L’économie de la Tunisie est inscrite dans un processus de réformes économiques et de libéralisation depuis 1986 après trois décennies de dirigisme et de participations de l’État à l’économie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’économie de la Tunisie est inscrite dans un processus de réformes économiques et de libéralisation depuis 1986 après trois décennies de dirigisme et de participations de l’État à l’économie. Avec, à partir du 1er janvier 2008, l’ouverture à la concurrence mondiale par l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange conclu avec l’Union européenne en 1995, l’économie tunisienne fait face à des défis de mise à niveau de pans entiers de son économie tout en bénéficiant d’une croissance économique annuelle soutenue de l’ordre de 5 % par an depuis une dizaine d’années.L’économie de la Tunisie est historiquement liée à l’agriculture (blé, olives, dattes, agrumes et produits de la mer), aux mines et à l’énergie (grand producteur de phosphates et dans une moindre mesure d’hydrocarbures), au tourisme (6,5 millions de touristes en 2006) et aux industries manufacturières (textiles, agroalimentaire et électro-mécaniques) dans une perspective extravertie (grand nombre d’entreprises industrielles totalement ou partiellement exportatrices). Ainsi, son économie diversifiée la distingue de celle de la plupart des États des régions africaine, nord-africaine et moyen-orientale. Par rapport aux autres pays du Maghreb (Algérie et Maroc), elle se hisse à la deuxième place pour le revenu par habitant, et deuxième pour le niveau de développement derrière la Libye. De plus, la Tunisie est, au même titre que le Maroc, l’un des seuls pays de la région à être entré dans la catégorie des « pays à revenus moyens ».L’économie tunisienne, qui bénéficie désormais d’un degré d’insertion dans les échanges mondiaux parmi les plus élevés du monde, est distinguée au Forum économique mondial sur l’Afrique, tenu du 13 au 15 juin 2007, comme la 1re économie la plus compétitive d’Afrique, devançant l’Afrique du Sud, et la 29e sur 128 au niveau mondial.
 • L'economia diversificada i orientada per al mercat de Tunísia ha estat citada com un exemple d'èxit en Àfrica i en el Orient Mitjà, però ha enfrontat una sèrie de desafiaments durant la transició política en curs al país. Després d'una experiència fracassada amb polítiques econòmiques socialistes en la dècada de 1960, el país va embarcar en una estratègia d'èxit enfocada a ampliar les exportacions, la inversió estrangera i el turisme, els quals es van fer fonamentals per a la seva economia.L'estratègia liberal de Tunísia, així com les inversions en educació i infraestructura van alimentar un creixement anual del PIB entre 4% i 5% durant dècades, va millorar la qualitat de vida de la població i es va reduir a la inflació. El turisme i el comerç van ser elements clau d'aquest creixement sostingut. L'acord d'associació signat entre Tunísia i la Unió Europea va entrar en vigor a partir de l'1 de març de 1998, i va anar el primer acord entre la UE i països mediterranis no-europeus. Amb l'acord, Tunísia deuria gradualment remoure barreres al comerç amb la UE en la dècada següent. L'ampliació de les privatitzacions, la major liberalització de la inversió, principalment estrangera, i millorances en l'eficiència governamental, eren els principals desafiaments futurs. En 2008 Tunísia es va fer membre plenament associat de la Unió Europea, situació comparable a la de Noruega o de Islàndia. L'ex-president Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011) va mantenir aquestes polítiques, però al seu govern van créixer el nepotisme i la corrupció que van frustrar l'acompliment econòmic, mentre la desocupació va créixer entre els joves graduats universitaris del país. Aquestes queixes van contribuir per a la caiguda de Ben Ali al gener de 2011, portant l'economia del país a una espiral descendent, a la mesura en què el turisme i la inversió estrangers disminuïen dràsticament. A mesura que l'economia es recupera, el govern ha enfrontat els desafiaments de tranquil·litzar empreses i inversors, portar el pressupost i els dèficits corrents sota control, protegir el sistema financer del país, esfondrar l'elevat atur i reduir les desigualtats econòmiques entre la regió costanera més desenvolupada i l'interior del país, més pobre.Els sectors de major importància són l'agricultura, mineria, energia, turisme, petroli i empreses manufactureres. Les exportacions principals inclouen ara tèxtils i vestuari, productes alimentosos, derivats de petroli, productes químics i fosfats, i prop de 80% de les exportacions tenen amb destinació el principal client del país, la Unió Europea. El control estatal de l'economia gradualment va disminuir durant l'última dècada, amb la privatització, simplificació del sistema d'imposats, i una cura amb l'endeutament.
 • La economía diversificada y orientada para el mercado de Túnez ha sido citada como un ejemplo de éxito en África y en el Oriente Medio, pero ha enfrentado una serie de desafíos durante la transición política en curso en el país. Después de una experiencia fracasada con políticas económicas socialistas en la década de 1960, el país embarcó en una estrategia de éxito enfocada en ampliar las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, los cuales se hicieron fundamentales para su economía. Las exportaciones principales incluyen ahora textiles y vestuario, productos alimenticios, derivados de petróleo, productos químicos y fosfatos, y cerca de 80% de las exportaciones tienen con destino el principal cliente del país, la Unión Europea. El control estatal de la economía, a pesar de aún intenso, venía siendo gradualmente reducido desde la última década, con creciente privatización, simplificación de la estructura tributaria, y un tratamiento prudente del endeudamiento. La estrategia liberal de Túnez, así como las inversiones en educación e infraestructura alimentaron un crecimiento anual del PIB entre 4% y 5% durante décadas, mejoró la calidad de vida de la población y se redujo a la inflación. El turismo y el comercio fueron elementos clave de este crecimiento sostenido. El acuerdo de asociación firmado entre Túnez y la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de marzo de 1998, y fue el primer acuerdo entre la UE y países mediterráneos no-europeos. Con el acuerdo, Túnez debería gradualmente remover barreras al comercio con la UE en la década siguiente. La ampliación de las privatizaciones, la mayor liberalización de la inversión, principalmente extranjera, y mejorías en la eficiencia gubernamental, eran los principales desafíos futuros. En 2008 Túnez se hizo miembro plenamente asociado de la Unión Europea, situación comparable a la de Noruega o de Islandia.El ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011) mantuvo esas políticas, pero en su gobierno crecieron lo nepotismo y la corrupción que frustraron el desempeño económico, mientras el desempleo creció entre los jóvenes graduados universitarios del país. Estas quejas contribuyeron para la caída de Ben Ali en enero de 2011, llevando la economía del país a una espiral descendiente, a la medida en que el turismo y la inversión extranjeros disminuían drásticamente. A medida que la economía se recupera, el gobierno ha enfrentado los desafíos de tranquilizar empresas e inversores, traer el presupuesto y los déficits corrientes bajo control, proteger el sistema financiero del país, derrumbar el elevado desempleo y reducir las desigualdades económicas entre la región costera más desarrollada y el interior del país, más pobre.DATOS ECONÓMICOS BÁSICOS de TúnezPIB - Producto Interior Bruto (2003): 22.080 millones de $ USA.Paridad del poder adquisitivo (2003): 68.230 millones de $ USA.PIB - Per capita: 2.195 $ USA.Paridad del poder adquisitivo Per cápita (2003): 6.900 $ USA.Inflación media anual: 2.8%.Deuda externa aprox. (2003): 14.390 millones de $ USA.Importaciones (2003): 10.300 millones de $ USA.Exportaciones (2003): 8.035 millones de $ USA.Estructura del PIB en 2003:Distribución por sectores económicos del PIB total:Agricultura, Silvicultura y Pesca: 14%.Industria: 32%.Industrias manufactureras y minería: 19%.Servicios y construcción: 54%.Tasa de desempleo (2003): 14.3%.Principales países clientes: Francia, Italia y Alemania.Principales países proveedores: Francia, Italia y Alemania.↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15
 • A economia diversificada e orientada para o mercado da Tunísia tem sido citada como um exemplo de sucesso na África e no Oriente Médio, mas tem enfrentado uma série de desafios durante a transição política em curso no país. Após uma experiência malfadada com políticas econômicas socialistas na década de 1960, o país embarcou em uma estratégia de sucesso focada em reforçar as exportações, no investimento estrangeiro e no turismo, os quais se tornaram fundamentais para sua economia. As exportações principais incluem agora têxteis e vestuário, produtos alimentícios, derivados de petróleo, produtos químicos e fosfatos, e cerca de 80% das exportações têm com destino o principal parceiro económico do país, a União Europeia. O controle estatal da economia, apesar de ainda intenso, vinha sido gradualmente reduzido desde a última década, com crescente privatização, simplificação da estrutura tributária, e um tratamento prudente do endividamento. A estratégia liberal da Tunísia, assim como os investimentos em educação e infra-estrutura alimentou um crescimento anual do PIB de 4% a 5% durante décadas, e melhorou a qualidade de vida da população e reduziu a inflação. O turismo e o comércio foram elementos chave neste crescimento sustentado. O acordo de associação da Tunísia com a União Europeia entrou em vigor a partir de 1 de março de 1998, e foi o primeiro acordo entre a UE e países mediterrâneos não-europeus. Com o acordo, a Tunísia deveria gradualmente remover barreiras ao comércio com a UE na década seguinte. O alargamento das privatizações, a maior liberalização do investimento, principalmente estrangeiro, e melhorias na eficiência governamental, eram os principais desafios para o futuro. Em 2008 a Tunísia tornou-se membro plenamente associado da União Europeia (situação comparável à da Noruega ou da Islândia).O ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011) continuou essas políticas, mas em seu governo cresceram o nepotismo e a corrupção que frustraram o desempenho econômico, e o desemprego aumentou entre crescentes fileiras de graduados universitários do país. Estas queixas contribuíram para a queda de Ben Ali em janeiro de 2011, levando a economia do país a uma espiral descendente, à medida em que o turismo e o investimento estrangeiros diminuíam drasticamente. À medida que a economia se recupera, o governo da Tunísia tem enfrentado os desafios de tranquilizar empresas e investidores, trazer orçamento e déficits em conta corrente sob controle, proteger o sistema financeiro do país, derrubar o elevado desemprego e reduzir as disparidades económicas entre a região costeira mais desenvolvida e o interior do país, empobrecido.
 • Экономика Туниса находится в процессе реформирования после многих десятилетий депрессивного состояния. В результате умеренного, но устойчивого роста (рост промышленности в 1990—1998 гг. составлял в среднем 5,4 % в год), в настоящее время она вышла на 36-е место в мировом рейтинге.Тунис — аграрная страна с развивающейся промышленностью.Денежная единица страны — тунисский динар.С 1969 года в стране начался энергичный процесс реформ, в частности приватизации государственных предприятий. Были либерализованы система торговли и финансов, ликвидированы не оправдавшие себя кооперативы, стали активно поощряться частное владение землей и предпринимательство. Небольшое количество добываемой в Тунисе нефти и частичный ее экспорт обеспечивают страну необходимой валютой, равно как и вывоз продуктов обработки фосфоритов, традиционных фиников и оливкового масла. Большая статья дохода — тунисский туризм: достаточно напомнить о развалинах Карфагена. Вообще стабильность политической структуры, динамичное развитие экономики и сравнительно высокий уровень развития в стране культуры и необходимой инфраструктуры выгодно выделяют не слишком богатый, но весьма привлекательный для иностранца Тунис среди прочих стран Африки, в том числе и Северной. Пожалуй, из всех стран Магриба Тунис является если не наиболее процветающим, то, во всяком случае, наиболее респектабельным и близким к европейским стандартам.
 • Tunisia is in the process of economic reform and liberalization after decades of heavy state direction and participation in the economy. Prudent economic and fiscal planning have resulted in moderate but sustained growth for over a decade. Tunisia's economic growth historically has depended on oil, phosphates, agri-food products, car parts manufacturing, and tourism. In the World Economic Forum 2008/2009 Global Competitiveness Report, the country ranks first in Africa and 36th globally for economic competitiveness, well ahead of Portugal (43), Italy (49) and Greece (67).. With a GDP (PPP) per capita of $9795 Tunisia is among the wealthiest countries in Africa. Based on HDI, Tunisia ranks 5th in Africa.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 227962 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 135945 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 922 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110567938 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:%pibAgriculture
 • 8.900000 (xsd:double)
prop-fr:%pibIndustrie
 • 29.600000 (xsd:double)
prop-fr:%pibServices
 • 61.500000 (xsd:double)
prop-fr:%popAgriculture
 • 18.300000 (xsd:double)
prop-fr:%popIndustrie
 • 31.900000 (xsd:double)
prop-fr:%popServices
 • 49.800000 (xsd:double)
prop-fr:année
 • Année calendaire
prop-fr:biensExportés
 • Vêtements, produits agricoles, phosphate, pétrole, équipements mécanique et électrique
prop-fr:biensImportés
 • Textiles, aliments, machines et équipements, pétrole
prop-fr:chômage
 • 18.800000 (xsd:double)
prop-fr:clients
 • France , Italie , Allemagne et Libye
prop-fr:commons
 • Category:Economy of Tunisia
prop-fr:commonsTitre
 • Économie de la Tunisie
prop-fr:croissance
 • 3.600000 (xsd:double)
prop-fr:date
 • 2007-04-26 (xsd:date)
prop-fr:dette
 • 52.300000 (xsd:double)
prop-fr:detteExtérieure
 • 15640000000 (xsd:double)
prop-fr:dépensesPubliques
 • 10990000000 (xsd:double)
prop-fr:exportations
 • 17870000000 (xsd:double)
prop-fr:fournisseurs
 • France , Italie , Allemagne et Espagne
prop-fr:idh
 • 98 (xsd:integer)
prop-fr:importations
 • 23490000000 (xsd:double)
prop-fr:industries
prop-fr:inflation
 • 5.900000 (xsd:double)
prop-fr:légende
 • Siège social de Amen Bank : émergence des services dans l’économie tunisienne
prop-fr:monnaie
prop-fr:oldid
 • 16196337 (xsd:integer)
prop-fr:organisations
 • Banque mondiale, FMI et OMC
prop-fr:pauvreté
 • 3.800000 (xsd:double)
prop-fr:pays
 • Tunisie
prop-fr:pib
 • 45610000000 (xsd:double)
prop-fr:pibEnPpa
 • 107100000000 (xsd:double)
prop-fr:pibParHabitant
 • 9900 (xsd:integer)
prop-fr:popActive
 • 4014000 (xsd:integer)
prop-fr:rang
 • 70 (xsd:integer)
prop-fr:recettesPubliques
 • 9626000000 (xsd:double)
prop-fr:sources
 • CIA World Factbook
prop-fr:tri
 • Economie de la Tunisie
prop-fr:width
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’économie de la Tunisie est inscrite dans un processus de réformes économiques et de libéralisation depuis 1986 après trois décennies de dirigisme et de participations de l’État à l’économie.
 • A economia diversificada e orientada para o mercado da Tunísia tem sido citada como um exemplo de sucesso na África e no Oriente Médio, mas tem enfrentado uma série de desafios durante a transição política em curso no país. Após uma experiência malfadada com políticas econômicas socialistas na década de 1960, o país embarcou em uma estratégia de sucesso focada em reforçar as exportações, no investimento estrangeiro e no turismo, os quais se tornaram fundamentais para sua economia.
 • Экономика Туниса находится в процессе реформирования после многих десятилетий депрессивного состояния. В результате умеренного, но устойчивого роста (рост промышленности в 1990—1998 гг. составлял в среднем 5,4 % в год), в настоящее время она вышла на 36-е место в мировом рейтинге.Тунис — аграрная страна с развивающейся промышленностью.Денежная единица страны — тунисский динар.С 1969 года в стране начался энергичный процесс реформ, в частности приватизации государственных предприятий.
 • Tunisia is in the process of economic reform and liberalization after decades of heavy state direction and participation in the economy. Prudent economic and fiscal planning have resulted in moderate but sustained growth for over a decade. Tunisia's economic growth historically has depended on oil, phosphates, agri-food products, car parts manufacturing, and tourism.
 • L'economia diversificada i orientada per al mercat de Tunísia ha estat citada com un exemple d'èxit en Àfrica i en el Orient Mitjà, però ha enfrontat una sèrie de desafiaments durant la transició política en curs al país.
 • La economía diversificada y orientada para el mercado de Túnez ha sido citada como un ejemplo de éxito en África y en el Oriente Medio, pero ha enfrentado una serie de desafíos durante la transición política en curso en el país. Después de una experiencia fracasada con políticas económicas socialistas en la década de 1960, el país embarcó en una estrategia de éxito enfocada en ampliar las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, los cuales se hicieron fundamentales para su economía.
rdfs:label
 • Économie de la Tunisie
 • Economia da Tunísia
 • Economia de Tunísia
 • Economy of Tunisia
 • Economía de Túnez
 • Экономика Туниса
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of