Les édiles étaient des magistrats de la Rome antique. Leur fonction primitive était liée à l'administration urbaine de Rome. L'édilité est intégrée au cursus honorum.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les édiles étaient des magistrats de la Rome antique. Leur fonction primitive était liée à l'administration urbaine de Rome. L'édilité est intégrée au cursus honorum.
 • Едил (лат. aedilis от aedes — храм) — длъжностно лице в Древен Рим, отговарящо за спортните състезания, строителния надзор, осигуряване на зърнените запаси на града и грижа за инфраструктурата. Длъжността едил се появила през 494 пр.н.е., първоначално като нисш римски магистрат от плебеите. Плебейските едили изпълнявали ролята на помощници на трибуна. Впоследствие едилите се разделят на плебейски и патрициански, а в по-късния период тази длъжност не била свързана с произход. Курулните едили, устроили за своя сметка Мегалезийските и Римските игри. Носили тога с пурпурна лента и други почетни знаци, като курулно кресло и маски на предците. Плебейските едили устроили Плебейските игри и празниците на Церера и Флора. Цицерон (Legg. iii. 3, 7) разделя задълженията на едилите на три: Грижа за града: ремонт и запазване на храмовете, каналите и акведуктите; почистването и павирането на улиците; наредби за трафика, опасните животни и разрушените сгради; предпазни мерки срещу пожари; надзор на бани и ханове; наказване на комарджиите и лихварите; обща грижа за обществения морал, включваща предпазване от чужди суеверия. Осигуряване на провизии: проучване на качеството на доставяната стока и правилното измерване на теглото и мерките ѝ; покупка и осигуряване на зърно, за да има в случай на необходимост. Грижа за игрите: контрол и организация на обществените игри.По време на Октавиан Август длъжността изгубила своето значение и свързаните с нея юридически отговорности, както и грижата за игрите, преминали към претора, а отговорностите за града — към градските префекти. След това в империята, в която до 3 век били назначавани по 6 едили, длъжността престанала да съществува.
 • Aedilis, (Latince: aedes, aedis kökünden "Tapınak", "yapmak") Roma İmparatorluğunda bir memuriyet biçimidir. Aedilis devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumludur. Halk düzeninin yürütülmesi konusunda da yetkisi vardır.Memuriyet , MÖ 494 yılında kurulmuştur.Roma'da Belediye hizmetlerini yürütmek ve yurttaşlara açık oyunlar düzenlemekle görevli olan memurlardır. Başlangıçta pleb tribünlerinin yardımcıları durumundaydılar. Görevleri de Aventin tepesi üzerinde Ceres Tapınağı'na yerleştirilen pleb cemaati kasası ve arşivlerini korumaktı. Daha sonra Patricilerden'de 2 adet Aedilis seçildi.Bunlar Curia meclisleri tarafından seçildiklerinden Aedilis Crulis adını aldılar. Bu tarihten sonra görevleri kentte ve pazarda düzeni sağlamak, açık eğlenceler düzenlemek şeklindeydi.
 • Gli edili (in latino aediles) erano magistrati di antiche città sabine e latine, tra cui Roma.
 • アエディリス(ラテン語: aedilis)とは、古代ローマの政務官職のひとつ。按察官(あんさつかん)、造営官などと訳される。主に公共建築の管理、ローマの祭儀の管理を行う。
 • 조영관(造營官) 또는 안찰관(按察官 라틴어: Aedilis)은 고대 로마의 관직이다.
 • Aedil (latinsky aedilis, což bylo odvozeno ze slova aedes, aedis, „chrám“, „budova“) byl jeden z nižších úředníků (magistratus) v římské republice. Aedilové zodpovídali za údržbu veřejných budov, měli na starosti pořádání veřejných slavností a her a dohlíželi na pořádek na tržištích a ulicích. Tato magistratura byla zastávána občany, kteří usilovali o přístup k vyšším hodnostem v rámci římské posloupnosti úřadů (cursus honorum). Z formálního hlediska však aedilita nebyla součástí této posloupnosti. Nejnižší možný věk pro ucházení se o aedilitu byl v roce 180 př. n. l. stanoven na 37 let.Úřad aedilů resp. plebejských aedilů (aediles plebeii) byl zřízen v roce 494 př. n. l. společně s úřadem tribunů lidu a k jeho zastávání byli oprávněni pouze plebejové. Oba aedilové byli voleni shromážděním plebejů (concilium plebis) na jeden rok. Jejich původním úkolem bylo dozorování na tržištích a napomáhání tribunům lidu v jejich činnosti, pročež převzali vedení policejních služeb. Důležitou součástí jejich kompetence tvořilo pořádání her a správa plebejských a zvláště Cereřina chrámu (včetně v něm uloženého bohatství). V roce 367 př. n. l. byly vytvořeny nové slavnosti, nicméně aedilové odmítli nést dodatečné výdaje, načež se patricijové nabídli, že převezmou jejich povinnosti. Počet aedilů tudíž vzrostl o dva kurulské aedily (aediles curules), jejichž titul byl odvozen z kurulského křesla (sella curulis), na němž měli právo sedět. Kurulští aedilové svolávali a předsedali tributnímu shromáždění (comitia tributa), jímž byli voleni na dobu jednoho roku. Směli dohlížet na konání auspicií a v oblasti soudnictví jim příslušelo vedení občanských soudních řízení v méně závažných sporech. Jejich edikty se postupem doby staly pramenem obchodního práva. Podobně jako jejich plebejští kolegové dozírali nad patricijskými chrámy a pořádali slavnosti a svátky patricijů. Třebaže však kurulským aedilům náležela hodnostně vyšší pozice než plebejským aedilům, jejich funkce se postupně sblížily a staly se identickými, takže vzniklo společné čtyřčlenné kolegium. V roce 44 př. n. l. rozšířil Julius Caesar počet aedilů zastávaných patriciji o dva nové, kteří se nazývali aediles cereales a měli zvláštní povinnost obstarávat zásobování města obilím.Podobně jako quaestoři ani aedilové nedisponovali imperiem (a nebyli doprovázeni liktory), ale pouze nižší úrovní moci nazývanou potestas. Pravomoc aedilů zahrnovala tři oblasti působnosti: cura urbis neboli dohled nad technickou údržbou a bezpečností ve městě; dále cura annonae – kontrola zásobování města obilím a olejem a řízení rozdělování obilí; a cura ludorum, což znamenalo, že byli odpovědní za organizaci veřejných slavností. Jelikož za vykonávání tohoto úřadu stejně jako i jiných římských magistratur nenáležela jejich nositelům žádná odměna a veškeré výdaje vyplývající z plnění úředních povinností byly navíc hrazeny z vlastních peněz úředníků, stalo se vykonávání této magistratury v době pozdní republiky silně nepopulární. Zároveň ale poskytovalo možnost získat si náklonnost lidu. Po nastolení císařství ztratila aedilita mnoho ze svého významu, neboť její pravomoci v oblasti soudnictví a pořádání her byly přeneseny na praetora, zatímco její kompetence při správě města byly omezeny ve prospěch městského prefekta (praefectus urbi). Někdy v průběhu 3. století aedilita zcela vymizela.
 • Een aedilis was een politiek ambt in de Romeinse Republiek. Zijn werkterrein was de stad Rome, waar hij als een soort burgemeester optrad. Zo waren de aediles verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare gebouwen en het organiseren van grote publieke feesten. Zij hadden ook de macht om soldaten te gebruiken om het volk onder controle te houden (vergelijk met de huidige politie). Een aedilis was dus eigenlijk ook politiecommissaris.In Rome waren er in de late Republiek vier aediles, waarvan er twee plebejers waren en de andere twee patriciërs. De patriciërs die aediles waren werden ook wel aediles curules genoemd. Zij krijgen een met ivoor ingelegde zetel in de senaat en stonden in voor de organisatie van de circusspelen, wat hen zeer populair maakte. De minimumleeftijd was 36 jaar. De aediles van plebejische afkomst worden de aediles plebis genoemd.Het ambt was een stap in de weg die ambitieuze jonge Romeinen moesten volgen om de belangrijkste posten (de cursus honorum) te bemachtigen. Toch maakte het er officieel geen deel van uit, maar het ambt was toch populair: hiermee kon een politicus aan het volk tonen "hoeveel hij wel voor hen gaf".
 • Edil kurulak, Erromatar Errepublikan agertu ziren, hasieran, ospakizunen batzuk antolatzeko. Hauteskunde Tribunatuek izendatzen zituzten.Hasiera batean, patrizio eta plebeioek alternatiboki izan zuten magistratura hau, ondoren, izendapena, klasea kontutan hartu gabe egin zen eta, 541 ab urbe conditan, K. a. 212an alegia, bere izendapen alternatibora itzuli zen (patrizioak urte bakoitietan eta plebeioak bikoitietan).Beranduago, osasun, moral, hornikuntza, polizia, azoka, prezio, kalitate eta joko antolakuntza funtzioak hartu zituzten.
 • Эди́л (лат. aedilis от aedes — храм) — в древности одна из коллегий магистратов города Рима.Имя «aediles» произведено от «aedes» и доказывает отношение этой магистратуры к постройкам вообще или к храмам (а может быть, к одному какому-либо храму) в частности. Возникновение эдилитета в римском государственном строе (вне Рима, в Италии эдилитет мог существовать и раньше и иметь общеадминистративное значение; см. ниже) преданием, вероятно — правильно, относится к тому времени, когда плебс в своей борьбе с патрициатом добился законного признания своих представителей и защитников — трибунов. Весьма возможно, что трибуны, как представители городского плебса в его делениях на четыре сервиевы трибы, существовали и раньше; весьма вероятно, что такое же неофициальное существование имели тогда и эдилы. В момент своего официального признания эдилы имеют значение помощников трибунов в ограждении интересов плебса, исполнителей их предписаний в судебно-коэрциционной деятельности и вместе с тем хранителей плебейского архива в плебейском храме Цереры, Либера и Либеры на Авентине — положение, совершенно аналогичное положению квестуры при консулате. Эти функции, однако, не объясняют имени, которое, как и имя трибунов, естественнее всего предполагать существовавшим в организации плебейства до создания трибуната.Возможно, потому, что эдилы первоначально были представителями плебса, заботившимися о поддержании и материальном обеспечении плебейских культов и, специально, единственного плебейского храма (aedes) Цереры, Либера и Либеры — этой антикапитолийской триады. Забота о постройках и о культе позднее вошла в компетенцию эдилов как общегосударственной магистратуры именно в силу выработавшегося уже в этом отношении навыка. Как помощникам трибунов, имевшим самостоятельную власть и охраненным общей с трибунами заклятостью (лат. sacrosanctitas), эдилам необходимо было быть ознакомленными со всем тем, чего добивался плебс; в силу этого они сделались хранителями плебейского архива. С другой стороны, они должны были постоянно быть среди плебса в его делах и столкновениях на улицах, на рынках и т. д., чтобы всегда быть наготове вступиться за обиженных. Как доверенные плебса, эдилы не могли не сделаться арбитрами в целом ряде споров; государству естественно было воспользоваться их опытом и авторитетом в делах, наиболее близких большинству населения, — в делах благоустройства города (площадей, улиц, рынков). В 463 году до нашей эры эдилы по поручению патрицийских магистратов исполняют полицейские обязанности, позже стоят на страже против чужеземных культов, в 438 году до н. э. заботятся о хлебе.Тенденцию превратиться в общегосударственных магистратов они обнаруживают в особенности тогда, когда ряд побед плебса делает менее важным постоянное личное вмешательство трибунов и эдилов для защиты интересов каждого плебея в отдельности. Для трибуната и плебса эдилитет, как чисто плебейское представительство, становится безразличен. Превращение его в общегосударственную магистратуру в разгар борьбы плебса и патрициата (в 367 году до н. э.) не обходится, однако, без стремления патрициата выделить для себя хоть часть новообразуемой в применении к плебейскому учреждению магистратуры: рядом с двумя плебейскими эдилами (aediles plebis или plebei) появляется два курульных эдила (лат. aediles curules). Численность образовавшейся таким образом коллегии была увеличена только Юлием Цезарем в 44 году до н. э. путем присоединения двух новых эдилов — aediles ceriales. С этого времени число 6 становится постоянным. Отличия эдилов курульных от плебейских касались не столько компетенции, сколько состава, выбора и инсигниев. Плебейские эдилы выбирались всегда исключительно из лиц плебейского сословия, курульные, согласно Титу Ливию и сохранившимся данным о действительном составе коллегий, — из патрициев и плебеев попеременно до I века до н. э., когда устанавливается обычай давать эдилитет только плебеям. Этому обычаю следует и Цезарь, требуя плебейства от своих aediles ceriales. Соответственно своему плебейскому характеру эдилы выбираются изначала в собраниях плебса (concilia plebis, уже в 471 году до н. э.), по предложению трибуна, а курульных эдилов выбирают трибутные комиции.Военной властью эдилы, как плебейские, так и курульные, не обладают. О первоначальном плебейском представительстве свидетельствует и то, что общемагистратских инсигний и прав плебейские эдилы не имеют: ни магистратский стул, ни фасции, ни ликторы, ни одежда, ни jus imaginum им не усвоены. Наоборот, курульные эдилы имеют все отличия магистратуры, за исключением ликторов. Сделавшись общегосударственной магистратурой, эдилитет постепенно входит в certus ordo magistratuum, занимая место выше квестуры, но ниже претуры. Более чем вероятно, однако, что обязательным отправление эдилитета не было никогда и только связь с народной массой и возможность влиять на неё путем организации игр и городского довольствия заставляли членов привилегированных сословий искать этой магистратуры. Внешнее различение обеих эдильских коллегий сказывалось и в том, что у каждой была своя касса, своя канцелярия, вероятно — свой архив. Все это, однако, не свидетельствует о строгом разграничении компетенции: границы между эдилами плебейскими и курульными в этом отношении провести невозможно; не проводит её и Цицерон.Надзор за городом состоял главным образом в наблюдении за хорошим состоянием улиц и площадей и находившихся на них фонтанов, за благоустройством храмов, за нестесненностью уличного движения, за частными предприятиями, назначенными для общественных нужд (банями, трактирами, ресторанами, постоялыми дворами, публичными домами и т. п.). Следят эдилы также за чистотой старого культа и устраняют новые, недозволенные. Словом, порядок и благоустройство в городе — их главная задача. Средства для достижения цели у них те же, что и у остальных магистратов, то есть коэрциция, состоящая в телесном воздействии (главным образом, на несвободных), уничтожении части имущества (лат. pignoris capio) и штрафах. Последние — средство, наиболее часто применяемое, — нередко вели к апелляции народному собранию, причем эдилы фигурировали как магистраты, председательствовавшие в народных собраниях (по трибам) с судебными целями. Забота о продовольствии города носила троякий характер: 1) надзор за рынками, то есть свежестью и доброкачественностью провизии, её ценностью, правильностью мер и весов и т. п. Все это, поскольку оно приводило к спорам, вело за собой коэрцицию со стороны эдилов. Некоторые споры частных лиц подлежали и юдикации эдилов 2) Надзор за рынками вызывал заботу о правильном подвозе съестных припасов, преимущественно хлеба — в высшей степени ответственная и трудная задача при неудовлетворительности средств подвоза и небезопасности торговых сношений. 3) Наконец, забота о подвозе хлеба повлекла за собой исполнение поручений сената по закупке и раздаче хлеба населению города, то есть заведование так назыввемыми фрументациями. При Цезаре cura annonae перешла к aediles ceriales. Устройство годовых игр относится к области развития заботы о культовом благоустройстве. Первоначально эдилы выступают здесь как помощники консулов (ludi Romani), организуя игры чисто плебейские (ludi plebei и ceriales). К их же компетенции относятся и игры в честь матери богов (Megalesia) и Флоры (Floralia).Весьма возможно, что эдилы в городах латинских и италийских появились в связи с общественным культом, независимо от Рима; несомненно, однако, что общее распространение эдилитета в Лации и впоследствии по всей Италии вызвано было доминирующим положением Рима, может быть, специально для Лация даже особым распоряжением первенствующей общины. Такое распоряжение предполагает, однако, превращение эдилитета в магистратуру, то есть произошло позже 367 года до н. э. Сведения наши об эдилах в муниципиях не идут дальше I века до н. э.: это, кроме некоторых упоминаний у авторов (преимущественно, у сатириков — Петрония и Апулея), муниципальные статуты и ряд муниципальных надписей. Из этого материала явствует, что муниципальные эдилы — сколок с государственных, за немногими исключениями, когда эдилы играют роль единственных магистратов или имеют специальную квалификацию. Совпадение функций эдилов в романских странах и эллинских агораномов доказывает, что самое развитие эдилитета как магистратуры состоялось по образцу греческой агораномии. Эдилы в муниципиях составляют либо особую коллегию, либо часть коллегии кватуорвиров; по рангу они ниже муниципальных консулов-дуовиров; выбираются они так же, как и дуовиры, и, как они, входят после исполнения магистратуры в состав муниципальной курии. Квалификация для выбора та же, что и для звания декуриона. Инсигнии муниципальных эдилов совпадают с инсигниями эдилов курульных. Компетенция эдилов та же, что в Риме: забота о городе, об анноне и об играх. Как средства в их руках — коэрциция и юдикация, последняя — в спорах, цена которых не превышает 1000 сестерциев. В области cura urbis им принадлежит надзор за городскими натуральными повинностями и заведование строящимися зданиями, в области cura annonae — надзор за свободным трудом, за уплатой рабочей платы и за исполнением рабочими своих обязательств. Подобно муниципальному, возникает эдилитет и в квазимуниципальных организациях (vici, pagi, canabae), и в коллегиях, и в других корпоративных единицах.
 • Edyl (łac. aedilis) – urzędnik w starożytnym Rzymie.Nazwa "edyl" pochodzi od słowa aedes (świątynia), jako że początkowo edylowie urzędowali w świątyni Ceres, stanowiącej jeden z najważniejszych ośrodków kultowych plebejuszy – znajdowały się przy niej skarbiec i archiwum wspólnoty plebejskiej. Właściwy urząd edyla powstał w 494 p.n.e., w tym samym czasie, gdy plebejusze wywalczyli prawo powoływania trybunów ludowych. Edylowie byli urzędnikami przydzielonymi do pomocy trybunom. Początkowo mianowali ich sami trybunowie, a następnie corocznie wybierały ich comitia tributa.Początkowo było tylko dwóch edylów plebejskich (aediles plebis). W 367 roku p.n.e. utworzono urząd patrycjuszowskich edylów kurulnych (aediles curules), również w liczbie dwóch. Urząd edyla kurulnego powstał dlatego, że edylowie plebejscy nie mogli podołać finansowo organizowaniu igrzysk. Wybierano ich tak, jak edylów plebejskich – na komicjach trybusowych, na roczną kadencję – ale jedynie spośród patrycjuszy.Edylowie kurulni mieli prawo do honorów urzędników wyższych – krzesła kurulnego (sella curulis) i toga praetexta – togi z szerokim purpurowym szlakiem. Po jakimś czasie do edylatu kurulnego dopuszczono plebejuszy.Zakres władzy edylów kurulnych i plebejskich był zbliżony - tworzyli oni jednolite kolegium. Do ich obowiązków należały nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście, nad pracami publicznymi i budowlanymi (cura urbis), nadzór nad aprowizacją Rzymu (cura annonae), organizacja igrzysk. Edylowie kurulni byli dodatkowo uprawnieni do wydawania edyktów porządkowych i sprawowania jurysdykcji handlowej. Edylowie kurulni organizowali, na zlecenie Senatu, Ludi Romani i Ludi Megalenses. Czynności urzędowe edylowie sprawowali przy pomocy aparatu urzędowego, każdy w przydzielonej mu dzielnicy miasta.W 44 p.n.e. Juliusz Cezar powołał jeszcze jedną parę edylów, tak zwanych aediles cereales, zajmujących się dostawami zboża do Rzymu oraz regulacją rynku.Na liście senatorów (album) byli edylowie (aedilicii) zajmowali pozycje po byłych konsulach (consulares) i byłych pretorach (praetorii).
 • Az aedilisek alacsonyabb rangú ókori római magistratusok voltak. Hivatali idejük egy évre szólt, és kereskedelmi, közrendészeti valamint vallási funkciókat töltöttek be.
 • Aedile (Latin: Aedilis, from aedes, "temple building") was an office of the Roman Republic. Based in Rome, the aediles were responsible for maintenance of public buildings (aedēs) and regulation of public festivals. They also had powers to enforce public order.There were two pairs of aediles. Two were aediles plebis; the other two were called the aediles curules and these were open to both the plebs and to patricians. An aedilis curulis was classified as a magister curulis.The office of the aedilis was generally held by young men intending to follow the cursus honorum to high political office, traditionally after their quaestorship but before their praetorship. It was not a compulsory part of the cursus honorum, and hence a former quaestor could be elected to the praetorship without having held the position of aedilis. However, it was an advantageous position to hold because it demonstrated the aspiring politician's commitment to public service, as well as giving him the opportunity to hold public festivals and games, an excellent way to increase his name recognition and popularity.
 • Los ediles curules surgieron durante la República romana, inicialmente para organizar algunas celebraciones. Fue un cargo al que podían optar los patricios y los plebeyos, nacido a imagen de los ediles plebeyos. Se encargaba, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos y medidas en los mercados, y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del Pretor Urbano. Era un escalón del cursus honorum o carrera política.Eran designados por los Comicios Tribunados. Plutarco explica la elección de los Ediles y señala que los ediles curules toman su nombre de las sillas curules:Después del Tribunado se presentó a pedir la Edilidad mayor, porque hay dos órdenes de ediles: el uno, que toma el nombre de las sillas con pies corvos en que estos magistrados se sientan para despachar, y el otro, inferior, que se llama plebeyo. Nómbranse primero los de mayor dignidad, y después se pasa a votar los otros.Entre las diferentes características y beneficios otorgados a los Ediles se encuentran numerosos poderes y atribuciones. Los Ediles curules tenían distintos privilegios como el de poder sentarse en la sella curulis, o vestir la toga praetexta. Poseían, además, el Ius Imaginum o derecho de guardar en casa las estatuas de los antepasados ilustres. Tenían en exclusiva el Ius Edicendi, es decir, el derecho a promulgar edictos -edicta-.No obstante, las diferencias entre Curules y no Curules se fueron acortando y, si ya de por si es difícil la tarea distinguir entre las funciones de los Ediles de las de otros magistrados, aún más complicado es la de distinguir entre las de los Ediles plebeyos y de los curules. De todas maneras hay constancia de que había juegos y festividades asociadas específicamente a un tipo de Edil. Por ejemplo los Juegos Plebeyos -Ludi Plebeii- eran administrados exclusivamente por los Ediles plebeyos mientras que los Ludi Magni, Ludi Scenici y los Ludi Megalenses por los curules.Inicialmente ejercieron la magistratura alternativamente patricios y plebeyos; después la designación fue independiente de la clase; el 541 ab urbe condita se volvió a su designación alternativa (patricios en los años impares y plebeyos en los años pares). Más tarde asumieron funciones policiales, sanitarias, morales, abastecimientos, mercados, precios, calidad, y organización de juegos.Los Ediles quedaron muy postergados durante el Imperio al igual que sucedió con muchos otros cargos originados en la República. Así, Augusto los despojaría de varias atribuciones, asignándoles varios de sus cometidos a magistrados de menos rango pero especializados en dichas tareas. No obstante, este emperador conferiría a los curules nuevas misiones, como la de apagar fuegos, para lo que les dotó de de un ejército de 600 esclavos. No mucho más tarde esa misión pasaría a encomendarse al Praefectus Vigilum. el cargo de Edil se extinguió definitivamente en el siglo III.
 • Die Ädilen (lateinisch: aediles, Singular aedilis, von aedes, dt. Tempel) bekleideten ein niederes Amt der Ämterlaufbahn (cursus honorum) der römischen Republik der Antike. Sie wurden jeweils auf ein Jahr gewählt. Ihren Namen haben die Ädilen von ihrer ursprünglichen Funktion als Tempelhüter des Cerestempels (lat. aedis Cereris), in dem sich dann unter anderem das Staatsarchiv befand.
 • L'edil (en llatí, aedilis) era una magistratura romana. Actualment es diu de vegades edils als regidors dels ajuntaments. Els primers (aediles) eren els guàrdies dels edificis oficials. El càrrec d'edil de la plebs (aediles plebei), plebeus, va sorgir poc després de l'establiment del càrrec de tribú de la plebs. En un principi eren dos més tard quatre: dos edils plebeus i dos edils curuls (vers el 365 aC); i finalment sis (dos edils més d'extracció plebea instituïts per Juli Cèsar). Era una magistratura romana menor encarregada de qüestions de repartiment de gra i manteniment de les construccions (carrers, edificis...) i l'ordre públic i moral. Els edils, com els tribuns, també eren dos. Les seves funcions no són prou conegudes, i sembla que van sorgir inicialment com ajudants del tribuns de la plebs per a temes judicials poc importants on només pogués ser imposada com a pena una multa. Probablement les seves funcions van derivar cap a un control (encarregats) dels mercats. Tanmateix sembla que foren els encarregats d'organitzar els Jocs Plebeus (Ludi plebeii).Vers el 365 aC els edils foren reconeguts com a magistrats oficials pel senat (Lex Furia de aedilibus) i es va introduir l'edil curul, magistratura formada per una parella d'edils (edils curuls, aediles curuli), patricis, amb la funció d'organitzar els Ludi Romani (Jocs Romans).Tots quatre edils eren elegits pels comicis tribunats (Comitia tributa).A partir del segle III aC i fins al segle II la seva funció va esdevenir més important assumint noves tasques: la cura dels temples i el manteniment dels edificis públics. Al segle II el subministrament d'aigua i de menjar a Roma estava dins les seves funcions i també feien les funcions de jutges mercantils pels afers conflictius del comerç.Després de la Lex Vibia annalis (180), es va establir una edat mínima de 37 anys pel càrrec. Al segle següent es va imposar la necessitat d'haver passat primer per la qüestura. Juli Cèsar va afegir dos nous edils, amb l'encàrrec exclusiu del proveïment de menjar a Roma i va establir que el que hagués estat edil podia ser elegit pretor.Les seves funcions sota l'imperi van perdre importància i algunes funcions foren assumides per altres magistrats; el prefecte del pretori va rebre l'encàrrec de garantir el subministrament de menjar a Roma.Són coneguts els noms de molts edils de les ciutats romanes, entre els quals les dels Països Catalans, a través de les inscripcions honorífiques o funeràries.
 • Os edis curuis (do latim aedīlis curules), na Roma Antiga, eram dois encarregados da preservação da cidade, do abastecimento, da polícia dos mercados e das ações penais correlatas, bem como da jurisdição civil contenciosa nas questões ali ocorridas. Era magistratura plebéia, interditada aos patrícios.A plebe não tinha acesso à magistraturas e, revoltada com o arbítrio dos magistrados patrícios, sai de Roma, em 494 a.C., e se dirige ao monte Sagrado, com o objetivo de fundar ali uma nova cidade (Revolta do Monte Sagrado). Os patrícios, em face disso, resolvem transigir, e a plebe retorna, após obter a criação de duas magistraturas plebéias: o tribunato e a edilidade da plebe. Os edis da plebe eram eleitos pelos Conselhos da Plebe, em número de dois (que aumentou depois) e executavam as ordens dos tribunos, guardavam o templo de Céres (onde se achavam os arquivos da plebe) e protegiam os plebeus contra os patrícios.A partir de César, os edis, em número de seis, dividem-se, dois a dois, em três categorias: edis curuis, plebeus e ceriales (estes, encarregados do aprovisionamento de Roma). A pouco e pouco, porém, suas funções são atribuídas a funcionários imperiais, até que deixa de existir a edilidade no século III d.C. (por volta do ano 240).
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 48340 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10797 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103176936 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Deniaux
prop-fr:prénom
 • Élisabeth
prop-fr:titre
 • Rome, de la Cité-État à l'Empire, Institutions et vie politique
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Hachette
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les édiles étaient des magistrats de la Rome antique. Leur fonction primitive était liée à l'administration urbaine de Rome. L'édilité est intégrée au cursus honorum.
 • Gli edili (in latino aediles) erano magistrati di antiche città sabine e latine, tra cui Roma.
 • アエディリス(ラテン語: aedilis)とは、古代ローマの政務官職のひとつ。按察官(あんさつかん)、造営官などと訳される。主に公共建築の管理、ローマの祭儀の管理を行う。
 • 조영관(造營官) 또는 안찰관(按察官 라틴어: Aedilis)은 고대 로마의 관직이다.
 • Az aedilisek alacsonyabb rangú ókori római magistratusok voltak. Hivatali idejük egy évre szólt, és kereskedelmi, közrendészeti valamint vallási funkciókat töltöttek be.
 • Die Ädilen (lateinisch: aediles, Singular aedilis, von aedes, dt. Tempel) bekleideten ein niederes Amt der Ämterlaufbahn (cursus honorum) der römischen Republik der Antike. Sie wurden jeweils auf ein Jahr gewählt. Ihren Namen haben die Ädilen von ihrer ursprünglichen Funktion als Tempelhüter des Cerestempels (lat. aedis Cereris), in dem sich dann unter anderem das Staatsarchiv befand.
 • L'edil (en llatí, aedilis) era una magistratura romana. Actualment es diu de vegades edils als regidors dels ajuntaments. Els primers (aediles) eren els guàrdies dels edificis oficials. El càrrec d'edil de la plebs (aediles plebei), plebeus, va sorgir poc després de l'establiment del càrrec de tribú de la plebs. En un principi eren dos més tard quatre: dos edils plebeus i dos edils curuls (vers el 365 aC); i finalment sis (dos edils més d'extracció plebea instituïts per Juli Cèsar).
 • Os edis curuis (do latim aedīlis curules), na Roma Antiga, eram dois encarregados da preservação da cidade, do abastecimento, da polícia dos mercados e das ações penais correlatas, bem como da jurisdição civil contenciosa nas questões ali ocorridas.
 • Edyl (łac. aedilis) – urzędnik w starożytnym Rzymie.Nazwa "edyl" pochodzi od słowa aedes (świątynia), jako że początkowo edylowie urzędowali w świątyni Ceres, stanowiącej jeden z najważniejszych ośrodków kultowych plebejuszy – znajdowały się przy niej skarbiec i archiwum wspólnoty plebejskiej. Właściwy urząd edyla powstał w 494 p.n.e., w tym samym czasie, gdy plebejusze wywalczyli prawo powoływania trybunów ludowych. Edylowie byli urzędnikami przydzielonymi do pomocy trybunom.
 • Едил (лат. aedilis от aedes — храм) — длъжностно лице в Древен Рим, отговарящо за спортните състезания, строителния надзор, осигуряване на зърнените запаси на града и грижа за инфраструктурата. Длъжността едил се появила през 494 пр.н.е., първоначално като нисш римски магистрат от плебеите. Плебейските едили изпълнявали ролята на помощници на трибуна. Впоследствие едилите се разделят на плебейски и патрициански, а в по-късния период тази длъжност не била свързана с произход.
 • Los ediles curules surgieron durante la República romana, inicialmente para organizar algunas celebraciones. Fue un cargo al que podían optar los patricios y los plebeyos, nacido a imagen de los ediles plebeyos. Se encargaba, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos y medidas en los mercados, y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del Pretor Urbano.
 • Aedilis, (Latince: aedes, aedis kökünden "Tapınak", "yapmak") Roma İmparatorluğunda bir memuriyet biçimidir. Aedilis devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumludur. Halk düzeninin yürütülmesi konusunda da yetkisi vardır.Memuriyet , MÖ 494 yılında kurulmuştur.Roma'da Belediye hizmetlerini yürütmek ve yurttaşlara açık oyunlar düzenlemekle görevli olan memurlardır. Başlangıçta pleb tribünlerinin yardımcıları durumundaydılar.
 • Эди́л (лат. aedilis от aedes — храм) — в древности одна из коллегий магистратов города Рима.Имя «aediles» произведено от «aedes» и доказывает отношение этой магистратуры к постройкам вообще или к храмам (а может быть, к одному какому-либо храму) в частности. Возникновение эдилитета в римском государственном строе (вне Рима, в Италии эдилитет мог существовать и раньше и иметь общеадминистративное значение; см.
 • Aedil (latinsky aedilis, což bylo odvozeno ze slova aedes, aedis, „chrám“, „budova“) byl jeden z nižších úředníků (magistratus) v římské republice. Aedilové zodpovídali za údržbu veřejných budov, měli na starosti pořádání veřejných slavností a her a dohlíželi na pořádek na tržištích a ulicích. Tato magistratura byla zastávána občany, kteří usilovali o přístup k vyšším hodnostem v rámci římské posloupnosti úřadů (cursus honorum).
 • Edil kurulak, Erromatar Errepublikan agertu ziren, hasieran, ospakizunen batzuk antolatzeko. Hauteskunde Tribunatuek izendatzen zituzten.Hasiera batean, patrizio eta plebeioek alternatiboki izan zuten magistratura hau, ondoren, izendapena, klasea kontutan hartu gabe egin zen eta, 541 ab urbe conditan, K. a.
 • Aedile (Latin: Aedilis, from aedes, "temple building") was an office of the Roman Republic. Based in Rome, the aediles were responsible for maintenance of public buildings (aedēs) and regulation of public festivals. They also had powers to enforce public order.There were two pairs of aediles. Two were aediles plebis; the other two were called the aediles curules and these were open to both the plebs and to patricians.
 • Een aedilis was een politiek ambt in de Romeinse Republiek. Zijn werkterrein was de stad Rome, waar hij als een soort burgemeester optrad. Zo waren de aediles verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare gebouwen en het organiseren van grote publieke feesten. Zij hadden ook de macht om soldaten te gebruiken om het volk onder controle te houden (vergelijk met de huidige politie).
rdfs:label
 • Édile (Rome antique)
 • Aedil
 • Aedile
 • Aedilis
 • Aedilis
 • Aedilis
 • Edil
 • Edil curul
 • Edil kurul
 • Edil romà
 • Edile (storia romana)
 • Edyl
 • Ädil
 • Едил
 • Эдил
 • アエディリス
 • 조영관
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of