En musique, une échelle est un ensemble de sons musicaux, appelés degrés, formant les bases d'une œuvre musicale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En musique, une échelle est un ensemble de sons musicaux, appelés degrés, formant les bases d'une œuvre musicale. Une échelle musicale est caractérisée par les intervalles conjoints qui la composent — c'est-à-dire, les intervalles entre degrés voisins —, et ce, indépendamment de toute idée de tonalité et de tonique.Toute échelle musicale est associée à une culture, à une civilisation : il existe un grand nombre d'échelles, toutes de structures différentes, selon : leur époque (de la Grèce antique au solfège), leur origine géographique (par exemple, les échelles musicales des pays Arabes, de l'Inde, de la Chine, les échelles pentatoniques présentes dans de nombreux pays), ou encore, celles imaginées de toute pièce par des musiciens souhaitant rompre avec la tradition (échelle par tons entiers).Certaines de ces échelles peuvent être composées d'intervalles conjoints inférieurs au demi-ton, d'autres, au contraire, d'intervalles supérieurs au ton. Dans la musique occidentale, l'échelle qualifiée de gamme naturelle, est, en dépit de son nom, tout aussi artificielle que les autres. Son appellation trompeuse s'explique par le fait que sa structure utilise un certain nombre de rapports de fréquence contenus dans les harmoniques du son, or seul ce dernier phénomène — qui, quant à lui, relève de l'acoustique — peut être considéré comme « naturel » et « universel ».L'échelle archétype du système tonal — comme celle de la musique modale — est l'échelle diatonique, composée de tons et de demi-tons diatoniques. Dans ce système, l'échelle chromatique, composée exclusivement de demi-tons, doit être analysée comme une extension de l'échelle diatonique, les notes intermédiaires partageant chaque ton ne jouant qu'un rôle ornemental.
 • Uma escala musical é 1) um grupo de notas musicais que derivam, em parte ou no todo, do material escrito de uma composição musical; 2) uma sequência ordenada de tons pela frequência vibratória de sons, (normalmente do som de frequência mais baixa para o de frequência mais alta), que consiste na manutenção de determinados intervalos entre as suas notas.Em solfejo, as sílabas para representar as notas, de quaisquer escalas, são: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá,Lá sustenido Si. Estas notas, no Mundo Anglo-Saxônico, são representadas pelas equivalentes seguintes letras: C, D, E, F, G, A, B, respectivamente, apesar de que, no solfejo, os anglo-saxônicos preferem usar números, substituindo as sílabas anteriormente mencionadas, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, embora possam também usar as sílabas em vez dos números. Similarmente, o acidente de sustenido adicionado a uma destas notas, e que adiciona meio tom na altura desta, é representado pelo símbolo "♯" na nomenclatura anglo-saxônica; enquanto o "bemol", adicionado a qualquer nota, e que diminui a altura do som da nota em meio tom, é representado pelo símbolo "♭" na nomenclatura anglo-saxônica.
 • Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktafnya, misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Skala mayor Skala minor Skala kromatik Skala modal Skala nada utuh Skala pentatonik↑
 • L'escala musical és una successió de sons o notes disposats segons un sistema o mode determinat. Aquestes notes se succeeixen regularment per graus conjunts, és a dir per tons i semitons, en sentit ascendent o descendent dins l'extensió d'una octava.La utilitat pràctica de l'escala musical és fonamentalment didàctica, i permet sintetitzar la composició particular d'un sistema musical, com també exposar de manera simplificada, esquemàtica i convenient el material melòdic i / o harmònic del que està composta, en part o en totalitat, una obra musical sotmesa a estudi. No s'ha de confondre el concepte d'escala musical (sons ordenats per graus) amb el de tonalitat (característica tonal d'una obra musical centrada en un so particular), o el de manera (manera de distribuir els intervals).Segons el context i el sistema que ordena i organitza la música en cada cas, l'escala pot constituir:- una mera ordenació dels sons disponibles per a la confecció de composicions. Tal és el cas, per exemple, dels mode gregorià i, en general, de la modalitat a la música medieval i del Renaixement. L'escala conté tots els sons que -fent excepció de les notes alterades es poden emprar en un determinat to o mode.- una ordenació dels sons disponibles per compondre música en un determinat mode i, a la vegada, tot un sistema simbòlic i de representació vinculat a aquest mode. Això s'esdevé, per exemple, en el cas dels raga de la música clàssica hindú, o dels maqam de la música àrab i d'altres zones. De forma fins a cert punt semblant, la teoria musical de la Grècia clàssica desenvolupà el concepte de l' ethos musical segons el qual cada nota estava vinculada a un astre i també a una divinitat; les característiques d'aquesta divinitat es transferien a l'escala i mode que començava amb aquesta nota de manera que això feia que la musica escrita en un determinat mode fos indicada per a uns usos i finalitats i no per a uns altres.- Una ordenació dels sons, i una relació jeràrquica de cada un d'aquests graus o notes en relació a la primera nota o primer grau, que és la de més importància jeràrquica. Això és el que es dóna en la tonalitat. Atès que aquest sistema està estretament vinculat a l'harmonia, cada grau de l'escala constitueix, a més, la fonamental de cada un dels acords practicables en aquesta tonalitat concreta. De fet, l'ordre jeràrquic es refereix més als acords que no pas als graus en sí mateixos.
 • Hangsor vagy skála keletkezik, ha valamely dallam hangjait magasságuk szerint sorba rendezzük. A hangsorokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Vannak a modális hangsorok, amik hétfokúak. Ezeknek görög elnevezéseik vannak. Léteznek diatonikus hangsorok is. Ezen hangsorok két foktól egészen hét fokig terjedhetnek. Az egymás melletti hangokból álló diatonikus hangsorok -chord elnevezést, míg azon hangsorok amik nem egymás melletti hangokból építkeznek (tehát nem diatonikus hangsorok) -ton elnevezést kapnak; fokukat pedig a görög számok után kapják. Egy másik csoportosítás szerint dúr és moll jellegük alapján is megkülönböztetjük őket. A kis terccel induló hangsorokat moll, míg a nagyterccel kezdődőeket dúr jellegű hangsoroknak nevezzük. A skála (hangsor) hangjait fokoknak nevezzük. Ezeket a fokokat római számokkal jelöljük. Mivel a skála nyolcadik hangja (hétfokú hangsoroknál) ugyanaz mint az első hangja, csak egy oktávval (nyolc hanggal) magasabban, első foknak jelöljük. A skála alaphangját (első hangját) tonikának (jele:T), az ötödik hangját dominánsnak (jele:D), az alsó ötödik hangját (fölfelé számolva a negyedik hangját) szubdominánsnak (jele:S) nevezzük.
 • Nel linguaggio musicale, una scala è una successione ascendente o discendente di suoni (indicati da note ossia frequenze) compresi nell'ambito di una o più ottave. La scala, vista come una serie di intervalli invece, viene correntemente definita come modo anche se il concetto di modo implica anche un particolare comportamento melodico delle note componenti la scala, dato dal maggiore o minor grado di attrazione. Le note di una scala sono anche definite come gradi della scala. Il numero di scale conosciute è molto ampio: scale diverse si caratterizzano per un diverso numero di suoni (scale a cinque suoni, a sette suoni, ...) e per le diverse specie di intervalli che le compongono. Popolazioni diverse adoperano scale diverse e una stessa popolazione può aver adottato differenti scale nel corso della storia, per motivi culturali e per l'utilizzo di differenti sistemi di accordatura (o temperamenti).Spesso le scale sono dei costrutti teorici, costruiti "a tavolino" a volte sulla base di complesse relazioni matematiche o formali, sebbene molta musica (soprattutto contemporanea o extraeuropea) sia costruita con un approccio meno teorico.
 • In music, a scale is any set of musical notes ordered by fundamental frequency or pitch. A scale ordered by increasing pitch is an ascending scale, while descending scales are ordered by decreasing pitch. Some scales contain different pitches when ascending than when descending (for instance, see Melodic minor scale).Often, especially in the context of the common practice period, part or all of a musical work including melody and/or harmony, is built using the notes of a single scale, which can be conveniently represented on a staff with a standard key signature.Due to the principle of octave equivalence, scales are generally considered to span a single octave, with higher or lower octaves simply repeating the pattern. A musical scale represents a division of the octave space into a certain number of scale steps, a scale step being the recognizable distance (or interval) between two successive notes of the scale.A measure of the width of each scale step provides a method to classify scales. For instance, in a chromatic scale each scale step represents a semitone interval, while a major scale is defined by the interval pattern T–T–S–T–T–T–S, where T stands for whole tone (an interval spanning two semitones), and S stands for semitone. Based on their interval patterns, scales are divided into categories including diatonic, chromatic, major, minor, and others.A specific scale is defined by its characteristic interval pattern and by a special note, known as its first degree (or tonic). The tonic of a scale is the note selected as the beginning of the octave, and therefore as the beginning of the adopted interval pattern. Typically, the name of the scale specifies both its tonic and its interval pattern. For example, C-major indicates a major scale in which C is the tonic.
 • Een toonladder is een stijgende of dalende opeenvolging van toonhoogten, meestal bestaande uit de diatonische tonen van een octaaf. Een toonladder kan ook gedefinieerd worden als een opeenvolging van bepaalde intervallen ofwel toonafstanden. Toonladders worden in de Westerse muziektheorie veelvuldig toegepast en bestudeerd, maar ook bijvoorbeeld de Arabische moqqaam, de Turkse makam en de Indiase thaat maken gebruik van toonladders. De meeste toonladders hebben dezelfde structuur in elk voorkomend octaaf. Er bestaan echter toonstelsels waarin de structuur voor verschillende octaven anders is. Voorbeelden: moderne composities, alsmede enkele niet-westerse (al dan niet microtonale) stelsels.
 • Hudební stupnice je řada tónů (zpravidla v rozmezí jedné oktávy) uspořádaná podle určitých pravidel. Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni (intervaly). Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění.Základní tón stupnice se nazývá tónika. Od ní se pak odvozuje název stupnice, buď s označením pomocí písmen nebo pomocí solmizačních slabik.Podle počtu tónů ve stupnici lze nejznámější stupnice rozdělit na pětitónové, tedy pentatonické (typické pro hudbu z oblasti Číny a Japonska), šestitónové (celotónové), sedmitónové (diatonické, církevní, cikánské) dvanáctitónové (chromatická, alterovaná)Tradiční evropská hudba vychází z řeckých antických stupnic, pracuje tedy hlavně se stupnicemi diatonickými, u kterých se rozlišuje durová (tvrdá) a tři varianty mollové (měkké) – aiolská, harmonická, melodická.V moderní evropské hudbě se objevují stupnice umělé, např. módy s omezenou transponovatelností Oliviera Messiaena nebo jazzové stupnice. Používají se i mnohé stupnice odvozené ze stupnic mimoevropského původu.Stupnice používané v mimoevropské hudbě se někdy označují jako exotické. K nim jsou tradičně řazeny stupnice pentatonické, cikánské, někdy také stupnice celotónová. Patří k nim i stupnice, vytvořené podle zcela odlišných pravidel, např. indonéské stupnice sléndro a pélog nebo stupnice indické, pracující s oktávou dělenou na 22 nestejných dílů.
 • Eine Tonleiter oder Skala ist in der Musik eine Reihe von der Tonhöhe nach geordneten Tönen, die durch Rahmentöne begrenzt wird, jenseits derer die Tonreihe in der Regel wiederholbar ist.In den meisten Fällen hat eine Tonleiter den Umfang einer Oktave und folgt dabei in vielen Fällen einem heptatonischen Tonskalenaufbau. Wie eine Tonleiter aufgebaut ist, wird im Tonsystem festgelegt. Die gebräuchlichsten europäischen und außereuropäischen Tonleitern basieren auf fünf oder sieben Tönen innerhalb der Oktave, welche Tonstufen genannt werden. Weit verbreitet sind diatonische Tonleitern in Dur und Moll oder die Kirchenleitern. Tonleitern sind durch Tonabstände definiert. Die in der konkreten Tonleiter enthaltenen Töne bezeichnet man als leitereigen.In außereuropäischer Musik wie der klassischen arabischen oder indischen Musik gibt es Tonsysteme und Tonleitern, die den Tonraum anders aufteilen. So gibt es Tonleitern, die mehr als sieben festgelegte Tonstufen enthalten, wie zum Beispiel Mugam, Maqam oder Raga.
 • Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.İnici gamda ses giderek kalınlaşır yani pestleşir. Ama çıkıcı gamda ses incelir, yani tizleşir. Gamın sekizinci notası baştaki notanın tekrarıdır. Batı müziğinde gamın dereceleri özel harflerle okunur.A=LA B=Sİ C=DO D=RE E=Mİ F=FA G=SOLÖrnek: Majör gam, 2tam/1yarım/3tam/1yarım şeklinde dizilir.minör=1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tamÖrnek: F G A B♭ C D E Fen:Musical scaleml:മ്യൂസിക്കല്‍ സ്കെയില്‍
 • 音階(おんかい、英語: scale:スケール)は、音を音高により昇順あるいは降順にならべたものである。旋法と混同されがちであるが、音階が単に「音を高低の順番に並べたもの」であるのに対し、旋法は旋律を構成する原理であり、終止音や音域などの規定を含む。「音階」は西洋音楽の音楽理論用語Tonleiter, Skala(ドイツ語)gamma(イタリア語)gamme(フランス語)scale(英語)などの訳語として明治期に日本語に登場した。それまでの日本で使われていた音階に似た用語を探すと、雅楽や声明の世界において使われていた「五声・五音」「七声・七音」「調(西洋音楽で定義される『調』とは意味が違う)」などが挙げられる(更にこれらは中国音楽の音楽理論用語からきている)。したがって基本的には「音階」とは西洋音楽理論において定義されるそれ(音を高低の順番に並べたもの)である。
 • Skala – szereg dźwięków ułożonych według stałego schematu. Kolejne dźwięki skali oznacza się cyframi rzymskimi, tworząc stopnie. Zależnie od rodzaju skali, każdy stopień pełni inną funkcję. Skale mogą być budowane w kierunku wznoszącym (od najniższego dźwięku do najwyższego) lub opadającym (od najwyższego do najniższego).Skalą jest także zakres dźwięków danego instrumentu lub głosu ludzkiego.
 • 음계(音階)는 음악에서 음높이(pitch) 순서로 된 음의 집합을 말한다. 악곡을 주로 구성하는 음을 나타낸 것이며 음계의 종류에 따라 곡의 분위기가 달라진다.음계의 각각의 음에는 위치에 따라 도수가 붙는다.
 • En un sentido general, se llama escala musical a un conjunto de sonidos ordenados notas de un entorno sonoro particular (sea tonal o no); de manera simple y esquemática (según la notación musical convencional pentagramada). Estos sonidos están dispuestos de forma ascendente (de grave a agudo) aunque, de forma complementaria, también de forma descendente, uno a uno en posiciones específicas dentro de la escala, llamadas grados.
 • Га́мма в теории музыки — звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени которого отстают друг от друга на целый тон или полутон. Под гаммой в школьной исполнительской практике подразумевают восходящие либо нисходящие октавные звукоряды.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 167045 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3111 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109571447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En musique, une échelle est un ensemble de sons musicaux, appelés degrés, formant les bases d'une œuvre musicale.
 • Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktafnya, misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Skala mayor Skala minor Skala kromatik Skala modal Skala nada utuh Skala pentatonik↑
 • 音階(おんかい、英語: scale:スケール)は、音を音高により昇順あるいは降順にならべたものである。旋法と混同されがちであるが、音階が単に「音を高低の順番に並べたもの」であるのに対し、旋法は旋律を構成する原理であり、終止音や音域などの規定を含む。「音階」は西洋音楽の音楽理論用語Tonleiter, Skala(ドイツ語)gamma(イタリア語)gamme(フランス語)scale(英語)などの訳語として明治期に日本語に登場した。それまでの日本で使われていた音階に似た用語を探すと、雅楽や声明の世界において使われていた「五声・五音」「七声・七音」「調(西洋音楽で定義される『調』とは意味が違う)」などが挙げられる(更にこれらは中国音楽の音楽理論用語からきている)。したがって基本的には「音階」とは西洋音楽理論において定義されるそれ(音を高低の順番に並べたもの)である。
 • Skala – szereg dźwięków ułożonych według stałego schematu. Kolejne dźwięki skali oznacza się cyframi rzymskimi, tworząc stopnie. Zależnie od rodzaju skali, każdy stopień pełni inną funkcję. Skale mogą być budowane w kierunku wznoszącym (od najniższego dźwięku do najwyższego) lub opadającym (od najwyższego do najniższego).Skalą jest także zakres dźwięków danego instrumentu lub głosu ludzkiego.
 • 음계(音階)는 음악에서 음높이(pitch) 순서로 된 음의 집합을 말한다. 악곡을 주로 구성하는 음을 나타낸 것이며 음계의 종류에 따라 곡의 분위기가 달라진다.음계의 각각의 음에는 위치에 따라 도수가 붙는다.
 • En un sentido general, se llama escala musical a un conjunto de sonidos ordenados notas de un entorno sonoro particular (sea tonal o no); de manera simple y esquemática (según la notación musical convencional pentagramada). Estos sonidos están dispuestos de forma ascendente (de grave a agudo) aunque, de forma complementaria, también de forma descendente, uno a uno en posiciones específicas dentro de la escala, llamadas grados.
 • Га́мма в теории музыки — звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени которого отстают друг от друга на целый тон или полутон. Под гаммой в школьной исполнительской практике подразумевают восходящие либо нисходящие октавные звукоряды.
 • L'escala musical és una successió de sons o notes disposats segons un sistema o mode determinat.
 • Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.İnici gamda ses giderek kalınlaşır yani pestleşir. Ama çıkıcı gamda ses incelir, yani tizleşir. Gamın sekizinci notası baştaki notanın tekrarıdır.
 • Nel linguaggio musicale, una scala è una successione ascendente o discendente di suoni (indicati da note ossia frequenze) compresi nell'ambito di una o più ottave. La scala, vista come una serie di intervalli invece, viene correntemente definita come modo anche se il concetto di modo implica anche un particolare comportamento melodico delle note componenti la scala, dato dal maggiore o minor grado di attrazione. Le note di una scala sono anche definite come gradi della scala.
 • Hangsor vagy skála keletkezik, ha valamely dallam hangjait magasságuk szerint sorba rendezzük. A hangsorokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Vannak a modális hangsorok, amik hétfokúak. Ezeknek görög elnevezéseik vannak. Léteznek diatonikus hangsorok is. Ezen hangsorok két foktól egészen hét fokig terjedhetnek.
 • Eine Tonleiter oder Skala ist in der Musik eine Reihe von der Tonhöhe nach geordneten Tönen, die durch Rahmentöne begrenzt wird, jenseits derer die Tonreihe in der Regel wiederholbar ist.In den meisten Fällen hat eine Tonleiter den Umfang einer Oktave und folgt dabei in vielen Fällen einem heptatonischen Tonskalenaufbau. Wie eine Tonleiter aufgebaut ist, wird im Tonsystem festgelegt.
 • Hudební stupnice je řada tónů (zpravidla v rozmezí jedné oktávy) uspořádaná podle určitých pravidel. Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni (intervaly). Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění.Základní tón stupnice se nazývá tónika.
 • Uma escala musical é 1) um grupo de notas musicais que derivam, em parte ou no todo, do material escrito de uma composição musical; 2) uma sequência ordenada de tons pela frequência vibratória de sons, (normalmente do som de frequência mais baixa para o de frequência mais alta), que consiste na manutenção de determinados intervalos entre as suas notas.Em solfejo, as sílabas para representar as notas, de quaisquer escalas, são: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá,Lá sustenido Si.
 • In music, a scale is any set of musical notes ordered by fundamental frequency or pitch. A scale ordered by increasing pitch is an ascending scale, while descending scales are ordered by decreasing pitch.
 • Een toonladder is een stijgende of dalende opeenvolging van toonhoogten, meestal bestaande uit de diatonische tonen van een octaaf. Een toonladder kan ook gedefinieerd worden als een opeenvolging van bepaalde intervallen ofwel toonafstanden. Toonladders worden in de Westerse muziektheorie veelvuldig toegepast en bestudeerd, maar ook bijvoorbeeld de Arabische moqqaam, de Turkse makam en de Indiase thaat maken gebruik van toonladders.
rdfs:label
 • Échelle musicale
 • Escala musical
 • Escala musical
 • Escala musical
 • Gam
 • Hangsor
 • Scala musicale
 • Scale (music)
 • Skala (muzyka)
 • Stupnice (hudba)
 • Tangga nada
 • Tonleiter
 • Toonladder
 • Гамма (музыка)
 • 音階
 • 음계
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of