L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues de l'observation du fonctionnement réel de l'économie ou provenant d'expériences contrôlées.↑ (en) Daniel Hausman, « Philosophy of Economics », dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward Zalta,‎ automne 2008 (lire en ligne), section 1.2

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues de l'observation du fonctionnement réel de l'économie ou provenant d'expériences contrôlées.
 • Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan demikian, Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi; matematika; maupun statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorama-teorama teori ekonomi yang berupa hubungan antarvariabel ekonomi dengan data empirik.Teorama-teorama yang persifat apriori pada ilmu ekonomi dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk matematik sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap teorama-teorama itu. Bentuk matematik teorama ekonomi ini disebut model. Pembuatan model ekonometri merupakan salah satu sumbangan ekonometrika di samping pembuatan prediksi (peramalan atau forecasting) dan pembuatan berbagai keputusan alternatif yang bersifat kuantitatif sehingga dapat mempermudah para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan.Salah satu bagian paling penting dari ekonometri adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometri dibagi menjadi tiga analisis, yaitu analisis runtun waktu (time series), antar-wilayah (cross section), dan analisis data panel. Analisis runtun waktu menjelaskan mengenai perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut, berbeda dengan analisis antar-wilayah yang menjelaskan antara beberapa daerah dalam satu waktu tertentu (snapshot). Sementara itu analisis data panel menggabungkan antara data runtun waktu dengan data antar-wilayah.
 • Econometrics is the application of mathematics, statistical methods, and, more recently, computer science, to economic data and is described as the branch of economics that aims to give empirical content to economic relations. More precisely, it is "the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference." An introductory economics textbook describes econometrics as allowing economists "to sift through mountains of data to extract simple relationships." The first known use of the term "econometrics" (in cognate form) was by Polish economist Paweł Ciompa in 1910. Ragnar Frisch is credited with coining the term in the sense that it is used today.Econometrics is the intersection of economics, mathematics, and statistics. Econometrics adds empirical content to economic theory allowing theories to be tested and used for forecasting and policy evaluation.
 • Econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas e matemáticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas que são aplicadas com base em um levantamento de dados econométricos de uma realidade ou cenário e que com base nesse cenário identificado como um sistema de uma economia e então com base nesse modelo de amostra levantado através de inquérito se identifica a dinâmica sistêmica desse cenário econômico, através da aplicação de um modelo matemático ou mais precisamente econométrico pelo profissional denominado de econometrista.A econometria nasceu como uma disciplina científica em, aproximadamente, 1930 formalmente nas faculdades porém o primeiro profissional da área é identificado como o sendo Karl Marx, que escreveu o livro O Capital, com dados econométricos colhidos com base em questionários colhidos como amostra no Império da Áustria em 1830 - 1848. Nos primeiros anos, a maioria das aplicações lidavam com questões macroeconômicas para ajudar governos e grandes empresas a tomar suas decisões de longo prazo. Atualmente a econometria é uma ferramenta indispensável para modelar a realidade como cenários em quase todas as disciplinas econômicas e de negócios.Devendo ser alertado que o colhimento dos dados devem ser/estar em inquéritos amostrais protocolados e devidamente confirmados por árduas iniciativas do investigar científico e não por simples preenchimento de questionários, com o fim de se sanar erros futuros de aplicabilidade do modelo matemático ou econométrico.
 • Ekonometrie (volně přeloženo „ekonomická měření“) je vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie. Aplikuje metody matematické statistiky na ekonomická data. Cílem je ověření ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalení nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými procesy.Nejčastější používané metody ekonometrie patří metoda nejmenších čtverců a metoda maximální věrohodnosti. V ekonometrii se používají zpravidla pro ověření závěru výpočtu různé statistické testy - například T-test nebo F-test a mnoho dalších.
 • 計量経済学(けいりょうけいざいがく、英: Econometrics)とは、経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。
 • Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.Ekonometri, istatistik bilimi ile doğmuştur.Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar. Örneğin talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon analizi'dir.Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.
 • Econometrie is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren (het in getallen uitdrukken) van de relaties tussen economische grootheden. Econometrie kan het beste worden omschreven als de wetenschap van het economisch modelleren, waarbij een groot beroep wordt gedaan op technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek. Informatica neemt een belangrijke plaats in, zowel bij het ontwerp als bij het toetsen en gebruiken van econometrische modellen.Met behulp van technieken uit de econometrie kunnen economische theorieën worden getoetst en kan de sterkte van economische verbanden worden geschat. Dat gebeurt aan de hand van verzamelde gegevens over de economische grootheden waarvan de samenhang wordt onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld met econometrische technieken worden verworpen dat een vraagcurve naar boven loopt (dat wil zeggen: bij een hogere prijs neemt de vraag toe), wat volgens de economische theorie slechts bij uitzondering voorkomt. Daarnaast kan met behulp van econometrische technieken ook een numerieke waarde aan deze vraagcurve worden gegeven (die aangeeft hoe sterk de vraag verandert als de prijs stijgt). De resultaten zijn daarbij altijd aan onzekerheid onderhevig. Zo kan er in het model iets belangrijks ontbreken of kunnen de gegevens onnauwkeurig zijn. Tevens wordt verondersteld dat het gedrag van economische subjecten ook voor een deel door toeval wordt bepaald.
 • Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
 • L'econometria può essere definita una branca della statistica che si occupa dell'analisi dei fenomeni economici; in alternativa, può considerarsi un settore dell'economia dedicato alla verifica empirica di modelli formulati in ambito teorico.
 • La econometría (de ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regla para la administración doméstica' y μετρια metría, 'relativo a la medida') es la rama de la economía que hace un uso extensivo de modelos matemáticos y estadísticos así como de la programación lineal y la teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo variables como el precio, las reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de la política económica.
 • L'econometria és el mesurament econòmic; una combinació de matemàtica econòmica, estadística i teoria econòmica. L'econometria proveeix eines per a l'anàlisi del contingut empíric de la teoria econòmica, sigui per a la verificació de la teoria, o per a la comprovació de la hipòtesi d'un model de relacions entre variables. Amb l'econometria, els economistes analitzen valors numèrics de les variables i no només llur comportament o tendència general.L'econometria està basada en l'ús i desenvolupament dels mètodes estadístics amb el propòsit d'estimar les relacions entre dues o més variables econòmiques. També s'utilitza per a provar, mitjançant dades històriques, teories econòmiques proposades o existents, i per a avaluar i implementar polítiques governamentals o empresarials.L'econometria s'ha separat de la disciplina de l'estadística matemàtica, atès que l'econometria enfoca els problemes relacionats amb dades no experimentals, és a dir, amb dades que no poden recol·lectar-se per mitjà d'experiments científics controlats, sinó d'observacions històriques o experimentals de les decisions dels individus, empreses o altres segments de l'economia i de llurs resultats. Això és possible amb la creació d'un model economètric. Un model economètric està compost per una variable dependent i diverses variables independents, amb paràmetres constants per a cadascuna d'aquestes variables (paràmetres que són els pendents de les corbes corresponents dins la representació gràfica del model economètric), i el terme de l'error. Després que es recol·lectin les dades necessàries, els mètodes economètrics s'utilitzen per a determinar el valor d'aquests paràmetres. Per exemple, un model economètric simple seria:salari = a*educació + b*experiència + u,en què a i b són els paràmetres que s'han d'estimar, salari és la variable dependent, educació i experiència les variables independents, i u el terme que conté l'error aleatori. Aquest exemple ho és d'una de les eines més importants de l'econometria: l'anàlisi de regressió. En els models de regressió simple lineals s'hi sol fer servir, per al càlcul, el mètode de Mínims Quadrats Ordinaris.
 • Иконометрията (английски: econometrics) съчетава в едно икономиката, математиката и статистиката , това е приложението на математически и статистически методи за анализа на икономическите данни , иконометрията има приложение върху решаването на разнообразни проблеми на икономическото развитие и планиране. Иконометрията датира като дисциплина от 30-те на 20 век , като първата известна употреба на "иконометрия" (в сродна на термина форма на думата) е от 1910, като се смята, че Рагнар Фриш е изковал термина в смисъла, в който се употребява днес.
 • 계량경제학(計量經濟學, Econometrics)은 경제학의 한 분야이다. 계량측정학(計量測定學)이라고도 한다. Econometrics의 어원은 그리스어 oiko­nomia(경제)와 metron(측정)이다.
 • Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.Ekonometria jest często mylona ze statystyką. Wiele metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stosują do nich własne nazewnictwo. Modele ekonometryczne są modelami matematyczno-statystycznymi zastosowanymi w ekonomii. W klasyfikacji nauki polskiej KBN nie istniał dział "statystyka" w sensie metod statystycznych możliwych do użycia w różnych naukach, metody statystyczne można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii. Rozgraniczyć należy również ekonometrię od ekonomii matematycznej (analiza ekonomiczna wykorzystująca matematykę).
 • Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика даёт инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение». Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвящённых измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики. К этому семейству относятся, в частности, биометрия, технометрика, наукометрия, психометрия, хемометрия, квалиметрия. Особняком стоит социометрия — этот термин закрепился за статистическими методами анализа взаимоотношений в малых группах, то есть за небольшой частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии и психологии.
 • Az ökonometria a közgazdaságtan – azon belül is a matematikai közgazdaságtan – önálló tudománnyá fejlődött részterülete, amelynek célja a gazdasági jelenségek matematikai jellegű elemzése, továbbá a közgazdasági elméletek és modellek tapasztalati adatok alapján történő igazolása, illetve megcáfolása. Eszközeit elsősorban a matematika, azon belül is főként a valószínűség-számítás, továbbá a statisztika eszköztárából meríti.A tudomány elnevezése a görög „oikonómia” (közgazdaság) és „metria” (mérés) szavakból származik; Ragnar Frisch és Joseph Schumpeter használta elsőként ezt a kifejezést az 1930-as években, bár a tudomány gyökerei sokak szerint egészen a 17. században élt Sir William Pettyig nyúlnak vissza.A következtető (matematikai) statisztika egyes részterületei, így a regressziószámítás és az idősorelemzés képezik az ökonometria tulajdonképpeni alapjait.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 57708 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27839 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107318652 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1933 (xsd:integer)
 • 1944 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2011-06-09 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 521588707 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lccn
 • 2001044263 (xsd:integer)
 • 2008027917 (xsd:integer)
 • 2008921832 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Alain Desrosières
 • David Hendry
 • Edmond Malinvaud
 • Fumio Hayashi
 • James Heckman
 • Ragnar Frisch
 • Trygve Haavelmo
prop-fr:lienPériodique
 • History of Political Economy
 • Econometrica
 • Journal of Economic Literature
prop-fr:lienÉditeur
 • Cambridge University Press
 • La Découverte
 • Montchrestien
 • Princeton University Press
 • Routledge
 • MIT Press
prop-fr:lieu
 • Cambridge
 • Londres
 • Paris
 • Harlow
 • Princeton
 • Cambridge, UK
 • Amsterdam, North Holland
prop-fr:mois
 • 3 (xsd:integer)
 • Janvier
 • Juillet
 • août
prop-fr:nom
 • Morgan
 • Brun
 • Cameron
 • Epstein
 • Horowitz
 • Singer
 • Le Gall
 • Frisch
 • Greene
 • Pirotte
 • Angrist
 • Araujo
 • Behaghel
 • Christ
 • Combes
 • Desrosières
 • Dormont
 • Geweke
 • Haavelmo
 • Hayashi
 • Heckman
 • Hendry
 • Kærgaard
 • Malinvaud
 • Pasaran
 • Pischke
 • Trivedi
 • Wooldridge
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 1870 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 712554018 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1 (xsd:integer)
 • 30 (xsd:integer)
 • 153 (xsd:integer)
 • 271 (xsd:integer)
 • 437 (xsd:integer)
 • iii-vi+1-115
prop-fr:pagesTotales
 • 242 (xsd:integer)
 • 296 (xsd:integer)
 • 312 (xsd:integer)
 • 316 (xsd:integer)
 • 392 (xsd:integer)
 • 634 (xsd:integer)
 • 690 (xsd:integer)
 • 776 (xsd:integer)
 • 1056 (xsd:integer)
 • 1232 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Alain
 • Brigitte
 • Burton
 • CF
 • Colin
 • David
 • Edmond
 • James
 • Jean-François
 • Jean-Louis
 • Jeffrey
 • John
 • Joshua
 • Luc
 • Mary
 • N.
 • Philippe
 • William
 • Claudio
 • R.J.
 • Fumio
 • Hashem
 • Joel
 • Jörn-Steffen
 • Pravin
 • Ragnar
 • Trygve
prop-fr:périodique
 • History of Political Economy
 • Econometrica
 • Journal of Economic Literature
 • CESifo Working Paper Series
prop-fr:sousTitre
 • A Modern Approach
 • An Empiricist's Companion
 • From Nature to Models
 • Some neglected Danish contributions
 • des origines aux développements récents
 • histoire de la raison statistique
prop-fr:titre
 • A History of Econometrics
 • A History of Econometrics in France
 • Econometric Analysis
 • Econometrics
 • Econometrics: A Bird’s Eye View
 • Econométrie
 • Editor's Note
 • Introduction à économétrie
 • Introductory Econometrics
 • L'Économétrie
 • La politique des grands nombres
 • Lire l'économétrie
 • Microeconometrics: Methods And Applications
 • Mostly Harmless Econometrics
 • Méthodes statistiques de l'économétrie
 • Sample Selection Bias as a Specification Error
 • The Foundations of econometric analysis
 • The Probability Approach in Econometrics
 • The earliest history of econometrics
 • The history of econometric ideas
 • The Cowles Commission's contributions to econometrics at Chicago, 1939-1955
 • Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
 • A Method for Minimizing the Impact of Distributional Assumptions in Econometric Models for Duration Data
prop-fr:url
 • http://www.jstor.org/stable/1906935
 • http://www.jstor.org/stable/1912224
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
 • 16 (xsd:integer)
 • XXXII
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Bréal
 • CNRS
 • Cambridge University Press
 • La Découverte
 • Montchrestien
 • Pearson Education
 • Princeton University Press
 • Routledge
 • MIT Press
 • Dunod Saint-Amand
 • South-Western, Division of Thomson Learning
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues de l'observation du fonctionnement réel de l'économie ou provenant d'expériences contrôlées.↑ (en) Daniel Hausman, « Philosophy of Economics », dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward Zalta,‎ automne 2008 (lire en ligne), section 1.2
 • 計量経済学(けいりょうけいざいがく、英: Econometrics)とは、経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。
 • Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
 • L'econometria può essere definita una branca della statistica che si occupa dell'analisi dei fenomeni economici; in alternativa, può considerarsi un settore dell'economia dedicato alla verifica empirica di modelli formulati in ambito teorico.
 • La econometría (de ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regla para la administración doméstica' y μετρια metría, 'relativo a la medida') es la rama de la economía que hace un uso extensivo de modelos matemáticos y estadísticos así como de la programación lineal y la teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo variables como el precio, las reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de la política económica.
 • 계량경제학(計量經濟學, Econometrics)은 경제학의 한 분야이다. 계량측정학(計量測定學)이라고도 한다. Econometrics의 어원은 그리스어 oiko­nomia(경제)와 metron(측정)이다.
 • Иконометрията (английски: econometrics) съчетава в едно икономиката, математиката и статистиката , това е приложението на математически и статистически методи за анализа на икономическите данни , иконометрията има приложение върху решаването на разнообразни проблеми на икономическото развитие и планиране.
 • Econometrics is the application of mathematics, statistical methods, and, more recently, computer science, to economic data and is described as the branch of economics that aims to give empirical content to economic relations.
 • Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami.
 • Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.Ekonometri, istatistik bilimi ile doğmuştur.Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar.
 • Ekonometrie (volně přeloženo „ekonomická měření“) je vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie. Aplikuje metody matematické statistiky na ekonomická data. Cílem je ověření ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalení nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými procesy.Nejčastější používané metody ekonometrie patří metoda nejmenších čtverců a metoda maximální věrohodnosti.
 • Econometrie is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren (het in getallen uitdrukken) van de relaties tussen economische grootheden. Econometrie kan het beste worden omschreven als de wetenschap van het economisch modelleren, waarbij een groot beroep wordt gedaan op technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek.
 • Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории.
 • L'econometria és el mesurament econòmic; una combinació de matemàtica econòmica, estadística i teoria econòmica. L'econometria proveeix eines per a l'anàlisi del contingut empíric de la teoria econòmica, sigui per a la verificació de la teoria, o per a la comprovació de la hipòtesi d'un model de relacions entre variables.
 • Econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas e matemáticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas que são aplicadas com base em um levantamento de dados econométricos de uma realidade ou cenário e que com base nesse cenário identificado como um sistema de uma economia e então com base nesse modelo de amostra levantado através de inquérito se identifica a dinâmica sistêmica desse cenário econômico, através da aplicação de um modelo matemático ou mais precisamente econométrico pelo profissional denominado de econometrista.A econometria nasceu como uma disciplina científica em, aproximadamente, 1930 formalmente nas faculdades porém o primeiro profissional da área é identificado como o sendo Karl Marx, que escreveu o livro O Capital, com dados econométricos colhidos com base em questionários colhidos como amostra no Império da Áustria em 1830 - 1848.
 • Az ökonometria a közgazdaságtan – azon belül is a matematikai közgazdaságtan – önálló tudománnyá fejlődött részterülete, amelynek célja a gazdasági jelenségek matematikai jellegű elemzése, továbbá a közgazdasági elméletek és modellek tapasztalati adatok alapján történő igazolása, illetve megcáfolása.
 • Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan demikian, Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi; matematika; maupun statistika.
rdfs:label
 • Économétrie
 • Econometria
 • Econometria
 • Econometria
 • Econometrics
 • Econometrie
 • Econometría
 • Ekonometri
 • Ekonometria
 • Ekonometria
 • Ekonometrie
 • Ekonometrika
 • Ökonometria
 • Ökonometrie
 • Иконометрия
 • Эконометрика
 • 計量経済学
 • 계량경제학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:approach of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is foaf:primaryTopic of