípio é particularmente importante para as minorias e os pobres.Assim, a lei e os juízes devem tratar a todos igualmente perante a lei, independentemente da sua raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor da pele, etnia, religião, deficiência ou outras características, sem qualquer tipo de privilégio, discriminação ou preconceito.A igualdade perante a lei é um dos princípios básicos do liberalismo.
 • 법 앞의 평등의 관념은 플라톤의'국가론'에서의 정의이념과'신앞의 평등'이라는 종교사상에서 연원한다.르네상스기 신본주의가 막을 내리고 인본주의 시대가 도래하자 인간 이성과 과학의 힘은 신을 대체하였다.이성은 법(Law)의 이름으로도 표현되어 이제 법은 단순히 헌법,법률뿐만이 아니라 법이상의 초법적인 자연법까지 포함하게 된다.이에 수반된 평등권도,단지 형벌상의 평등이나 법률상의 평등이 아니라,초법률적 자연권으로 확대돼 헌법10조의 보편적 불가침적 존엄권,11조의 법앞의 평등권,34조의 인간답게 살 권리로 확고히 각인되어 인간은 누구나 정치,경제,사회,문화적으로 어떠한 차별도 받지 않을 자연권적 평등권을 보장받고 국가는 이를 보장할 의무가 있음을 규정했다.이는 봉건시대의 엄격한 신분차별제를 시민혁명으로 일거에 극복하고 근대사회의 문을 연 프랑스의 인권선언과 미국독립선언서에서 확인되고 오늘날까지 면면히 계승되고 있는 것이다.법앞의 평등은 첫째 각 시민이 타인과 비교하여 법과 제도적 차별을 받지 않을 것을 국가에 요구할 수있는'권리'이다.둘째 국가권력이 만인의 평등원칙과 정의에 합치되도록 법과 질서를 형성할 것을 적극적으로 청구할 수있는 규범으로서의'평등원칙'이다.
 • Princip rovnosti v právech patří k základním maximám demokratického právního státu. Byl jedním ze tří požadavků Velké francouzské revoluce, „liberté, égalité, fraternité“, a je zmiňován na prvním místě v Deklaraci nezávislosti Spojených států: „We hold these thruths to be self-evident, that all men are created equal…“. V ústavním pořádku České republiky je požadavek rovnosti vyjádřen v preambuli Ústavy a v čl. 1 Listiny základních práv a svobod: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“V právu se rovností rozumí především rovnost ve vztahu občana a státu: státní moc nesmí při aplikaci práva rozlišovat mezi občany na základě jejich společenského nebo ekonomického postavení, podle etnické příslušnosti, podle pohlaví, věku ani podle žádného jiného diskriminačního dělítka. Stejně tak musí mít všichni občané rovnou možnost účastnit se politického života a ucházet se o veřejné funkce.Důležitým vyjádřením požadavku rovnosti je princip rovnosti stran v řízení před orgány veřejné moci.
 • El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por sexo o religión.El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social.Igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia.Igualdad ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación.
 • 法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別、出生、社会的身分などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
 • Equality before the law, also known as equality under the law, equality in the eyes of the law, or legal equality, is the principle under which all people are subject to the same laws of justice (due process). The belief in equality before the law is called legal egalitarianism. Laws raise important and complex issues concerning equality, fairness, and justice.Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights states that "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law."According to the United Nations, this principle is particularly important to the minorities and to the poor.Thus, the law and the judges must treat everyone equally before the law regardless of their race, gender, gender identity, national origin, color, ethnicity, religion, disability, or other characteristics, without privilege, discrimination, or bias.Equality before the law is one of the basic principles of liberalism.
 • La igualtat davant la llei és un principi de dret que fa part dels drets humans que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per a tots els ciutadans, sense discriminació discriminació exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual. El principi prohibeix la discriminació i qualsevol incitació a la discriminació i ha de garantir una igualtat de justícia en cas de litigi o de crim. El principi s'ha desenvolupat durant la il·lustració al segle XVII. S'inscrigué per una primera vegada en la Constitució dels Estats Units que el 1787 instaurà una democràcia liberal. És la segona part del lema de la revolució francesa: llibertat, igualtat, fraternitat. Això significa una ruptura conceptual enorme amb l'antic règim fundat en l'inegalitat davant la llei segons el seu estament, la seva religió, la seva descendència familiar o altres privilegis, justificada a Occident pel concepte religiós del cos místic de Jesucrist segons el qual una societat, a la manera d'un cos, no pogués funcionar si tots els organs fossin iguals. L'Estat només ha de crear les condicions bàsiques, cadascú ha nascut igual i és lliure en la seva recerca de la felicitat, the pursuit of happiness com s'escriu en la Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica.L'igualtat implica certes restriccions a posteriori: individus poden adquirir drets diferenciats tot i previlegis que depenen de les circumstàncies o activitats: estudis, professió, experiència, propietat, drets socials... Es compren que tothom en les mateixes circumstàncies té la igualtat i que l'Estat ha d'assegurar les condicions per què tothom pogués adquirir aquests drets. Per exemple: tothom no pot pas exercir una funció pública donada, però l'Estat ha de garantir que cap persona s'exclou de les proves de selecció per raons discriminatòries a priori (sexe, raça, religió...). És parla d'una igualtat d'oportunitats i el concepte pot eixamplar-se a altres drets considerats com fundamentals (salut, educació, habitatge, mobilitat, defensa jurídica...) que haurien de ser iguals, independentment de la seva classe social o recursos financers.Entre el principi i la seva realització sempre hi ha una tensió: així la igualtat davant la llei de les dones, els esclaus, els gais, els afroamericans i tants altres grups només va adquirir se després de lluites socials de vegades aspres i llargues.
 • Der Gleichheitssatz ius respicit aequitatem, „Das Recht achtet auf Gleichheit“, ist ein Grundsatz im Verfassungsrecht.Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verkündet in Art. 1 Satz 1:Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Ursprünglich dem christlichen Gedankengut der „Gleichheit vor Gott“ entnommen, entwickelte sich die Gleichheitsidee besonders seit der Aufklärung hin zur Forderung einer „Gleichheit vor dem Gesetz“ und wird in der französischen Revolution zum politischen Grundsatz, der die Beseitigung des Feudalismus und ungerechtfertigter sozialer Hierarchien befördern sollte. Als Gleichheitsprinzip bezeichnet man den naturrechtlichen Grundsatz, alle Menschen gleich zu behandeln, wenn eine Ungleichbehandlung sich nicht durch einen sachlichen Grund rechtfertigen lässt. Auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaften ist der Gleichheitssatz in den Art. 18 Abs. 1 und Art. 157 des AEU-Vertrags verankert. Zudem enthält Titel III der EU-Grundrechtecharta („Gleichheit“) mehrere Artikel (insbesondere Art. 20) zur Gewährleistung des Gleichheitssatzes.
 • Равенство перед законом, равноправие — важнейший принцип демократии и классического либерализма согласно которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа обычно называется дискриминацией.Равноправие делает акцент на правах человека и их ограничениях. Предметом особого внимания является законодательная защита прав и равный доступ всех граждан к правовой системе.Равенство перед законом включает одинаковую обязанность граждан соблюдать закон и равное отношение правоохранительных органов к различным нарушителям одних и тех же норм. Последнее тесно связано с принципом верховенства права, поскольку требует, чтобы законы в равной степени относились к тем, кто их издаёт и кто обладает верховной властью. Правосудие не должно принимать во внимание происхождение, власть, обеспеченность или общественное положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят постановления по делам обычных граждан, должна распространяться на всех граждан.
 • Равноправие или още равенство пред закона или правен егалитаризъм е принцип, според който всеки човек е субект на същия закон и никой индивид или група няма правни привилегии. Правният егалитаризъм не приема класовата структура, която установява по ред различни правни практики. Равноправието също така означава равно, еднакво правораздаване, принципът "справедливост за всички", а не само за тези, които могат да си го позволят. (Curtis)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2768340 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10700 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108305351 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi (principe d’isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi.
 • 법 앞의 평등의 관념은 플라톤의'국가론'에서의 정의이념과'신앞의 평등'이라는 종교사상에서 연원한다.르네상스기 신본주의가 막을 내리고 인본주의 시대가 도래하자 인간 이성과 과학의 힘은 신을 대체하였다.이성은 법(Law)의 이름으로도 표현되어 이제 법은 단순히 헌법,법률뿐만이 아니라 법이상의 초법적인 자연법까지 포함하게 된다.이에 수반된 평등권도,단지 형벌상의 평등이나 법률상의 평등이 아니라,초법률적 자연권으로 확대돼 헌법10조의 보편적 불가침적 존엄권,11조의 법앞의 평등권,34조의 인간답게 살 권리로 확고히 각인되어 인간은 누구나 정치,경제,사회,문화적으로 어떠한 차별도 받지 않을 자연권적 평등권을 보장받고 국가는 이를 보장할 의무가 있음을 규정했다.이는 봉건시대의 엄격한 신분차별제를 시민혁명으로 일거에 극복하고 근대사회의 문을 연 프랑스의 인권선언과 미국독립선언서에서 확인되고 오늘날까지 면면히 계승되고 있는 것이다.법앞의 평등은 첫째 각 시민이 타인과 비교하여 법과 제도적 차별을 받지 않을 것을 국가에 요구할 수있는'권리'이다.둘째 국가권력이 만인의 평등원칙과 정의에 합치되도록 법과 질서를 형성할 것을 적극적으로 청구할 수있는 규범으로서의'평등원칙'이다.
 • 法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別、出生、社会的身分などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
 • Равноправие или още равенство пред закона или правен егалитаризъм е принцип, според който всеки човек е субект на същия закон и никой индивид или група няма правни привилегии. Правният егалитаризъм не приема класовата структура, която установява по ред различни правни практики. Равноправието също така означава равно, еднакво правораздаване, принципът "справедливост за всички", а не само за тези, които могат да си го позволят. (Curtis)
 • Равенство перед законом, равноправие — важнейший принцип демократии и классического либерализма согласно которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа обычно называется дискриминацией.Равноправие делает акцент на правах человека и их ограничениях.
 • Princip rovnosti v právech patří k základním maximám demokratického právního státu. Byl jedním ze tří požadavků Velké francouzské revoluce, „liberté, égalité, fraternité“, a je zmiňován na prvním místě v Deklaraci nezávislosti Spojených států: „We hold these thruths to be self-evident, that all men are created equal…“. V ústavním pořádku České republiky je požadavek rovnosti vyjádřen v preambuli Ústavy a v čl.
 • Igualdade perante a lei, também conhecida como igualdade aos olhos da lei ou igualdade legal, é o princípio segundo o qual todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis da justiça (devido processo legal).
 • Equality before the law, also known as equality under the law, equality in the eyes of the law, or legal equality, is the principle under which all people are subject to the same laws of justice (due process). The belief in equality before the law is called legal egalitarianism.
 • La igualtat davant la llei és un principi de dret que fa part dels drets humans que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per a tots els ciutadans, sense discriminació discriminació exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.
 • Der Gleichheitssatz ius respicit aequitatem, „Das Recht achtet auf Gleichheit“, ist ein Grundsatz im Verfassungsrecht.Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verkündet in Art. 1 Satz 1:Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
 • El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia.
rdfs:label
 • Égalité devant la loi
 • Equality before the law
 • Gleichheitssatz
 • Igualdad ante la ley
 • Igualdade perante a lei
 • Igualtat davant la llei
 • Rovnost (právo)
 • Равенство перед законом
 • Равноправие
 • 法の下の平等
 • 법 앞의 평등
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of